Why It is Vital that We Become Mature in Christ

by Mike Ratliff

Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης (Ephesians 4:11-14 NA27)

And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some shepherds and teachers for the equipping of the saints to the work of ministry to the building up of the Body of Christ until we all arrive at the unity of the faith and of the fuller knowledge of the Son of God, to complete maturity, at the measure of the stature of the fullness of Christ that we should not longer be infants tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. (a personal translation of Ephesians 4:11-14 from the NA27 Greek text)

In 1887, Robert Shindler, a fellow pastor and close friend of Charles Spurgeon, wrote in Spurgeon’s publication, The Sword and the Trowel: “It is all too plainly apparent men are willing to forego the old for the sake of the new. But commonly it is found in theology that that which is true is not new, and that which is new is not true.” If we think deeply and honestly on those searing words with all humility and willingness to repent of what God shows us about ourselves, I am certain that each of us must repent of falling for the fallacy of seeking that which is new or different in our theology. If we are honestly seeking the will of God that is both good and right, but if we are looking to have itching ears tickled or are pursuing the subjective or experiential as the means of fulfillment then all we are really doing is falling for some lie and are revealing that we are indeed just infants in the Lord who are being tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. I doubt if any one reading this really wants that. 

Here is v14 (from above):”ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης”

Here is my translation: “that we should not longer be infants tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception

The word I translated as “cunning” is the noun κυβείᾳ or kubeia, “(a “cube”, that is, die for playing); gambling, that is, (figuratively) artifice or fraud: – sleight. Paul is not just speaking of gambling by the throwing of dice, but being involved with those who entice people to play a crooked game that they can not win because it is rigged. Paul is using this analogy of false teachers who by “slight of mouth” trick the unwary without their even knowing it because they are gullible and overconfident in their knowledge. Remember those who fall victim to these wolves are the prideful. Wolves are continually attacking the flock. Even among our own visible ranks arise some, speaking perverse things, to draw away disciples after them (Acts 20:29-30).

The word I translated as “craftiness” is the noun πανουργίᾳ or panourgia, “trickery or sophistry: – (cunning) craftiness, subtilty. This speaks of one, a false teacher, who will do anything, stoop to any level needed to manipulate error, to make something look like truth and thereby lead others away from truth. An example of this is The New World Translation Bible, which is the Jehovah Witness “bible.” In John 1:1 its translators deliberately and dishonestly alter it for the express purpose of denying the deity of Christ. It says, “In [the] beginning the Word was, and the Word was with God and the Word was a god.” They give the explanation for this rendering that it is based on the “oldest manuscripts” for the Gospel of John, which is a lie and has been proven to be so. The truth is that this it was translated from German by Johannes Greber in 1937. He was a former Catholic priest turned spiritist who claimed the translation came from God’s spirits. Thus is the nature of πανουργίᾳ.

The phrase “scheming of deception” translates μεθοδείαν τῆς πλάνης. I could have translated it as “lie in wait to deceive.” To lie in wait or scheme comes from μεθοδείαν from μεθοδεία or methodeia, “travesty, (trickery): – wile, lie in wait. These apostate or false teachers operate according to a settled plan or system. There is a deliberate scheme behind those who teach false doctrine.

The word “deceive” translates πλάνης the Genitive, Singular of πλάνη or planē, “objectively fraudulence; subjectively a straying from orthodoxy or piety: – deceit, to deceive, delusion, error. What makes these deceivers job a lot easier in our time is that there are so many professing believers who are gullible and will believe almost anything and follow practically anybody as long as they mention God or Jesus regardless of what else he or she says. I marvel when I go to a “Christian” bookstore nowadays. Some are better than others, but even in those that carry the good reference books I look for, there are some right next to them that should be used for kindling.

A huge issue right now in the visible church centers on homosexuality. My stance is clear as presented here. God’s Word is the arbiter. It must be the one and only source of our truth in matters such as this. If we take this topic and then look back at the word study we just did on Ephesians 4:14 then look at the tactics of those who are continually working to validate homosexuality as a valid lifestyle that is not under the judgment of God then we must understand that those doing so are wolves, false teachers, and apostates. Can it be any clearer?

Go back and reread the entire passage I placed at the top of this post.  God gave the Church godly men to lead, teach, and build up the Body of Christ. Why? It is so we will arrive at the unity of the faith and of the fuller knowledge of the Son of God, to complete maturity, at the measure of the stature of the fullness of Christ that we should not longer be infants tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. That means that when we mature like this, we will have no trouble recognizing false doctrines and those who espouse them. We will know what to do when we encounter them, which is to turn from them, warning the flock to flee from them, to turn to the truth and away from what is false. This is discernment.

Soli Deo Gloria!

13 thoughts on “Why It is Vital that We Become Mature in Christ

 1. And He gave “SOME” apostles and some prophets and some evangelists and some shepherds and teachers for the equipping of the saints to the work of ministry to the building up of the Body of Christ “UNTIL WE ALL” arrive at the unity of the faith and of the fuller knowledge of the Son of God, to complete maturity, at the measure of the stature of the fullness of Christ…
  Some…till we all. Have we all arrived?
  Part of the cunning of the wolves/hirelings is to eliminate the competition! Get rid of competing (in their minds) elders. It was never the plan for a lead pastor to hire under pastors, and hand pick his “yes men” board so as to build his business. This is priest craft, and looks just like the Romish system duplicated in what pretends to be protestant.
  So, are the other “offices” done away with? No, and further they are not offices, but rather functions or true callings. It is another system, or rather another’s…and it is evil as it holds traditions of men above the Word of God.

  Like

 2. Interestingly, years ago deeply desiring to learn everything possible about prayer I read many books on the subject. At the time having absolutely no idea in the world about the errors (ie:contemplative prayer and “christian mysticism”). What is amazing to me is that God sovereignly enabled me to see only the true and edifying in Christ and the ad mixture of deception was hidden from me. This is extremely comforting in this age of mass delusion that if you are truly bought by the blood of Christ, He will bring you safely home.

  “For there are many insubordinate, both idle talkers and deceivers, especially those of the cirumcision, whose mouths must be stopped, who subvert whole households,teaching things that they ought not, for the sake of dishonest gain.” “To the pure all things are pure, but to those who are defiled and unbelieving nothing is pure; but even their mind and conscience is defiled. They profess to know God, but in works they deny Him, being abominable, disobedient, and disqualified for every good work.” Titus 10&11; 15&16

  “To the pure all things are pure” to the praise of His grace….

  Like

 3. Not to be misunderstood. As I grew in maturity in the Lord and His ever faithful Word, He did enable me to grasp the error and understand and discern the biblical path as opposed to experiential, subjective and man imagined road of destruction, exactly as your post relates.

  Like

 4. I have a similar path Mary and God was merciful to me enabling me to grasp the truth even in the midst of all of the deception. From that, I have been able to help others to avoid that wrong way and stay on the right way. This is very humbling for I know that it is not me at all, but God working through me to edify the Body.

  Like

 5. Mike and Mary, I too have been led by the Lord along the way. He has been gracious to steer me toward or away from error on many occasions. There have been times of confusion for me, but eventually the Lord would bring clarity. Discernment is a gift, and some are given more than others. But we all need it desperately, especially in these times. The confusion and error seems to be growing like crazy these days. Mike, I know it is difficult to fight this fight, but I for one am glad that you are being given the grace to do so. Many will hear and not heed, but others will hear and heed. Still others are tracking right with you and are thankful that you articulate so well what the scriptures clearly teach.

  Like

 6. …and I too Mike, and Marie! This is further proof that we are in His hands, and He has protected us. Further, there are many nice folks we have shared a pew with over the years, who are blind and deaf to the Truth, thus they fail to be conformed. When we compare ourselves by ourselves, they don’t appear to be wicked, but sweet actually. But the standard is Jesus, who is Perfect and Holy. Even we who are in Him, are not rightious by ourselves, but rather, having Christ, He makes us rightious. This ‘won’t you accept Jesus as your Savior’ theology has done nothing more then fill the pews with folks looking for a get out of hell free card. Tares, many tares among wheat, who have a foot in the world and a foot in religion, even doing good works, albiet dead works, who will be named as wicked, by the Rightious One. On top of that, they are lead by men who came to the buildings by the same method, and who have found a good career. Think of the niceness of the undertaker, as he greets you at the door of the funeral parlor, doing his job, and you will be able to see that we can all act very caring when it benefits us. This is how we ALL are, apart from being born of the Spirit…which thing He, not we do. No man ever truly bought the Christ that men try to sell. Apart from the Call, we would follow Him for what He can do for us. Yes, but when He calls, we follow Him for Who He is!

  Like

 7. Pingback: What About John 1:1? « Possessing the Treasure

Comments are closed.