The Gospel of our Lord Jesus Christ is not man’s gospel


by Mike Ratliff

11 Γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπʼ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον· 12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ διʼ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. (Galatians 1:11-12 NA28)

11 For I make known to you brothers, the gospel that I preached, is not according to man. 12 For I neither received it from man nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. (Galatians 1:11-12 translated from the NA28 Greek text)

The εὐαγγέλιον or euaggelion, which the word “gospel” above translates, means “good message” or “good news.” What Paul stated in Galatians 1:11-12 is vital for us to grasp. Those of us who are in Christ can proclaim this εὐαγγέλιον for it is a message of very good news about something our Lord Jesus Christ has done on our behalf, but we cannot “be the gospel” nor can we “live the gospel.” It is a message of Christ’s work of redemption that was successful. He died on that cross and in so doing, His perfect obedience was made available to be imputed to all who believe this εὐαγγέλιον and in so doing, receive Christ as Lord and Saviour in repentance being saved by God’s grace through faith. In this, the Father justifies them, imputing Christ’s perfect righteousness to their account. This is possible because, while he was on that cross, their unrighteousness was imputed to his account and through his death, he became their propitiation. This εὐαγγέλιον is indeed good news because it means Christians do not have to work their way to God. Their salvation according to Ephesians 1,2 is actually God’s work entirely, not theirs. The preaching of the gospel is a call to repent and believe which is how those who do become Christians receive Christ as Lord and Saviour. Now, is that the gospel prevalently heard in the visible church in our time?  Continue reading

Clothe yourselves with humility because God opposes proud men, but to humble men He gives grace


by Mike Ratliff

25 But Jesus called them to Himself and said, “You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. 26 It is not this way among you, but whoever wishes to become great among you shall be your servant, 27 and whoever wishes to be first among you shall be your slave; 28 just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many.” (Matthew 20:25-28 NASB)

27 καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν εἶναι πρῶτος ἔσται ὑμῶν δοῦλος· (Matthew 20:27 from the NA28 Greek text)

There is a group of men I do not allow to comment on my blog, but who attempt to do so anyway. Their comments go immediately into the SPAM folder. I usually just dump it once a day without reading them. However, once in a while when I know that, through the discernment ministry God has given me, I have hit a precious target of our enemy, certain men in that group attempt to comment in direct, vicious attacks meant to do one thing alone. That one thing is to discourage me and thwart me from continuing in obeying my Lord as His δοῦλος in exposing false teachers and their doctrines to the Body of Christ. It is an interesting way to gauge whether I am on target or not don’t you think? I also find it very interesting that the accusations in those attacks are always meant to rouse me to some sort of self-defense or rebuttal type of response meant to “put them in their place.” When my anger reaches that point I know that my flesh has taken over and it is time to spend some time in humble repentance with my Lord before the Throne of Grace. What is my response to the attacks after that? I simply erase the SPAM and move on.  Continue reading

Standing firm in the face of persecution instead of falling away


by Mike Ratliff

1 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε. (John 16:1 NA28)

1 “These things I have spoken to you that you not be caused to stumble.” (John 16:1 translated from the NA28 Greek text)

When our Lord spoke of the “things” He spoke of in order that believers “not be caused to stumble,” above  He was referring to John 15:18-25, which is the fact that those who are truly in Christ will be hated by the world just as our Lord was. Our Lord made it an imperative that we understand that this is true, but also that we do not have to contend with this alone. In John 15:26-27, the promise of the Helper, the Holy Spirit, is given again. Those who have the Holy Spirit are genuine believers and they bear witness about Christ because that is what the Holy Spirit does.  Continue reading

The product of the test of our faith


by Mike Ratliff

2 Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις, 3 γινώσκοντες ὅτι τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν. 4 ἡ δὲ ὑπομονὴ ἔργον τέλειον ἐχέτω, ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι ἐν μηδενὶ λειπόμενοι. (James 1:2-4 NA28)

2 Consider it all joy my brothers whenever you fall into various trials 3 knowing that the testing of your faith works endurance; 4 let endurance work to fulfillment, that you be mature and complete lacking in nothing. (James 1:2-4 translated from the NA28 Greek text)

The word joy in my translation is the Greek noun χαρὰν, which is the Accusative, Singular of χαρά or chara, “is an antonym of grief and sorrow. It denotes ‘joy, happiness, and gladness.’” In other words, James, inspired by the Holy Spirit, is telling Christians to not grieve or be sorrowful, but to be glad and full of joy when they “fall into various trials.” The words “you fall” translates the verb περιπέσητε, which is the Aorist tense, Subjunctive mood, and Active voice of περιπίπτω or peripiptō, which is a compound of περί or peri, “properly through (all over), that is, around” and πίπτω or piptō, “fail, fall (down), light on” with the result coming to mean, “to fall into something that is all around, that is, light among or upon, be surrounded with: – fall among (into).” Doesn’t that “figuratively” describe how we so often have found ourselves in the midst of something that seems “overwhelming?” The word trials translates the noun πειρασμοῖς, which is the Dative, Plural of πειρασμός or peirasmos, “refers either to a testing or a temptation to do something wrong.” Continue reading

Come and see


by Mike Ratliff

45 Philip *found Nathanael and *said to him, “We have found Him of whom Moses in the Law and also the Prophets wrote—Jesus of Nazareth, the son of Joseph.” 46 Nathanael said to him, “Can any good thing come out of Nazareth?” Philip *said to him, “Come and see.” (John 1:45-46 NASB)

In the passage above, John 1:45-46, we see two of our Lord’s future Apostles, Philip and Nathanael, conversing. Philip finds his friend Nathanael and tells him that he and other friends have found “Him of whom Moses in the Law and also the Prophets wrote.” This is, of course, the Messiah. Then he tells him who he is, “Jesus of Nazareth, the son of Joseph.” What was Nathanael’s response? He asked a rhetorical question, “Can anything good come out of Nazareth?” What was Philip’s answer? It was the one we must all take to heart and make the foundation of how we approach both evangelism and apologetics. He said, “Come and see.”  Continue reading

Jesus Christ is Lord


by Mike Ratliff

32 Therefore, when Mary came where Jesus was, she saw Him, and fell at His feet, saying to Him, “Lord, if You had been here, my brother would not have died.” 33 When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews who came with her also weeping, He was deeply moved in spirit and was troubled, 34 and said, “Where have you laid him?” They *said to Him, “Lord, come and see.” 35 Jesus wept. (John 11:32-35 NASB)

As we stand firm against the onslaught of false teachers and heretics attacking the modern church, we can wear ourselves out at times seeking every nuance of what they are saying and doing. Sometimes it can be overwhelming. However, most of the time, the very best way to stand against what is false is to teach God’s Truth clearly to all who will hear. When heretics attack the veracity of the Gospel from every angle or those sold out to the Purpose Driven paradigm dumming it down so that it is no longer recognizable, they do these things from a point of motivation. There is a reason or goal in mind. Mostly, it is to simply appear to be non-offensive to people, to be man-pleasers, to attract as many people as possible to come under their Big Tent where all forms of theology are welcome, that is, all forms except the one we hold to here. No Exclusivity is allowed. No Five Solas are allowed. No Sovereignty of God! No Justification by grace  through faith ALONE! No, there can be none of that for then others would be offended and there would go their artificial unity. Of course, in the make-believe-Christendom they have created, they have a made-up Jesus. He is not Jesus Christ of the Bible, the Son of God. No, because He is the one who said that No One comes to the Father except through Him, and that would be offensive so they have their own Jesus who just loves everyone and died on the Cross either to save everyone or just to show everyone a better way.  Continue reading

Religion does not keep people from being carnal


by Mike Ratliff

63 τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν. (John 6:63 NA28)

63 The Spirit is who makes alive. The flesh does not profit anything. The words which I have spoken to you are Spirit and are life. (John 6:63 translated from the NA28 Greek text)

Apart from my normal preparations and Bible study to put these devotions and articles together, I also do a systematic read through of the Bible every year. Recently I read 2 Kings 12-16 and John 6, which, on Saturdays, I usually do from my 1560 Edition of the Geneva Bible. The rampant apostasy in both the Northern Kingdom of Israel and the Southern Kingdom of Judah was horrifying to read. King Ahaz of Judah actually sacrificed his own son(s) to idols. I am sure things were just as bad, if not worse, in the Northern Kingdom. It was almost with relief that I came to the end of 2 Kings 16 and went to the New Testament. However, the Apostle John is someone I can identify with very well. I have been accused by many who know me well of not being able to compromise at all. I have no grey areas. Things are either right or wrong. I agree with that assessment to a point and I see the same sort of view of non-compromising adherence to the truth with the Apostle John. However, let us not forget that what he wrote for us in God’s Word is that very thing. We are reading the inspired Word of God and in John 6, the very words of our Lord are, for the most part, in response to His critics who were in the darkness of unbelief.  Continue reading

Judgment is coming


by Mike Ratliff

9 “I kept looking
Until thrones were set up,
And the Ancient of Days took His seat;
His vesture was like white snow
And the hair of His head like pure wool.
His throne was ablaze with flames,
Its wheels were a burning fire.
10 “A river of fire was flowing
And coming out from before Him;
Thousands upon thousands were attending Him,
And myriads upon myriads were standing before Him;
The court sat,
And the books were opened. (Daniel 7:9,10 NASB)
 

Before we look at Revelation 20:11-15, take a moment to reflect on the carnage being wrought upon the visible church in our time by the very men who, by their own positions, should be shepherding the sheep. Instead, they are actually doing the very things to bring about the famine of hearing the Word of God and, hence, spiritual darkness seems to be all around us right in the midst of the “Church.” Mysticism in the guise of Spiritual Formation is being flim-flamed off on the unsuspecting as if it is another form of Christian prayer. We have rock-star pastors who measure their success by how many books they sell and how many branch churches they have who watch them preach via satellite. Of course, if you measure the content of their sermons by the Word of God, what you have is simply man-centered propaganda meant to appease, tease, and keep people coming through the front door instead of confronting them with their sin and need of a Saviour. Now, as you reflect on that, consider what awaits those whose names are not found written in the book of life.  Continue reading

The word of the cross to those perishing is senseless, but to us being saved, it is the power of God


by Mike Ratliff

18 Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐστιν. 19 γέγραπται γάρ·
ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν
καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. (1 Corinthians 1:18-19 NA28)

18 For the word of the cross to those perishing is senseless, but to us being saved, it is the power of God 19 for it has been written,
‘I will destroy the wisdom of the wise ones
and the understanding of the intelligent I will set aside.’ (1 Corinthians 1:18-19 translated from the NA28 Greek text)

Look at those man-focused, pragmatic, seeker-sensitive “churches” seemingly all around us in our time. They may vary in many ways, but there is a commonality that marks them all as products of the spirit of Laodicea (Revelation 3:14-22) rather than the spirit of Philadelphia (Revelation 3:7-13). That commonality is seen in the passage I placed at the top of this post. It is what makes them of the spirit of Laodicea. They are structured and operate according to the wisdom of men. Their very way of handling the gospel of our Lord Jesus Christ depletes the cross of its power. What do I mean? When the “so-called gospel” that is “preached” is given in a way that intentionally removes its offense and an attempt is made to make it sensible to the lost and dying world by removing the blood and removing the necessity of our Lord’s death for those who owed a debt to God they could never pay, well, what is given is more of a sales pitch and self-help remedy. All this does is create a body of people who are neither cold nor hot. No, they believe they have everything and are right with God, but are in reality, wretched, pitiable, poor, blind, and naked who are simply ready for the next deceiver to come along.  Continue reading

Paul and Silas obediently plant a church in Philippi


by Mike Ratliff

11 Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ Τρῳάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθρᾴκην, τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰς Νέαν πόλιν 12 κἀκεῖθεν εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶν πρώτη [ς] μερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις, κολωνία. Ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς. (Acts 16:11-12 NA28)

11 And having set sail from Troas, we ran a straight course to Samothrace, and on the next day to Nepalis 12 and from there to Philippi, which is a prominent city of the District of Macedonia, a colony, and we stayed in this city some days. (Acts 16:11-12  translated from the NA28 Greek text)

Paul’s friend and companion Luke wrote the Gospel of Luke and the book of Acts in the New Testament. In Acts 16:10, we read that after Paul and seen the vision to leave Asia and come to Europe after seeking the will of God for the next focus of his missionary journey, Luke includes himself in the narrative as an eyewitness, therefore, his account of what happened to Paul and Silas in Philippi are given as one who was there.  Continue reading

Take your part in suffering as a good soldier of Christ Jesus.


by Mike Ratliff

3 Συγκακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ Ἰησοῦ. (2 Timothy 2:3 NA28)

3 Take your part in suffering as a good soldier of Christ Jesus. (2 Timothy 2:3 translated from the NA28 Greek text)

Over the last few years I have been sorely tempted by our enemy into despairing of this ministry. Why? This happens as my focus goes inward and with that always comes a sense of my sinfulness and unworthiness to even be called a Christian. I look at those whom God uses to feed me spiritually and I see how small I am. How can God use one such as me? What have I done in the past to help me through these times?  I look at the biographies of men such as William Tyndale and John Bunyan. Bunyan is a great role model for us. As we read of Bunyan’s early Christian walk, it soon becomes apparent that there are some parallels with how God uses not only me, but many others like me in these dark times. The well educated and those with large ministries are more often then not the ones who are on the road to apostasy just as in Bunyan’s day. Bunyan was barely educated and his only education in theology was from the Word of God and sitting at the feet of his pastor. God raised him up to do a mighty work in the Church, but it was one that involved much suffering.  Continue reading

Now is the judgment of this world. The ruler of this world will be cast out when I am lifted up from the earth, I will draw all men to myself.


by Mike Ratliff

31 νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω· 32 κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν. 33 τοῦτο δὲ ἔλεγεν σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν. (John 12:31-33 NA28)

31 “Now is the judgment of this world. The ruler of this world will be cast out 32 when I am lifted up from the earth, I will draw all men to myself.” 33 And in this saying, He was signifying by what kind of death He was about to die. (John 12:31-33 translated from the NA28 Greek text)

In this passage (John 12:12-50) we are in that six-day period leading up to our Lord’s last Passover feast. Of course, we know that He was also crucified just prior to the Sabbath of this week so in these last few days our Lord is done with the confrontational stands against the Jewish religious leaders. Now, He is preparing His disciples for what is coming. They still do not get it. Remember, we look at our Lord’s words of His sovereignty, His deity, and joyful submission to the authority to the Father who, in turn, joyfully gives Him all authority throughout creation because of His obedience. Yes, we see this, but remember, He had not yet gone to the Cross nor had He been resurrected. What is so puzzling to those of us who take God’s good doctrines to heart and defend His Gospel with our all is why there are so many wolves in sheep’s clothing in our time with their huge churches running amuck in the visible church causing, seemingly, much damage. What we must never forget my brethren is that this is nothing new and our Lord has all this under control. We must stay the course in our obedience and submission to the Lordship of Christ in all things. Those who are in our Lord’s sheepfold are in no danger of being snatched away. Those falling away into apostasy were never in His sheepfold to begin with.  Continue reading

The darkness of unbelief


by Mike Ratliff

9 Ἔγνω οὖν [ὁ] ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλʼ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 10 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, 11 ὅτι πολλοὶ διʼ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν. (John 12:9-11 NA28)

9 Therefore, when the great crowd of Jews knew that Jesus was there, they came not because of Him only, but also because of Lazarus that they may see whom He raised from the dead. 10 But the Chief Priests took counsel that they might kill Lazarus also, 11 because of him many were going away and believing in Jesus. (John 12:9-11 translated from the NA28 Greek text)

The hard heart that is in the darkness of unbelief simply will not believe even when given irrefutable evidence. That is what the earthly ministry of our Lord was. He fulfilled those prophecies of the Messiah exactly that were given by those Old Testament prophets that the fathers of these very men also persecuted and killed. John made it clear in the dialogues and the examples of miracles by our Lord in the face of the opposition by these men that they were without excuse. The same is true today. Christianity is not a religion based on feelings or liver shivers or whatever. No, it is based on clear, irrefutable historical evidence of what our Lord did and said. Those who hated Him killed Him, but He was resurrected on the third day and Ascended into Heaven 10 days before Pentecost. All of this was witnessed by multitudes of people and no one has ever been able to prove any of it wrong. The evidences of the truth were all from eyewitnesses. The evidences of naysayers are all from people who hate the truth who were not even there. In any case, in this post we will look at some of the events that took place in the last few days before our Lord’s arrest and crucifixion as recorded in John 11:45-12:11.  Continue reading

Who is the Resurrection and the Life?


by Mike Ratliff

25 εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται, 26 καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο; (John 11:25-26 NA28)

25 Jesus said to her, “I am The Resurrection and The Life; the one believing in Me, even if he should die will live, 26 and everyone living and believing in Me never dies into the age. Do you believe this?” (John 11:25-26 translated from the NA28 Greek text)

In this post we will look out our Lord’s final and ultimate messianic sign. John also bluntly contrasted our Lord’s spectacular, uncontested miracle with the evil intent of the Jewish religious leaders who resolved to arrest Jesus and kill not only Him, but Lazarus whom our Lord raised from the dead. John also reveals their self-centered motivations for this later in John 11:45-57. In this post we will look at John 11:1-44.  Continue reading