The Believer’s Supreme Act of Spiritual Worship


by Mike Ratliff

1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν· 2 καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον. Romans 12:1-2 (NA28)

1 Therefore, I urge you brothers through the compassions of God to present your bodies as living, holy sacrifices, well pleasing to God, which is your spiritual service. 2 And do not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind that you may discern the will of God, that which is good and well pleasing and perfect.Romans 12:1-2 (translated from the NA28 Greek text)

The vast majority of people in this age of Evangelical churches are by-and-large spiritually immature, Biblically ignorant, and self-centered, therefore, these people are also no threat to our enemy and his kingdom because they fall for every wind of doctrine, are prey to the wolves who have invaded the church at every level and they believe the lies such as, “God wants all of you to be rich and healthy and to have your best life now.” There are also the lies subverting the Gospel to make it into a social gospel all about “social justice” or making the world a better place. I could fill this post up with examples of these and countless other subversions that derail God’s people and move them to be focused on the temporal rather than on the eternal. Those who are suffering under these delusions are self-focused rather than God-focused. Continue reading

Law


by Mike Ratliff

17 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι. Matthew 5:17 (NA28)

17 Do not think that I came to abolish the Law or the Prophets. I do not come to abolish, but to fulfill. Matthew 5:17 (translated from the NA28 Greek text)

I have been dealing with legalism in many different forms lately. In every one of those forms there are attempts to make our salvation dependent upon our works in one way or another. How are we to respond? Outrage is the goal of our enemy so that is not appropriate. Also, look at the havoc going on in our society right now with what some are calling the “outrage monster” taking control of them as they give themselves over to their passions. That being true, we certainly shouldn’t go that way. Our responses should always be Biblically based always seeking God’s Truth to shine into the darkness of our enemy’s lies.  In this post I will attempt to look at Law and Grace.

Continue reading

We are his masterpiece, having been created in Christ Jesus for good works that God previously prepared that we should walk in them


by Mike Ratliff

10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν ὁ θεός, ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Ephesians 2:10 (NA28)

10 We are his masterpiece, having been created in Christ Jesus for good works that God previously prepared that we should walk in them. Ephesians 2:10 (translated from the NA28 Greek text) 

The last few weeks on social media has been quite interesting for me. I left a couple of discussions groups I have been part of for years. I left because I could no longer bear the trollish behavior being allowed to dominate them. Also, late in the week I saw a strange post on a discussion group that I am part of that I hardly ever visit. It is run by a “friend” who has friended and unfriended me several times over the past few years so the word “friend” hardly defines our relationship. In any case the post pertained to a tweet made by radical Social Justice Warrior Jackie Hill Perry that said, “The ones who believe that Christianity is “The White Mans Religion” have actually believed the “White Mans” narrative. Christianity didn’t start in Europe nor did all black folk get introduced to Jesus for the first time on a plantation. Stop believing Massa & calling it history.” J.D. Hall at Pulpit and Pen responded with a tweet of his own, “Christianity is also not a religion belonging to militant, butch, black women. What’s your point?”

Now, on my “friend’s” group everyone was piling on to her outrage over J.D. Hall’s blunt response while ignoring the blatant heresy proclaimed in Jackie Hill Perry’s tweet. Me being me posted a comment that said pretty much that. Heresy is heresy. I didn’t know what J.D. Hall was trying to say with some of his language in his tweet at that time, but I knew and agreed with him that what Perry was saying was not to be defended by orthodox Christians. I was unfriended again about 5 minutes later. Later that evening J.D. Hall went online and explained everything, which made everything very plain for me at least. Here is a link to that.

The day I ran into all those tweets and got unfriended I did some research into Black Liberation Theology, Woke Christianity and social justice stuff that goes with it. From that came my post Black Liberation Theology, Woke Christianity and Racism. I didn’t receive very much push back on it like I expected I would. However, I did receive one comment that I refused to post because it violated the rules for commenting on my blog. The fellow who was commenting had a ministry in the inner city in which it was all about social justice. The Gospel to him was secondary to social justice. He even stated in his comment that the purpose of salvation, purpose of the Church by God was to bring about social justice. The reason I didn’t post his comment was his accusations that I was ignorant and did not do any research in coming up with the content of that post. If I had written a positive post about social justice I doubt if he would have cared. What those deceived people in the social justice movement, in whatever form, lack is an understanding of the necessary centrality of the the Gospel of our Lord Jesus Christ and the fact that the good works that we are to walk in are those that we can do only by the grace of God as we shall see in the Bible Study below.

Continue reading

Black Liberation Theology, Woke Christianity and Racism


by Mike Ratliff

16 But the eleven disciples proceeded to Galilee, to the mountain which Jesus had designated. 17 When they saw Him, they worshiped Him; but some were doubtful. 18 And Jesus came up and spoke to them, saying, “All authority has been given to Me in heaven and on earth. 19 Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, 20 teaching them to observe all that I commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age.” Matthew 28:16-20 (NASB)

If you have read even a small percentage of my posts then you know I focus a great deal on defining and presenting the Gospel of our Lord Jesus Christ. I also focus on the Word of God as our source of God’s Truth, which is absolute. We also have defined faith and what God has done to save His people from their sins, which is the purpose of Jesus’ incarnation, perfect life, crucifixion, and resurrection. Continue reading

Clothe yourselves with humility toward one another, for God is opposed to the proud, but gives grace to the humble


by Mike Ratliff

5 You younger men, likewise, be subject to your elders; and all of you, clothe yourselves with humility toward one another, for God is opposed to the proud, but gives grace to the humble.
6 Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you at the proper time, 7 casting all your anxiety on Him, because He cares for you. 1 Peter 5:5-7 (NASB) 

Humility was not considered a virtue in the ancient world any more than it is in our day and time. Oh, it is given lip service here and there, but what I have seen get the most attention from people is arrogance that is rooted in pride. When this is rampant in the world it is understandable, but when so-called Christian leaders become so puffed up with their own importance that they refuse to listen to any constructive criticism whatsoever nor will they change the course of their ministries in case they may damage their public image, well, those are men living according to the flesh not in the Spirit. The imperative in the passage above is not just for leaders. It is for all of us. We know this since it is in the context of being subject to our elders. Let’s look at it a bit closer. Continue reading

The Cross and its offense


by Mike Ratliff

30 What shall we say then? That Gentiles, who did not pursue righteousness, attained righteousness, even the righteousness which is by faith; 31 but Israel, pursuing a law of righteousness, did not arrive at that law. 32 Why? Because they did not pursue it by faith, but as though it were by works. They stumbled over the stumbling stone, 33 just as it is written,
“Behold, I lay in Zion a stone of stumbling and a rock of offense,
And he who believes in Him will not be disappointed.” Romans 9:30-33 (NASB) 

The Gospel of our Lord Jesus Christ must always be offensive to the unregenerate. It is that offense that makes it clear to people that they have nothing with which to bargain with God. They are sinners lost with nothing to offer the one condemning them. The Gospel, the real Gospel preached with the Law, makes it clear that there is none righteous, no not one; but the Gospel shows that there is one and only one way to be reconciled to God, to be justified before Him. This is the Good News and that one way is via the Lord Jesus Christ alone. No one can work to earn or deserve salvation. No, this salvation is by God’s grace alone according to His divine election, according to His way alone. This is offensive. Let us look at Galatians 5:7-12 in which Paul makes the argument very clear to believers at Galatia who were being victimized by Judiazers making the claim that true salvation was not by Grace alone, but through Grace plus keeping the Jewish law.  Continue reading

Christian suffering in divine perspective


by Mike Ratliff

6 In this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials, 7 so that the proof of your faith, being more precious than gold which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ; 1 Peter 1:6-7 (NASB) 

On Facebook I have dropped out of nearly all of the discussion groups of which I have been a member for last several years. I am still a member of some, but those are tightly controlled by admins who do not tolerate troll behavior. On the other hand, those which I have left are loosely run and certain people have entered in with destructive agendas meant to divide us and cause much angst. I have witnessed outright attacks on people’s character and abandonment of the very purpose of these groups to pursue topics that bear no resemblance at all to why have come together for fellowship and discussion. Things have become so bad in some of these groups that I have obeyed the Spirit that is within me and simply left. To willingly remain in that environment is not spiritually healthy.  Continue reading

Living for God’s glory


by Mike Ratliff

8 “I am the Lord, that is My name;
I will not give My glory to another,
Nor My praise to graven images. Isaiah 42:8 (NASB) 

3 Then Moses said to Aaron, “It is what the Lord spoke, saying,
‘By those who come near Me I will be treated as holy,
And before all the people I will be honored.’”
So Aaron, therefore, kept silent. Leviticus 10:3 (NASB) 

God is far more serious about His glory than anyone else. Does it feel wrong to you that our God demands that we be humble before Him while also demanding that His creation exist solely to glorify Him? (Isaiah 43:7; Colossians 1:10; 2 Timothy 2:4; John 8:29; Romans 8:8; 1 Thessalonians 2:12; 1 Thessalonians 4:1; Ephesians 4:1; 2 Corinthians 5:9) If that concept rankles within your soul then it is imperative for you do some self-examination. Don’t feel too bad about that because all of us who are in Christ are in the process of becoming conformed unto the image of the Lord Jesus Christ. (Romans 8:29-30; Philippians 2:12-13) That process is called sanctification. (Romans 6:19-23; 1 Corinthians 1:30; 1 Thessalonians 4:3;1 Peter 1:2) Continue reading

Believers are dead to sin, alive to God


by Mike Ratliff

12 I thank Christ Jesus our Lord, who has strengthened me, because He considered me faithful, putting me into service, 13 even though I was formerly a blasphemer and a persecutor and a violent aggressor. Yet I was shown mercy because I acted ignorantly in unbelief; 1 Timothy 1:12-13 (NASB) 

The older I become as I journey down this narrow way the more what passes for Christianity seems more and more absurd. Why? I suppose it is that I have become very convicted that we are very guilty of taking God for granted. Instead of worshiping Him for who He is, we seem to be totally focused on His works. While we should worship Him for His works with a grateful heart, we are leaving out direct worship of our Wonderful, Awesome, and Majestic God for who He is. Our salvation is an incredible gift by His grace. That is why it troubles me so when Christian leaders cheapen it with their man-focused, easy-believism. Easy-believism produces professing Christians who believe their salvation came as a result of something they did. I know this because I was one of them for nearly 20 years. If this is our mindset about our salvation, we believe that our walk as Christians is also totally dependent upon our will power. It is as if what the Bible teaches about regeneration is unheard of or at least completely misunderstood. Also, Jesus’ own words about the exclusivity of who are His disciples and who aren’t seems to be in code because few seem to grasp what He is saying. Continue reading