It is vital that genuine believers become mature in Christ


by Mike Ratliff

11 Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης, (Ephesians 4:11-14 NA28)

11 And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some shepherds and teachers,  12 for the equipping of the saints to the work of ministry to the building of the body of Christ; 13 until we all arrive at the unity of the faith and at the fuller knowledge of the Son of God, as a man of complete maturity according to the measure of the stature of the fullness of Christ  14 that we should no longer be infants tossed by waves and carried around by every wind of teaching by the cunning of men with craftiness according to deceitful scheming, (Ephesians 4:11-14 translated from the NA28 Greek text)

In 1887, Robert Shindler, a fellow pastor and close friend of Charles Spurgeon, wrote in Spurgeon’s publication, The Sword and the Trowel: “It is all too plainly apparent men are willing to forego the old for the sake of the new. But commonly it is found in theology that that which is true is not new, and that which is new is not true.” If we think deeply and honestly on those searing words with all humility and willingness to repent of what God shows us about ourselves, I am certain that each of us must repent of falling for the fallacy of seeking that which is new or different in our theology. If we are honestly seeking the will of God that is both good and right, but if we are looking to have itching ears tickled or are pursuing the subjective or experiential as the means of fulfillment then all we are really doing is falling for some lie and are revealing that we are indeed just infants in the Lord who are being tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. I doubt if any one reading this really wants that.  Continue reading

Teach what accords with sound doctrine


by Mike Ratliff

5 The aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. 6 Certain persons, by swerving from these, have wandered away into vain discussion, 7 desiring to be teachers of the law, without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertions. 8 Now we know that the law is good, if one uses it lawfully, 9 understanding this, that the law is not laid down for the just but for the lawless and disobedient, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who strike their fathers and mothers, for murderers, 10 the sexually immoral, men who practice homosexuality, enslavers, liars, perjurers, and whatever else is contrary to sound doctrine, 11 in accordance with the gospel of the glory of the blessed God with which I have been entrusted. (1 Timothy 1:5-11 ESV)

Carefully read the passage I placed at the top of this post. What is the aim of the charge of a true discipler? It is to produce the good fruit of of love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. That is the good fruit of genuine prophet of the Gospel of the Lord Jesus Christ. On the other hand, our Lord Himself told us in His Sermon on the Mount how to discern whether a prophet was false or not.

15 “Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing but inwardly are ravenous wolves. 16 You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thornbushes, or figs from thistles? 17 So, every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. 18 A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. 19 Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. 20 Thus you will recognize them by their fruits. (Matthew 7:15-20 ESV)
Continue reading

Efficacious faith as opposed to man-made faith


by Mike Ratliff

Jesus said to her, “Everyone who drinks of this water will be thirsty again, but whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life.” (John 4:13-14 ESV)

Efficacious adj. producing the desired effect – from The Oxford New Desk Dictionary and Thesaurus Third Edition.

Christian faith has appeared to many an easy thing; nay, not a few even reckon it among the social virtues, as it were; and this they do because they have not made proof of it experimentally, and have never tasted of what efficacy it is. For it is not possible for any man to write well about it, or to understand well what is rightly written, who has not at some time tasted of its spirit, under the pressure of tribulation; while he who has tasted of it, even to a very small extent, can never write, speak, think, or hear about it sufficiently. For it is a living fountain, springing up into eternal life, as Christ calls it in John iv.1

Saving or efficacious faith is not the same thing as the best faith man can muster through the exercise of the will. According to our Lord Jesus in John 4:13-14 (above), efficacious faith is that which is given to the believer by God and this same faith will become in the believer a spring of water welling up to eternal life. This is not belief that is the product of reason or intellectual assent. It is not a belief that the believer must generate and desperately hold onto lest it be diminished and be lost. In the excerpt from Martin Luther’s letter to Pope Leo X, Concerning Christian Liberty, we read that those who conceive of faith as something done by the believer count it as simply a social virtue and that is an easy thing. Luther says that those with this concept of faith believe as they do because they have not experienced efficacious faith and have never tasted the great strength there is in it. I contend that the purveyors of the Seeker-Sensitive, Emergent, and Missional forms of “Christianity” are of the same sort of faith Luther is contrasting in this letter with genuine believers who are so because they have drunk of the water given to them by the Lord that has become in them a spring of water welling up to eternal life. These of the New Type of Christianity have a faith consisting of works-righteousness. This is a man-made faith not the efficacious faith that is a gift of God (Ephesians 2:1-10).  Continue reading

Law and Gospel


by Mike Ratliff

And the LORD God commanded the man, saying, “You may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die.” (Genesis 2:16-17 ESV)

So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate, and she also gave some to her husband who was with her, and he ate. (Genesis 3:6 ESV)

“By the sweat of your face you shall eat bread, till you return to the ground, for out of it you were taken; for you are dust, and to dust you shall return.”
(Genesis 3:19 ESV)

God commanded Adam to eat from every tree of the Garden of Eden except from the tree of knowledge of good and evil. He told Adam that if he did eat of it that he would surely die. In the next chapter we find Eve beguiled by the Serpent’s wiles to look upon that tree and desire it for food to become wise. She took of it and ate then gave some to Adam. God then encountered them as they hid from him since their eyes were now opened because they now knew good from evil. They had lost their innocence. Their vertical relationship with God was now broken. Their ability to commune with Him was no longer there. Why? Continue reading

False prophets utter falsehood and God is against them


by Mike Ratliff

The word of the LORD came to me: “Son of man, prophesy against the prophets of Israel, who are prophesying, and say to those who prophesy from their own hearts: ‘Hear the word of the LORD!’ Thus says the Lord GOD, Woe to the foolish prophets who follow their own spirit, and have seen nothing! Your prophets have been like jackals among ruins, O Israel. You have not gone up into the breaches, or built up a wall for the house of Israel, that it might stand in battle in the day of the LORD. They have seen false visions and lying divinations. They say, ‘Declares the LORD,’ when the LORD has not sent them, and yet they expect him to fulfill their word. Have you not seen a false vision and uttered a lying divination, whenever you have said, ‘Declares the LORD,’ although I have not spoken?” (Ezekiel 13:1-7 ESV)

A false prophet is one who claims to teach the truth from God and His Word, but who actually teaches from the counsel of his or her own heart. God is forever unchanging. He is immutable. His ways never change. His standards never change. At the time of Ezekiel, the kingdom of Judah had become consumed with idolatry. The people mixed Temple worship of YHWH with the worst forms of idol worship. They had taken on the culture and religion of the nations around them. Their culture had become pluralized. They were no longer a separate and unique people from the rest of the nations. The mechanism in people that powers this is compromise. The standard for God’s people has always been to be eternally focused with God in control. Compromise always moves God’s people to make decisions that are temporally focused, but, on the other hand, obedience to God is always counter to the demands of culture and the temporal. Continue reading

Why is sound doctrine so important for Christians?


by Mike Ratliff

The aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Certain persons, by swerving from these, have wandered away into vain discussion, desiring to be teachers of the law, without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertions. Now we know that the law is good, if one uses it lawfully, understanding this, that the law is not laid down for the just but for the lawless and disobedient, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who strike their fathers and mothers, for murderers, the sexually immoral, men who practice homosexuality, enslavers, liars, perjurers, and whatever else is contrary to sound doctrine, in accordance with the gospel of the glory of the blessed God with which I have been entrusted. (1 Timothy 1:5-11 ESV)

Carefully read the passage I placed at the top of this post. What is the aim of the charge of a true discipler? It is to produce the good fruit of of love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. That is the good fruit of genuine prophet of the Gospel of the Lord Jesus Christ. On the other hand, our Lord Himself told us in His Sermon on the Mount how to discern whether a prophet was false or not. Continue reading

Let No One Delude You


by Mike Ratliff

I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught; avoid them. For such persons do not serve our Lord Christ, but their own appetites, and by smooth talk and flattery they deceive the hearts of the naive. For your obedience is known to all, so that I rejoice over you, but I want you to be wise as to what is good and innocent as to what is evil. (Romans 16:17-19 ESV)

The visible church is overrun with false teachers and their doctrines. There is a mindset in the Church right now that is actually part of the problem in that it ostracizes and attempts to isolate and silence those who, in their obedience as watchmen, reveal the truth about certain false teachers and why their doctrines are unbiblical. Some of these wolves in sheep’s clothing are very popular in the visible church to the point that their supporters are more than willing to “give them a pass” when they err biblically because they have been ministered to by them in the past. However, this very thing simply promotes the environment for “tolerance” of error. This mindset contains a lie that those who discern these things, warn the body, and expose the false teachers and their doctrines, are the ones being divisive, unloving, and unChristlike. Thankfully, we still have God’s Word, and in it, we learn that we must always be on guard against false and deceptive teaching. One of the helpful things it teaches us in this battle is the knowledge of the believer’s new identity in Christ. This knowledge helps us resist the arguments of false teachers as we walk before the face of God for His glory alone.  Continue reading

The Real Gospel as Opposed to Another Gospel


by Mike Ratliff

6 Θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι [Χριστοῦ] εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, 7 ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο, εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. 8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται [ὑμῖν] παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. 9 ὡς προειρήκαμεν καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾽ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω. 10 Ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην. (Galatians 1:6-10 NA27)

6 I marvel that you are so quickly being turned from the one who called you in the grace of Christ to a different gospel; 7 which is not another; except there are some troubling you and are desiring to pervert the gospel of Christ. 8 But even if we or an angel from heaven should preach a gospel to you besides that which we preached to you, let him be a curse.  9 As we have previously said, and now again I say, if anyone preaches a gospel to you besides that which you received, let him be a curse.  10 For am I now trying to convince men or God? Or am I seeking to please men? If I were still pleasing men, I would not be Christ’s slave. (Galatians 1:6-10 a personal translation from the NA27 Greek text)

Along the lines of our last post which was from John MacArthur’s book, Ashamed of the Gospel, in which he summarized Charles Spurgeon’s struggle with the move towards Christian liberalism in England in the 19th Century. This move began earlier after the Puritan era and gained momentum as Christian leaders sought to become more appealing and less strict, more conciliatory and less divisive no matter the cost in terms of theology. While some held the high ground in terms of their own theology they saw no issue in the compromise in fellowshipping with those who held more “liberal” views than they or some of their peers did. As this trend continued the erosion lead to a spiraling down that became known as the Great Down Grade. In the end, the struggle led to the ejection of from England’s Baptist Union of Spurgeon himself because he had led the defense against the Down Grade. For Spurgeon it cost him his health, but for the Baptist Union it cost it it’s spiritual life. The liberals won the leadership and led the denomination into the death throes of Christian Liberalism. Yes, it still exists today, but it stands for nothing having lost its backbone. What would Charles Spurgeon think about that?  Continue reading

Only One Gospel Part 3


by Mike Ratliff

3 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, 4 who gave himself on behalf of our sins so that he might rescue us out of this present evil age according to the will of God our Father, 5 to whom be the glory into the ages of the ages, Amen. 6 I marvel that you are so quickly being turned from the one who called you in the grace of Christ to a different gospel; 7 which is not another; except there are some troubling you and are desiring to pervert the gospel of Christ. (Galatians 1:3-7 Possessing the Treasure New Testament v1)

I normally work from home, however, today I had to make the 20-minute trip into our offices to oversee the moving of one of my database systems from our old datacenter to our new one. As I got within about a mile of our old offices I passed a pickup that had a sticker on the back window that I had never seen before. It resembled the COEXIST sticker we have discussed before, but with the same symbols, the lettering was changed to the word “FICTION.” Here we have two extremes that are obviously both deadly wrong. The first one assumes that all religions must compromise their beliefs to coexist while the second is atheistic, but in reality they both come to the same conclusion, that is, that everything is man-centered rather than God-centered. I see elements of this even in the professing Christians of our day who are staunch defenders of the sovereignty of the Free Will of man while denying that God has the freedom to be the potter at the wheel, making servants according to his will who will believe, that is, come to faith, according to his will and plan and in his timing and then will serve him in ways that make no sense to those mired in their man-centered religiosity. Continue reading

The Sermon on the Mount Part 19


by Mike Ratliff

4 And Jesus answered and said to them, “See to it that no one misleads you. 5 “For many will come in My name, saying, ‘I am the Christ,’ and will mislead many. 6 “You will be hearing of wars and rumors of wars. See that you are not frightened, for those things must take place, but that is not yet the end. 7 “For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and earthquakes. 8 “But all these things are merely the beginning of birth pangs. 9 “Then they will deliver you to tribulation, and will kill you, and you will be hated by all nations because of My name. 10 “At that time many will fall away and will betray one another and hate one another. 11 “Many false prophets will arise and will mislead many. 12 “Because lawlessness is increased, most people’s love will grow cold. 13 “But the one who endures to the end, he will be saved. 14 “This gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a testimony to all the nations, and then the end will come. (Matthew 24:4-14 NASB)

When I encounter those whose theology and eschatology has been colored by presuppositions, philosophies, and the teachings of some theologians that the Church’s main function is to establish and prepare God’s Kingdom here on this Earth so the Lord will return and to claim it, I wonder how seriously these people take Scripture passages such as Matthew 24:4-14 (above). These same people are all about making all secular culture conform to Christianity. I find it very difficult to line that up with what our Lord said in Matthew 24 about what things would be like before he actually did return. What is the reality? Will the Church totally take over the world in this age? From what I have studied in the New Testament, the Church is a called out “congregation” of people that are despised, persecuted, and put to death for their faith as they live for the glory of their Lord in this life. The point of that is to attain a greater resurrection in the next age. Let’s see what our Lord said about the reality of what we have to deal with in this age as the Church. Continue reading

Understanding the Basics of Pietism


Over the last several weeks we have been taking an in-depth look at genuine Christianity contrasted with man-made “Christianity,” which, no matter what it is called, is another religion. One of the most insidious forms of this is “pietism,” which all of us are susceptible to if we are not mature in our faith yet have a deep hunger to go deeper and there are false teachers available very willing to tell those who don’t know any better that there is indeed a higher form of Christianity and “higher level” of Christian that is attainable, but there is a cost. It sounds “almost” biblical, but it isn’t. Our brother Bob DeWaay went through this himself as a young Christian, as did I, but not to the extent he did. You can read about it by following the link below to his fine article. Enjoy and be blessed. – Mike Ratliff

Understanding the Basics of Pietism

Why It is Vital that We Become Mature in Christ


by Mike Ratliff

Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης (Ephesians 4:11-14 NA27)

And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some shepherds and teachers for the equipping of the saints to the work of ministry to the building up of the Body of Christ until we all arrive at the unity of the faith and of the fuller knowledge of the Son of God, to complete maturity, at the measure of the stature of the fullness of Christ that we should not longer be infants tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. (a personal translation of Ephesians 4:11-14 from the NA27 Greek text)

In 1887, Robert Shindler, a fellow pastor and close friend of Charles Spurgeon, wrote in Spurgeon’s publication, The Sword and the Trowel: “It is all too plainly apparent men are willing to forego the old for the sake of the new. But commonly it is found in theology that that which is true is not new, and that which is new is not true.” If we think deeply and honestly on those searing words with all humility and willingness to repent of what God shows us about ourselves, I am certain that each of us must repent of falling for the fallacy of seeking that which is new or different in our theology. If we are honestly seeking the will of God that is both good and right, but if we are looking to have itching ears tickled or are pursuing the subjective or experiential as the means of fulfillment then all we are really doing is falling for some lie and are revealing that we are indeed just infants in the Lord who are being tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. I doubt if any one reading this really wants that.  Continue reading

Let No One Mislead You


by Mike Ratliff

I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught; avoid them. For such persons do not serve our Lord Christ, but their own appetites, and by smooth talk and flattery they deceive the hearts of the naive. For your obedience is known to all, so that I rejoice over you, but I want you to be wise as to what is good and innocent as to what is evil. (Romans 16:17-19 ESV)

The visible church is overrun with false teachers and their doctrines. There is a mindset in the Church right now that is actually part of the problem in that it ostracizes and attempts to isolate and silence those who, in their obedience as watchmen, reveal the truth about certain false teachers and why their doctrines are unbiblical. Some of these wolves in sheep’s clothing are very popular in the visible church to the point that their supporters are more than willing to “give them a pass” when they err biblically because they have been ministered to by them in the past. However, this very thing simply promotes the environment for “tolerance” of error. This mindset contains a lie that those who discern these things, warn the body, and expose the false teachers and their doctrines, are the ones being divisive, unloving, and unChristlike. Thankfully, we still have God’s Word, and in it, we learn that we must always be on guard against false and deceptive teaching. One of the helpful things it teaches us in this battle is the knowledge of the believer’s new identity in Christ. This knowledge helps us resist the arguments of false teachers as we walk before the face of God for His glory alone.  Continue reading

Efficacious Faith vs. Man-made Faith


by Mike Ratliff

Jesus said to her, “Everyone who drinks of this water will be thirsty again, but whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life.” (John 4:13-14 ESV)

Efficacious adj. producing the desired effect – from The Oxford New Desk Dictionary and Thesaurus Third Edition.

Christian faith has appeared to many an easy thing; nay, not a few even reckon it among the social virtues, as it were; and this they do because they have not made proof of it experimentally, and have never tasted of what efficacy it is. For it is not possible for any man to write well about it, or to understand well what is rightly written, who has not at some time tasted of its spirit, under the pressure of tribulation; while he who has tasted of it, even to a very small extent, can never write, speak, think, or hear about it sufficiently. For it is a living fountain, springing up into eternal life, as Christ calls it in John iv.1

Saving or efficacious faith is not the same thing as the best faith man can muster through the exercise of the will. According to our Lord Jesus in John 4:13-14 (above), efficacious faith is that which is given to the believer by God and this same faith will become in the believer a spring of water welling up to eternal life. This is not belief that is the product of reason or intellectual assent. It is not a belief that the believer must generate and desperately hold onto lest it be diminished and be lost. In the excerpt from Martin Luther’s letter to Pope Leo X, Concerning Christian Liberty, we read that those who conceive of faith as something done by the believer count it as simply a social virtue and that is an easy thing. Luther says that those with this concept of faith believe as they do because they have not experienced efficacious faith and have never tasted the great strength there is in it. I contend that the purveyors of the Seeker-Sensitive, Emergent, and Missional forms of “Christianity” are of the same sort of faith Luther is contrasting in this letter with genuine believers who are so because they have drunk of the water given to them by the Lord that has become in them a spring of water welling up to eternal life. These of the New Type of Christianity have a faith consisting of works-righteousness. This is a man-made faith not the efficacious faith that is a gift of God (Ephesians 2:1-10).  Continue reading