The offenses of the Gospel

by Mike Ratliff

34 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν. (Matthew 10:34 NA28)

34 Do not think that I came to bring peace on the earth. I have not come to bring peace, but a sword. (Matthew 10:34 translated from the NA28 Greek text)

26 τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; (Matthew 16:26 NA28)

26 For what will be benefited a man if he acquires the whole world, but he forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul? (Matthew 16:26 translated from the NA28 Greek text)

If you are an ardent listener to many so-called “Christian” leaders today you may be surprised to learn that the Gospel message is not meant to bring peace to the earth or between people. It is not meant to make your life better or to make this world a better place. No, in fact, the real Gospel message is hated by the world and those so-called “Christian” leaders who never preach it, but, instead, preach a man-pleasing comprised version of it that includes their own “Jesus” not the real Jesus Christ of the Bible. They compromise the message in order to enlarge their ministries and perhaps make more money. However, the Word of God itself tells us the true preaching of the Gospel will always be offensive. Let us look at these “offenses” of the Gospel.

The first offense tells people that their life is a lie and as our Lord asked in Matthew 16:26 above, “For what will be benefited a man if he acquires the whole world, but he forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul?” Many people, both religious and non-religious, are trying live good moral lives in the hope that God will welcome them into heaven. However, this would require a perfect keeping of the Law and no one except the Lord Jesus Christ has ever done that. No one does good, no not one (Romans 3:12). This offense of the cross is that a person cannot do anything to add to its effects. Either a believer is saved through the cross or they are unsaved with their own works. There is no other way to God except through Christ and that means through the Cross. That means that all those in other religions, no matter how good or moral, they are lost if they are outside of Christ. When the genuine Gospel of salvation by Grace through Faith alone is preached, it is very offensive to all who see their works as their means of salvation.

27 The sacrifice of the wicked is an abomination,
How much more when he brings it with evil intent! (Proverbs 21:27 NASB)

The second offense tells people that financial gifts are an abomination unto the Lord unless they come from the saved. That means the big gifts from the unregenerate are not welcome and no matter how much they give, they are still headed for hell as Proverbs 21:27 says. I grew up in the SBC and I have known so many leaders who gauged everyone’s spirituality on how much they gave and they usually used their own giving as the measuring stick. Trying to attain salvation through giving money is nothing more than trying to attain it by works.

6 λέγει αὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ διʼ ἐμοῦ. (John 14:6 NA28)

6 Jesus said to him, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.” (John 14:6 translated from the NA28 Greek text)

The third offense states that every other religion is wrong and you cannot go to heaven by worshiping Mary or serving Allah as our Lord Jesus said in John 14:6 (above). Our Lord was emphatic in this statement about himself. There is a definite article ἡ, which is translated as “the,” before each of these statements about himself. He makes it clear. There is no other way to the Father except through him. The Muslims claim to know Jesus as a prophet and the Jews claim to know God, but neither have the Son, the Christ. All who deny that Jesus is the Christ is a liar (1 John 2:22-23). John goes on to say that all those who deny the Father and Son are the antichrist. This is non-negotiable. Those so-called “Christian” leaders can try to dance around it all they want and attempt to be inoffensive, but the Word of God is clear as was our Lord Jesus Christ. All religions that reject Christ as the only way to eternal life and all those Christian leaders who prostitute themselves before false religions will not be in heaven in eternity for they do not possess eternal life. Either you belong to Christ or you do not. There is no gray area. Jesus Christ is the only way to the Father, the only way to Heaven.

23 ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον, ἔθνεσιν δὲ μωρίαν, (1 Corinthians 1:23 NA28)

23 But we proclaim Christ having been crucified, to Jews an offense, to gentiles foolishness. (1 Corinthians 1:23 translated from the NA28 Greek text)

The genuine gospel message is Christ crucified. Any other is counterfeit. There is a lot of other preaching nowadays that is called gospel preaching that is all about morals or pragmatism or having ones life changed, et cetera, but has little to nothing to do with the Good News of our Lord Jesus Christ. The true gospel message does not add anything to it nor does it take anything away from it. Doing either creates new theologies, but that never establishes truth nor does it change the narrow way of Sacred Scripture.

39 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. (Matthew 12:39 NA28)

39 But having answered, He said to them, “An evil and adulterous generation seeks a sign, and a sign will not be given to it except the sign of Jonah the prophet.” (Matthew 12:39 translated from the NA28 Greek text)

The fifth offense is that the Word of God is the complete and inerrant and authoritative. No one can claim to have visions and a “word from God” or a “word from a spirit” that would have authority over the God’s Word. Those who seek after these signs and words and add-ons are the evil and adulterous generation who “want more.” Those who claim that there is more available for those willing to step out and seek it have deceived them. This stubborn holding to the Word of God high as His Truth for His Church will always be offensive to those who are not truly in Christ.

The sixth offense is that those who are truly in Christ are to follow Christ’s men as they deny themselves, take up their own crosses, and follow him (Christ) (Matthew 16:24). Some are offended and say we are to follow Christ alone and not men. However, the epistles of Paul are replete with his appointing of elders and other leaders in local churches. We are to follow Christ and listen to the leaders who also follow Christ, but use the discernment and wisdom God has given us to turn from and warn the Body of Christ about those who are in error and teach heresies. Just as I am doing in this article about those so-called “Christian” leaders of our day.

15 τῷ Μωϋσεῖ γὰρ λέγει· ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ καὶ οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω. (Romans 9:15 NA28)

15 For to Moses he says, “I will have mercy on whomever I have mercy, and I will have compassion on whomever I have compassion.” (Romans 9:15 translated from the NA28 Greek text)

The seventh offense is about pride. It becomes rife when the sovereignty of God in salvation is clearly taught from Sacred Scripture. God chooses who will be saved and man has no part in it except in receiving it. The free will of man in the area of salvation does not exist as Romans 9:15 clearly states. As I stated, the Bible truth is reprehensible to the pride of man. On the other hand, what is popular to hear in sermons concerning the non-gospel is that God did his part and now its up to us to do ours. Sorry, that is found nowhere in Scripture. The Bible clearly teaches that man is spiritually dead and it is God who has mercy and brings life (regeneration) that enables man to have faith so that he or she can believe (and does believe) the Good News and come to Christ. This is offensive to those who are man-centered in their theology. It is a pride thing.

The eighth offense states that the day of Judgment is coming and all who are unsaved will stand for judgment of their sins (Acts 17:31). You won’t hear about this in the man-centered non-gospel of today. It is fast approaching and every day that passes, we are that much closer. Preachers do no one any favors by softening this.

The ninth offense is that there is a burning hell which every unsaved person will be assigned to forever (Revelation 20:14). How often is hell preached in our churches? Jonathan Edwards preached it, but that is certainly not politically correct now is it?

The tenth offense is that God has only one chosen people. This is the Body of Christ, the true Church. There is no one else (Ephesians 1:4).

The eleventh offense, and the most hated and rejected Biblical teaching is that God not only hates the sin, but also the sinner (Psalm 5:5). How often have you heard that God hates the sin, but loves the sinner. Where is the passage for that in the Bible? Only those who have peace with God through Christ, that is, they become saved, are loved by God. God’s anger is always kindled against the unbeliever and they must be told that they do not stand in good with the Lord. God’s love is a qualified love.

11 God is a righteous judge,
And a God who has indignation every day. (Psalms 7:11 NASB)

On the other hand:

1 Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ἡ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς. (John 13:1 NA28)

1 Now before the Feast of Passover, Jesus, having known that His hour had come that He should pass from this world to the Father, having loved His own in the world, He loved them to the end. (John 13:1 translated from the NA28 Greek text) 

Never forget my brethren, if you are in Christ then these offenses do not apply to you, that is, unless you become preoccupied and overtaken with this world and the flesh. Be not ashamed of the gospel of our Lord Jesus Christ.

Soli Deo Gloria!

8 thoughts on “The offenses of the Gospel

 1. Loved this post.. The only one that left me a little bit stumped was the last one..I believe that God loves everyone, obviously, and yes, even the sinners. I don’t believe that He loves their sin, but I do believe that Christ died for them to be saved too, so He loved all humans equally to save them. But I believe there is this kind of fine line of how God can love the person He has created because He sees how He wants them to fulfill their purpose but He hates the flesh and wordliness that His child has been all-consumed by. I believe that only believers will get to experience a deeper and more fulfilled love, especially into eternity where there will be no sinners, but I also believe that God still loves the sinner, but hates when they are so blinded by their flesh and arrogance that they refuse Him and His help, leaving Him, ultimately, with no choice but to let His child go away and become what He hates, which leads to eternal separation.

  Like

 2. So true!
  That one about the bible being God’s Word is under attack for all those reasons like never before. The homosexual agenda is driving so much of this today. I recently finished reading and studying about the nazi takeover in Germany and one can’t help but notice the parallels in society today right here. There was a slow and steady stream of propaganda, there was societal pressure put on all the institutions, Christians and Christian ideology was ‘expelled’ from the military institutions, the nazi flag was displayed all over and hung from their version of the ‘white house’ at the birth of the dictatorship’s power (much like how the white house was lit up with the rainbow colors after that undemocratic ruling on June 26), and then it all heated up. If you didn’t go along with the program, you were ostracized, insulted, ridiculed, slandered and accused of every wrong. Under such forms of psychological, strategical, and systematic incremental pressure most of Europe was held captive. You were kicked out of most of society with little hope of survival. Many escaped but those with no money were stuck. People were held captive under a madness in most of society, spying on each other and reporting. “the night of broken glass’ produced no resistance at all. (sort of similar to those university teachers who were calling for those bakeries who didn’t comply to be ‘burned down’…) Jews were forced to wear that yellow star. Soon they along with all the resisters to the evil were hauled off to those ‘camps,’ never to be seen or heard from again. There are many parallels. There is that saying about how to test a sleeping giant, and how they slowly poke him, if he doesn’t wake up eventually he is all tied up. Someone made the parallel to the attitude towards Christians today, how we are being mocked in the media (examples abound) and the steps are all being taken. The apostate church is much like that of nazi Germany and you can’t expect any help from them, it was simply another arm of the octopus. They will all cave with this gaystapo agenda for the sake of money and security and comfort. The only outcry is left to us. The only resistance, if any, is to come from us. We have to stand firm and loyal to Jesus unto the death. Just for the sake of making a statement I actually bought a simple denim light jacket and sewed on a yellow cross on the left side and wore it out in all the 4th of July crowds down at the harbor here. It drew some raised eyebrows and interested looks of assorted varieties. The main thing is that Christians don’t bend under the pressure. This is a time of intense testing and I just want to encourage the brethren to remain steadfast.
  God bless!

  Like

 3. I believe this is a wonderful article. Your dealing with this as an offense is very effective and consistent with Scripture. I believe your statement, “Either a believer is saved through the cross or they are unsaved with their own works. There is no other way to God except through Christ and that means through the Cross. That means that all those in other religions, no matter how good or moral, they are lost if they are outside of Christ. When the genuine Gospel of salvation by Grace through Faith alone is preached, it is very offensive to all who see their works as their means of salvation.” There are so many who are not preaching this as the only way to enter the Kingdom of God. It is clear, Scriptural, and emphatically stated. Thanks so much for your sharing your thoughts.

  Like

Comments are closed.