Do Not Pass Judgment on One Another

by Mike Ratliff

1 Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. 2 ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει. 3 ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, ὁ δὲ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω, ὁ θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. 4 σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ ὁ κύριος στῆσαι αὐτόν. 5 Ὃς μὲν [γὰρ] κρίνει ἡμέραν παρʼ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν· ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοῒ πληροφορείσθω. 6 ὁ φρονῶν τὴν ἡμέραν κυρίῳ φρονεῖ · καὶ ὁ ἐσθίων κυρίῳ ἐσθίει, εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ θεῷ· καὶ ὁ μὴ ἐσθίων κυρίῳ οὐκ ἐσθίει καὶ εὐχαριστεῖ τῷ θεῷ. 7 οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνῄσκει· 8 ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ κυρίῳ ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τῷ κυρίῳ ἀποθνῄσκομεν. ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ κυρίου ἐσμέν. 9 εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν, ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ. 10 Σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου; ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν σου; πάντες γὰρ παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ θεοῦ, 11 γέγραπται γάρ·
ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ
καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ θεῷ.
12 ἄρα [οὖν] ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει [τῷ θεῷ].
13 Μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν· ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον, τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ ἢ σκάνδαλον.Romans 14:1-13 (NA28)

1 Now accept the one who is weak in faith, but not for the purpose of passing judgment on his opinions. 2 One person has faith that he may eat all things, but he who is weak eats vegetables only. 3 The one who eats is not to regard with contempt the one who does not eat, and the one who does not eat is not to judge the one who eats, for God has accepted him. 4 Who are you to judge the servant of another? To his own master he stands or falls; and he will stand, for the Lord is able to make him stand.
5 One person regards one day above another, another regards every day alike. Each person must be fully convinced in his own mind. 6 He who observes the day, observes it for the Lord, and he who eats, does so for the Lord, for he gives thanks to God; and he who eats not, for the Lord he does not eat, and gives thanks to God. 7 For not one of us lives for himself, and not one dies for himself; 8 for if we live, we live for the Lord, or if we die, we die for the Lord; therefore whether we live or die, we are the Lord’s. 9 For to this end Christ died and lived again, that He might be Lord both of the dead and of the living.
10 But you, why do you judge your brother? Or you again, why do you regard your brother with contempt? For we will all stand before the judgment seat of God. 11 For it is written,
“AS I LIVE, SAYS THE LORD, EVERY KNEE SHALL BOW TO ME,
AND EVERY TONGUE SHALL GIVE PRAISE TO GOD.”
12 So then each one of us will give an account of himself to God.
13 Therefore let us not judge one another anymore, but rather determine this—not to put an obstacle or a stumbling block in a brother’s way. Romans 14:1-13 (NASB) 

When I encounter a believer who is legalistic, no matter how well versed they are on the Biblical passages they specialize in, I know I am dealing with someone who is spiritually immature. The more mature we become in our sanctification the more Christlike we become and that means we do not pass judgment on those who do not understand the Law of Liberty.

“The diversity of the church displays Christ’s power to bring together dissimilar people in genuine unity. Yet Satan often works on men’s unredeemed flesh to create division and threaten that unity. The threat to unity Paul addresses in this passage arises when mature (strong) believers–both Jews and Gentiles–conflict with immature (weak) believers. The strong Jewish believers understood their freedom in Christ and realized the ceremonial requirements of the Mosaic law were no longer binding. The mature Gentiles understood that idols are not gods and, therefore, that they could eat meat that had been offered to them. But in both cases the weaker brothers’ consciences were troubled, and they were even tempted to violate their consciences (a bad thing to train oneself to do), become more legalistic under the feelings of guilt, or even to sin. Knowing that the mature Jews and Gentiles would be able to understand these struggles, Paul addresses most of his comments to them.” – John MacArthur

1 Now accept the one who is weak in faith, but not for the purpose of passing judgment on his opinions. 2 One person has faith that he may eat all things, but he who is weak eats vegetables only. 3 The one who eats is not to regard with contempt the one who does not eat, and the one who does not eat is not to judge the one who eats, for God has accepted him. 4 Who are you to judge the servant of another? To his own master he stands or falls; and he will stand, for the Lord is able to make him stand. Romans 14:1-4 (NASB) 

The Greek word translated as accept  in v1 of this passage refers to personal and willing acceptance of another. Who are the weak the strong are to welcome or receive? This is describing those believers who are unable to let go of the religious ceremonies and rituals of their past. For example, the Jewish believers who were weak in their faith struggled with abandoning the rites and prohibitions of the Old Covenant. Gentiles who were weak in their faith believed that any contact with their old pagan religion, even eating meat sacrificed to idols, was something that would taint them with sin. Quarreling over “opinions” could better be translated as, “for the purpose of passing judgment on his opinions or scruples.” Mature believers must not sit in judgment on those who sincerely struggle with their underdeveloped thoughts that drive them in their weak faith.

Believers strong in their faith, mature believers, had the freedom in Christ to eat meat sacrificed to idols. They knew that an idol was nothing and the meat, being less expensive than regular meat sold at the market, was a bargain. On the other hand, believers weak in their faith would eat only vegetables to avoid eating the meat sacrificed to idols. Notice that Paul does not chide either group. He does not condemn those with freedom nor does he tell the weak to overcome their fears. Instead, he tells the strong to not despise the weak for abstaining and for the weak not to pass judgment on the strong for exercising their freedom. What is important is that it is Christ who evaluates each believer. His judgment does not take into account religious traditions or personal preferences.

5 One person regards one day above another, another regards every day alike. Each person must be fully convinced in his own mind. 6 He who observes the day, observes it for the Lord, and he who eats, does so for the Lord, for he gives thanks to God; and he who eats not, for the Lord he does not eat, and gives thanks to God. 7 For not one of us lives for himself, and not one dies for himself; 8 for if we live, we live for the Lord, or if we die, we die for the Lord; therefore whether we live or die, we are the Lord’s. 9 For to this end Christ died and lived again, that He might be Lord both of the dead and of the living. Romans 14:5-9 (NASB) 

The weak or immature Jewish believers felt compelled to observe the Sabbath and other feast days associated with Judaism while the mature Jewish believers knew that that was all fulfilled in Christ. Contrarily, the Gentile immature believers wanted to be separate or set apart from their former idolatry because of the immorality associated with it. The Conscience was given to Man by God. It is the mechanism that warns while responding to the highest standards of moral law in the mind. If we “let our conscience be our guide” we are wise. It is not sensible to train ourselves to ignore its warnings. We should always respond to it wisely. As we mature in our sanctification through mind renewal by being in God’s Word as much as possible, our consciences will be renovated as well. This process will eventually cause the conscience to not alert the mind about non essential things.

The strong believer eats as he pleases and thanks God for the food and the nourishment. On the other hand, the weak believer thanks the Lord in the abstinence. The motive for thanks is the same, therefore, the Lord is blessed. Our walks must become more and more aligned with that which pleases the Lord. Our walks must not be about self. To be self-focused is of the flesh. Believers are called to deny their flesh while living for God in pursuit of His will for our lives. Our Lord died not only to free us from sin, but to enslave us to Himself, to establish Himself as Sovereign over all the saints from the distant past (those with Him now) and those still alive on Earth. (Romans 6:22; Philippians 2:11; 1 Timothy 6:15; Revelation 17:14; Revelation 19:16)

10 But you, why do you judge your brother? Or you again, why do you regard your brother with contempt? For we will all stand before the judgment seat of God. 11 For it is written,
“AS I LIVE, SAYS THE LORD, EVERY KNEE SHALL BOW TO ME,
AND EVERY TONGUE SHALL GIVE PRAISE TO GOD.”
12 So then each one of us will give an account of himself to God.
13 Therefore let us not judge one another anymore, but rather determine this—not to put an obstacle or a stumbling block in a brother’s way. Romans 14:10-14 (NASB) 

We must not fall into sin by judging hypocritically. The Judgment seat of God awaits all believers. Every one of us will give an account of himself or herself. The Lord will judge our decisions including how well, or not, we made decisions of conscience. His verdict is all that matters. Instead of judging other believers in matters of conscience we should use our best judgments to help other believers to find the light of God’s truth so they can walk it unashamed. On the other hand, if we do pass judgments as described in this passage we are actually being stumbling blocks that cause others to fall into sin. Since the Judgment Seat awaits, that would not be wise.

Is there a correlation for us in the 21st Century from this passage? Do we have believers who are weak in their faith and other more mature believers? Absolutely! I can think of many examples of believers clinging to “Religion” or “Ritual” or even a certain Bible translation or a denomination while believing that those who are not part of those groups who serve God like they do as being of the Devil. I have also seen mature believers step out of those things and simply pursue God in their freedom while looking down their noses at those still “mired” in their religiosity. Neither group is following Paul’s teaching from this passage. To those who cling to their “religious” things, I say that you must thank God and obey Him in all you do. To those who see these “religious” things as unimportant while walking as living sacrifices, being spirit-filled and obedient in every part of their lives, I say that you too must thank God in your freedom and use your spiritual gifts and wisdom to help others to mature into God’s light as well.

Soli Deo Gloria!

8 thoughts on “Do Not Pass Judgment on One Another

 1. Pingback: Do Not Pass Judgment on One Another | THE DARK SIDE OF THE MOON...

 2. I am a total depravity believer that includes the conscience and any emotional attachment…the renewed ‘born again’ are in repair mode , all of us. Biblical faith is the only true faith…if the Bible the word of Christ does not name something as a sin,it is not a sin whether ones conscience says it is . It is not a sin to drink wine , that is man made. To get drunk and embarrass God’s name is a sin. If one promised to never drink wine ,and does that is sin for lying and breaking a promise or commitment.

  Like

 3. I think the same principle holds true for some doctrinal issues, as least for those doctrines that are not essential to salvation. When a person has questionable doctrines/beliefs, I think it is best to examine their beliefs in light of the Scriptures, and if they are not contrary to those doctrines essential to salvation, then embrace them as a brother or sister in the Lord. But, what about when their doctrines are contrary to essential doctrines of salvation? Should we talk with them and try to reason with them, and if they reject all counsel, then expose them as Ephesians 5:11 says?

  And I am interested in your opinion of a particular teaching from a certain teacher. This teaching of theirs says that we are justified by faith alone, but that will not get us into heaven. This teaching goes on to say that we must do good works, we must kill sin, we must be holy, or we will not be saved. We are not saved when we are justified, we are only justified. Faith alone does not save. Would you say this is a different gospel? Thanks.

  Liked by 1 person

 4. Robert.
  I’m sure you are familiar with the historical event we refer to as the “thief on the cross”, who at first cursed Jesus but then repented and confessed Jesus as Lord. This repentant thief was the only person in the whole Bible, who was given a guarantee of his salvation. “Today, you shall be with me in Paradise!”

  Like

 5. I went through this very thing with a few different people who each teach that we can lose our salvation. The first person who told this to me caused great anguish in me. I eventually got over it until this idea was once again thrown at me from another ministry. The more I studied the Word on my own, the more absurd this teaching became to me. I tried to discuss it with them and when it was clear that my efforts were futile, I prayed for them and moved on. Wrote about it here if you are at all interested… https://thisgirlcalledmindy.wordpress.com/2020/09/09/be-assured-of-your-salvation/

  Like

 6. Perhaps I should have explained a bit more…
  The repentant thief did no “works”, no process of “killing sin”. Would he have been considered “holy”? Maybe not by the bystanders, they would’ve judged him damned, but certainly Jesus judged him as “holy”. It seems to me that his faith (in the Christ) was the only thing he had. Sola fide.

  Liked by 1 person

Comments are closed.