What did Jesus mean when He said, “It is Finished!”?


by Mike Ratliff

28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή, λέγει· διψῶ. 29 σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν· σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι. 30 ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος [ὁ] Ἰησοῦς εἶπεν· τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα. John 19:28-30 (NA28)

28 After this, Jesus having known everything that had been completed that the Scripture may be fulfilled, said, “I thirst.” 29 A jar full of vinegar was there, so they put a sponge full of the vinegar on a hyssop branch and put it to his mouth. 30 Therefore, when he received the vinegar, Jesus said, “It is finished.” And having bowed his head, he gave up his Spirit. John 19:28-30 (translated from the NA28 Greek text)

Many of those with whom we earnestly contend for the faith have a problem with the absolute truth that is presented to us in the three verses above. Many of them may deny the fact that they hold to a form of salvation that denies the sufficiency of the atoning work of Christ on the cross to accomplish all that is required for all of the elect to not only believe the gospel, but also to persevere. Those who have doubts about that do so because they either do not understand or believe the doctrine of imputation. We have looked at this many times and I do not intend to go into that here. In this post we will look at what Christ meant when he knew that everything had been completed in John 19:28 and then said so in John 19:30. Continue reading

Our Blessed Hope is worth suffering for


by Mike Ratliff

1 James, a bond-servant of God and of the Lord Jesus Christ,
To the twelve tribes who are dispersed abroad: Greetings.
2 Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, 3 knowing that the testing of your faith produces endurance. 4 And let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. James 1:1-4 (NASB) 

33 These things I have spoken to you, so that in Me you may have peace. In the world you have tribulation, but take courage; I have overcome the world.” John 16:33 (NASB) 

33 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον. John 16:33 (NA28)

While all forms of relativistic Christianity attempt to refocus Christians to this present age, we are clearly taught throughout the New Testament that what awaits us after we leave this life is that for which we should really be preparing. In the world, we will have tribulation, which translates the Greek noun θλιψιν (thlipsis). Θλιψιν symbolically means grievous affliction or distress that applies pressure or burden upon the spirit. Θλιψιν is used to give the picture of one being crushed. At the same time we are given these warnings about our life here as resident aliens, we are also given encouragement beyond measure.  Continue reading

How apostasy takes over


by Mike Ratliff

11 Concerning him we have much to say, and it is hard to explain, since you have become dull of hearing. 12 For though by this time you ought to be teachers, you have need again for someone to teach you the elementary principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. 13 For everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness, for he is an infant. 14 But solid food is for the mature, who because of practice have their senses trained to discern good and evil. Hebrews 5:11-14 (NASB) 

Apostasy: [Middle English apostasie, from Old French, from Late Latin apostasia, defection, from Late Greek apostasi, from Greek apostasis, revolt, from aphistanai, aposta-, to revolt : apo-, apo- + histanai, to stand, place; see st- in Indo-European roots.]

Noun pl -sies abandonment of one’s religious faith, political party, or cause [Greek apostasis desertion] from: Collins Essential English Dictionary 2nd Edition 2006 © HarperCollins Publishers 2004, 2006

I heard another definition a few years ago for the word “apostasy.” This definition says that a good way to understand apostasy and what causes one to abandon his or her religious faith is “to forget.” In the history of civilization, the battle between intellectual honesty and intellectual barbarity is one that has cycled back and forth for millennia. When intellectual honesty is on top, truth is seen as succinct and knowable and authoritative. When intellectual barbarity is on top, truth is seen as relative and completely unknowable.  In case you weren’t sure, we are now in an intellectual barbarian stage in the early 21st Century. Continue reading

The Word of Life and standing firm


by Mike Ratliff

1 Ὃ ἦν ἀπʼ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν περὶ τοῦ λόγου τῆς ζωῆς — 2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν — 3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν καὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθʼ ἡμῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 4 καὶ ταῦτα γράφομεν ἡμεῖς, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη. 1 John 1:1-4 (NA28)

1 What was from the beginning which we have heard–which we have seen with our eyes, which we beheld and touched with our hands—with respect to the Word of Life— 2 indeed the life was manifested and we have seen it and we give testimony and we proclaim to you the eternal life which was with the Father and was manifested to us— 3 what we have seen and we have heard we proclaim to you also that you may also have fellowship with us; and indeed our fellowship is with the Father and with his son Jesus Christ. 4 These things we write that our joy maybe made full. 1 John 1:1-4 (translated from the NA28 Greek text)

Eusebius was a contemporary of Constantine. In his book The Church History he covers the time of the Apostles and spread of Christianity over the Roman world during and after their time. He brings up an interesting point about a third of the way through the book in that while the Apostles were still alive as well as those who were eye witnesses to their lives and ministries and that included those who had actually seen our Lord Jesus before his crucifixion and after his resurrection, our enemy could only successfully attack with limited success from within the Church. Heresies were easily dealt with as John did in the passage above in dealing a deathblow to the major doctrines of an early form of Gnosticism. However, after these first generation leaders of the Church died or were martyred (which was more likely), our enemy changed tactics and so began the era of wolves coming into the Church to lead astray the sheep with deadly heresies such as Arianism. What is the solution? What has always been the solution? It is the same as what the Apostle John did in 1 John and the Apostle Paul did in 1, 2 Timothy, Titus, and 1 Corinthians and the Apostle Peter in 2 Peter. They commanded leaders to teach and preach the Word.  Continue reading

Heirs of God and fellow heirs with Christ


by Mike Ratliff

12 So then, brethren, we are under obligation, not to the flesh, to live according to the flesh— 13 for if you are living according to the flesh, you must die; but if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. 14 For all who are being led by the Spirit of God, these are sons of God. Romans 8:12-14 (NASB) 

If you are anything like me, looking closely at your walk before the Lord, the concept that sinful believers who vacillate between godliness and carnality with deliverance from those sins not in any way certain, then the concept that we are heirs with Christ is hard to grasp. I have no trouble with God’s absolute sovereignty, holiness, righteousness, justice, immutablility, omnipotence, omniscience, or omnipresence. He is perfect. He is the most High. The problem is that I know that I am not in any way worthy enough to even be in His presence. Continue reading

Regeneration vs. Conversion


by Mike Ratliff

12 “While so engaged as I was journeying to Damascus with the authority and commission of the chief priests, 13 at midday, O King, I saw on the way a light from heaven, brighter than the sun, shining all around me and those who were journeying with me. 14 And when we had all fallen to the ground, I heard a voice saying to me in the Hebrew dialect, ‘Saul, Saul, why are you persecuting Me? It is hard for you to kick against the goads.’ 15 And I said, ‘Who are You, Lord?’ And the Lord said, ‘I am Jesus whom you are persecuting. 16 But get up and stand on your feet; for this purpose I have appeared to you, to appoint you a minister and a witness not only to the things which you have seen, but also to the things in which I will appear to you; 17 rescuing you from the Jewish people and from the Gentiles, to whom I am sending you, 18 to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the dominion of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who have been sanctified by faith in Me.’ Acts 26:12-18 (NASB) 

A hypocrite is someone who implies he or she stands for one set of values, but actually lives out their life doing the opposite. Since the post-modern church is mired in hypocrisy, one might assume that Christianity was the problem. If Christianity really was the one and only true religion and Jesus’ disciples truly are changed by their new birth in Christ, the hypocrite label should not stick. Why? True Biblical Christianity professes that all in Christ not only have their sins forgiven them, but they are also new creations who are no longer under the power of their former sins. Continue reading

False disciples and a compromised gospel


by Mike Ratliff

The United States is in bondage to prosperity and entertainment. Television has caused most Americans to lose the ability to reason. It is as if all those hours of sitting in front of that mind control device has turned their minds to mush. However, that is no excuse for Christians to not know their God and His ways. The form of Christianity that is most prevalent in the United States at this time is a very poor facsimile of the real deal. It is as if it is geared to the lowest common denominator. The focus in our churches is backward. If you go to your typical “Mega-Church” you will find very quickly that it’s focus is on the people there. Everything is set up to attract people to be part of that group through sensory attraction as well as easy to digest teaching and sermons. If we take that church environment and contrast it to “church” as it was done in 17th Century England, for instance, we would see a huge contrast. While our churches focus on the people within them, the Puritans focused on God. They were primarily concerned with living for His glory. Continue reading

Contend earnestly for the faith which was once for all handed down to the saints


by Mike Ratliff

3 Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I felt the necessity to write to you appealing that you contend earnestly for the faith which was once for all handed down to the saints. 4 For certain persons have crept in unnoticed, those who were long beforehand marked out for this condemnation, ungodly persons who turn the grace of our God into licentiousness and deny our only Master and Lord, Jesus Christ.Jude 1:3-4 (NASB) 

When I first started this ministry it was for the intent to address two threats that were very invasive back at that time (2006-2010) in the visible church. My method of doing that was to tell the truth of what certain so-called Christian leaders were doing in either the Seeker Sensitive/Church Growth movement or the Emergent movement. Both of these aberrant movements were presenting a deviant gospel and neither of them were focused on what our Lord Jesus Christ commanded the Church to be about. The focus was backward. Both of these movements began with what people wanted and attempted to build their ministries around that. As I said, I first countered what they were saying and teaching with the truth from God’s Word. At the same time I posted more on discipleship during that period than discernment. After all, if God’s people know the Lord and follow Him and have their minds and hearts where He wants them to be will they follow a false leader?

Continue reading

Beware of the false prophets who come to you in sheep’s clothing


by Mike Ratliff

5 But the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. 6 For some men, straying from these things, have turned aside to fruitless discussion, 7 wanting to be teachers of the Law, even though they do not understand either what they are saying or the matters about which they make confident assertions.
8 But we know that the Law is good, if one uses it lawfully, 9 realizing the fact that law is not made for a righteous person, but for those who are lawless and rebellious, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who kill their fathers or mothers, for murderers 10 and immoral men and homosexuals and kidnappers and liars and perjurers, and whatever else is contrary to sound teaching, 11 according to the glorious gospel of the blessed God, with which I have been entrusted. 1 Timothy 1:5-11 (NASB)

Carefully read the passage I placed at the top of this post. What is the aim of the charge of a true discipler? It is to produce the good fruit of love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. That is the good fruit of a genuine prophet of the Gospel of the Lord Jesus Christ. On the other hand, our Lord Himself told us in His Sermon on the Mount how to discern whether a prophet was false or not.

15 “Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. 16 You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes nor figs from thistles, are they? 17 So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. 18 A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. 19 Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. 20 So then, you will know them by their fruits. Matthew 7:15-20 (NASB) 
Continue reading

Apologetics starting point


by Mike Ratliff

45 Philip *found Nathanael and *said to him, “We have found Him of whom Moses in the Law and also the Prophets wrote—Jesus of Nazareth, the son of Joseph.” 46 Nathanael said to him, “Can any good thing come out of Nazareth?” Philip *said to him, “Come and see.” John 1:45-46 (NASB) 

In the passage above, John 1:45-46, we see two of our Lord’s future Apostles, Philip and Nathanael, conversing. Philip finds his friend Nathanael and tells him that he and other friends have found “him of whom Moses in the Law and also the prophets wrote.” This is, of course, the Messiah. Then he tells him who he is, “Jesus of Nazareth, the son of Joseph.” What was Nathanael’s response? He asked a rhetorical question, “Can anything good come out of Nazareth?” What was Philip’s answer? It was the one we must all take to heart and make the foundation of how we approach both evangelism and apologetics. He said, “Come and see.”  Continue reading

A Salvation that is Biblical


by Mike Ratliff

8 For by grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; 9 not as a result of works, so that no one may boast. 10 For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Ephesians 2:8-10 (NASB)

Our salvation is far more than simply justification by faith, which in and of itself is incredible, but also includes the imputation of the actual active righteousness of Christ, His good works or keeping of the Law, which is required for our complete acceptation by God into His Kingdom. I know that many reading this may not have no idea what I am talking about. However, please understand, I am praying that you will understand the truth of this because this is a huge missing piece from the gospel in the church in our time. Without this teaching, the church is plagued with professing Christians who are in a form of self-salvation. They did the religious thing “to get saved” at church. They were sincere, but there is no real change in their lives. However, the Bible is very clear as in the passage above that we are saved “not a result of works, so that no one may boast.” Therefore, there is a huge problem with a lack of assurance in these people. The issue is not their lack of sincerity or their lack of obedience since their religious experience, but that they have believed a false, man-made gospel that has no spiritual power to really save or regenerate anyone.  Continue reading

The Gospel is a description of God’s Bridge


by Mike Ratliff

If we compare much of what is preached or presented as the gospel these days to what the Bible says is the Gospel, and if we are scripturally honest, we will have to say that there is a vast difference between the two. The gospel that most here today has been neutered by the removal of the Law of God as well as His wrath against all unatoned for sin. As a result, the Church is populated by huge numbers of converts, but sadly few regenerate believers. Not only is the concept that the Gospel is a description of God’s bridge to people not well known or understood, it is also not seen as necessary. Why? The social or seeker sensitive gospel does not talk about sin, repentance, God’s wrath, or Christ’s Lordship. Instead, the emphasis is on getting as many as possible to “decide for Christ.” Is salvation a decision that includes the reward of eternal life for making it? Continue reading

What exactly is salvation?


by Mike Ratliff

16 Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι. Romans 1:16 (NA28)

16 For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Romans 1:16 (translated from the NA28 Greek text)

In the passage above the word  “salvation” translates the noun σωτηρίαν (sōtērian), the accusative singular feminine case of σωτηρία (sōtēria), which means safety, deliverance, and preservation from danger or destruction. But what exactly is Biblical salvation?

Continue reading

If we walk in the Light as He Himself is in the Light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus His Son cleanses us from all sin


by Mike Ratliff

1 See how great a love the Father has bestowed on us, that we would be called children of God; and such we are. For this reason the world does not know us, because it did not know Him. 2 Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that when He appears, we will be like Him, because we will see Him just as He is. 3 And everyone who has this hope fixed on Him purifies himself, just as He is pure. 1 John 3:1-3 (NASB) 

God’s truth is knowable. Also, His truth is as His attributes and character. He is immutable. His truth is never changing. He is Holy. His truth is Holy, separate from the corruption of the world. His truth, the Word of God, is precise. It supernaturally divides man’s “truth” and understanding from God’s genuine truth. It is sharper than a two edged sword. Continue reading