The Plots to Kill Jesus and Lazarus


by Mike Ratliff

9 Ἔγνω οὖν [ὁ] ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλʼ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 10 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, 11 ὅτι πολλοὶ διʼ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν. John 12:9-11 (NA28)

9 Therefore, when the great crowd of Jews knew that Jesus was there, they came not because of Him only, but also because of Lazarus that they may see whom He raised from the dead. 10 But the Chief Priests took counsel that they might kill Lazarus also 11 because of him, many were going away and believing in Jesus. John 12:9-11 (translated from the NA28 Greek text)

The hard heart that is in the darkness of unbelief simply will not believe even when given irrefutable evidence. That is what the earthly ministry of our Lord was. He fulfilled those prophecies exactly of the Messiah that were given by those Old Testament prophets that the fathers of these very men also persecuted and killed. John made it clear in the dialogues and the examples of miracles by our Lord in the face of the opposition by these men that they were without excuse. The same is true today. Christianity is not a religion based on feelings or liver shivers or whatever. No, it is based on clear, irrefutable historical evidence of what our Lord did and said. Those who hated Him killed Him, but He was resurrected on the third day and Ascended into Heaven 10 days before Pentecost. All of this was witnessed by multitudes of people and no one has ever been able to prove any of it wrong. The evidences of the truth were all from eyewitnesses. The evidences of naysayers are all from people who hate the truth who were not even there. In any case, in this post we will look at some of the events that took place in the last few days before our Lord’s arrest and crucifixion as recorded in John 11:45-12:11.  Continue reading

Looking unto Jesus


This devotion is from Spurgeon’s Morning by Morning for June 28.

“Looking unto Jesus.”—Hebrews 12:2.

Tis ever the Holy Spirit’s work to turn our eyes away from self to Jesus; but Satan’s work is just the opposite of this, for he is constantly trying to make us regard ourselves instead of Christ. He insinuates, “Your sins are too great for pardon; you have no faith; you do not repent enough; you will never be able to continue to the end; you have not the joy of His children; you have such a wavering hold of Jesus.” All these are thoughts about self, and we shall never find comfort or assurance by looking within. But the Holy Spirit turns our eyes entirely away from self: He tells us that we are nothing, but that “Christ is all in all.” Remember, therefore, it is not thy hold of Christ that saves thee—it is Christ; it is not thy joy in Christ that saves thee—it is Christ; it is not even faith in Christ, though that be the instrument—it is Christ’s blood and merits; therefore, look not so much to thy hand with which thou art grasping Christ, as to Christ; look not to thy hope, but to Jesus, the source of thy hope; look not to thy faith, but to Jesus, the author and finisher of thy faith. We shall never find happiness by looking at our prayers, our doings, or our feelings; it is what Jesus is, not what we are, that gives rest to the soul. If we would at once overcome Satan and have peace with God, it must be by “looking unto Jesus.” Keep thine eye simply on Him; let His death, His sufferings, His merits, His glories, His intercession, be fresh upon thy mind; when thou wakest in the morning look to Him; when thou liest down at night look to Him. Oh! let not thy hopes or fears come between thee and Jesus; follow hard after Him, and He will never fail thee.

“My hope is built on nothing less
Than Jesu’s blood and righteousness:
I dare not trust the sweetest frame,
But wholly lean on Jesu’s name.”


Sinning With A High Hand


by Mike Ratliff

Children, it is the last hour, and as you have heard that antichrist is coming, so now many antichrists have come. Therefore we know that it is the last hour. They went out from us, but they were not of us; for if they had been of us, they would have continued with us. But they went out, that it might become plain that they all are not of us. (1 John 2:18-19 ESV)

Under the Old Covenant, sinners would confess what they had done against the Lord. They would then bring a guilt offering to the Lord to atone for their sin. This guilt offering was variable not on the extent of the guilt of the offender but upon the amount that the person could afford to sacrifice, making it affordable for everyone to be able to make sacrifice for their sin. Such is the graciousness of God. On the other hand, there are such things as highhanded sins. These are sins for which there is no available sacrifice for which to offer to make atonement. These are capital offenses like murder, adultery, bestiality, homosexuality, kidnapping, et cetera. The only recourse was the death of the offender for they were seen as sinning with a high hand against God. These sins were in every sense deliberate.  Continue reading

Blessed is the One


by Mike Ratliff

1 How blessed is he whose transgression is forgiven,
Whose sin is covered!
2 How blessed is the man to whom the LORD does not impute iniquity,
And in whose spirit there is no deceit! Psalms 32:1-2 (NASB) 

I debated with myself for a while about the title of this post. There is a part of me that still wants the name of it to be “What a Saviour!” My brethren, there is mischief afoot caused by a misunderstanding fostered by the deceit of the enemy of our souls. That mischief is to convince Christians that there is no need to hear the Gospel anymore now that they are safe in the arms of their Saviour. What rubbish! My times of struggling with my flesh and with overcoming the world always coincide when I am overwhelmed with discernment work or some other business that keeps me from simply expositing Sacred Scripture that points me to the Cross of the Christ. Also, proper worship should also do that very thing.  Continue reading

Betraying Jesus


by Mike Ratliff

21 Ταῦτα εἰπὼν [ὁ] Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἶπεν· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. John 13:21 (NA28)

21Having said these things, Jesus was troubled in His Spirit and He testified and said, “Amen, amen I say to you that one of you will betray me.” John 13:21 (translated from the NA28 Greek text)

In our last post, Lord Do You Wash My Feet?, our Lord revealed that one of the twelve disciples was “not clean” in John 13:10 and then in 13:18 He revealed that this would fulfill Old Testament prophecies about an insider betraying Him. Now, we enter that part of John’s account of our Lord’s last Passover Feast in which His betrayer is sent away to do his deed. In contrast, our Lord reveals that those who truly belong to Him follow the commandment from God to love one another. Then He reveals to Peter, even though Peter declares that he would rather die than leave the Lord, he will deny that he even knows Jesus three times this very night. Let us take a closer look.  Continue reading

Lord Do You Wash My Feet?


by Mike Ratliff

6 ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον· λέγει αὐτῷ · κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας; 7 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα. 8 λέγει αὐτῷ Πέτρος· οὐ μὴ νίψῃς μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ· ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετʼ ἐμοῦ. John 13:6-8 (NA28)

6 Then He came to Simon Peter who said to Him, “Lord, do You wash my feet?” 7 Jesus answered and said to Him, “What I am doing you do not understand now, but you will understand after these things.” 8 Peter said to Him, “Never will you wash my feet even into the age.” Jesus answered him, “Unless I wash you, you do not have a share with me.” John 13:6-8 translated from the NA28 Greek text)

As I write this and work on this translation of John 13:1-19 I am listening to a CD from Sovereign Grace music titled “No Greater Love.” Right now, my favorite song on that CD is playing which is titled “Know You.” Why am I sharing this? The heart that knows the Lord is so because the Lord knows that person by and through the power of the Cross. Those who are loved by the Lord through the work of the Gospel want deeply to know their Lord, to be with Him and they can never get enough of Him. That is what is expressed in that song and all through this CD. Now, remember what I have shared continually through this series, Christianity is true not because of feelings or by any esoteric values that I was attempting to describe above.  Continue reading

The Knower of Hearts


by Mike Ratliff

8 καὶ ὁ καρδιογνώστης θεὸς ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς δοὺς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καθὼς καὶ ἡμῖν 9 καὶ οὐθὲν διέκρινεν μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν τῇ πίστει καθαρίσας τὰς καρδίας αὐτῶν. Acts 15:8-9 (NA28)

8 And the knower of hearts, God, bore witness to them having given to them the Holy Spirit just as to us, 9 and He differentiated nothing between them, and us having cleansed their hearts by faith. (Acts 15:8-9 translated from the NA28 Greek text)

God is omniscient, which mean that He knows all things. What is puzzling to me at times is that so many who profess to be Christians either do not understand what this really means or, their hearts are so hard in their unbelief that the “god” of their “faith” is one of their own making, hence, they live and “do their religion” in ways that are “of the world” and in no way could be called Biblical Christianity. Within that paradigm are all forms of man-focused religiosity that came into being, at least in the U.S. about the time of the Second Great Awakening. It was at that time that preaching the Gospel, coming together as a local body of believers to worship, pray together, and hear the Word of God opened and rightly divided was hijacked and made to be seen as something “old fashioned” or “boring.” Instead, so-called Christian leaders sought the tent revivals and continual crusade atmosphere that was much more conducive to large numbers of “conversions.” Forget the fact that very few of those “conversions” actually “stuck.”  Continue reading

The Compromised Church Part 5 – Self-Deceived Godliness


by Mike Ratliff

14 “To the angel of the church in Laodicea write:
The Amen, the faithful and true Witness, the Beginning of the creation of God, says this:
15 ‘I know your deeds, that you are neither cold nor hot; I wish that you were cold or hot. 16 So because you are lukewarm, and neither hot nor cold, I will spit you out of My mouth. 17 Because you say, “I am rich, and have become wealthy, and have need of nothing,” and you do not know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked, 18 I advise you to buy from Me gold refined by fire so that you may become rich, and white garments so that you may clothe yourself, and that the shame of your nakedness will not be revealed; and eye salve to anoint your eyes so that you may see. 19 Those whom I love, I reprove and discipline; therefore be zealous and repent. 20 Behold, I stand at the door and knock; if anyone hears My voice and opens the door, I will come in to him and will dine with him, and he with Me. 21 He who overcomes, I will grant to him to sit down with Me on My throne, as I also overcame and sat down with My Father on His throne. 22 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.’” Revelation 3:14-22 (NASB)

The number one disturbing attribute of the leaders of Compromised Church is their rock-hard “conviction” that they are doing what God wants them to do in spite of overwhelming Biblical evidence that they are not. The measure of success or failure in business is profitability. It is that bottom line in the company ledger that reveals whether a company is on the right path or not. Unfortunatly, the Compromised Church leaders have taken the ways of the world and integrated them into their method of “doing church.” Church leader success is now measured in how well the church is managed. Is the church growing? If not, there must be something wrong. That church up the street started meeting in the library just a couple of years ago and now they are three times the size of our church. Their new building looks like a cathedral! What have they done right that we have not? We need to find out what their formula is and make it work for us. Continue reading

The Compromised Church Part 4 – Friend of the World


by Mike Ratliff

1 And when I came to you, brethren, I did not come with superiority of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God. 2 For I determined to know nothing among you except Jesus Christ, and Him crucified. 3 I was with you in weakness and in fear and in much trembling, 4 and my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, 5 so that your faith would not rest on the wisdom of men, but on the power of God.
6 Yet we do speak wisdom among those who are mature; a wisdom, however, not of this age nor of the rulers of this age, who are passing away; 7 but we speak God’s wisdom in a mystery, the hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory; 8 the wisdom which none of the rulers of this age has understood; for if they had understood it they would not have crucified the Lord of glory; 9 but just as it is written,
“THINGS WHICH EYE HAS NOT SEEN AND EAR HAS NOT HEARD,
AND which HAVE NOT ENTERED THE HEART OF MAN,
ALL THAT GOD HAS PREPARED FOR THOSE WHO LOVE HIM.”
10 For to us God revealed them through the Spirit; for the Spirit searches all things, even the depths of God. 11 For who among men knows the thoughts of a man except the spirit of the man which is in him? Even so the thoughts of God no one knows except the Spirit of God. 12 Now we have received, not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God, 13 which things we also speak, not in words taught by human wisdom, but in those taught by the Spirit, combining spiritual thoughts with spiritual words.
14 But a natural man does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him; and he cannot understand them, because they are spiritually appraised. 15 But he who is spiritual appraises all things, yet he himself is appraised by no one. 16 For WHO HAS KNOWN THE MIND OF THE LORD, THAT HE WILL INSTRUCT HIM? But we have the mind of Christ. 1 Corinthians 2:1-16(NASB)

One of the most subtle aspects of the Compromised Church is its friendship with the world. All through the Bible we are told that we are not to love the things of this world, nor are we to be conformed to this world, nor are we to see this world as our home, but we are to have our treasure in Heaven rather in the world. We are to be transformed by the renewing of our minds. We are to live this life with eternity in mind. Continue reading

The Compromised Church Part 3 – Ungodly Discernment


by Mike Ratliff

1 My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an Advocate with the Father, Jesus Christ the righteous; 2 and He Himself is the propitiation for our sins; and not for ours only, but also for those of the whole world.
3 By this we know that we have come to know Him, if we keep His commandments. 4 The one who says, “I have come to know Him,” and does not keep His commandments, is a liar, and the truth is not in him; 5 but whoever keeps His word, in him the love of God has truly been perfected. By this we know that we are in Him: 6 the one who says he abides in Him ought himself to walk in the same manner as He walked. 1 John 2:1-6 (NASB) 

One of the most tragic aspects of the Compromised Church, which is a product of its emphasis on numbers, baptisms. relavance, and worldliness is its complete lack of correct theology pertaining to salvation and assurance. Those who are believing they became part of the Kingdom of God in these churches are, for the most part, responding to a doctrine of salvation based upon some form of works righteousness which is the belief that one’s standing before God is founded and maintained by works of merit. These works begin with walking an aisle at an invitation then praying a sinner’s prayer followed by baptism. Assurance of salvation is then always looking back at that moment as when the believer chose to be “saved” by obeying the call at the invitation. Continue reading

The Compromised Church Part 2 – Spiritual Blindness


by Mike Ratliff

22 “The eye is the lamp of the body; so then if your eye is clear, your whole body will be full of light. 23 But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light that is in you is darkness, how great is the darkness! Matthew 6:22-23 (NASB) 

Over the last several years, perhaps even over the last several decades, I have become aware of a disturbing phenomenon in the Church in America. Perhaps you have noticed it as well. The phenomenon I am writing about is willful ignorance in our spiritual leaders. Continue reading

The Compromised Church Part 1 – Humanism


by Mike Ratliff

13 “But He is unique and who can turn Him?
And what His soul desires, that He does. Job 23:13 (NASB) 

2 “I know that You can do all things,
And that no purpose of Yours can be thwarted. Job 42:2 (NASB) 

5 For I know that the LORD is great
And that our Lord is above all gods.
6 Whatever the LORD pleases, He does,
In heaven and in earth, in the seas and in all deeps. Psalms 135:5-6 (NASB) 

9 What then? Are we better than they? Not at all; for we have already charged that both Jews and Greeks are all under sin; 10 as it is written,
“THERE IS NONE RIGHTEOUS, NOT EVEN ONE;
11 THERE IS NONE WHO UNDERSTANDS,
THERE IS NONE WHO SEEKS FOR GOD;
12 ALL HAVE TURNED ASIDE, TOGETHER THEY HAVE BECOME USELESS;
THERE IS NONE WHO DOES GOOD,
THERE IS NOT EVEN ONE.”
13 “THEIR THROAT IS AN OPEN GRAVE,
WITH THEIR TONGUES THEY KEEP DECEIVING,”
“THE POISON OF ASPS IS UNDER THEIR LIPS”;
14 “WHOSE MOUTH IS FULL OF CURSING AND BITTERNESS”;
15 “THEIR FEET ARE SWIFT TO SHED BLOOD,
16 DESTRUCTION AND MISERY ARE IN THEIR PATHS,
17 AND THE PATH OF PEACE THEY HAVE NOT KNOWN.”
18 “THERE IS NO FEAR OF GOD BEFORE THEIR EYES.” Romans 3:9-18 (NASB) 

8 “For My thoughts are not your thoughts,
Nor are your ways My ways,” declares the LORD.
9 “For as the heavens are higher than the earth,
So are My ways higher than your ways
And My thoughts than your thoughts. Isaiah 55:8-9 (NASB) 

12 There is a way which seems right to a man,
But its end is the way of death. Proverbs 14:12 (NASB) 

Humanism: A system of thought that centers on humans and their values, capacities, and worth; the doctrine emphasizing a person’s capacity for self-realization through reason

Reformed Theology – the theological system which emphasizes the omnipotence of God and salvation by grace alone

If you haven’t done so already, please prayerfully read the scripture I have placed at the beginning of this chapter as well as the definitions for “Humanism” and “Reformed Theology.”

God is sovereign. He is omnipotent. He is perfect. He is Holy. He is Just. He is immutable. That means He does not change. He spoke His truth at the beginning of creation and that truth is still the truth now and will be for all eternity. God said in Isaiah 55:8-9 that His thoughts and ways are not as ours are. In fact His thoughts and ways are infinitely higher than ours. When I say “ours” I am speaking of all mankind. There are no exceptions. God said this to Isaiah and Isaiah wrote it down. It is given to us in the Bible which is the perfect Word of God. Continue reading

This Morning’s Devotion from Spurgeon’s Morning by Morning


Wednesday, June 15, 2022

This Morning’s Meditation

C. H. Spurgeon


 

“And Sarah said, God hath made me to laugh, so that all that hear will laugh with met.”—Genesis 21:6.

Twas far above the power of nature, and even contrary to its laws, that the aged Sarah should be honoured with a son; and even so it is beyond all ordinary rules that I, a poor, helpless, undone sinner, should find grace to bear about in my soul the indwelling Spirit of the Lord Jesus. I, who once despaired, as well I might, for my nature was as dry, and withered, and barren, and accursed as a howling wilderness, even I have been made to bring forth fruit unto holiness. Well may my mouth be filled with joyous laughter, because of the singular, surprising grace which I have received of the Lord, for I have found Jesus, the promised seed, and He is mine for ever. This day will I lift up psalms of triumph unto the Lord who has remembered my low estate, for “my heart rejoiceth in the Lord; mine horn is exalted in the Lord; my mouth is enlarged over mine enemies, because I rejoice in Thy salvation.”
I would have all those that hear of my great deliverance from hell, and my most blessed visitation from on high, laugh for joy with me. I would surprise my family with my abundant peace; I would delight my friends with my ever-increasing happiness; I would edify the Church with my grateful confessions; and even impress the world with the cheerfulness of my daily conversation. Bunyan tells us that Mercy laughed in her sleep, and no wonder when she dreamed of Jesus; my joy shall not stop short of hers while my Beloved is the theme of my daily thoughts. The Lord Jesus is a deep sea of joy: my soul shall dive therein, shall be swallowed up in the delights of His society. Sarah looked on her Isaac, and laughed with excess of rapture, and all her friends laughed with her; and thou, my soul, look on thy Jesus, and bid heaven and earth unite in thy joy unspeakable.

Soli Deo Gloria!

How to avoid letting false teachers mislead you


by Mike Ratliff

17 Now I urge you, brethren, keep your eye on those who cause dissensions and hindrances contrary to the teaching which you learned, and turn away from them. 18 For such men are slaves, not of our Lord Christ but of their own appetites; and by their smooth and flattering speech they deceive the hearts of the unsuspecting. 19 For the report of your obedience has reached to all; therefore I am rejoicing over you, but I want you to be wise in what is good and innocent in what is evil. (Romans 16:17-19 NASB)

The visible church is overrun with false teachers and their doctrines. There is a mindset in the Church right now that is actually part of the problem in that it ostracizes and attempts to isolate and silence those who, in their obedience to the discernment God has given them, reveal the truth about certain false teachers and why their doctrines are unbiblical. Some of these wolves in sheep’s clothing are very popular in the visible church to the point that their supporters are more than willing to “give them a pass” when they err biblically because they have been ministered to by them in the past. However, this very thing simply promotes the environment for “tolerance” of error. This mindset contains a lie that those who discern these things, warn the body, and expose the false teachers and their doctrines, are the ones being divisive, unloving, and unChristlike. Thankfully, we still have God’s Word, and in it, we learn that we must always be on guard against false and deceptive teaching. One of the helpful things it teaches us in this battle is the knowledge of the believer’s new identity in Christ. This knowledge helps us resist the arguments of false teachers as we walk before the face of God for His glory alone.  Continue reading