The Narrow Gate

by Mike Ratliff

12 Πάντα οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς· οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.
13 Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι διʼ αὐτῆς· 14 τί στενὴ ἡ πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες αὐτήν. Matthew 7:12-14 (NA28)

12 Therefore, everything that you wish that men would do for you, thus also you do for them for this is the Law and the Prophets.
13 Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the way leading to destruction and those who enter by it are many. 14 How narrow is the gate and constricted the road leading to life and few are the ones finding it. Matthew 7:12-14 (translated from the NA28 Greek text)

Our Lord Jesus Christ set before us the way of Righteousness. Yes, He lived a perfect life and died on a cruel cross to pay the penalty and price for the sins of those whom He came to save. Yet, He also taught us both in word and deed how the truly Righteous should live. Those whom God has saved are regenerated so that they can believe and repent and receive salvation by grace through faith. However, this regeneration does not kill or do away with our sin nature. God uses our sin nature, which battles us in every step in our spiritual growth, for His own purposes. These purposes include keeping us humble as we see how unrighteous we really are because of our battles against our own flesh. Yes, we still sin. In fact we will never be free of these battles against our flesh until we are taken home to be with our Lord.

The great tragedy of the church in our age is that the vast majority of professing Christians are slaves to their own flesh. Their sin nature dominates them. Their minds and hearts are bound to ways of the world and men. The Compromised Church is full of people who are there because the churches they are in are designed to nurture their flesh rather than disciple them so they can learn to deny it. They never hear of sin, repentance, hell, and the real purpose of Christ’s coming.

Look at the passage I placed at the top of this article. Verse 12 is often called the Golden Rule. However, most people never read vv13-14 in context with v12. If we read these words of our Saviour in context don’t they tell us something much different than what we have come to accept by reading scripture that has been surgically incised from the whole? In context, we see that those who enter the narrow gate whose way is hard that leads to life, are those whose way of living this life is patterned after treating others as they would prefer to be treated. Jesus also says that few find it and enter thereby. He also tell us that those who go by the broad way, which leads to destruction, are the many. Their lives are not patterned after treating others as they wish to be treated. The Golden Rule in this passage is a marker that is an expression of innate humility in the character of those who are genuine Christians.

Those whose interactions and relationships with others is governed by a humble heart will also not judge others hypocritically. Those who hold others to a higher standard of behaviour than they hold themselves are hypocrites and are not living as one who has entered the narrow gate. These two extremes are not what saves those who are humble and condemns those who aren’t. Instead, they are markers or fruit that flow from either a regenerate, humble heart or an unregenerate, prideful heart. What is so confusing for many of us though is that we do struggle with our sin nature, our flesh, in huge battles over living godly lives or pursuing the ways of the world. Many of us lived for many years as professing Christians who seemed to have few, if any, victories over our fleshly hearts.

Spiritual growth is not instantaneous. We can’t take a pill and wake up the next day fully spiritually mature. It takes time. It takes cooperation between us and God as we surrender to the Lordship of our Saviour as the idols in our hearts come under full attack. All in Christ have the Holy Spirit within their hearts. We must cooperate with Him in this battle. If we don’t then we serve our idols, which causes spiritual blindness to increase. Many Christians are devastated most of the time because they can’t seem to lives lives of victory over besetting sins that seem to cling so close to them that they can never even run one lap in the race that God has set before them before they stumble and fall out. If their spiritual blindness is severe, they can live as friends of the world in defeat for years as they seek fulfillment from their flesh because their walk before their Lord is in shambles.

How do we break this cycle of defeat? Is it something we can do ourselves? I believe that it starts with God. He puts in our hearts a deep desire to be free of our wicked sin nature. When we respond by seeking Him with a repentant heart doesn’t He draw near to us?

1 What is the source of quarrels and conflicts among you? Is not the source your pleasures that wage war in your members? 2 You lust and do not have; so you commit murder. You are envious and cannot obtain; so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. 3 You ask and do not receive, because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your pleasures. 4 You adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Therefore whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. 5 Or do you think that the Scripture speaks to no purpose: “He jealously desires the Spirit which He has made to dwell in us”? 6 But He gives a greater grace. Therefore it says, “GOD IS OPPOSED TO THE PROUD, BUT GIVES GRACE TO THE HUMBLE.” 7 Submit therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. 8 Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners; and purify your hearts, you double-minded. 9 Be miserable and mourn and weep; let your laughter be turned into mourning and your joy to gloom. 10 Humble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you. James 4:1-10 (NASB) 

This passage was instrumental in my own restoration. God used this and many other scripture passages to reveal to this old heart what my problem really was. What was it? I was a friend of the world. My idolatrous heart was energized by pride. I had little if any godliness because I never asked for it even though I did deeply desire it. When I prayed for it, it was always for God to change me, but I put no effort in doing anything to bring it about. However, God did take that first step with me and over a period of 9 months or so He drew me into a closer walk with Him. I spent more and more time praying, worshipping and studying the Bible. What was I doing during that time? Wasn’t I drawing near unto God? What did He do in return? He drew near unto me. What was the result? I repented and God granted me that repentance. He changed me. He demolished my idols and cut the callous from my heart. My spiritual blindness was taken away by my dear Heavenly Father. I am still so grateful that my heart breaks when I think of the good work He has done there.

Since that time, I have not become perfect at all. In fact, I see things much more clearly and am disgusted at times with how far from God I am at times. I still struggle with sin, but now I recognize that each test or trial is an opportunity to express humility, delight in God, and treat others as I would like them to treat me. I no longer have to win. In fact, I rejoice as I submit to other people’s will even when I could easily force my will on them and be seen as in the right by most people. What is more important, to do the will of God in humility or to get my way in all things? The world says I should look out for number one. Jesus says that those who enter the narrow gate treat others as they would prefer to be treated. How can we do this? Only the Spirit-led can do this. They are Christians who are not in bondage to their flesh. They deny themselves, take up their crosses and follow Jesus. They follow His example of Righteousness by treating others as they want to be treated. However, they may not be treated in kind. In fact, they may be treated horribly by those with depraved hearts and minds. That doesn’t change anything. In fact, the call to be meek and humble in face of persecution is the pinnacle of Christlikeness.

Now, in light of this, how could this in any way line up with the call by the Social Justice warriors who are invading our churches who are saying we are all victims in need of justice, which is what Intersectionality is. My brethren, follow our Lord’s teaching and become Spirit-led, humble and repentant and turn away from all that Social Justice, Critical Race Theory, and Intersectionality and Identity victimhood. Jesus’ way is the way of Truth and the way of the Gospel while all this Woke stuff is nothing more than Satan’s attempt to invade and overthrow the Kingdom of God. I know which side I’m on, how about you?

Soli Deo Gloria!

5 thoughts on “The Narrow Gate

 1. I have recently studied this passage regarding “love your neighbor” because I have often wondered how to respond to those who use it today at a weapon to make us conform to their agenda, especially those all into believing the lies about the vaccine. Here is what I came up with (please correct me if I am wrong). We love our neighbor best when we abide by God’s moral laws; tell the truth, respect authority, respect property, do not hate, steal or murder or act with sexual impurity. We do this when we are treating our neighbor the same as we would wish to be treated. Who wants to be lied to, disrespected, etc. And the most important Loving thing to me is telling the truth, especially about Jesus and the Gospel.

  Liked by 1 person

 2. In Jesus’ parable of the Good Samaritan only one of the three was the victims neighbor according to Him. So would you say that not everyone is our neighbor?

  Thanks
  Mike

  Like

 3. Thanks. Sometimes we need a little reminder of how it should be. The way I’d answer it in the flesh would be to let them handle their own problems. Then I’m so grateful that He responded for us and saved me from myself.

  Like

Comments are closed.