Discernment is vital but it only comes to those who are mature in Christ

by Mike Ratliff

11 Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης, Ephesians 4:11-14 (NA28)

11 And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some shepherds and teachers 12 for the equipping of the saints to the work of ministry to the building up of the Body of Christ 13 until we all arrive at the unity of the faith and of the fuller knowledge of the Son of God, to complete maturity, at the measure of the stature of the fullness of Christ 14 that we should no longer be infants tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. Ephesians 4:11-14 (translated from the NA28 Greek text)

In 1887, Robert Shindler, a fellow pastor and close friend of Charles Spurgeon, wrote in Spurgeon’s publication, The Sword and the Trowel: “It is all too plainly apparent men are willing to forego the old for the sake of the new. But commonly it is found in theology that that which is true is not new, and that which is new is not true.” If we think deeply and honestly on those searing words with all humility and willingness to repent of what God shows us about ourselves, I am certain that each of us must repent of falling for the fallacy of seeking that which is new or different in our theology. If we are honestly seeking the will of God that is both good and right, but if we are looking to have itching ears tickled or are pursuing the subjective or experiential as the means of fulfillment then all we are really doing is falling for some lie and are revealing that we are indeed just infants in the Lord who are being tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. I doubt if any one reading this really wants that. 

Here is v14 (from above):”ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης”

Here is my translation: “that we should no longer be infants tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception

The word I translated as “cunning” is the noun κυβείᾳ or kubeia, “(a “cube”, that is, die for playing); gambling, that is, (figuratively) artifice or fraud: – sleight. Paul is not just speaking of gambling by the throwing of dice, but being involved with those who entice people to play a crooked game that they can not win because it is rigged. Paul is using this analogy of false teachers who by “slight of mouth” trick the unwary without their even knowing it because they are gullible and overconfident in their knowledge. Remember those who fall victim to these wolves are the prideful. Wolves are continually attacking the flock. Even among our own visible ranks arise some, speaking perverse things, to draw away disciples after them (Acts 20:29-30).

The word I translated as “craftiness” is the noun πανουργίᾳ or panourgia, “trickery or sophistry: – (cunning) craftiness, subtilty. This speaks of one, a false teacher, who will do anything, stoop to any level needed to manipulate error, to make something look like truth and thereby lead others away from truth. An example of this is The New World Translation Bible, which is the Jehovah Witness “bible.” In John 1:1 its translators deliberately and dishonestly alter it for the express purpose of denying the deity of Christ. It says, “In [the] beginning the Word was, and the Word was with God and the Word was a god.” They give the explanation for this rendering that it is based on the “oldest manuscripts” for the Gospel of John, which is a lie and has been proven to be so. The truth is that it was translated from German by Johannes Greber in 1937. He was a former Catholic priest turned spiritist who claimed the translation came from God’s spirits. Thus is the nature of πανουργίᾳ.

The phrase “scheming of deception” translates μεθοδείαν τῆς πλάνης. I could have translated it as “lie in wait to deceive.” To lie in wait or scheme comes from μεθοδείαν from μεθοδεία or methodeia, “travesty, (trickery): – wile, lie in wait. These apostate or false teachers operate according to a settled plan or system. There is a deliberate scheme behind those who teach false doctrine.

The word “deceive” translates πλάνης the Genitive, Singular of πλάνη or planē, “objectively fraudulence; subjectively a straying from orthodoxy or piety: – deceit, to deceive, delusion, error. What makes these deceivers job a lot easier in our time is that there are so many professing believers who are gullible and will believe almost anything and follow practically anybody as long as they mention God or Jesus regardless of what else he or she says. I marvel when I go to a “Christian” bookstore nowadays. Some are better than others, but even in those that carry the good reference books I look for, there are some right next to them that should be used for kindling.

A huge issue right now in the visible church centers on homosexuality. My stance is clear as God’s Word is the arbiter. It must be the one and only source of our truth in matters such as this. If we take this topic and then look back at the word study we just did on Ephesians 4:14 then look at the tactics of those who are continually working to validate homosexuality as a valid lifestyle that is not under the judgment of God then we must understand that those doing so are wolves, false teachers, and apostates. Can it be any clearer?

Go back and reread the entire passage I placed at the top of this post.  God gave the Church godly men to lead, teach, and build up the Body of Christ. Why? It is so we will arrive at the unity of the faith and of the fuller knowledge of the Son of God, to complete maturity, at the measure of the stature of the fullness of Christ that we should not longer be infants tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. That means that when we mature like this, we will have no trouble recognizing false doctrines and those who espouse them. We will know what to do when we encounter them, which is to turn from them, warning the flock to flee from them, to turn to the truth and away from what is false. This is discernment.

Soli Deo Gloria!

3 thoughts on “Discernment is vital but it only comes to those who are mature in Christ

  1. This article speaks to an issue that has been weighing on my mind for a very long time. I must say that I, for many years, was merely stumbling along in my relationship with Christ, listening to every “new” pseudo-biblical idea that came over the airwaves… hoping against hope to somehow “move to the next level” in my pseudo-spiritual “experience”. Little did I know, that most of the voices on “Christian” TV and radio had no more biblical discernment than I did [about the discernment level of a 2-year-old toddler.] Eventually, I began to study the Scriptures for myself, and soon realized that I had been led down a “primrose path” by numerous false teachers, peddling their books and DVD’s.

    Liked by 2 people

  2. Dan, one of those who helped me get into the front ranks of this battle was Jim Bublitz. He had a ministry called “Old Truth” It was based on what I wrote about in the opening paragraph of today’s post, “In 1887, Robert Shindler, a fellow pastor and close friend of Charles Spurgeon, wrote in Spurgeon’s publication, The Sword and the Trowel: “It is all too plainly apparent men are willing to forego the old for the sake of the new. But commonly it is found in theology that that which is true is not new, and that which is new is not true.” He guided me away from all the fluff and “new” stuff into studying doctrine. He introduced me to Ken Silva and Ingrid Schleater who got me into blogging and later made me part of the Christian Research Network. However, it was Jim who started it all with me and his guidance into focusing on God and His Word alone that God used and is still using to this day. I find it interesting that Jim died of liver disease about 5 or 6 years ago. Ken Silva died about 3 years ago and Ingrid was forced out of the Discernment ministry that really was at the heart of CRN for so long by her father, who owned their radio station, wanting to sever ties with us due to pressure from donors who didn’t like what we were doing. We are still a team, but all our original leaders are gone. However, if you think about it is that the case? The Holy Spirit hasn’t gone anywhere has he?

    Like

Comments are closed.