What is Preserving Grace?

by Mike Ratliff

28 κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου. 29 ὁ πατήρ μου ὃ δέδωκέν μοι πάντων μεῖζόν ἐστιν, καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός. 30 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν. (John 10:28-30 NA28)

28 And I give to them eternal life and they will never perish into the age, and no one will snatch them out of my hand. 29 My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the hand of the Father. 30 I and the Father are one. (John 10:28-30 translated from the NA28 Greek text)

I have always been puzzled why some become so angry when we declare the doctrine of eternal security of God’s people. Of course, those who do are the very same ones whose theology is man-centered and, therefore, based on the “Free-Will” of man, which is found nowhere in the Bible. When the will of man is discussed in God’s Word it talks of it being enslaved to his sinful nature and how the washing of regeneration at the working of God in man’s salvation, his will becomes free from that bondage. In any case, when we do declare the doctrine of the eternal security of God’s people, it is perhaps clearer to speak of their preservation rather than their perseverance. Perseverance means continued adherence to a belief despite discouragement and opposition. However, the reason believers persevere in faith and obedience is not the strength of their own commitment, but that Jesus Christ through the Holy Spirit preserves them through Preserving Grace.

37 πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω, 38 ὅτι καταβέβηκα ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με. 39 τοῦτο δέ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέν μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλʼ ἀναστήσω αὐτὸ [ἐν] τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 40 τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου, ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ [ἐν] τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. (John 6:37-40 NA28)

37 All that the Father gives to me will come to me, and the one coming to me I will never throw out. 38 For I have come down from Heaven not that I may do my will, but the will of the one who sent me. 39 Now this is the will of the one who sent me that I should lose nothing of all he has given me, but I will raise it up on the last day. 40 For this is the will of my Father that everyone seeing the Son and believing in him may have eternal life, and I will raise him up on the last day. (John 6:37-40 translated from the NA28 Greek text)

The Apostle John tells us that Jesus Christ is under promise to his Father (John 6:37-40 above) and to his people directly (John 10:28-30 at the top of this post) to keep them so that they never perish. That’s pretty powerful stuff my brethren. Not only that, in his prayer for the disciples at the close of the Last Supper, our Lord asked that those whom the Father had given him (John 17:2, 6, 9, 24) would be preserved to glory. Our Lord continues to intercede for his people (Romans 8:34; Hebrews 7:25), and it is inconceivable that his prayer for them will go unanswered.

31 What then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? 32 He who did not spare His own Son, but delivered Him over for us all, how will He not also with Him freely give us all things? 33 Who will bring a charge against God’s elect? God is the one who justifies; 34 who is the one who condemns? Christ Jesus is He who died, yes, rather who was raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. 35 Who will separate us from the love of Christ? Will tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? 36 Just as it is written, “FOR YOUR SAKE WE ARE BEING PUT TO DEATH ALL DAY LONG; WE WERE CONSIDERED AS SHEEP TO BE SLAUGHTERED.” 37 But in all these things we overwhelmingly conquer through Him who loved us. 38 For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, 39 nor height, nor depth, nor any other created thing, will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. (Romans 8:31-39 NASB) 

In Romans 8:31-39 (above), the Apostle Paul celebrates the present and future security of the saints in the almighty love of God. He rejoices in the certainty that God will complete the good work that he began in the lives of believers (Philippians 1:6; cf. 1 Corinthians 1:8, 9; 1 Thessalonians 5:23, 24; 2 Thessalonians 3:3; 2 Timothy 1:12; 4:18).

The Westminster Confession says,

They, whom God hath accepted in His Beloved, effectually called, and sanctified by His Spirit, can neither totally nor finally fall away from the state of grace, but shall certainly persevere therein to the end, and be eternally saved (17.1).

The regenerate are saved through persevering in faith and Christian living to the end–

5 Now Moses was faithful in all His house as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken later; 6 but Christ was faithful as a Son over His house—whose house we are, if we hold fast our confidence and the boast of our hope firm until the end. (Hebrews 3:5,6 NASB) 

11 And we desire that each one of you show the same diligence so as to realize the full assurance of hope until the end, (Hebrews 6:11 NASB) 

35 Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward. 36 For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what was promised. 37 FOR YET IN A VERY LITTLE WHILE, HE WHO IS COMING WILL COME, AND WILL NOT DELAY. 38 BUT MY RIGHTEOUS ONE SHALL LIVE BY FAITH; AND IF HE SHRINKS BACK, MY SOUL HAS NO PLEASURE IN HIM. 39 But we are not of those who shrink back to destruction, but of those who have faith to the preserving of the soul. (Hebrews 10:35-39 NASB)

–as God preserves them.

This doctrine does not mean that all who ever professed to be Christians will be saved. Those who try to live a Christian life in their own abilities will fall away (Matthew 13:20-22). The false profession of many who say to Jesus “Lord, Lord,” will not be acknowledged (Matthew 7:21-23). Those who pursue holiness of heart and love of neighbor and so show themselves to have been regenerated by God are entitled to believe themselves secure in Christ. Belief in perseverance properly understood does not lead to careless living and arrogant presumption.

The regenerate may backslide and fall into sin. In so doing they oppose their own new nature, and the Holy Spirit convicts them of their sin (cf. John 16:8) and compels them to repent and be restored to righteousness. When regenerate believers manifest a humble, grateful desire to please the God who saved them, the knowledge that he has pledged to keep them safe forever increases that desire even as we go through the fires of sanctification here in this life.

Therefore, as English hymn writer William H. Burleigh wrote in his 1868 hymn “Trust”:

Let us press on, in patient self-denial,
Accept the hardship; shrink not from the loss;
Our portion lies beyond the hour of trial,
Our crown beyond the cross.

Soli Deo Gloria!

6 thoughts on “What is Preserving Grace?

  1. Manfred, the older I get and the more I stay in the Word the more I see that the “Free Gracers” are actually irrationalists and there are many who call themselves Calvinists who have drunk that kool-aid as well.

    Liked by 1 person

Comments are closed.