Prayer for Boldness

by Mike Ratliff

18 Διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων 19 καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου, 20 ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι ὡς δεῖ με λαλῆσαι. (Ephesians 6:18-20 NA27)

18 By means of all prayer and petition, praying always in the Spirit, and to this end keeping watch with all perseverance and petition concerning all the saints, 19 and for me, that to me may be given utterance in opening my mouth in boldness to make known the mystery of the gospel, 20 on behalf of which I am an ambassador in chains, that in it I may be bold as it is necessary for me to speak. (Ephesians 6:18-20 Possessing the Treasure New Testament V1) 

In the last couple of posts we have looked at CSM or Contemplative Prayer and one of its most visible proponents in the visible church, Tim Keller. Contemplative Prayer is a cleaned up, “Christianized” name for Transcendental Meditation, which is another name for Eastern Mysticism, which God calls Divination and strictly forbids (Deuteronomy 18:10). God forbids divination as a way to know him and his will. On the other hand, he has given us sanctioned ways, by his grace, through which those who are his can know him and his will. The primary way is through his Word as the Holy Spirit guides us according the will of God by his grace. We pray and ask God and he draws us to him and imparts wisdom, discernment, and through his Word, we gain knowledge of him and his ways. On the other hand, outside of those parameters is what men like Tim Keller calls Contemplative Prayer, but it only a dressed up version of divination and God hates it. Those who practice it are given over to it, are deceived by it, and soon believe the lies they are hearing from those evil spirits are coming from God himself. 

The issue is that some the most popular leaders in the visible church are either heavily influenced by CSM and are in partnership with others those who are practicing it or both. These people have large numbers of adoring followers who buy their books and become incensed when we attempt to bring these truths into the light. I have encountered pressures in churches from leadership who think that Tim Keller’s books are the greatest and to bring up this stuff about CSM is just being divisive and when I refuse to back away from that, I am considered unteachable and, well, it’s time to move on.

As I stated in Tim Keller and Contemplative Prayer, he also has an unbiblical view of the gospel. To him, it is not the account of the Christ’s incarnation in order to live a perfect life, die on the cross to be the propititiation for those He came to save, et cetera, but it is the church’s mandate to transform society, to transform the world, et cetera. Find that one in the Bible. You see, as my brother and friend Ken Silva said here,  ‘As I pointed out elsewhere, this really couldn’t be any clearer that what we’re actually dealing with here is a new form of Gnosticism. Can you see; above we have the truly spiritual “initiated” and “enlightened” ones who are the superior Christians in the “know,” because they “work in the area of spiritual direction.”

Now in light of these things and the pressure to keep silent that is continually upon us during this time, please pray for Ken and I and everyone on the Discernment group that we would be bold and no matter what sort of unreasonableness comes our way in these times, that we will not hesitate to obey God in all things as He provides the means for us to do so. His will be done.

Soli Deo Gloria!

18 thoughts on “Prayer for Boldness

 1. Mike,

  Don’t back down and know that I’m praying for both yourself and Ken Silva and anyone else who is exposing these dangerous doctrines. I spent many years in what I now know as the Occult but at the time I thought it was all from God Himself. Truly I was decieved. It was reading the Bible that opened my eyes.

  May God bless your ministry and Ken Silva’s Apprising.org.

  Like

 2. Praying extra for you, Ken, and those who persistently expose the apostasy, heresy, and all manner of insidious false teaching in the churches that call themselves Christian…
  That you will continue to speak, and write, boldly…
  That the Lord will use your work to rouse those who are His to ‘come out of’ such places…
  That those of us who have already “seen” may be even more vigilant and Berean…

  Like

 3. It is always hard at times to swim against the “main”stream.
  Most professed Christians that I know seem to forget that the Bible says
  “narrow” is the way. The Broad-way is so appealing, tolerant and non-condemning.
  It surely is a lonely walk, huh?
  Just know that you are not alone. Just like in the days of Elijah, there were 7000 who
  hadn’t bowed the knee to Baal.
  The remnant is out there.
  This is just another sign of the times. And proves once again that “there is nothing new under the sun”.
  “not too many days”!!!

  Like

 4. I read this after I submitted my comment, by William Gurnall

  “God’s Word affords a perfect rule of holiness for saints to walk by,
  one which is not changeable and vague, as men’s laws are. Those laws
  are often made to fit crooked minds, as tailors alter garments to fit the
  crooked bodies they are designed for. The commands of God are suited
  to His holy nature, not to the unholy hearts of men.”

  Like

 5. Mike, Ken, and all who stand firm on the Word of God – be encouraged and count it all joy when the world hates you. Christ is our refuge in times of plenty and times of want. We who are recipients of His saving grace must keep our focus on Him who is mighty to save! Who can bring a charge to God’s elect? It is Christ Who saves and will see us to that great Day of Judgment! Let us NOT grow weary in well doing, but be renewed in our inner man, daily, by the Spirit of our God – not the spirit of the age that beguiles so many. The gospel is the power of salvation in Christ to those who believe!

  Like

 6. In the New Testament an example we have of God speaking is “…and behold, a voice out of the cloud said, ‘This is My beloved Son, with whom I am well-pleased; listen to Him!’.” Matthew 17:5. This was at the Transfiguration and was heard by all the disciples that were present. Then there was ” and a voice came out of the heavens; ‘You are My beloved Son, in You I am well-pleased.” Mark 1:11 This was at the Baptism of Jesus by John the Baptist and all who were present heard the voice.

  The reason for God speaking so all could hear was to attest to the deity of Jesus Christ. “For when He received honor and glory from God the Father, such an utterance as this was made to Him by the Majestic Glory, ‘This is My beloved Son with whom I am well-pleased’ and we ourselves heard this utterance made from heaven when we were with Him on the holy mountain. So we have the prophetic word made more sure, to which you do well to pay attention as to a lamp shinning in a dark place, until the day dawns and the morning star arises in your hearts.” 2 Peter 1:17-19

  God spoke for His glory and to testify that Jesus was His beloved Son made flesh and to seal the credibility of the Word of God to which we are instructed to pay attention to.

  People throughout history have been searching for daily guidance through horoscopes, palm readers, fortune tellers, etc. The Bible says “Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.” Hebrews 11:1 Do we have to have signs, wonders, words done in the flesh? Thomas had this problem and “Jesus said to him, ‘Because you have seen Me, have you believed? Blessed are they who did not see, and yet believed.” John 20:29

  Our wonderful Savior owes us nothing including a “special revelation word”. He has already given us His sure Word in the Bible and He is faithful to keep it.

  “I tell you that He will bring about justice for them quickly. However, when the Son of Man comes will He find faith on the earth?” Luke 18:8

  Mike, thanks for your faithfulness to the sure word of God.

  Like

 7. Hi Mike,

  Thanks for covering this important topic. You’re right this “Christianized” TM rehashed as “contemplative prayer” is creeping in everywhere. Hm, creeping in unawares, I’ve heard that one before. And there is just an utter refusal, it seems, for anyone to call to task those who promote it, except for a precious few, such as yourself and others who believe that a Christian can and should discern truth from error. I’m frankly sick of all the “coalitions” and “conferences” and blah blah blah… they seem to be nothing more than a push for “unity” at the expense of the truth. Almost nothing surprises me these days (Piper/Warren, Keller and TM, The Elephant Room w/ McDonald, Driscoll, and TD Jakes, etc), I’m getting so used to seeing it, almost expecting it, so much so that what actually surprises me is when someone *refuses* to compromise.

  Sad part is, you can barely get away from it, no matter where you go, even at sound Bible preaching churches. Case in point: ladies’ study at my church is doing a book by author Elizabeth George. What is part of the foundation of her book? Teachings by Richard Foster. Am I part of the study? No. I spoke up, and stepped away.

  Thankfully God gives us these moments where we can see the 7000, and even have a little sweet fellowship.

  Like

 8. I rejoiced when I read that part about you exercising your discernment Carolyn. That is what brings me joy is when I hear of how God’s Word, his Truth, is empowered in his people and they are changed and are bold in the face of the utter confusion and lostness that has taken over what we call the visible church. We cannot take for granted that simply because a person claims to be a Christian or that “Bible Study” is going on in a “Church” that it is of God. We have to exercise discernment and obey God all the time. This can make us very unpopular with those in darkness and especially with those on the fence, but it is Christ whom we serve, not them. Thanks for the encouragement my sister.

  Like

 9. Praise the Lord, Mike, I rejoice when I see you and others expose this filth with the sweet light of Christ’s truth! I’m always a happy camper when I see error refuted.

  Thank you for the encouragement, as well. :o)

  Like

Comments are closed.