Boldness not Insolence


by Mike Ratliff

7 οὗ ἐγενήθην διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
8 Ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη, τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ 9 καὶ φωτίσαι [πάντας] τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι, 10 ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ, 11 κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν τῷ Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, 12 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ. 13 διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐγκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσίν μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα ὑμῶν. Ephesians 3:7-13 (NA28)

7 Of which I became a minister according to the gift of the grace of God having been given to me according to the working of his power.
8 To me, the least of all the saints, this grace was given to the gentiles to preach the unsearchable wealth of Christ 9 and to enlighten all men as to what is the stewardship of the mystery hidden from the ages in God, the one who created all things 10 that it might be made known now to the rulers and the authorities in the heavenlies through the Church the many faceted wisdom of God 11 according to the plan of the ages, which he made in Christ Jesus our Lord 12 in whom we have boldness and access in confidence through faith in him. 13 Therefore, I ask you not to despair concerning my afflictions for you, which is for your glory. Ephesians 3:7-13 (translated from the NA28 Greek text)

If we are honest, we must all agree that that there is a growing disrespect of God in today’s various teaching on prayer let alone worship. While boldness does mean that those who are truly in Christ need not have any inhibitions as they come before God, they must still never forget that God is God. To treat God as if he is a “buddy,” to bring him down to our level in any way, is truly blasphemous. It is insolence in action to do any other than respect and worship God as he deserves. He is not our “buddy” or “pal,” but our heavenly Father and our God. What does it mean to come before him in boldness while not being insolent? Continue reading

The Authority of the Son


by Mike Ratliff

25 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν. John 5:25 (NA28)

25 Amen, amen I say to you that an hour is coming and now is when the dead will hear the voice of the Son of God and those having heard will live. John 5:25 (translated from the NA28 Greek text)

The misunderstanding or false teaching about two truths pertaining to our Lord Jesus Christ and man are at the center of much of the false teaching that passes for “Christian theology.” It has always been so. The first truth refers to the deity of Christ and His sovereign authority as Lord and God. The second truth pertains to the original sin of Adam and fact that all people are born dead in trespasses and sins, no exceptions. That spiritual death is without any ability to please God in any way. If we get either of these truths wrong then we will get the Gospel wrong and that means all our theology is wrong as well.  Continue reading

Preaching the Word Out of Season


by Mike Ratliff

1 I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom: 2 preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, exhort, with great patience and instruction. 2 Timothy 4:1-2 (NASB) 

Without a doubt the culture in the 21st Century is “out of season” for the Gospel. Resistance to the truth of God’s Word is strong because our society has rejected absolute truth. Along with this is the downgrade in morals. I was a teenager in the 1960’s. Even in that “free love” culture there would never be the filth allowed on TV that we see in prime time shows in our time. However, our Lord Jesus Christ preached the exclusivity of the Gospel. He confronted sin head on, but in our time it seems that the majority of preachers water down the message so they won’t offend people by preaching against sin. Continue reading

Liberalism or Christianity?


There are really only two groups of people. There are those who are in Christ and those who are in their sins. These are Jesus’ own words, “I told you that you would die in your sins, for unless you believe that I am he you will die in your sins.” (John 8:24 ESV) Any form of Christianity that seeks to subvert the clear message of the Gospel is not Christianity, but instead, is some heresy. Any form of Christianity that is bound in relativism has its roots in liberal philosophy not the Word of God nor is it a product of the pure light of God’s truth.

The article below was written in 1922 by J. Greshem Machen a full year before he wrote Christianity and Liberalism, which is his book against liberalism. It is an excellent introduction against the liberal apostasy of our own times, and may it prove helpful to those who see, as Machen clearly did, that liberalism is “another gospel,” and has no rightful place in the Church of our Lord. Enjoy and be blessed – Mike Ratliff Continue reading

Fiery Darts


by Mike Ratliff

11 Let the one who does wrong, still do wrong; and the one who is filthy, still be filthy; and let the one who is righteous, still practice righteousness; and the one who is holy, still keep himself holy.” Revelation 22:11 (NASB) 

The Pilgrim’s Progress by John Bunyan is an allegory of the journey of one man, Christian, who is saved and makes the journey to escape his home town, The City of Destruction. The journey takes him to the cross by him entering the narrow way by way of the narrow gate that few find. After the burden of sin is taken away at the cross he journeys until he reaches the Celestial City.

One of the most interesting places he must travel through is called The Valley of Humiliation. It is the place where all Christians must travel through in order to reach Heaven. In the Valley their pride is attacked while their humility is cultivated. They are taught to rely solely on the Lord instead of their own wits or reason or abilities. In the book, Christian finds Apollyon there who is enraged that he had lost one of his subjects, who of course is Christian. A battle ensues. Apollyon does Christian much damage, but Christian uses his armor, sword and shield to fight to save his life. One of the main weapons of our enemy is his fiery darts. What are they?

Continue reading

Being A Good Servant of Jesus Christ in the Midst of Apostasy


by Mike Ratliff

1 Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. 2 By this you know the Spirit of God: every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God; 3 and every spirit that does not confess Jesus is not from God; this is the spirit of the antichrist, of which you have heard that it is coming, and now it is already in the world. 4 You are from God, little children, and have overcome them; because greater is He who is in you than he who is in the world. 5 They are from the world; therefore they speak as from the world, and the world listens to them. 6 We are from God; he who knows God listens to us; he who is not from God does not listen to us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. 1 John 4:1-6 (NASB) 

It is one thing to confess Christ or profess to be a Christian and quite another to live and walk before the face of God within that confession or profession in obedience to God and His Word. There are so many in our time who claim to be Christians, but whose lives are marked by them speaking and living according to the world and its ways. I, like many of you, have become very perplexed when certain Christian leaders who profess all the right things are then seen to fellowship with those who are obvious apostates. If we are not careful and properly focused in our devotion, which is the definition of godliness, we can become discouraged because we are looking to men rather than our Saviour for the proper way to walk, minister, and confront false doctrine.  Continue reading

Known by Jesus vs simply religious


by Mike Ratliff

21 “Not everyone who says to Me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of My Father who is in heaven will enter. 22 Many will say to Me on that day, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many miracles?’ 23 And then I will declare to them, ‘I never knew you; depart from Me, you who practice lawlessness.’ Matthew 7:21-23 (NASB) 

This life here and now on planet Earth is only a small fragment of reality. I once had a fellow try to shut this blog down with his hateful attack on me and everyone who commented here. One of his attacks was that we are paying way too much attention to eternity. In his “theology” we needed to forget all about that and treat it as a myth because this life is what its all about. Even though most professing Christians would not back that statement they actually appear to live out their life here and now as if what that fellow said was true. Some “church services” appear to be little more than rock concerts these days in an attempt to make a select group of people happy and keep them coming back each Sunday.  Continue reading

Hold Fast to the Word of Life


by Mike Ratliff

19 But during the night an angel of the Lord opened the gates of the prison, and taking them out he said, 20 “Go, stand and speak to the people in the temple the whole message of this Life.” Acts 5:19-20 (NASB) 

We are in a period of the Church in which we must keep our eyes fixed on Christ alone for if we look to men we are in danger of being deceived. To counter this, we must become focused where God wants us to be focused, doing as He desires us to be doing. Continue reading

Another Jesus


by Mike Ratliff

3 But I am afraid that, as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. 4 For if one comes and preaches another Jesus whom we have not preached, or you receive a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you bear this beautifully. 2 Corinthians 11:3-4 (NASB) 

Every professing Christian, whether he or she is trained theologian or not, has constructed some kind of Christology in their mind, in their heart. Sadly, with the dearth of clear and correct doctrine being taught in our churches, most seem to believe that whatever their own concept of Christ is it is okay. After all, to have correct doctrine isn’t that important? Some think that Jesus came to give His followers a “better life” here and now. This would include becoming prosperous and influential. Others see Jesus as mostly concerned about the environment and that He is the ultimate tree hugger. Still others see Jesus as primarily a teacher of ethics. This same Jesus is concerned with accepting all into His kingdom regardless of whether they have repented of their sins or not. Are any of these examples representative of the Jesus we meet in God’s Word? Continue reading

The Falling Away


by Mike Ratliff

1 Now we request you, brethren, with regard to the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, 2 that you not be quickly shaken from your composure or be disturbed either by a spirit or a message or a letter as if from us, to the effect that the day of the Lord has come. 3 Let no one in any way deceive you, for it will not come unless the apostasy comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction, 4 who opposes and exalts himself above every so-called god or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, displaying himself as being God. 2 Thessalonians 2:1-4 (NASB) 

I confess that for many years that 2 Thessalonians 2:3 seemed to me “not to fit” with the Eschatology that I was being fed on a regular basis. I even heard one very well known “Prophecy Expert” say that the “falling away” as some translations say or “apostasy” as the NASB says in v3 was describing the secret Rapture of the Church. Nowadays, with my work in this ministry, it has become apparent to me that more and more of once solid “evangelicals” and their ministries are joining the ranks of the apostate. Not only that, the “quasi-Christians” that once seemed to at least feel guilty because of their fleshly lifestyles are now viewing those of us who remain firmly fixed in our obedience to our Lord as “crazy” or “legalistic” or “judgmental” or even “dangerous.” They seem to have no issue with calling themselves “Christian” while living fleshly, sinful lifestyles. I believe that this move into apostasy that is called “the falling away” or “apostasy” by Paul is well underway. Continue reading

Fruitless Fig Trees


 

by Mike Ratliff

17 And He left them and went out of the city to Bethany, and spent the night there.
18 Now in the morning, when He was returning to the city, He became hungry. 19 Seeing a lone fig tree by the road, He came to it and found nothing on it except leaves only; and He *said to it, “No longer shall there ever be any fruit from you.” And at once the fig tree withered.
20 Seeing this, the disciples were amazed and asked, “How did the fig tree wither all at once?” Matthew 21:17-20 (NASB) 

It was in late fall of 2004 that I realized a very important Biblical principle. Up until then I had always assumed that when God gives us a message or lesson or sermon or counsel in which to write or teach or preach or give to those who needs to hear it, He would also cause those hearing it to recognize it as the truth, believe it,  and obey it. Reality hit hard. The principle I learned was that God is glorified when we obey Him whether the results of our obedience meet our expectations or not. What happened was that I shared with the men at our old church the wonderful news that all God really wants from us is our devotion and obedience rather than just our religiosity. The results were not exactly what I expected. For the most part, I was looked at like I was an alien from another planet.  Continue reading

Pragmatism and Postmodernism


by Mike Ratliff

28 For which one of you, when he wants to build a tower, does not first sit down and calculate the cost to see if he has enough to complete it? (Luke 14:28 NASB)

Postmodernism : A general and wide-ranging term which is applied to literature, art, philosophy, architecture, fiction, and cultural and literary criticism, among others. Postmodernism is largely a reaction to the assumed certainty of scientific, or objective, efforts to explain reality. In essence, it stems from a recognition that reality is not simply mirrored in human understanding of it, but rather, is constructed as the mind tries to understand its own particular and personal reality. For this reason, postmodernism is highly skeptical of explanations which claim to be valid for all groups, cultures, traditions, or races, and instead focuses on the relative truths of each person. In the postmodern understanding, interpretation is everything; reality only comes into being through our interpretations of what the world means to us individually. Postmodernism relies on concrete experience over abstract principles, knowing always that the outcome of one’s own experience will necessarily be fallible and relative, rather than certain and universal.

Postmodernism is “post” because it is denies the existence of any ultimate principles, and it lacks the optimism of there being a scientific, philosophical, or religious truth which will explain everything for everybody – a characteristic of the so-called “modern” mind. The paradox of the postmodern position is that, in placing all principles under the scrutiny of its skepticism, it must realize that even its own principles are not beyond questioning. As the philosopher Richard Tarnas states, postmodernism “cannot on its own principles ultimately justify itself any more than can the various metaphysical overviews against which the postmodern mind has defined itself.” – From Faith and Reason

Pragmatism:
Function:
noun
Date:
circa 1864

1 : a practical approach to problems and affairs <tried to strike a balance between principles and pragmatism> 2 : an American movement in philosophy founded by C. S. Peirce and William James and marked by the doctrines that the meaning of conceptions is to be sought in their practical bearings, that the function of thought is to guide action, and that truth is preeminently to be tested by the practical consequences of belief

Postmodernism is a term that that was claimed by the Emergent Church movement. Even though the Emergent Church movement has been absorbed into other movements such as the Social Justice and WOKE movements, this philosophy in the first part of the 21st Century has come to dominate Western thinking. In each area of thought within it we find that, invariably, pragmatism is its root. Pragmatic philosophy says that everything is relative because ultimate, transcendent truth does not exist. This makes reasoning with a pragmatist extremely frustrating. Also, there are moral and absolute standards in our society that are continually under attack and, seemingly, are crumbling under our feet all around us. The culprit behind this is Pragmatic philosophy coupled with postmodernist thinking.  Continue reading