Spiritual Darkness Unbelief and Unrighteousness

by Mike Ratliff

4 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἔστιν προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς συγγενεῦσιν αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ. 5 καὶ οὐκ ἐδύνατο ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν, εἰ μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν. 6 καὶ ἐθαύμαζεν διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. Καὶ περιῆγεν τὰς κώμας κύκλῳ διδάσκων. (Mark 6:4-6 NA27)

4 And Jesus was saying to them, “A prophet is not dishonored except in his hometown and among his relatives and in his house.” 5 And he was not able to do any miracles there except a on few sick person having laid his hands on them, he healed them. 6 And he was amazed because of their unbelief. And he was going around the villages in a circuit teaching. (Mark 6:4-6 Possessing the Treasure New Testament V1)

The joy of the Lord is a tremendous gift to God’s people from him. Without it we would be left to deal with far more evil, disappointment, tragedy, distress, and despair than we could ever do on our own. We have prayer and the promise that we can always come boldly to the Throne of Grace.

14 Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. 15 οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ᾽ ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας. 16 προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεος καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. (Hebrews 4:14-16 NA27)

14 Therefore, since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the confession. 15 For we do not have a high priest who is not able to sympathize with our weaknesses, but one who in every way was tempted as we are yet without sin. 16 Therefore, let us approach with boldness to the Throne of Grace that we may receive mercy and may find grace for timely help. (Hebrews 4:14-16 Possessing the Treasure New Testament V1)

Yet, I am contacted quite often, probably because of the nature of our investigative posts into the NAR, Postmodernism, Emergent Christianity, and the like from folks who have friends and loved ones, people they care deeply care about, who have become part of that “darkness” and because of that, they will no longer listen to reason. They will no longer listen to clear Biblical evidence that “the way” they are on only leads to destruction. I offer no panaceas or bland promises that I cannot keep that “everything is going to be all right” for them.

I did something last night that I rarely do. I watched some television. However, the Texas Rangers were getting beat so I gave up on that and so started going through some science channels. Good grief! Those people claim to be so brilliant and learned, but deliberately suppress the truth in their unrighteousness and I could not watch that very long. My taste for the things of this world is going away. Perhaps Trevor Baker is right and we are so much closer to the end than even those of us who are looking for it every day can believe.

18 Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ θεοῦ ἀπ᾽ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ κατεχόντων, 19 διότι τὸ γνωστὸν τοῦ θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν αὐτοῖς· ὁ θεὸς γὰρ αὐτοῖς ἐφανέρωσεν. 20 τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασιν νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης, εἰς τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀναπολογήτους, 21 διότι γνόντες τὸν θεὸν οὐχ ὡς θεὸν ἐδόξασαν ἢ ηὐχαρίστησαν, ἀλλ᾽ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία. 22 φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν 23 καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων καὶ ἑρπετῶν. 24 Διὸ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς· 25 οἵτινες μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει καὶ ἐσεβάσθησαν καὶ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρὰ τὸν κτίσαντα, ὅς ἐστιν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀμήν. (Romans 1:18-25 NA27)

18 For God’s wrath is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who in their unrighteousness suppress the truth. 19 Because that which may be known about God is manifest among them for God has manifested it to them. 20 For his invisible attributes, both his everlasting power and divinity have been clearly seen from creation of the world, in the things made. So, they are without excuse. 21 Even though they knew God, they did not glorify him as God or give thanks to him, but became vain in their reasonings and their hearts were darkened and became senseless. 22 Professing to be wise, they became foolish, 23 and changed the glory of the incorruptible God into a likeness of an image of corruptible man and birds and quadrupeds and reptiles. 24 Therefore, God gave them over in the lusts of their hearts to impurity to be dishonored in their bodies among themselves, 25 who changed the truth of God into the lie and worshiped and served the creature rather then the creator who is blessed into the ages, Amen (Romans 1:18-25 Possessing the Treasure New Testament V1) 

The god of this age is self and if you go to a “church” that is part of the postmodern madness then you will witness idolatry described in Romans 1:18-25 in action because everything within the scope of that religion is man-centeredness. What has God done to those who refuse to give Him his proper place as creator and head of His Church? He has given them over to their own false religion so that they believe it is true while they view what is actually true, which is Genuine Christianity as that which is false. We can almost envision our Lord Jesus Christ being described as ἐθαύμαζεν διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν or “he was amazed on account their unbelief” as these professing “Christ-followers” or “God-followers” worship the creature, putting man and creation above the creator by reinterpreting the Great Commission according to their “greater wisdom.”

Why is it that these people are deaf to the truth? Why is it that they are absolutely sure they are the ones with God’s Vision and must obey it, even though, in doing so, they must disobey and reinterpret Orthodox Christian Doctrine? God has given them over to what they are really worshiping and that is self.

Never stop praying for friends and family members who have become trapped in that darkness. Pray for God to draw them out by any means. My brethren, he certainly did it with me and many of you, he can certainly do it with them. Our God is good and Sovereign. His will be done.

Soli Deo Gloria!

10 thoughts on “Spiritual Darkness Unbelief and Unrighteousness

 1. Yes, YES and AMEN!!
  When they listen to whomever God sends their way, if it be not us, fine, Lord send someone they will hear You through, and a multitude of sins will be covered…Just as it was for our past rebellions.

  Like

 2. Thanks for your newsletters Mike. When you are out there asking church leadership to look at the Scriptures and they begin to explain that we all interpret the Bible differently, you feel as if you are in the Twilight Zone. Church leadership mocks those whose heart is toward God! It is so good to read common sense. We are told ahead of time that the time is coming when people will not endure sound doctrine. Who would have thought it would be church leadership undermining the Word of God?! All so “the vision” given the pastor can be accomplished. His vision is always in line with what others are “seeing” that we all might be one in man. We need to pray for those who can no longer endure what has become of their church and when they leave, see that most all other churches in their area line up with the same nonsense. As a matter of fact, there is a major push to partner up with other churches and denominations. Our pastor told us that if we left our church to go to another, they would already know us by name because we left. Where do we go? I am praying that God give me strength to submit and not be bitter. His order, even as in the Seven Churches. It is His church, He is able to open eyes.

  Like

 3. Thanks for another truthful article Mike. Come Lord Jesus!

  Marilyn, I understand what you are saying completely. These verses apply:

  Amos 8:11-12
  Behold, the days are coming, says the Lord God, That I will send a famine on the land, Not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord, They shall wander from sea to sea, and from north to east; they shall run to and fro, seeking the word of the Lord, but shall not find it.

  Jeremiah 5:31
  The prophets prophesy falsely, and the priests rule by their own power; and My people love to have it so. But what will you do in the end?

  Our family has been meeting together in our home with a few other like minded believers and watching John MacArthur sermons on Sunday mornings. We have looked for a church for six years and finally gave up. We are learning and growing, have great fellowship and many opportunities to share truth with those in the “church” and evangelize the lost.

  The Lord is so gracious to provide ministries like Christian Research Net and Possessing the Treasure to help equip and encourage the remnant. We are looking expectantly for the coming of our Lord!

  Like

 4. Mike,

  You continue to show yourself a yeoman in the service of our Lord. May He continue to be your wisdom and strength and give you grace to stand firm and not grow weary.

  In keeping with your assessment of the spirit of this world that wars against the Spirit of God, here’s a sermon from a later chapter of Romans that expounds on that in a more personal space: http://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=8141123285

  For the glory of God and the good of His people.

  Like

 5. Mike,l thank God for u.am glad to find pple of like mind who are bent on recovering the truth.l hav been a xtian for several years in a pentecostal church struggling with sin but God came to my rescue and when i realize the truth in Rom 6:6 I Was delivered from legalistic approach to attain the divine life and since then the holy spirit has brought me into coperation wit him in dealing with the issue of self which is often an aspect i avoided before.may God help us to recover the original gospel.amen

  Like

Comments are closed.