Do Not Worry


by Mike Ratliff

22 Εἶπεν δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς [αὐτοῦ]· διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν· μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ τί φάγητε, μηδὲ τῷ σώματι τί ἐνδύσησθε. 23 ἡ γὰρ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος. 24 κατανοήσατε τοὺς κόρακας ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν, οἷς οὐκ ἔστιν ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὁ θεὸς τρέφει αὐτούς· πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν. 25 τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι πῆχυν; 26 εἰ οὖν οὐδὲ ἐλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε; 27 κατανοήσατε τὰ κρίνα πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. 28 εἰ δὲ ἐν ἀγρῷ τὸν χόρτον ὄντα σήμερον καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον ὁ θεὸς οὕτως ἀμφιέζει, πόσῳ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι. 29 καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε καὶ τί πίητε καὶ μὴ μετεωρίζεσθε· 30 ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη τοῦ κόσμου ἐπιζητοῦσιν, ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἶδεν ὅτι χρῄζετε τούτων. 31 πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, καὶ ταῦτα προστεθήσεται ὑμῖν. 32 Μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον, ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν. 33 Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην· ποιήσατε ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει· 34 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται. (Luke 12:22-24 NA28)

22 And he said to his disciples, “Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you may eat, nor for your body, what clothes you may put on. 23 For the soul is more than food and the body more than clothing. 24 Consider the ravens that they do not sow nor reap, they have neither a storeroom nor a barn, and God feeds them. How much more worth are you than the birds? 25 And which of you by worrying is able to add to add upon his lifespan a cubit? 26 If then you are not able to do as little a thing as that, why do you worry about the rest? 27 Consider the lilies, how they grow; they do not labor nor spin, but I say to you, not even Solomon in all his glory clothed himself like on of these. 28 But if God so clothes the grass in the field today and tomorrow it is thrown into an oven, how much more will he clothe you, O you of little faith! 29 And do not seek what you may eat and what you may drink, and do not be anxious. 30 For the nations of the world strive for these things, but your Father knows that you need them, 31 but seek his Kingdom and these things will be added to you.” 32 “Do not fear little flock because it is your Father’s good pleasure to give you the kingdom. 33 Sell your possessions, and give to charity. Make for yourselves purses that do not become old, with an inexhaustible treasure in the heavens where a thief does not come near nor does a moth destroy. 34 For where your treasure is, there your heart will also be. (Luke 12:22-34 translated from the NA28 Greek text)

Over the last several days (or is it weeks?) as I have written various posts about the Sovereignty of God in Salvation, I have found myself in a crossfire of sorts. It’s been awhile since the accuser has had such a field day with so much help from his minions who are mired so deeply in their religious traditions that they are blind to Biblical truth no matter how clearly it is presented to them. I have controlled the conversation in the comments pretty well, but I still receive emails, contacts and spam comments that no one else sees and even though no one else has to deal with it, our enemy uses these things in odd ways. His tactic is to make me worry or anxious. However, God usually uses the focus of the straw-man attacks (for that is what they are for the most part) as source material for my next post or even next several posts. However, after several days of this I found myself last night wanting to be out of the battle zone. I prayed for help. I asked for prayer from friends. What happened? I got lots of encouragement and was very surprised after a very short period to not be worried about anything at all. What about the growing threat of militant secularization in the U.S? It is something we should be cognizant of to be sure, but worried? No, I would say we need to be discerning and trusting of the one who is sovereign and is really in control. What about the rampant apostasy in the visible church being run by a pack of wolves in sheep’s clothing? Again, we are to stand firm, not run away and be used by God how he chooses to use us.
Continue reading