Remove the evil from among you

by Mike Ratliff

9 Ἔγραψα ὑμῖν ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι πόρνοις, 10 οὐ πάντως τοῖς πόρνοις τοῦ κόσμου τούτου ἢ τοῖς πλεονέκταις καὶ ἅρπαξιν ἢ εἰδωλολάτραις, ἐπεὶ ὠφείλετε ἄρα ἐκ τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν. 11 νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ᾖ πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ λοίδορος ἢ μέθυσος ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν. 12 τί γάρ μοι τοὺς ἔξω κρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε; 13 τοὺς δὲ ἔξω ὁ θεὸς κρινεῖ. ἐξάρατε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν. (1 Corinthians 5:9-13 NA28)

9 I wrote to you in the epistle not to mix with fornicators, 10 not meaning complete dissociation from the fornicators of this world or greedy and swindlers or idolaters, since you would have to then go out from the world. 11 But now I wrote to you not to mix with anyone who is called a brother if he is a fornicator or a greedy man or an idolater or a reviler or a drunkard or a swindler. Do not eat with such a man. 12 For what do I have to do with the judging of outsiders? Is it not the ones within you are to judge? 13 But the ones outside God judges. Remove the evil man from among yourselves. (1 Corinthians 5:9-13 translated from the NA28 Greek text)

As the true Gospel is proclaimed with power it is always accompanied by the Law which is used by the Holy Spirit to reveal to the lost their utter need for a Saviour and the complete helplessness to save themselves from the coming wrath of God upon all sin that has not been covered by blood of Christ through his atoning work on the Cross. Those who have not been justified by faith alone through grace alone through believing the Gospel and receiving Christ as Lord and Saviour are those mentioned in the passage above that are “outsiders.” He also makes it clear that many are “called a brother,” but their actions of an unrepentant lifestyle reveal that they are subject to being judged according to “Church Discipline” and cast out of the local body of believers. 

The list Paul gives us here is not complete of course. There many other sins that reveal a heart that is “of this world” and not one of us. For example read the following passage very carefully.

9 Ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι θεοῦ βασιλείαν οὐ κληρονομήσουσιν; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοὶ οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται 10 οὔτε κλέπται οὔτε πλεονέκται, οὐ μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὐχ ἅρπαγες βασιλείαν θεοῦ κληρονομήσουσιν. 11 καὶ ταῦτά τινες ἦτε· ἀλλʼ ἀπελούσασθε, ἀλλʼ ἡγιάσθητε, ἀλλʼ ἐδικαιώθητε ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἐν τῷ πνεύματι τοῦ θεοῦ ἡμῶν. (1 Corinthians 6:9-11 NA28)

9 Or do you not know that the unrighteous ones will not inherit God’s kingdom? Be not deceived; neither fornicators nor idolaters nor adulterers nor effeminate nor homosexuals 10 nor thieves nor greedy ones nor drunkards nor revilers nor swindlers will inherit the kingdom of God. 11 And these things some of you were, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and the Spirit of our God. (1 Corinthians 6:9-11 translated from the NA28 Greek text)

The list has grown. There is a huge push right now in the church visible to elevate personal experience over God’s Truth. I have heard testimony after testimony of homosexuals testifying that “God made them the way they are and loves them that way and the only way they can be ‘happy’ is to remain homosexual” et cetera. The tragedy is so many so-called Christians in our time go out of their way to “affirm” these people while ignoring what God’s Word clearly says. I got into a “discussion” today online for a very short period of time with a person who was trying to use passages taken out of context to prove that all men, since they bear the image of God as His creation, are to be treated with the same “dignity” no matter what their lifestyle. It was a no-win type of discussion so I ended it quickly. You have to do that when the person or persons are simply not going to listen to the truth.

What is Paul saying in the passage I translated from 1 Corinthians 6? Those people to whom he was writing were just like the world until they were washed clean by the regenerating work of the Holy Spirit that continues on in their ongoing sanctification. They were justified by the Father in the name of our Lord Jesus Christ and the Spirit of our God. They were NO LONGER identified by anything on that list. No, they were now Christians. The homosexual lobby in our time is working very hard to say that this is impossible. It is impossible outside of the grace of God, but when God changes someone, they are changed. They are new creations.

Now, what does this say about those in the church visible who ignore these very clear teachings and include in their local churches those who are obviously still of this world and not going to inherit the Kingdom of God? They profess to be our brothers in Christ so we have the obligation to “judge” them and expose them and warn the rest of the Church about them. We must also pray for their repentance.

This is obviously not a popular message, but those who only go after being popular are those who compromise the truth in order to be all inclusive and that is why they do what they do. Let us not do that my brethren.

Soli Deo Gloia!

6 thoughts on “Remove the evil from among you

 1. Hi Mike,

  This blog reminded me of an event about 6 months ago. Driving home after work past a liberal “church” I noticed on one of those portable sign boards, “Affirming Ceremony on _____________” I had never seen anything like that so I wasn’t sure what it was all about. Didn’t think too much about it but began to be curious every day that I drove past that sign. What are they affirming? I thought of family or new members or something similar (naive). Then I began to suspect what it actually was. I examined their web site and sure enough it was all about homosexuality. I don’t know what went on in there but I’m pretty sure it wasn’t anything according to Scripture. It just boggles the mind how so-called christians can flaunt God’s commands with such callous disregard. So sad!

  Keep on telling it like IT IS!

  Like

 2. Far too many are believing a very delicately crafted lie! And those in church pews who believe in the leaders who propagate such sinful practices bring me to tears.
  The interesting thing is that the number of ‘true to the Word’ leaders are falling…falling…falling and taking with them (like the pied piper) many who are too fixated on the world’s view to open the Holy Word and seek the only Truth.
  Thank you Mike for your continued posting the truth!
  Stephanie

  Like

 3. Whatever the visible church and society says, God’s word is true and these homosexuals whether professing to be believers or not are under the judgment of God.

  8 But we know that the law is good if one uses it lawfully, 9 knowing this: that the law is not made for a righteous person, but for the lawless and insubordinate, for the ungodly and for sinners, for the unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, 10 for fornicators, for sodomites, for kidnappers, for liars, for perjurers, and if there is any other thing contrary to sound doctrine, 11 according to the glorious gospel of the blessed God which was committed to my trust. 1 Timothy 1:8-11

  God’s transcendent law judges these sinners no matter their protestations or the laws of our land. The gospel is their only refuge and the Holy Spirit’s work in our hearts is our only hope for our strength in the fight. God bless us.

  https://holdingforthhisword.wordpress.com/2015/03/28/manifest/

  Like

 4. Pingback: The Daily Discovery (April 4-5, 2015) - Entreating Favor

Comments are closed.