Is it okay for Christians to participate in civil disobedience?

by Mike Ratliff

Πᾶσα ψυχὴ ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτασσέσθω. οὐ γὰρ ἔστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν. ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν, οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς κρίμα λήμψονται. οἱ γὰρ ἄρχοντες οὐκ εἰσὶν φόβος τῷ ἀγαθῷ ἔργῳ ἀλλὰ τῷ κακῷ. θέλεις δὲ μὴ φοβεῖσθαι τὴν ἐξουσίαν· τὸ ἀγαθὸν ποίει, καὶ ἕξεις ἔπαινον ἐξ αὐτῆς· θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν φορεῖ· θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι. διὸ ἀνάγκη ὑποτάσσεσθαι, οὐ μόνον διὰ τὴν ὀργὴν ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν συνείδησιν. διὰ τοῦτο γὰρ καὶ φόρους τελεῖτε· λειτουργοὶ γὰρ θεοῦ εἰσιν εἰς αὐτὸ τοῦτο προσκαρτεροῦντες. ἀπόδοτε πᾶσιν τὰς ὀφειλάς, τῷ τὸν φόρον τὸν φόρον, τῷ τὸ τέλος τὸ τέλος, τῷ τὸν φόβον τὸν φόβον, τῷ τὴν τιμὴν τὴν τιμήν. (Romans 13:1-7 NA28)

Let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval, for he is God’s servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God’s wrath on the wrongdoer. Therefore one must be in subjection, not only to avoid God’s wrath but also for the sake of conscience. For because of this you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing. Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed. (Romans 13:1-7 ESV)

God is the sovereign ruler of the Universe. All of creation is subject to Him. He is the one who hung the Earth on nothing and set boundaries of the seas. He is the one who established the authority system that governs the peoples of the Earth. Is it okay for Christians to participate in Civil Disobedience then? Should the Church rule over government or should the government rule over the Church? God has setup the correct order of things.

Let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. (Romans 13:1 ESV)

The Greek verb translated as “be subject to” is ὑποτασσέσθω or hypotassesthō, the present tense, imperative mood, and passive voice case of ὑποτάσσω or hypotassō.  It means to “subordinate reflexively” or “to obey” or “be under obedience” or “put under” or “subdue unto.” It was used in Koine Greek of a soldier’s absolute obedience to his superior officer. When I was in the US Navy from June, 1973 through July, 1976 I saw this in action. The Navy has a judicial system called Captain’s Mast. There was a place of confinement called the Brig. There was the Shore Patrol who policed us. All of this was in place to deal with those who violated their oath of service by being insubordinate in some capacity. We had a chain of command over us. It was all very well defined.

God has his system of government very well defined too. His system has 4 authorities all subject to Him. The first is civil government over all citizens. The second is the Church over all believers. The third is parents over all children. The fourth is masters over all employees. God has appointed Human government’s authority. That authority is derived from and is defined by God. Our civil governments, if functioning correctly, reward good and restrain sin in this fallen world full of evil.

Therefore whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval, for he is God’s servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God’s wrath on the wrongdoer. (Romans 13:2-4 ESV)

Before we dig into this passage I need to clarify something. What Paul is sharing here in these verses about authority is the principle way it should work if governments and the authorities in place seek justice. Paul knew as well as we know that there have been many governments that have not been just and actually have perverted justice.There is much controversy in our time in the United States about this very thing. There is a cry for all seeking Justice who get none from the government authorities to resort to civil disobedient.

Since God ordains all government any disobedience is rebellion against God. The judgment incurred here is that of the government as punishment for being a lawbreaker. The next phrase is very important for us to understand. It is, “For rulers are not a terror to good conduct, but to bad.” We are naturally rebels to authority. My generation was that which came of age in the 1960’s. It was one of rebellion. The Police were called “Pigs” or “the Man” or “the Heat.” If you looked in your mirror while driving and saw a police car following you, terror would run through you. Why? My Dad told me more than once that I had nothing to fear from the Police as long as I was not doing anything wrong. I thought he was naive, but that he was right up to a point. For instance, I had some friends who were singled out by our local Police and harassed continually because of their attitudes, their long hair and what kind of cars they drove. It got so bad that one father sued the city to prove that his son was undergoing Police harassment. It was settled out of court. This is what happens when governments lose their focus of justice and replace it with some other motivation.

Right now in our state, Oklahoma, there is a huge controversy over a man who was killed by police at a movie theater. He was unarmed and was trying to break up a fight between his wife and daughter. The police intervened and he tried to get them to back off and let him handle it. They took him down and he died in their custody due to the beating he took. The Medical Examiner just yesterday ruled his death as a homicide. How are we as Christians supposed to “handle” something like that? What is our standard of conduct in the face of civil authority? Christians are to do good by being peaceful and law-abiding citizens. Only an unjust government with an agenda of some kind will harm people who obey their laws. On the other hand, governments are unjust when they “bear the sword in vain.” If they bear it correctly, they inflict punishment on wrongdoers, even capital punishment. However, if they bear it in vain, they inflict punishment on the innocent or allow criminals to go free or not receive the level of punishment they deserve.

Therefore one must be in subjection, not only to avoid God’s wrath but also for the sake of conscience. For the same reason you also pay taxes, for the authorities are ministers of God, attending to this very thing. Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed. (Romans 13:5-7 ESV)

Christians are to pay their taxes. Jesus taught that in Matthew 22:17-21. Therefore, even if a government is not just and perhaps even corrupt, that does not exempt us from paying our taxes. Christians must not be tax evaders for this is a violation of God’s rule of authority that He has placed over us.

Is there any circumstances in which a Christian can disobey a government? Yes, that would only be where obedience to authority would require disobedience to God’s Word. Here are some passages supporting this.

But the midwives feared God and did not do as the king of Egypt commanded them, but let the male children live. (Exodus 1:17 ESV)

Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, “O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king.
(Daniel 3:16-17 ESV)

All the presidents of the kingdom, the prefects and the satraps, the counselors and the governors are agreed that the king should establish an ordinance and enforce an injunction, that whoever makes petition to any god or man for thirty days, except to you, O king, shall be cast into the den of lions. Now, O king, establish the injunction and sign the document, so that it cannot be changed, according to the law of the Medes and the Persians, which cannot be revoked.” Therefore King Darius signed the document and injunction. When Daniel knew that the document had been signed, he went to his house where he had windows in his upper chamber open toward Jerusalem. He got down on his knees three times a day and prayed and gave thanks before his God, as he had done previously.
(Daniel 6:7-10 ESV)

But Peter and John answered them, “Whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge, for we cannot but speak of what we have seen and heard.” (Acts 4:19-20 ESV)

saying, “We strictly charged you not to teach in this name, yet here you have filled Jerusalem with your teaching, and you intend to bring this man’s blood upon us.” But Peter and the apostles answered, “We must obey God rather than men. (Acts 5:28-29 ESV)

However, I know that there is always the temptation to be a law unto oneself in determining what laws we will or will not obey. This does not qualify as a caveat for disobedience to government authority. Speeding is breaking the law and is a sin no matter what rationale we attempt to use to justify ourselves. Therefore, let us seek to be Spirit-filled believers who crucify the flesh and thereby be seen as doing good and not giving the devil an opening he could use to attack us.

Soli Deo Gloria!

21 thoughts on “Is it okay for Christians to participate in civil disobedience?

 1. Jesus, all the apostles (except for John), and many others throughout history have died because of their “disobedience” to both the established religious authorities and governments. With very few exceptions, governments have always created unjust and immoral laws requiring followers of Christ (and others) to be disobedient to God’s laws. What displeases God in this current age is not that followers of Christ are not being obedient to governmental or civil laws but that followers of Christ are not standing up and disobeying all the governmental and civil laws that go against God’s laws.

  Like

 2. Mike,
  I am always thankful for your teaching and I think this is the first time that I have disagreed with something you posted in a long time. It is not only ok for Christians to participate in civil disobedience, it is commanded of us and is our duty when evil men rule. Should Christians obey an evil usurper if he has overthrown a lawful, righteous government of law based on God’s own Law (our Constitution and Bill of Rights for example)? Should Christians rebel against a tyrant who takes away their right to private property, to due process, their means of providing for food and defense? If not, are you living in a country that was set up by wicked men in rebellion to God (The American Revolution)? We will not argue over the fact that the Founding Fathers were sinful men but were they in some great disobedience to God that King George was exempt from?

  If you haven’t already done so I challenge you to study what the church taught on this subject before the early part of the 20th century. This idea of unlimited submission to government was much more of a minority interpretation than it is today and henceforth evil men were kept on a much shorter leash. Unlimited submission to evil government will lead Christians back into the slavery of pagan Egypt all over again. We should submit to righteous, legitimate, God fearing government but is that what we have? “And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them.” Eph 5:11. “He that justifies the wicked, and he that condemns the just, even they both are abomination to God.” Prov 17:15.

  Look at the qualifications for civil rulers in Exodus 18:19-21, Deut 1:16-17, 17:18-19, and 2 Chron 19:5-7. We have submitted ourselves to ungodly men for far too long. When Christian men finally get off their faces from bowing down to the idol of government and tear down that high and lofty thing that has raised itself against the Lord we might then see his blessings as in the early days of our country. The Lord cares about justice and is not pleased when His sons are so apathetic towards the evil men who would rule them. I would encourage you to read the commentary by Pastor Chuck Baldwin on Romans 13 and see if you cannot see a different Christ exalting, Bible believing interpretation on this subject.

  I agonize that there are so few Christian pastors who will speak out openly to those in power. Those wicked men in power should be rebuked from sunup to sundown until the pastors are in jail, the rulers are crushed by conviction from the Holy Spirit, or the people rise up and cast them down for their corruption of God’s Law. Oh Father please give us men who fear none but you!! May Christ’s name be glorified for ever and ever. Amen.

  Like

 3. Andy and Sandy, I both agree and disagree with what you say. I am going by what the Bible says…period. What was the government in place at the time of Christ and the Apostles? This was the very corrupt and horrible cruel and unjust Roman Empire yet Paul very clearly commands us, by the Holy Spirit, to submit to the authorities as lawful citizens. That means we pay our taxes and obey just laws. Now, I am in no way saying we obey unjust laws and laws that go against what God commands for us to do. We are actually commanded to disobey them and obey God.

  Like

 4. Let God be true but every man a liar. Unfortunately for the American followers of Christ in this lukewarm church age, it appears God may have allowed this evil and corrupt government to rule over us as judgment for our moral complacency.

  Like

 5. You said, “there is always the temptation to be a law unto oneself in determining what laws we will or will not obey.” This is the key in determining when/if a Christian disobeys. Common reformed teaching on this issue is easy to remember, based on what we see in Scripture. We obey governments unless they command us to disobey the clear teaching of God’s Word or prohibit us from obeying the clear teaching of God’s Word. This takes the self-declared judge out of the picture.

  May God give us humility and wisdom to walk wisely in this world.

  Like

 6. Mike,

  I believe Sandy hit the point right on the nose. The Lord is not displeased that we are not obeying this corrupt godless government (only the most recent version of what we’ve had for a long time now) but just the opposite. As Sandy also said the problems the early Christians had were not too much obedience to Rome (why would they be persecuted for that?) but that they said no to paganism wherever it raised its head in Roman government and society and they taught those around them how their disobedience was not only for fidelity to the one true living God but also for the good of their fellow man. Why did the Pharisees try to trap Jesus when they asked Him about paying taxes to Caesar? Could it be because He wasn’t paying taxes? Please don’t misunderstand me. I am not saying that Christians must not pay their taxes nor am I saying that they must. Every man must do what his conscience before God compels him to do and the church should support that if their disobedience has any biblical basis. The Lord said “Then give to Caesar what is Caesar’s, and to God what is God’s.” Was he challenging them to choose their God? When Christ tells Peter to pay the temple tax in Matthew 17:24-27 He also tells him that the King’s sons are exempt from the tax…but has him pay so that we may not offend. We are not slaves to the unbelieving governments of this world and different brothers in Christ will find their conscience pricked by different actions of the illegitimate authorities that rule over them. I say again, if their civil disobedience is biblical it should be supported whether or not another brother feels as strongly about it as they do.

  Is it just that we must pay taxes to support abortions and are thrown in jail if we trespass on “private” property to prevent the shedding of innocent blood, or that we are forced to support wars of conquest in other lands to protect our own “freedom”, or that we cannot even go through a single day without breaking some law that we don’t even know about and are told that “ignorance of the law is no excuse”, or that being innocent until proven guilty has been cast out of our court systems, Is it just that churches must pay taxes unless they set themselves up as a “corporation” and be told what they can and can’t say by the IRS? Is it just that we are forced to give up our children to “compulsory” ungodly public schools? Is it just that our tax system is set up to rob from the middle class and give to the poor and the rich? You would have a much, much harder time finding a just law to obey in our country anymore than to find wicked ones that go against God’s Word. So where is the widespread Christian disobedience?

  No arguments from me about obeying just laws but they are being taken from us and replaced by man’s laws yet all I hear from teachers and pastors is how we should obey government. Where is the speaking of truth to power instead of the preaching of submission to the slaves?

  Like

 7. Mike:

  I agree with both Sandy and Andy that we Christians in the USA in 2014AD (including myself in particular) have become much too apathetic for far too long on discerning when our government’s laws (all man-made laws) start sneaking in the back door to violate God’s clear teachings about HIS STANDARDS from Genesis 1:1 to Revelations 22:21.

  Especially disturbing is that knowledgeable pastors see Paul’s Roman’s 13 as a reason to give in to government and not to be preached to, taught and shown how and when to be disobedient when government violates God’s laws. Even the courageous ones who speak out against abortion or homosexuality rarely go beyond such obvious examples, especially when they face having our goverment IRS control what and how they preach and face losing their tax exempt status.

  What about the history of our country, how and why it was founded, what our founders believed, how the Declaration of Independance was written and the Consititution and Bill of Rights was engineered, and how God made it happen?! This is not the same country it was in 1776!

  I would highly recommend Pastor Baldwin’s commentary on Romans 13 as well. Definitely worth reading!

  Like

 8. A satisfactory definition of civil disobedience is warranted in this context – biblical examples would be useful.

  By our new nature, we are not rebellious in any area of life. We do however state and stand for what we are persuaded to be true and right. Our methods are limited and godly. We keep ourselves undefiled by the world.

  Yesterday Brendon Eich, creator of JavaScript programming language and co-founder of Mozilla foundation was forced to resign over his $1,000 support to the six year old Prop 8 of California. Eich, a pioneer of online freedom, would not recant his opposition to SSM. Today, Slate.com is calling for the witch hunt of 35,000 people that supported Prop 8 with dollars. (http://www.slate.com/articles/news_and_politics/frame_game/2014/04/brendan_eich_quits_mozilla_let_s_purge_all_the_antigay_donors_to_prop_8.html). The marginalization and persecution of Christians in the US has started. I admire the courage of Hobby Lobby leadership.

  I am no stranger to oppression. I lived in a Communist dictatorship and witnessed persecution first hand. My grandfather watched family possessions being confiscated by point of gun. Yet, years later, he’d place the radio in the window to full blast Radio Free Europe. My parents would obey all civil law and ignore any interference or regulation of the government in church activity or personal faith. Bibles were smuggled, evangelism will continue, home based churches continued until found out, etc. We’d sing and witness in public places until chased away. Many payed dearly. Our prayers were fervent and our hopes were set on the Father of lights. We proclaim the truth and stand firm on it. Yet our hearts are not entangled in rage, bitterness or rebellious attitude. Our weapon is the word accompanied by prayer and faith.

  It would be good for Mike to define civil disobedience.

  Like

 9. florin, why? You just did. What you described is exactly what we are to be about as this persecution gets going and, let no one be deceived, it is only going to get worse. The Civil Disobedience we are to NOT BE ABOUT is picking fights with our enemies. They will do that for us I assure you. We obey God and preach and teach regardless of being told we can’t, but we DO NOT murder or steal or lie or use any of the tools of our enemy in so doing. We just obey God and, in the power of the Holy Spirit, do what we can within that obedience. Yes, it will be costly. In other parts of the world right now Christians are being killed because they are Christians. We are being naive to think that as the NWO takes over that that will not also come here. Are you ready?

  Like

 10. Wise words, in what is rapidly becoming a very uneasy situation. God bless you, and thank you.

  Like

 11. The NWO is already here and their plan is in full swing. Mike, what do you think about self-defense? Hopefully, true Christians will continue to meet, read their Bibles, and share the Gospel as long as we have Bibles and are able to meet and share. Are you saying that God wants Christians to submit to Satan (who is really behind the NWO and every other kind of evil) without defending ourselves with weapons if necessary (as futile as our attempts at self defense may be at this point)? Are we to stand idly by as we and our families are trod upon (imprisoned, tortured, raped, murdered, etc.) by these demons? I am not mocking you. This is a sincere question. Exactly what does God want us to do now and in the future?

  Like

 12. The wrath of the AntiChrist is part of the Birth Pangs of “the seven years.” This is not the “Great Tribulation, which does not start until the Abomination of Desolation. The Birth Pangs in Revelation is made of the first 3 seals of the Scroll. What does the Word say Sandy? From these first three seals we see the Great multitude appearing in Heaven coming out of the tribulation. They are persecuted unto death. Now, I’m not saying we do not have ways to avoid this or ways to get away or even ways to defend ourselves, but the Word says that God’s people will be given over to the Beast during this time. They will be persecuted and killed. This will continue right up to the coming of Lamb right before God pours out his Wrath on the Earth.

  We are not given detail about this in the Word, but this I do know, if it becomes impossible to buy and sell and even to work without taking the Mark of the Beast, which is denying our faith and worshipping the Beast as God, well…I believe all who refuse to take the mark will be killed.

  Like

 13. excellent job Mike, good post. I think we need to recall this world is NOT our home. Christ set an example for us in His suffering, He opened not His mouth. Romans 12:19 also comes to mind, as well as Revelation 13:10, “If anyone is to be taken captive, to captivity he goes; if anyone is to be slain with the sword, with the sword must he be slain. Here is a call for the endurance and faith of the saints.” This is what awaits us, and will soon be upon us. We MUST accept what God has ordained for us.

  Those who insist we must ‘fight’ against an evil Government remind me of the Dominionist movement. We are not called to take this nation back for Christ, nor are we called to demand any rights. Let us walk in obedience to the word of God, speak of Christ’s Gospel, and pray for the souls of men. This world in its present form is passing away; however, we await a new heaven and a new earth!!

  Like

 14. Thanks Mike. I am aware of the details you provided but with all due respect, you did not answer my questions about self defense and exactly what it is that God wants us to do now and in the future. I would not ask if I knew for sure and maybe, you don’t know either (and that’s understandable). Based on my understanding, God is the same yesterday, today, and forever. God’s people have certainly resisted and fought against evil in the past. Personally, I prefer peace having served in the 1st Infantry Division in Vietnam. On the other hand, I would rather fight and die resisting evil than wait to be enslaved, tortured, beheaded, and starved under the reign of the Anti-Christ. Most of all, I want to obey Christ, even if that means forfeiting my life without a fight if that is God’s will. Do you think that is what God wants us to do?

  Like

 15. Sandy, No, I do not. I have been mulling over whether I should buy a gun lately. A lot of my friends at Church are licensed to carry concealed hand guns. I have never owned a gun. I used to hunt when I was young, but always used my Father’s guns. In any case, I am a good shot and I am sure I would have no trouble defending myself and my family if it came to that, but I have also taken it to a higher court and prayed about it. I have no peace about doing it. None! I am in God’s hands and so is my family. I agree with Lyn. This world is not my home and I am ready to go home to be with my Saviour. I will do all I can to defend my family, but God is Sovereign and if He sees fit to send us home to be with him as martyrs then I am content in that. Peter watched his wife be crucified before him and then he was crucified. I want to have that sort of peace and be able to speak the words to my persecutors that the Holy Spirit puts in my mouth. God’s will be done.

  Like

 16. James 4:17 – “Anyone, then, who knows the good he ought to do and doesn’t do it, sins.”

  Some Christians say that it is not their place to determine who lives or dies, so they would not defend themselves or others if someone tried to kill them. Not only is that contrary to God’s command to dispense out justice in our society, it lets the murderer decide who lives and who dies. What sense does that make? It is easy to see why Satan promotes the lie that war, either individually or nationally, is always wrong—it’s a good way to get some of God’s people to give up their lives.

  As per Acts 5:29, we must obey God rather than man, so if or when a government edict contradicts what God tells us to do, we obey Him. The Bible makes it very clear that for the sake of God and the purposes He desires to accomplish by way of us, we must take up arms if we and others are threatened with destruction. Thus, in God’s view, there is a time for war. As Christians, we are guaranteed the everlasting victory, but until the Lord Jesus comes for us, we must trust and obey God in order to stand against our mortal enemy, Satan, and against those wicked people in whom he works. If and when evil threatens us, we are foolish and irresponsible if we do not defend ourselves and others to whatever degree is necessary to stop those who would destroy us. Jesus gave his life—and it provided deliverance from sin for all mankind. If we needlessly or foolishly give up our lives, it does not provide deliverance for anyone, it just means there is one less righteous person to help and bless people. Jesus won by giving his life. We win by fighting for God and His people, defeating evil whenever we can by whatever godly and legal means are available, and staying alive to bless and serve God’s people. If we ignore an atrocity of evil that is about to be inflicted upon an innocent and if we fail to stop evil when we can, are we not then committing evil (James 4:17)? Are Jesus’ commands in the Sermon on the Mount license for us to sit still and allow the harm of others? Or did God also give us the wisdom to do what we can to be at peace, while recognizing that there may be times when we will have to act in order to avoid sinning?

  In the end, justice requires that we judge evil. A day is coming when we, as humans will not have to make the difficult decision for war. A day is coming when God will be the final judge and Jesus will be the final peacemaker. Until then, the scripture does tell us, however, that there will be times when deadly force is the only way to stop a greater evil, and it is within the teaching and example of God for us to make that difficult choice for war, should the time ever come. As Christians we must seek God’s will and trust Him, even in the most difficult of times.

  At this point, I tend to agree with the view of C.S. Lewis:

  “Does loving your enemy mean not punishing him? No, for loving myself does not mean that I ought not to subject myself to punishment—even to death. If you had committed a murder, the right Christian thing to do would be to give yourself up to the police and be hanged. It is, therefore, in my opinion, perfectly right for a Christian judge to sentence a man to death or a Christian soldier to kill an enemy. I always have thought so, ever since I became a Christian, and long before the war, and I still think so now that we are at peace. It is no good quoting ‘Thou shalt not kill.’ There are two Greek words: the ordinary word to kill and the word to murder. And when Christ quotes that commandment he uses the murder one in all three accounts, Matthew, Mark, and Luke. And I am told there is the same distinction in Hebrew. All killing is not murder any more than all sexual intercourse is adultery. When soldiers came to St. John the Baptist asking what to do, he never remotely suggested that they ought to leave the army: nor did Christ when he met a Roman sergeant-major—what they called a centurion. The idea of the knight—the Christian in arms for the defense of a good cause—is one of the great Christian ideas. War is a dreadful thing, and I can respect an honest pacifist, though I think he is entirely mistaken.”

  Thank you for indulging us Mike and may God bless and direct us all as we follow Him.

  Like

 17. I hope that honest Christians can have open debate about such topics as these without any attempts at using such devices as poisoning the well. If one is going to introduce an argument with a broadside comment against another’s position they would do well to define exactly what that group is saying that is unbiblical. What is a Dominionist? Why is it wrong to “fight” (and exactly what do we mean by that – spiritual, political, physical) against an evil government? Are we called to contend for the faith, to fight the good fight, to put on the full armor of God, to resist the devil? Is that only in our prayers and in Bible study or also in the lives that we lead amongst unbelievers?

  There is a balance here. I would agree with Lyn that we should be humble, gentle, and submissive like our Lord and Savior – but it is not only these qualities that we should aspire to. Christ is also a lion and He calls His men to confront false teaching, to be bold in speaking the truth. The Old Testament gives us numerous examples of godly men going to war and physically resisting evil men. In the New Testament the Lord does not condemn soldiers for their occupation and in fact tells His own disciples on one notable occasion in Luke 22:36 to buy a sword. Justice normally requires men ready to physically stand against evil.

  What if God has ordained that now is the time for Christians to stand up and be heard and say no more to wickedness. What if He has ordained that this is not the final moments before the End Times and is waiting for His people to ACT like His people and then perhaps His sovereign mercy will come flooding down and spare yet another generation. We ARE called upon to take this nation and every nation for the name of Jesus Christ. What is a nation but the people who are in it? Are we called upon to evangelize and disciple all nations?

  Our battle is a spiritual one but we live in a physical world. We are not called to be of the world but we are called to be in it. I will not hide in a spritual commune. How can a man say he loves his neighbor if he will not protect his rights, his property, and his life? Empty words without action. True Christians who will not be bought off or intimidated have fled the political arena so after we have called upon our Lord and put our lives in HIs hands, civil disobedience is one of the few actions that is left for those who truly want to resist evil.

  Like

Comments are closed.