A Warning to All Professing Christians

by Mike Ratliff

6 ἡ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει· μὴ εἴπῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου· τίς ἀναβήσεται εἰς τὸν οὐρανόν; τοῦτ’ ἔστιν Χριστὸν καταγαγεῖν· 7 ἤ· τίς καταβήσεται εἰς τὴν ἄβυσσον; τοῦτ’ ἔστιν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. 8 ἀλλὰ τί λέγει; ἐγγύς σου τὸ ῥῆμά ἐστιν ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ σου , τοῦτ’ ἔστιν τὸ ῥῆμα τῆς πίστεως ὃ κηρύσσομεν. 9 ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου κύριον Ἰησοῦν καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ· 10 καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν. 11 λέγει γὰρ ἡ γραφή· πᾶς ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ καταισχυνθήσεται. (Romans 10:6-11 NA28)

6 But the righteousness of faith says, ‘Do not say in your heart , ‘Who will ascend into heaven?'” (that is, to bring Christ down) 7 or “‘Who will descend into the abyss?'” (that is, to bring Christ Christ up from the dead). 8 But what does it say? “The word is near you, in your mouth and in your heart” (that is, the word of faith, which we preach); 9 because if you confess Jesus as Lord with your mouth and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. 10 For with the heart one believes resulting in righteousness and with the mouth one confesses resulting in salvation. 11 For the Scripture says, “Everyone believing on him will not be put to shame.” (Romans 10:6-11 translated from the NA28 Greek text)

The Truth War is an ugly thing. Those attempting to dismantle Biblical truth and reform it to their own philosophies use tactics that could best be termed as deceitful. They accuse without any substance to their attacks. Their entire focus seems to be to muddy the waters and cast doubt using verbiage designed to discourage the warriors of the truth while confusing everyone else. Now I ask you, who does that sound like? Of course, it is our enemy who is behind this. He is a liar and a murderer. Those who serve him are spiritually blind and have been deceived. Our enemy is quite clever in that he attacks the truth from every conceivable angle and platform. Some of his minions are atheists. Others are pagans. Others are professing Christians, but they are not the genuine article. There are hundreds of different forms of Christianity, but there is only one true faith. The religion of genuine Christianity teaches that Christians are saved by God as he justifies them by his grace through faith alone. However, there are hundreds of false prophets who have invaded the visible Church who teach vastly different false doctrines. However, there is one common denominator in them all. They teach in one form or another that salvation belongs to them because they have done something that has earned them recognition as Christians or as the emergents say these days, “followers of Jesus.”

Making a profession of faith is essential. All genuine Christians must make a public profession of faith that they are in Christ and belong to Him. We see that in Romans 10:6-11, which I placed at the top of this post. The confessing with our mouth that Jesus is Lord is the public profession, but it isn’t valid unless it is rooted on what follows. The genuine believer “believes” in his or her heart that God raised Jesus from the dead. In other words, genuine salvation belongs to these who believe in Jesus Christ, that He is their Lord and Saviour and by His death, paying for their sins, and his resurrection, proving that He is God and that all who believe in Him are truly saved. This public profession of faith is vital, but not all who make it are genuine. There are two groups of people who claim to be Christians who prove by their actions that they are not. The first group are those who claim to be Christians when it is convenient, but when it isn’t convenient they deny Him.

32 Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς· 33 ὅστις δ’ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς. 34 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν. (Matthew 10:32-34 NA28)

32 Therefore, everyone who confesses me before men, I also will confess him before my Father who is in heaven, 33 but whoever denies me before men, I also will deny him before my Father who is in heaven. 34 Do not think that I cam to bring peace on the earth. I have not come to bring peace, but a sword. (Matthew 10:32-34 translated from the NA28 Greek text)

The motive for denying Jesus as Lord and Saviour can be just about anything. Some do it because they are embarrassed to be known as a Christian in the company they keep. Others deny Jesus by their hypocrisy. They are in Church every Sunday, but the rest of the time they are of the world. However, the most tragic ones are the ones in countries such as Syria, Iran or Pakistan who hear the Gospel, but deny Jesus because they know that if they make a public profession of faith it could cost them everything including their life. However, let me make this very clear my brethren. Genuine Christians will not do this. They will make that public confession regardless of the cost.

24 Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. 25 ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν. 26 τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; (Matthew 16:24-26 NA28)

24 Then Jesus said to his disciples, “If anyone wishes to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. 25 For whoever desires to save his soul will lose it, but whoever loses his soul on account of me will find it. 26 For what will a man be benefited if he acquires the whole world, but he forfeits his soul? Or what will a man exchange for his soul? (Matthew 16:24-26 translated from the NA28 Greek text)

The cost of true discipleship is stated very clearly by our Lord in this passage. That taking up of ones cross and following Him is a complete dying to self. Those who count the cost and follow the Lord as He commands gain their soul for eternity, but all who do not forfeits theirs.

The second group of professing Christians who are disingenuous are those who are religious, but prove that they are workers of lawlessness by their adherence to false doctrines and their following of false prophets.

21 Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι· κύριε κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ’ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 22 πολλοὶ ἐροῦσίν μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ· κύριε κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι ἐπροφητεύσαμεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιήσαμεν; 23 καὶ τότε ὁμολογήσω αὐτοῖς ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς·ἀποχωρεῖτε ἀπ’ ἐμοῦ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν. 24 Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ, ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν πέτραν· 25 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέπεσαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσεν, τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 26 Καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ, ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὴν ἄμμον· 27 καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσεν καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη. (Matthew 7:21-27 NA28)

“Not all the ones saying to me, ‘O Lord, O Lord,’ will enter into the kingdom of heaven, but the one doing the will of my Father who is in heaven.  22 Many will say to me on that day, ‘O Lord, O Lord did we not prophesy in your name and cast out demons in your name, and perform many mighty works in your name?’ 23 And then I will declare to them, ‘I never knew you! Depart from me you who work lawlessness.”  24 “Therefore, everyone who hears my words and does them will be compared to a wise man who built his house upon the rock. 25 And the rain came down and the rivers came and the winds blew and beat against that house and it did not fall for it had been founded upon the rock. 26 And everyone hearing these my words and does not do them will be compared to a foolish man who built his house upon the sand. 27 And the rain came down and the rivers came and the winds blew and beat against that house and it fell and the fall of it was great.” (Matthew 7:21-27 translated from the NA28 Greek text)

The proclamation, “O Lord, O Lord” is κύριε κύριε in Greek. This form of the word for “Lord” should be rendered as “O Lord, O Lord,” but most bible translations render it here as “Lord, Lord.” What does our Lord Jesus say here? Not everyone who makes this profession of faith will enter the kingdom of heaven. Who are the ones that make this profession who will enter in? It is those who do the will of the Father who is in Heaven. What does this mean? If we skip down a few verses to vv24-27 we have our answer.

The word “hears” in v24 is the Greek word ἀκούει. This word means “to hear or to give audience.” In v24 this verb is in present tense, indicative mood, and active voice. This describes something that is happening while the speaker is speaking. In other words. Those who hear the commands of Jesus actively and then obey Him are the ones who prove the veracity of their salvation through their obedience. These are the ones whose profession of faith is genuine and they will enter the kingdom of heaven to be with the Lord forever.

The verb structure for our Lord’s description of the ones who hear, but do not obey Him is different. It is based on the same Greek word, but in v26 it is in participle form. It is in present tense and active mood. This reflects repeated or continuous action. It is linked to the phrase, “does not do them” or μὴ ποιῶν αὐτοὺς. The participle ποιῶν is also present tense and active mood. So our Lord is describing people who are always hearing the truth and never obeying it. They pursue their own religious way by following false doctrines professed by false prophets or there is no place in their hearts for obeying the Lord in anything. However, they do profess to be Christians or “Jesus followers.”

My brethren we are not perfect nor does God expect us to be perfect in this life. However, genuine Christians are marked by the fact that they hear the truth and obey it as a way of life. They are walking in repentance. They are growing in maturity. On the other hand, there are many professing Christians who hear the truth continually and continually disobey it. This marks them as those who cry O Lord, O Lord, but are rejected by the Lord Jesus as being workers of lawlessness. In these last days these are becoming more an more vocal in their rebellion even going so far as to claim that any call for a walk of repentance is evil while their freedom to live as they want is the true form of Christianity. As I stated earlier, this is nothing more than lies by the father of all lies, our enemy.

My brethren, examine yourself. Don’t look for perfection, but look for a hatred of sin and a drive to find the victory over it in your life. Look for an intense desire to walk in obedience to your Lord. Look for a draw away from the pleasures of this world and its idols to a more intimate walk with our Lord Jesus. Take your concerns boldly to the throne of grace. On the other hand, if you are convinced that you are in Christ because of your own actions or abilities or talents or anything in you or a past religious experience, but you are always doing things your own way, you have a problem. Why? The faith that says but does not do is really barren unbelief. Our Lord never suggested that works merit salvation but that true faith will not fail to produce the fruit of good works, which is obedience and humility. Examine yourselves my brethren.

Soli Deo Gloria!

10 thoughts on “A Warning to All Professing Christians

 1. Very good Michael! Also
  I appreciate your linking to brother Paul Washer and sister Loretta’s blog as well!

  Like

 2. I was blessed to preach from Act 9 today and pointed out that as with Saul, anyone raised from spiritual death to new life in Christ would have a new nature and be willing to proclaim the gospel in the face of credible death threats. The end of that chapter shows the churches rejoicing in the fear of the Lord and comfort of His Spirit – which does not happen with people who are ashamed of the gospel or fearful of men.

  Like

 3. Dear Mike,
  Our Pastor has been emphasizing the fact that Jesus modeled the opposite of “church growth” strategies.

  In Matthew 8:18 when Jesus was surrounded by a very large crowd (because He had been performing many healings) Jesus gave orders to go to the “other side of the sea”, which was extremely significant because it was were the pagan gentiles resided so to the Jew it would have been unthinkable to approach those people. Then notice the progression of the Lord’s followers. The first scribe follows willingly, but Jesus “warns” him, “Foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head.” Does that sound encouraging? NO! The next follower is fairly willing, but must tend to his obligations first. Jesus’s response is “Follow Me and let the dead bury their own dead.”

  Thank you for correctly interpreting Scripture and communicating Christ’s solemn warning about the cost of discipleship.

  Again in John 6:65&66 Jesus explains “‘For this reason I have said to you, that no one can come to Me unless it has been granted to him by the Father.’ As a result of this many of His disciples withdrew and were not walking with Him anymore.”

  The True Words of Christ from Scripture are crowd thinners. As Jesus said in the parable of the wedding feast Matthew 22:14 “For many are called, but few are chosen.”

  Blessing to you and your ministry! Kept only by His grace, charisse

  Like

 4. Pingback: A Warning to All Professing Christians | GalatiaU

 5. Interesting post, thanks. It’s important to remember what Paul said in Romans 11 NKJV:
  20…Because of unbelief they(Jews) were broken off, and you stand by faith. Do not be haughty, but fear. 21 For if God did not spare the natural branches, He may not spare you either. 22 Therefore consider the goodness and severity of God: on those who fell, severity; but toward you, goodness, if you continue in His goodness. Otherwise you also will be cut off. 23 And they also, if they do not continue in unbelief, will be grafted in, for God is able to graft them in again. 24 For if you were cut out of the olive tree which is wild by nature, and were grafted contrary to nature into a cultivated olive tree, how much more will these, who are natural branches, be grafted into their own olive tree?

  Like

Comments are closed.