Access not Impetuosity


by Mike Ratliff

7 οὗ ἐγενήθην διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
8 Ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη, τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ 9 καὶ φωτίσαι [πάντας] τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι, 10 ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ, 11 κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν τῷ Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, 12 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ. 13 διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐγκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσίν μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα ὑμῶν. Ephesians 3:7-13 (NA28)

7 Of which I became a minister according to the gift of the grace of God having been given to me according to the working of his power.
8 To me, the least of all the saints, this grace was given to the gentiles to preach the unsearchable wealth of Christ 9 and to enlighten all men as to what is the stewardship of the mystery hidden from the ages in God, the one who created all things 10 that it might be made known now to the rulers and the authorities in the heavenlies through the Church the many faceted wisdom of God 11 according to the plan of the ages, which he made in Christ Jesus our Lord 12 in whom we have boldness and access in confidence through faith in him. 13 Therefore, I ask you not to despair concerning my afflictions for you, which is for your glory. Ephesians 3:7-13 (translated from the NA28 Greek text)

Those truly in Christ have indeed been given the incredible privilege of unimpeded access to the Throne of Grace (Hebrews 4:16), and that means they can come “boldly” to their Heavenly Father in Christ-confidence, not self-confidence. From this passage we also see the “access” all in Christ have as a granted privilege. This access to come boldly to God in prayer has been granted only to those in Christ, no one else. Even so, this privilege is not to be taken for granted by Christians being impetuous or impulsive, that is, doing things hurriedly, or rushing about. I often despair of my lack of time in prayer each day as I take small parts here and there and pray hurriedly through them. What good is that? When we do that, our prayers become habitual and rushed and nothing more than a form of idolatry. Continue reading

Have No Fear of Terror


by Mike Ratliff

12 “For the eyes of the Lord are toward the righteous,
And His ears attend to their prayer,
But the face of the Lord is against those who do evil.”
13 Who is there to harm you if you prove zealous for what is good? 14 But even if you should suffer for the sake of righteousness, you are blessed. And do not fear their intimidation, and do not be troubled, 15 but sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence; 16 and keep a good conscience so that in the thing in which you are slandered, those who revile your good behavior in Christ will be put to shame. 17 For it is better, if God should will it so, that you suffer for doing what is right rather than for doing what is wrong. 1 Peter 3:12-17 (NASB) 

I remember when I first began this ministry at Possessing the Treasure that there would be times when the ugliness of the attacks from those who opposed God’s Truth that we presented here would cause me a level of anguish that seemed to be about to overwhelm me. The very fact that a group of people was bound and determined to shut this blog down and silence me would nearly paralyze me. However, as God taught me, over time, how to work through these things in total dependence on Him, I was able to see that the anguish or fear or whatever it was, was really part of the attack coming from our enemy. When I would tell the truth then endure the attacks the fear would always be part of that. However, when I went through them while being led by the Spirit in total dependence on my Lord for His wisdom and discernment in the midst of the fiery trial, I was able to then look back on those events after the fact and wonder at why I was so fearful. It was then that God gave me the wisdom to see that everything was being blown out of proportion the more I was focused on me and what the outcome would be for me and this ministry, but when I was focused on His Truth and the fact that what I was doing was for His glory alone the attacks became meaningless to me. I was willing to endure anything for my Lord’s glory and was able to bear it all in the power of the Holy Spirit. Continue reading

What is Sweet as Honey yet Causes Bitterness in the Heat of the Spirit?


by Mike Ratliff

Believers are called to role of reconciliation, forgiveness, loving our enemies, and turning the other cheek by being humble and Spirit-filled. Also, the genuinely humble believer will not be timid, but bold.

Part of being bold because of the moving of the Holy Spirit within us is to proclaim the truth even if it takes the form of a rebuke. We are told to love our enemies, but we must not have unity with professing believers who are mired in heresy. On the other hand, those in apostasy must be rebuked in love with the goal of restoring them to fellowship and unity within God’s truth.

Much of the Bible is prophetic in nature. A large part of those prophecies take the form of God rebuking His people for their apostasy as well as declaring His coming judgment upon the world for their rebellion against Him and His ways.

One such prophet was Ezekiel. His book opens with him witnessing the glory of God in a magnificent vision. His account of it in Ezekiel 1 is utterly amazing. It is obvious that when he wrote it that he was struggling to describe the indescribable. In v26-28 Ezekiel describes his reaction to seeing this. Continue reading

Boldness not Insolence


by Mike Ratliff

7 οὗ ἐγενήθην διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
8 Ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη, τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ 9 καὶ φωτίσαι [πάντας] τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι, 10 ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ, 11 κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν τῷ Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, 12 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ. 13 διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐγκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσίν μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα ὑμῶν. Ephesians 3:7-13 (NA28)

7 Of which I became a minister according to the gift of the grace of God having been given to me according to the working of his power.
8 To me, the least of all the saints, this grace was given to the gentiles to preach the unsearchable wealth of Christ 9 and to enlighten all men as to what is the stewardship of the mystery hidden from the ages in God, the one who created all things 10 that it might be made known now to the rulers and the authorities in the heavenlies through the Church the many faceted wisdom of God 11 according to the plan of the ages, which he made in Christ Jesus our Lord 12 in whom we have boldness and access in confidence through faith in him. 13 Therefore, I ask you not to despair concerning my afflictions for you, which is for your glory. Ephesians 3:7-13 (translated from the NA28 Greek text)

If we are honest, we must all agree that that there is a growing disrespect of God in today’s various teaching on prayer let alone worship. While boldness does mean that those who are truly in Christ need not have any inhibitions as they come before God, they must still never forget that God is God. To treat God as if he is a “buddy,” to bring him down to our level in any way, is truly blasphemous. It is insolence in action to do any other than respect and worship God as he deserves. He is not our “buddy” or “pal,” but our heavenly Father and our God. What does it mean to come before him in boldness while not being insolent? Continue reading

What Is That to You?


by Mike Ratliff

20 Peter, turning around, *saw the disciple whom Jesus loved following them; the one who also had leaned back on His bosom at the supper and said, “Lord, who is the one who betrays You?” 21 So Peter seeing him *said to Jesus, “Lord, and what about this man?” 22 Jesus *said to him, “If I want him to remain until I come, what is that to you? You follow Me!” John 21:20-22 (NASB)

Part of my makeup that God molded into my character is the ability to observe, take note, and analyze as part of Him directing what I study and pray about in order to obediently minister in my writing and teaching. What do I observe? Everything! I take note of my fellow Christians when they interact on this blog and others. I see the patterns of what is hot and what is not. I have seen people come at me or one of my friends with vehement viciousness over doctrinal differences. What have I learned? I have learned that humans have a huge problem in wanting to control other people.

Those of us who write for CRN are often called “Watchbloggers” by those who believe that we go too far in comparing what is really going on doctrinally in the church in our time to what should be going on. Much of what is “wrong” in the Church in our time is a drive to reform it into “man-centered” relevancy. When we reveal the very words of those leaders doing this then out come those accusing us of being “over the top” or “arrogant” or “backward” or “legalistic” even “heretical” because we obediently reveal what is said in comparison with what the Bible says.

Since the adherents of “relevancy” are mired in their man-centered worldview, they insist that Biblical truth to that level is unknowable. For instance, they say that the Doctrines of Grace are heretical. For us to say that God is Sovereign in election and saves His people whom He chose before the foundation of the world, then we are heretics even though we teach exactly what the Bible says. Continue reading

Timidity and boldness


by Mike Ratliff

7 For God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and discipline. 2 Timothy 1:7 (NASB) 

I remember a preacher who filled in for our Pastor one Sunday for some reason. I was about 15 or so at the time. He was an older gentleman with a big booming voice and a head full of white hair. He was so different from our preacher that I actually listened to what he said. I believe that the person from the Bible he was talking about was Isaac. I remember him commenting on the fact that he was timid or shy or fearful. In my mind I thought of that person as shy or bashful by the way he described him. Then he said something I will never forget. He said, “Folks, timidity is not of God.” He then preached a sermon on how God calls His people to be bold and to fear not. Those who are fearful are those of little faith who make decisions that reflect their fear instead of reflecting a trust of God through their faith. He said that those who walk in fear and timidity are actually not in obedience to God and are therefore operating from pride. Their fear was the product of their pride as it did all it could do to protect self. However, those who walk in boldness are the truly humble believers because they lay aside self-protection while obeying God for His glory. Continue reading

Boldness is not insolence


by Mike Ratliff

7 οὗ ἐγενήθην διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
8 Ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη, τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ 9 καὶ φωτίσαι [πάντας] τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι, 10 ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ, 11 κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν τῷ Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, 12 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ. 13 διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐγκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσίν μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα ὑμῶν. Ephesians 3:7-13 (NA28)

7 Of which I became a minister according to the gift of the grace of God having been given to me according to the working of his power.
8 To me, the least of all the saints, this grace was given to the gentiles to preach the unsearchable wealth of Christ 9 and to enlighten all men as to what is the stewardship of the mystery hidden from the ages in God, the one who created all things 10 that it might be made known now to the rulers and the authorities in the heavenlies through the Church the many faceted wisdom of God 11 according to the plan of the ages, which he made in Christ Jesus our Lord 12 in whom we have boldness and access in confidence through faith in him. 13 Therefore, I ask you not to despair concerning my afflictions for you, which is for your glory. Ephesians 3:7-13 (translated from the NA28 Greek text)

If you have been reading our last several posts then you know that God has had me focusing quite a bit on humility contrasted with pride. Pride in Christians is never right. However, if we are honest, we must all agree that that there is a growing disrespect for God in today’s various teachings on prayer along with current expressions in contemporary worship. My brethren, these things are products of pride! While boldness does mean that those who are truly in Christ need not have any inhibitions as they come before God, they must still never forget that God is God. To treat God as if he is a “buddy,” to bring him down to our level in any way, is truly blasphemous. It is insolence in action to do any other than respect and worship God as he deserves. He is not our “buddy” or “pal,” but our heavenly Father and our God. What does it mean to come before him in boldness while not being insolent? Continue reading

Be strong in the Lord and in the strength of His might


by Mike Ratliff

10 Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. 11 Put on the full armor of God, so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. 12 For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. 13 Therefore, take up the full armor of God, so that you will be able to resist in the evil day, and having done everything, to stand firm. 14 Stand firm therefore, having girded your loins with truth, and having put on the breastplate of righteousness, 15 and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace; 16 in addition to all, taking up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. 17 And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God. (Ephesians 6:10-17 NASB)

This ministry began primarily to bring Christians from the darkness of dead religiosity into the light of an obedient, vibrant, growing, daily walk by faith as a living sacrifice. However, it soon became apparent that a huge number of those who God sent this way were refugees from churches that had been taken over by the Purpose Driven paradigm. They had stood against the takeover and had been asked to leave or told to leave. They were no longer welcome in churches in which they had served for years. In many cases, generations of their family had served there. Now, that local church had become a local Purpose Driven franchise that only welcomed the world and cared nothing for real Christians. In our analysis of this and our ministering to those who were dealing with this we soon found ourselves also dealing with the PDC apologists who were allied with another group. That group was a loosely defined bunch of people we called the “emergent village.” We had other names for them, but that name will work for now.

Continue reading

Pray with boldness not insolence


by Mike Ratliff

7 οὗ ἐγενήθην διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 8 Ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη, τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ 9 καὶ φωτίσαι [πάντας] τίς ἡ οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι, 10 ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ, 11 κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν τῷ Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, 12 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ. 13 διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐγκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσίν μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα ὑμῶν. (Ephesians 3:7-13 NA28)

7 Of which I became a minister according to the gift of the grace of God having been given to me according to the working of his power. 8 To me, the least of all the saints, this grace was given to the gentiles to preach the unsearchable wealth of Christ 9 and to enlighten all men as to what is the stewardship of the mystery hidden from the ages in God, the one who created all things 10 that it might be made known now to the rulers and the authorities in the heavenlies through the Church the many faceted wisdom of God 11 according to the plan of the ages, which he made in Christ Jesus our Lord 12 in whom we have boldness and access in confidence through faith in him. 13 Therefore, I ask you not to despair concerning my afflictions for you, which is for your glory. (Ephesians 3:7-13 translated from the NA28 Greek text)

If we are honest, we must all agree that that there is a growing disrespect of God in today’s various teaching on prayer let alone worship. While boldness does mean that those who are truly in Christ need not have any inhibitions as they come before God, they must still never forget that God is God. To treat God as if he is a “buddy,” to bring him down to our level in any way, is truly blasphemous. It is insolence in action to do any other than respect and worship God as he deserves. He is not our “buddy” or “pal,” but our heavenly Father and our God. What does it mean to come before him in boldness while not being insolent? Continue reading

Considering All That Is Lost On Account Of Knowing Christ As Dung


by Mike Ratliff

8 ἀλλὰ μενοῦνγε καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου μου, διʼ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα, ἵνα Χριστὸν κερδήσω 9 καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει, 10 τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ [τὴν] κοινωνίαν [τῶν] παθημάτων αὐτοῦ, συμμορφιζόμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, 11 εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶ. (Philippians 3:8-11 NA28)

8 But even more so I consider all things to be loss on account of the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, on account of whom all things I suffered loss and I consider them dung, that I may gain Christ 9 and be found in him, not having my own righteousness that is of the law, but the righteousness through faith in Christ, the righteousness from God based upon faith,  10 to know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings being conformed to his death, 11 that if somehow I may attain to the resurrection from the dead. (Philippians 3:8-11 translated from the NA28 Greek text)

The Visible Church in our time has continued with what Charles Spurgeon referred to as The Great Downgrade. That was, of course, the move to liberalize the doctrines of the Church so as to make the individual churches become more “user friendly” to people, that is, to not be so offensive by being so forceful with moral stands against “certain sins” while, at the same time, giving up adherence to long held statements of faith such as the Five Solas of the Reformation: “Sola Scriptura” (Scripture Alone); “Sola Gratia” (Grace Alone); “Sola Fide” (Faith Alone); “Solus Christus” (Christ Alone); and “Soli Deo Gloria” (To God Alone Be Glory). Continue reading

Nullifying The Spirit of Fear


by Mike Ratliff

12 For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil.” 13 Now who is there to harm you if you are zealous for what is good? 14 But even if you should suffer for righteousness ‘sake, you will be blessed. Have no fear of them, nor be troubled, 15 but in your hearts honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you; yet do it with gentleness and respect, 16 having a good conscience, so that, when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. 17 For it is better to suffer for doing good, if that should be God’s will, than for doing evil. (1 Peter 3:12-17 ESV)

As I write this I am 62 years old and have been part of American Christianity my whole life either as a small child being taken to Church by my parents or as a young boy in Sunday School and later as a teenager in the Youth Group at Church. When I became a young adult I left all that, but God had other plans. When I was in my early 30’s I found myself with a wife and two small children going to a local Church in Tulsa, Oklahoma every Sunday and through that God caused the proclamation of the Gospel to finally work and He had mercy on me. Through all that I had gained much knowledge of how intertwined Evangelicalism is in the culture in Oklahoma. I knew this even when I was in rebellion and having nothing to do with “Church.” When God drew me to Himself in 1985-1986 and made me into a New Creation I still retained that “knowledge,” but now my focus was not on it, but on my Lord. From that point until early in this new Century I never thought I would see the throwing off of the moral covering in our society that comes from our culture being so intertwined with the knowledge of God and His truth. What amazes me the most though is how so many in so-called “Churches” are fully participating in this rebellion.

Continue reading

God Gave Us A Spirit Not Of Fear But Of Power And Love And Self-Control


by Mike Ratliff

7 for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. (2 Timothy 1:7 ESV)

When I was a teenager back in the mid-1960’s we had a preacher who filled in for our’s once for some reason. I was about 15 or so at the time. He was an older gentleman with a big booming voice and a head full of white hair. He was so different from our preacher that I actually listened to what he said. I believe that the person from the Bible he was talking about was Isaac. I remember him commenting on the fact that he was timid or shy or fearful. In my mind I thought of that person as shy or bashful by the way he described him. Then he said something I will never forget. He said, “Folks, timidity is not of God.” He then preached a sermon on how God calls His people to be bold and to fear not. Those who are fearful are those of little faith who make decisions that reflect their fear instead of reflecting a trust of God through their faith. He said that those who walk in fear and timidity are actually not in obedience to God and are therefore operating from pride. Their fear was the product of their pride as it did all it could do to protect self. However, those who walk in boldness are the truly humble believers because they lay aside self-protection while obeying God for His glory. Continue reading

The Cost and Benefits of Obediently Standing in the Gap


by Mike Ratliff

I was involved in a discussion the other day with someone who claimed that it was impossible for a person to be both a Baptist and Reformed in their Theology. I got involved because I saw no sense to what he was saying in the discussion group. When I assured him that I was a Baptist, but not Dispensational he said that was a contradiction in terms. It was then that I went after his presuppositions. His presuppositions was that only those in the Covenant and given a mark of that Covenant, which was reference to their infant baptism, and no one else could be a member of the New Covenant. I then challenged his understanding of believer’s baptism throughout the book of Acts of Jewish and Gentile believers. He then said they were believers not disciples. His theology stated that a person could be a disciple and not be a genuine believer. I disagreed saying that a genuine disciple was a genuine believer while all false disciples were also false believers. This is where we came to the crux of the disagreement. I went to the Greek in The Great Commission and our Lord’s statement about the true cost of Discipleship in Luke 14:25-33. It was then that he claimed that using the Greek meant nothing and I then accused him of playing word games insisting that just because of false disciples such as Judas meant that the term “disciple” was nearly meaningless. That ended the discussion. I doubt if there will be another.

However, we do know that believers are called to role of reconciliation, forgiveness, loving our enemies, and turning the other cheek by being Spirit-filled. Also, the genuinely humble believer will not be timid, but bold.

Part of being bold because of the moving of the Holy Spirit within us is to proclaim the truth even if it takes the form of a rebuke. We are told to love our enemies, but we must not have unity with professing believers who are mired in heresy. On the other hand, those in apostasy must be rebuked in love with the goal of restoring them to fellowship and unity within God’s truth.

Much of the Bible is prophetic in nature. A large part of those prophecies take the form of God rebuking His people for their apostasy as well as declaring His coming judgment upon the world for their rebellion against Him and His ways.

One such prophet was Ezekiel. His book opens with him witnessing the glory of God in a magnificent vision. His account of it in Ezekiel 1 is utterly amazing. It is obvious that when he wrote it that he was struggling to describe the indescribable. In v26-28 Ezekiel describes his reaction to seeing this. Continue reading

Prayer for Boldness


by Mike Ratliff

18 Διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων 19 καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου, 20 ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι ὡς δεῖ με λαλῆσαι. (Ephesians 6:18-20 NA27)

18 By means of all prayer and petition, praying always in the Spirit, and to this end keeping watch with all perseverance and petition concerning all the saints, 19 and for me, that to me may be given utterance in opening my mouth in boldness to make known the mystery of the gospel, 20 on behalf of which I am an ambassador in chains, that in it I may be bold as it is necessary for me to speak. (Ephesians 6:18-20 Possessing the Treasure New Testament V1) 

In the last couple of posts we have looked at CSM or Contemplative Prayer and one of its most visible proponents in the visible church, Tim Keller. Contemplative Prayer is a cleaned up, “Christianized” name for Transcendental Meditation, which is another name for Eastern Mysticism, which God calls Divination and strictly forbids (Deuteronomy 18:10). God forbids divination as a way to know him and his will. On the other hand, he has given us sanctioned ways, by his grace, through which those who are his can know him and his will. The primary way is through his Word as the Holy Spirit guides us according the will of God by his grace. We pray and ask God and he draws us to him and imparts wisdom, discernment, and through his Word, we gain knowledge of him and his ways. On the other hand, outside of those parameters is what men like Tim Keller calls Contemplative Prayer, but it only a dressed up version of divination and God hates it. Those who practice it are given over to it, are deceived by it, and soon believe the lies they are hearing from those evil spirits are coming from God himself.  Continue reading