And behold, I am coming quickly

by Mike Ratliff

11 ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου. (Revelation 3:11 NA28)

11 I am coming quickly. Hold what you have that no one takes your crown. (Revelation 3:11 translated from the NA28 Greek text)

3 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες ὅτι ἐλεύσονται ἐπʼ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν [ἐν] ἐμπαιγμονῇ ἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι 4 καὶ λέγοντες· ποῦ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία τῆς παρουσίας αὐτοῦ; ἀφʼ ἧς γὰρ οἱ πατέρες ἐκοιμήθησαν, πάντα οὕτως διαμένει ἀπʼ ἀρχῆς κτίσεως. (2 Peter 3:3-4 NA28)

3 knowing this first of all, that there will come during the last of days mockers with their mocking according to their own lusts; 4 saying, “Where is the promise of his coming? From the time the fathers fell asleep all things are so continuing as from the beginning of creation.” (2 Peter 3:3-4 translated from the NA28 Greek text)

It is one thing to say, “Come soon Lord Jesus!” and quite another thing to live as if you mean it. There are even some today who are of the emergent or “emerging” or “seeker” mindset that teach we should live this life with our focus on the here and now rather than eternity. Why? This is to create a better world or make this world a better place. However, I also tire of those who treat eschatology much like the world handles conspiracy theories always looking for the right combination of “signs” that our Lord’s return is imminent. I used to do that myself, but I do not pay attention to that stuff anymore. Why? My focus is on living this life for the glory of God and that means I focus on my relationship between my Lord and myself first and from that flows my relationships with everyone else. Yes, the sad shape of the visible Church grieves me and, to me, this is the most telling sign that our Lord’s return is imminent, that is, this age is coming to an end ushering in the age to come.

6 And he said to me, “ These words are faithful and true”; and the Lord, the God of the spirits of the prophets, sent His angel to show to His bond- servants the things which must soon take place.
7 “And behold, I am coming quickly. Blessed is he who heeds the words of the prophecy of this book.” (Revelation 22:6-7 NASB)

6 Καὶ εἶπέν μοι· οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί, καὶ ὁ κύριος ὁ θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει.
7 καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ. μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου (Revelation 22:6-7 NA28)

6 And he said to me, these the words are trustful and true, and the Lord God of the spirits of the prophets sent the his angel to show his slaves things which have to happen quickly.
7 And behold, I am coming quicklyAnd behold, I am coming quickly. Blessed is the one keeping the words of the prophecy of this book.
(Revelation 22:6-7 translated from the NA28 Greek text)

Our Lord and His messenger angels told us that He is returning to the world quickly. Or is it soon? Here is Revelation 1:1.

1 Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ θεὸς δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ, (Revelation 1:1 NA28)

1 The revelation of Jesus Christ, which God gave to him to show his slaves the things which have to happen with speed, and he signified it having sent it through his angel to his slave John, (Revelation 1:1 translated from the NA28 Greek text)

The word I translated in v1 as “speed” is τάχει. This word’s best English synonym would probably be “quickness” or “quickly” or “shortly” or “soon.” The context should determine whether it refers to something happening soon relative to the time of the reader or quickly instead of slowly. Here is the note from The Reformation Study Bible for the word τάχει that some Bible translations, such as the ESV and the NASB, translate as “soon” in Revelation 1:1:

1:1 soon. See 22:6,7,10,12,20. Spiritual war takes place throughout the church age, and the seven churches will soon experience all dimensions of the conflict. Moreover, the “last days” spoken of by Old Testament prophecy have been inaugurated by Christ’s resurrection (Acts 2:16, 17). The time of waiting is over, and God is conducting the final phase of His victorious warfare against evil. By such reckoning, today is “the last hour” (1 John 2:18).

I agree with this. Instead of being concerned about being narrowly focused on the time of the very end of this age, we are to live in such a way that we will be found in obedience when our Lord does return.

8 I, John, am the one who heard and saw these things. And when I heard and saw, I fell down to worship at the feet of the angel who showed me these things. 9 But he *said to me, “Do not do that. I am a fellow servant of yours and of your brethren the prophets and of those who heed the words of this book. Worship God.”
10 And he *said to me, “ Do not seal up the words of the prophecy of this book, for the time is near. 11 Let the one who does wrong, still do wrong; and the one who is filthy, still be filthy; and let the one who is righteous, still practice righteousness; and the one who is holy, still keep himself holy.” (Revelation 22:8-11 NASB)

Let us focus on v11, “Let the one who does wrong, still do wrong; and the one who is filthy, still be filthy; and let the one who is righteous, still practice righteousness; and the one who is holy, still keep himself holy.” Here it is in Greek from the NA28, “ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπανθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.” The word translated as “the one who does wrong” here is ἀδικῶν. This is “the one who is unjust or who does not do right.” This is referring to those whose sins are not covered by the blood of forgiveness. These are not Christians. All they do is ἀδικησάτω, which is the actual doing of evil. These would also be the ῥυπαρὸς or “filthy.” These have not been cleansed by the washing of regeneration. These are the unconverted. They are to continue to ῥυπανθήτω or “be filthy.” These are contrasted by those who are righteous (δίκαιος) who practice righteousness (δικαιοσύνην) and the holy (ἅγιος) who keeps himself holy (ἁγιασθήτω).  This speaks of the sovereignty of God but the difference between the two groups is that the first two are controlled by their unbelief while the last two are controlled by their faith. When the Lord comes, ending this age and ushering in the age to come, these things will be set for eternity. All who are righteous now will remain righteous from now until then and forever, but some of the evil and dirty will be converted by the grace of God in this age and once they are, they remain forever, but those who are unconverted when our Lord returns will be so forever, which is illuminated for us in the following passage.

12 “Behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to render to every man according to what he has done. 13 I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end.”
14 Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life, and may enter by the gates into the city. 15 Outside are the dogs and the sorcerers and the immoral persons and the murderers and the idolaters, and everyone who loves and practices lying.
16 “ I, Jesus, have sent My angel to testify to you these things for the churches. I am the root and the descendant of David, the bright morning star.”
17 The Spirit and the bride say, “Come.” And let the one who hears say, “Come.” And let the one who is thirsty come; let the one who wishes take the water of life without cost. (Revelation 22:12-17 NASB)

The call to “Come” is for the soon return of Christ so that those whom He has saved will be with Him forever. All truly in Christ want this. The longer I live the more I want it. The offer of the water of life is by God’s grace and is for those in Christ for spiritual refreshment. This enables us to persevere in this evil age.

18 I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book:if anyone adds to them, God will add to him the plagues which are written in this book; 19 and if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his part from the tree of life and from the holy city, which are written in this book.
20 He who testifies to these things says, “Yes, I am coming quickly.” Amen. Come, Lord Jesus.
21 The grace of the Lord Jesus be with all. Amen. (Revelation 22:18-21 NASB)

18 Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπʼ αὐτά, ἐπιθήσει ὁ θεὸς ἐπʼ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ, 19 καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 20 Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα· ναί, ἔρχομαι ταχύ. Ἀμήν, ἔρχου κύριε Ἰησοῦ. 21 Ἡ χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ μετὰ πάντων.  (Revelation 22:18-21 NA28)

18 I testify to everyone hearing the words of the prophecy of this book: if anyone adds to them, God will add to him the plagues written in this book. 19 And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his part from the tree of life and from the holy city, which are written in this book. 20 Says the one testifying these, yes, I come quickly. Amen, come Lord Jesus! 21 The grace of the Lord Jesus be with all. (Revelation 22:18-21 translated from the NA28 Greek text)

I translated Revelation 22:20 as, “Says the one testifying these, yes, I come quickly. Amen, come Lord Jesus!” Our Lord says, “Surely I am coming quickly.” The Church then responds, “Amen. Come, Lord Jesus!” I wonder when I hear Christians not wanting our Lord to come back soon. I suppose that has a lot to do with the fact that they are not really being obedient right now, but are living for self. However, I have heard preachers say they would prefer that our Lord’s Return be far into the future. I just do not get it. I say, “Come Quickly Lord Jesus!”

Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα· ναί, ἔρχομαι ταχύ. Ἀμήν, ἔρχου κύριε Ἰησοῦ.

Soli Deo Gloria!

One thought on “And behold, I am coming quickly

Comments are closed.