Therefore, when he received the vinegar, Jesus said, “It is finished” and having bowed his head, he gave up his Spirit


by Mike Ratliff

28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή, λέγει· διψῶ. 29 σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν· σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι. 30 ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος [ὁ] Ἰησοῦς εἶπεν· τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα. John 19:28-30 (NA28)

28 After this, Jesus having known everything that had been completed that the Scripture may be fulfilled, said, “I thirst.” 29 A jar full of vinegar was there, so they put a sponge full of the vinegar on a hyssop branch and put it to his mouth. 30 Therefore, when he received the vinegar, Jesus said, “It is finished.” And having bowed his head, he gave up his Spirit. John 19:28-30 (translated from the NA28 Greek text)

Many of those with whom we earnestly contend for the faith have a problem with the absolute truth that is presented to us in the three verses above. Many of them may deny the fact that they hold to a form of salvation that denies the sufficiency of the atoning work of Christ on the cross to accomplish all that is required for all of the elect to not only believe the gospel, but also to persevere. Those who have doubts about that do so because they either do not understand or believe the doctrine of imputation. We have looked at this many times and I do not intend to go into that here. In this post we will look at what Christ meant when he knew that everything had been completed in John 19:28 and then said so in John 19:30. Continue reading

Birth of the Church


by Mike Ratliff

1 When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. 2 And suddenly there came from heaven a noise like a violent rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. 3 And there appeared to them tongues as of fire distributing themselves, and they rested on each one of them. 4 And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit was giving them utterance. Acts 2:1-4 (NASB) 

The Day of Pentecost just a few weeks after our Lord’s resurrection is marked in Church history as the day the Church was born. The Apostles obeyed our Lord’s commands that He gave them just before He returned to Heaven and were all gathered in a house in Jerusalem.  Carefully read the passage I placed at the top of this post. Where did the power for this miraculous event come from? Was it done according to the will and power of these Apostles? No, the Holy Spirit came with power upon these believers and nothing was the same. God the Holy Spirit gave these men the ability to preach the Gospel in languages of the people who had traveled from all parts of the known world to be in Jerusalem for this festival. This was indeed miraculous. (Acts 2:5-13) However, there were some who mocked as there always are when God’s truth is proclaimed and because of this Peter preached his first sermon. Continue reading

The body is the Lord’s


by Mike Ratliff

13 Food is for the stomach and the stomach is for food, but God will do away with both of them. Yet the body is not for immorality, but for the Lord, and the Lord is for the body. 1 Corinthians 6:13 (NASB)

Liberal Christianity is, as J. Gresham Machen told us in his masterpiece Christianity & Liberalism:

It is no wonder, then, that liberalism is totally different from Christianity, for the foundation is different. Christianity is founded upon the Bible. It bases upon the Bible both its thinking and its life. Liberalism on the other hand is founded upon the shifting emotions of sinful men. – J. Gresham Machen

In our time here in the early 21st Century we have men calling themselves pastors or Christian leaders telling all who will listen to them that the Bible is not authoritative. They say that even though it condemns certain behaviors as sin, we can ignore all that because people who preach or teach directly from the Bible are not obeying God, but are “cheating.” They contend that those of us who are strictly bound to God’s Word as His absolute truth are not meeting the needs of the people in our time. We are not being inclusive. We are attempting to shut or narrow the door of salvation that our Lord has opened wide so EVERYONE who desires to come can do so and remain in their sins. However, I am bound to the Word of God as His truth and know that all of the spiritual gifts I have are to be used only according to His will and that includes never straying from the whole truth from His Word. In light of this let us look at one passage that liberal Christians attempt to use to justify their all-inclusive ministries. Continue reading

Be ready for our Lord’s coming


by Mike Ratliff

36 “But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father alone. 37 For the coming of the Son of Man will be just like the days of Noah. 38 For as in those days before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark, 39 and they did not understand until the flood came and took them all away; so will the coming of the Son of Man be. 40 Then there will be two men in the field; one will be taken and one will be left. 41 Two women will be grinding at the mill; one will be taken and one will be left.
42 “Therefore be on the alert, for you do not know which day your Lord is coming. Matthew 24:36-42 (NASB) 

Jesus’ own words from the Gospels tell us that the time of His second coming will be as it was in the day of Noah. What was that like? People were eating and drinking, marrying and giving in marriage right up to the time Noah entered the ark. They were unaware of their coming judgment until the flood came and swept them away. People were going about their normal business of making a living, doing the best they can, just like now. Jesus also tells us that no one knows when He is coming back, therefore we are to stay awake or be alert. Continue reading

And He will separate them from one another, as the shepherd separates the sheep from the goats


By Mike Ratliff

10 For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. 2 Corinthians 5:10 (NASB) 

12 So He said, “A nobleman went to a distant country to receive a kingdom for himself, and then return. 13 And he called ten of his slaves, and gave them ten minas and said to them, ‘Do business with this until I come back.’ 14 But his citizens hated him and sent a delegation after him, saying, ‘We do not want this man to reign over us.’ 15 When he returned, after receiving the kingdom, he ordered that these slaves, to whom he had given the money, be called to him so that he might know what business they had done. Luke 19:12-15 (NASB) 

26 I tell you that to everyone who has, more shall be given, but from the one who does not have, even what he does have shall be taken away. 27 But these enemies of mine, who did not want me to reign over them, bring them here and slay them in my presence.” Luke 19:26-27 (NASB) 

I have been dealing with many people online lately who are either attempting to preach “another Jesus” or they are attempting to distract believers to argue over topics like whether the “earth is flat” or other such nonsense. I even saw another one today from a well known preacher in North Carolina who has said in one of his sermons that God will never override your free will. Combine all that with the continual moral decline of our society that is reflected in the ‘visible church’ and a post like this is born for I have had a deep conviction that I must address that element in Man’s heart that refuses to bow the knee to any god except one with whom it is comfortable. If God the Father or our Lord Jesus Christ are honestly portrayed as we read in Sacred Scripture the vast majority, those whose hearts are overrun by relativism, will stiffen their necks in rejection. However, when a smiling, culturally “relevant” preacher repackages the Holy Trinity and Christianity into a ‘product’ that sells then that ministry will become huge. Book deals and speaking engagements deluge this new superstar of a religion that seems to exist only to speak what people want to hear. Continue reading

Growth in Christian virtue


by Mike Ratliff

1 Simon Peter, a bond-servant and apostle of Jesus Christ,
To those who have received a faith of the same kind as ours, by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ: 2 Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord; 3 seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness, through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. 4 For by these He has granted to us His precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. 2 Peter 1:1-4 (NASB) 

Is it possible to know whether we are genuine partakers of the divine nature and not simply religious converts? Let us look at the Apostle Peter’s understanding of this. If anyone would understand that our own efforts to please God are a total waste of time, Peter would be the man. He declared to our Lord on the night of His arrest that he would rather die with Him than desert Him. However, we all know that Peter not only deserted our Lord that night, he denied Him three times. From that failure and his later restoration by our Lord after He was resurrected, we know that we cannot please God with our own efforts. Any work that we do that is outside of His Grace is just works of the flesh and totally worthless. Continue reading

Do not fret because of evildoers, Be not envious toward wrongdoers


by Mike Ratliff

34 Wait for the Lord and keep His way,
And He will exalt you to inherit the land;
When the wicked are cut off, you will see it. Psalms 37:34 (NASB) 

I read a great deal. I also walk through each day “listening” to the message from God from my circumstances, interactions with people, and what I read both in the Bible and from whatever book God has me reading. When it comes time to sit down and put together a message I try to put all of what I have “heard” that day together as I ask God for guidance. I seek scripture that speaks of the “Headline” that God has given me throughout the day. I suppose this is the same thing as God laying a certain message on a preachers heart. In any case, all today I could not get past how God has blessed me and my wife. My joy has been extreme for several days after I taught in Church this last Sunday. I have been delighting in God and He has answered our prayers in ways I thought I could not imagine. Our faith is growing and we are both extremely amazed at how He has taken care of us despite the evil that is going on all around us in our country.  Continue reading

The cost of true discipleship


by Mike Ratliff

18 Now when Jesus saw a crowd around Him, He gave orders to depart to the other side of the sea. 19 Then a scribe came and said to Him, “Teacher, I will follow You wherever You go.” 20 Jesus *said to him, “The foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head.” 21 Another of the disciples said to Him, “Lord, permit me first to go and bury my father.” 22 But Jesus *said to him, “Follow Me, and allow the dead to bury their own dead.” Matthew 8:18-22 (NASB) 

For the Christian, this life is a test as well as a proving ground in which God grows and matures those who belong to Him through pruning and removing what is not of Him in order that the believer will be humbled and, therefore, enter deeper into the process of becoming more Christlike. There is a cost of discipleship, but if you listen to certain preachers and teachers in our time, this is not true at all. Instead, what they teach is that repentance is not at all part of one’s salvation. However, repentance is a marker of Christian authentication. On the other hand, in the visible Church in our time there are many voices which seek to normalize homosexuality. However, to make this claim they must ignore what the Bible clearly teaches about what constitutes marriage (Genesis 2:24;1 Corinthians 7:8-9). Those who truly follow Jesus must do so on His terms, not the terms of this lost and dying world.  Continue reading

Purging the old man


by Mike Ratliff

17 So this I say, and affirm together with the Lord, that you walk no longer just as the Gentiles also walk, in the futility of their mind, 18 being darkened in their understanding, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart; 19 and they, having become callous, have given themselves over to sensuality for the practice of every kind of impurity with greediness. 20 But you did not learn Christ in this way, 21 if indeed you have heard Him and have been taught in Him, just as truth is in Jesus, 22 that, in reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lusts of deceit, 23 and that you be renewed in the spirit of your mind, 24 and put on the new self, which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of the truth. Ephesians 4:17-24 (NASB) 

God allowed me to teach in church this morning. It was the pastor’s class. There are 4 teachers and they rotate. One of the four had to be out of town so I was asked to fill in for him. We are working our way through Romans. When my turn came it was time to cover Chapter 12. I was asked to do this a week ago so I guess you know now why so many of my posts lately have been about what it means for Christians to be a living sacrifice acceptable to God which is our reasonable service. However, this morning we covered vv1-21. This is first time I have stood in front of a group in church to teach since 2013. I have led our small group Bible studies when we have met in our home, but that is not the same thing, at least not for me. I knew all the elders in the class and there were several people I knew and have known since the 1980’s, but there were also several people I did not know. I spent a great deal of time preparing for this class both in the Word and in prayer.

Continue reading

Be a true worshipper of our Lord


by Mike Ratliff

1 Jesus, therefore, six days before the Passover, came to Bethany where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. 2 So they made Him a supper there, and Martha was serving; but Lazarus was one of those reclining at the table with Him. 3 Mary then took a pound of very costly perfume of pure nard, and anointed the feet of Jesus and wiped His feet with her hair; and the house was filled with the fragrance of the perfume. 4 But Judas Iscariot, one of His disciples, who was intending to betray Him, *said, 5 “Why was this perfume not sold for three hundred denarii and given to poor people?” 6 Now he said this, not because he was concerned about the poor, but because he was a thief, and as he had the money box, he used to pilfer what was put into it. 7 Therefore Jesus said, “Let her alone, so that she may keep it for the day of My burial. 8 For you always have the poor with you, but you do not always have Me.” John 12:1-8 (NASB) 

I am convinced that most professing Christians are absolutely clueless when it comes to genuine worship of the Lord in spirit and in truth. The idea that going to a building once or twice a week to sing a few songs and listen to Bible lesson and a sermon constitutes genuine worship would be foreign to Jesus Christ, the Apostles, and the early Church. Genuine worship is more than singing God glorifying songs or simply praying a prayer that someone else wrote. If it isn’t these things, then what is it? Continue reading

My soul thirsts for God, for the living God


by Mike Ratliff

1 As the deer pants for the water brooks,
So my soul pants for You, O God.
2 My soul thirsts for God, for the living God;
When shall I come and appear before God? Psalms 42:1-2 (NASB) 

Spiritually healthy Christians have a deep desire to know God’s will thereby knowing where God wants them to be as well as doing what God wants them to do. Without a doubt, discovering God’s will commands more interest and arouses more anxiety among those spiritually healthy Christians than anything else. That desire is a sign of spiritual health. Why do they deeply desire this? They want to please God. At their regeneration, God gave them a love of obedience that is bolstered as they find joy in doing His will. Along with that, the very thought of offending God grieves them deeply. They deeply desire to live in a way that shows gratitude to God for His grace. He has given them this as their purpose in life. With each victory of obedience as they mortify their sin by His grace, this desire becomes stronger and stronger. Therefore, believers deeply desire to know God’s will so they may do it.

Continue reading

The gifts of grace


by Mike Ratliff

3 For through the grace given to me I say to everyone among you not to think more highly of himself than he ought to think; but to think so as to have sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith. 4 For just as we have many members in one body and all the members do not have the same function, 5 so we, who are many, are one body in Christ, and individually members one of another. 6 Since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to exercise them accordingly: if prophecy, according to the proportion of his faith; 7 if service, in his serving; or he who teaches, in his teaching; 8 or he who exhorts, in his exhortation; he who gives, with liberality; he who leads, with diligence; he who shows mercy, with cheerfulness. Romans 12:3-8 (NASB) 

Born Again believers have a duty to God to give themselves unto Him completely as we saw in my post The Believer’s Supreme Act of Spiritual Worship. It is through becoming a living sacrifice that the believer’s sanctification precedes to the level of surrender. This process takes place as the Holy Spirit renovates the minds of these believers as they submit more and more to the Word of God in all parts of their lives. Those who are on this path of spiritual growth become ready for service.

Continue reading

What is spiritual worship?


by Mike Ratliff

19 The woman *said to Him, “Sir, I perceive that You are a prophet. 20 Our fathers worshiped in this mountain, and you people say that in Jerusalem is the place where men ought to worship.” 21 Jesus *said to her, “Woman, believe Me, an hour is coming when neither in this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. 22 You worship what you do not know; we worship what we know, for salvation is from the Jews. 23 But an hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth; for such people the Father seeks to be His worshipers. 24 God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth.” John 4:19-24 (NASB) 

In 2006 my wife and I left our old church in Olathe, Kansas because the leadership there began the processes to change it to the Purpose Driven Church model. There were warning signs that something was not quite right well over a year earlier. For instance, some couples had left the church because they wanted less “frivolous worship” and more Biblical preaching. About that time the Pastor created care groups. Each of the Deacons was given families to care for.

There is nothing wrong with that, but when I began calling those in my group I came across some of those families which had left. They were nice to me when I called, but firmly told me that they weren’t coming back. I asked the Pastor what was going on. He told me that those folks wanted “only Hymns” and no “Contemporary” music. I looked at him and suggested that perhaps we could have both. He just shook his head and said that nothing could be done and that I should just cross them off my list. Continue reading