Faithful

by Mike Ratliff

10 μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν. ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς. (Revelation 2:10 NA27)

10 Do not fear the things you are about to suffer. Behold, the devil is about to cast some of you into prison that you may be tested and you will have affliction ten days. Be faithful unto death and I will give you the Crown of Life. (Revelation 2:10 Possessing the Treasure New Testament V1) 

Πιστὸς (pistos) is the Greek adjective translated in Revelation 2:10 (above) as “faithful.” Πιστὸς is defined as “faithful, trustworthy, reliable, dependable.” In the context of Revelation 2:10, 13, which are our Lord’s own words, to be “faithful” is to refuse to compromise the Christian faith, even in the face of persecution and martyrdom. In this day of superstar or what some call “Rock Star” Christian leaders whose popularity is based upon their willingness to dilute the Christian faith with the world and its ways or even by blending in the cultic ways of other religions, we need to have a clearer understanding of the faithfulness that is expected of the genuine Christian by our Lord. 

We will look at the Revelation 2:8-17 first then we will look Revelation 17.

8 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν· 9 οἶδά σου τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ πλούσιος εἶ, καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτοὺς καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ. 10 μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν. ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς. 11 Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου. 12 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν· 13 οἶδα ποῦ κατοικεῖς, ὅπου ὁ θρόνος τοῦ σατανᾶ, καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἀντιπᾶς ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός μου, ὃς ἀπεκτάνθη παρ᾽ ὑμῖν, ὅπου ὁ σατανᾶς κατοικεῖ. 14 ἀλλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι. 15 οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν [τῶν] Νικολαϊτῶν ὁμοίως. 16 μετανόησον οὖν· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ πολεμήσω μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου. 17 Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων. (Revelation 2:8-17 NA27)

8 And to the angel of the church in Smyrna write: ‘These things says the first and the last, who became dead and came to life; 9 “’I know your affliction and poverty, but you are rich, and the slander of the ones declaring themselves to be Jews and are not, but are a synagogue of Satan. 10 Do not fear the things you are about to suffer. Behold, the devil is about to cast some of you into prison that you may be tested and you will have affliction ten days. Be faithful unto death and I will give you the Crown of Life. 11 The one having ears let him hear what the Spirit says to the churches. The one overcoming will never be hurt by the second death.’ 12 “And to the angel of the church in Pergamum write: ‘these things says the one having the sharp two-edged sword. 13 “’I know where you dwell, where the throne of Satan is, and you hold fast my name and did not deny my faith even in the days of Antipas my faithful witness who was killed among you where Satan dwells. 14 But, I have against you a few things because you have there ones holding the teaching of Balaam who was teaching Balak to put a snare before the sons of Israel to eat food sacrificed to idols and to commit fornication. 15 So also you likewise have ones holding the teaching of the Nicolaitans. 16 Repent therefore, but if not, I am coming to you quickly and will war with them by sword of my mouth. 17 The one having an ear let him hear what the Spirit says to the churches. To the one overcoming I will give him some of the hidden manna, and I will give him a white stone, and upon the stone a new name has been written which no one knows except the one receiving it.’ (Revelation 2:8-17 Possessing the Treasure New Testament V1)

In Smyrna we have a  persecuted church. Some of that persecution, at least, seems to becoming from the large Jewish community there. However, our Lord makes it clear that a genuine Jew is one by faith not by birth alone. Smyrna was also the site of Polycarp’s martyrdom fifty years after the Apostle John’s death. Polycarp was eighty-six yet he was burned alive for refusing to worship Caesar. However, even though poor in the eyes of the world, these believers were rich in grace and our Lord praised their faithfulness. Notice how different this message is from the Health, Wealth and Prosperity non-gospel message that is so prevalent today. Our Lord commanded them to remain faithful unto death and they would receive the Crown of Life. Genuine believers have no need to fear the second death, which is the final judgment.

What about our Lord’s message to Pergamum? The reference to Satan’s throne being at this city refers to a huge, throne-shaped altar to Zeus on the acropolis in Pergamum. This would be the headquarters of satanic opposition and a Gentile base for false religions. Wherever Christianity flourished in the Roman Empire, the pagan temples suffered and there was a huge backlash as per the riot at Ephesus, which the Apostle Paul barely escaped. Pergamum was an important religious center for the pagan cults of Athena, Askepios, Dionysius, and Zeus. It was also the first city in Asia to build a temple to Caesar in 29 B.C. and became the capital of the cult of Caesar worship.

Antipas was martyred there and the church did not fall away. He was more than likely the pastor of the church. Tradition says he was burned to death inside a brass bull. In v13 where Antipas is descrbed as our Lord’s “faithful witness,” the word “witness” translates μάρτυς (martys) is means “witness,” but is often transliterated into English as “martyr.” Because so many of the witnesses faithful to Christ were put to death, the word “martyr” developed its current definition.

However, notice that the church in Pergamum had issues. There are those who are holding to the teachings of Balaam and others holding the teaching of the Nicolaitans. These are similar in that both lead their followers into immorality and wickedness. Irenaeus writes that Nicolas, who was made a deacon in Acts 6, was a false believer who later became apostate; but because of his credentials, he was able to lead the church astray, and like Balaam, he led the people into immorality and wickedness. The Nicolaitans, followers of Nicolas, were involved in immorality and assaulted the church with sensual temptations. Clement of Alexander wrote, “They abandoned themselves to pleasure like goats, leading a life of self-indulgence.” Their teaching perverted grace and replaced liberty with license.

Our Lord, however, is merciful and calls for repentance. If they do not then what will happen? He will come to them soon and war against them with the sword of his mouth. This is judgment. Think of the remnant situation we are in the church in our time my brethren. Look at the highly visible church leaders who are so obviously self-centered, shallow, and not about the glory of God at all, but about themselves. Do we ever hear the truth from these people? Is this not a famine of hearing the Word of God preached? Yes, we do hear it from the faithful, but aren’t they a scattered remnant?

Here is Chapter 17.

[The Great Prostitute and the Beast]

         [17:1] Then one of the seven angels who had the seven bowls came and said to me, “Come, I will show you the judgment of the great prostitute who is seated on many waters, [2] with whom the kings of the earth have committed sexual immorality, and with the wine of whose sexual immorality the dwellers on earth have become drunk.” [3] And he carried me away in the Spirit into a wilderness, and I saw a woman sitting on a scarlet beast that was full of blasphemous names, and it had seven heads and ten horns. [4] The woman was arrayed in purple and scarlet, and adorned with gold and jewels and pearls, holding in her hand a golden cup full of abominations and the impurities of her sexual immorality. [5] And on her forehead was written a name of mystery: “Babylon the great, mother of prostitutes and of earth’s abominations.” [6] And I saw the woman, drunk with the blood of the saints, the blood of the martyrs of Jesus.

         When I saw her, I marveled greatly. [7] But the angel said to me, “Why do you marvel? I will tell you the mystery of the woman, and of the beast with seven heads and ten horns that carries her. [8] The beast that you saw was, and is not, and is about to rise from the bottomless pit and go to destruction. And the dwellers on earth whose names have not been written in the book of life from the foundation of the world will marvel to see the beast, because it was and is not and is to come. [9] This calls for a mind with wisdom: the seven heads are seven mountains on which the woman is seated; [10] they are also seven kings, five of whom have fallen, one is, the other has not yet come, and when he does come he must remain only a little while. [11] As for the beast that was and is not, it is an eighth but it belongs to the seven, and it goes to destruction. [12] And the ten horns that you saw are ten kings who have not yet received royal power, but they are to receive authority as kings for one hour, together with the beast. [13] These are of one mind, and they hand over their power and authority to the beast. [14] They will make war on the Lamb, and the Lamb will conquer them, for he is Lord of lords and King of kings, and those with him are called and chosen and faithful.”

         [15] And the angel said to me, “The waters that you saw, where the prostitute is seated, are peoples and multitudes and nations and languages. [16] And the ten horns that you saw, they and the beast will hate the prostitute. They will make her desolate and naked, and devour her flesh and burn her up with fire, [17] for God has put it into their hearts to carry out his purpose by being of one mind and handing over their royal power to the beast, until the words of God are fulfilled. [18] And the woman that you saw is the great city that has dominion over the kings of the earth.” (Revelation 17 ESV) 

Read it all very carefully, but pay special attention to v14. The mess we have going on all around us now is not forever. We may not see the end of if in our life times, but even so, let us remain faithful as we are the chosen because we are in Christ.

Soli Deo Gloria!

9 thoughts on “Faithful

 1. The saints of old were renowned because they were humble servants of Jesus Christ who held fast to the word of God and preached the Gospel to every creature.

  The “saints” of today are renowned for their zillion dollar “ministries” and their “celebrity status” and their 3-ring circus “conferences”, which amount to nothing more than a who’s who list of the the next episode of “Heretics and Friends”.

  Like

 2. Brother – I rejoice in seeing you continue in the faith once delivered. Grow not weary; your efforts strengthen the weak and encourage the redeemed.

  I must point out a typo: in the second to last paragraph prior to Rev 17, you state, “These are similar in that both lead their followers into immortality and wickedness.” In the next few sentences, you use the phrase, “immorality and wickedness” – which, I think – is what you meant in the first sentence 🙂

  Like

 3. Yes its sad but all foreordained for his glory. I’m not a premillieniannist and read Revelations in a non linear way as the seven parallel sections from asension to judgement from different standpoints which should correct the premillennial error (as well as Matthew 28:14) So i suspect Satan has been “loosed for little while” from the pit (Rev 20:3) for a while now building the NWO and unity against God and decieving the Nations as his last stand.

  Like

 4. That’s right Andrew, Satan is not chained up, but is very much loose on the Earth roaming about seeking whom he may devour and causing as much havoc as he is allowed by God.

  Like

 5. Hi Mike, thanks for the post.

  Oftentimes teaching is communicated via music (ie: hymns). False teaching is easily communicated in the same manner (ie. Arius). There is an increasing, sustained amount of discussion on the blogosphere regarding worship, and rightfully so, especially within various sectors that are non-Reformed and in error (ie. WoF, non-denominational, etc.). At the same time, I see many comments (Reformed and non-Reformed) by individuals who thoroughly enjoy music from various sources (ie: Rock, heavy metal, etc.) whose lyrics and antics of the creators clearly contradict Holy Scripture. On the one hand there are critics who denounce the form and substance of those like Elevation, Hillsong, the rock-like performance in the seeker-sensitive paradigm, etc. and yet, at the same time, these same critics listen to and will include in comments anything from Def Leppard, to Black Sabbath, Metallica, etc. It definitely sends a mixed message, creates confusion among individuals, and packaging it in ‘liberty’ does not alleviate the issue nor does it make it right and tends to diminish their credibility.

  [Side Note: By the way, this does not mean that all music which is not a hymn is bad].

  Are they not, in this case, the pot calling the kettle black? I think, both in form and substance, both sides can and do dishonor God.

  Before the knee-jerk cries of ‘legalism’ and ‘pharisaical’ ring out across the land, please ensure that you are not masking a licentious heart. One is not justified by externals whose purpose originate within man. An individuals self-righteousness is as filthy rags and will send one straight to hell. Truly justified individuals rest in the finished work of Jesus Christ our Lord and Savior.

  With that in mind and the faithful (not only in the teaching but in the individuals) that this post is about, do you think individuals should examine themselves in light of Holy Scripture and make adjustments so that God is honored, His truth is declared and lived out, and hypocrisy is avoided?

  It just seems to me that if people say this:

  Sola Scriptura
  Sola Fide
  Sola Gratia
  Solus Christus
  Soli Deo Gloria

  then are they really living this out. Something to think about anyway.

  Like

 6. Pingback: The Great White Throne Judgment « Possessing the Treasure

Comments are closed.