Hear


by Mike Ratliff

27 εἶπεν δέ· ἐρωτῶ σε οὖν, πάτερ, ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου, 28 ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς, ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου. 29 λέγει δὲ Ἀβραάμ· ἔχουσιν Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας· ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. 30 ὁ δὲ εἶπεν· οὐχί, πάτερ Ἀβραάμ, ἀλλʼ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς αὐτοὺς μετανοήσουσιν. 31 εἶπεν δὲ αὐτῷ· εἰ Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδʼ ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ πεισθήσονται. Luke 16:27-31 (NA28)

27 And he said, “I ask you then, father, that you may send him to the house of my father. 28 For I have five brothers that he may warn them lest they also may come to this place of torment.” 29 But Abraham said, “They have Moses and the Prophets let them listen to them.” 30 But he said, “No, Father Abraham. But if someone from the dead should go to them they will repent.” 31 But he said to them, “If if they did not listen to Moses and the Prophets neither will they they be persuaded if someone should rise again from the dead.” Luke 16:27-31 (translated from the NA28 Greek text)

Probably most of us tend to think that to hear something simply means that sound registers in our ears and brain, but even Webster says that it goes further than that: “to perceive or apprehend with the ear; to gain knowledge by hearing; to listen with attention.” Every parent has experienced times when their child says he or she hears what the parent is saying but does not really listen with attention. Continue reading

Draw Near part 2


by Mike Ratliff

22 προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως ῥεραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ· Hebrews 10:22 (NA28)

22 Let us draw near with a true heart in full assurance of faith having our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Hebrews 10:22 (translated from the NA28 Greek text)

Let us continue our thoughts on Hebrews 10:22 (above). Drawing near to God first means having a sincere desire for truth. Continue reading

Draw Near


by Mike Ratliff

19 Therefore, brethren, since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, 20 by a new and living way which He inaugurated for us through the veil, that is, His flesh, 21 and since we have a great priest over the house of God, 22 let us draw near with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Hebrews 10:19-22 (NASB) 

In v22 (above) the phrase “let us draw near” translates the Greek first plural verb προσερχώμεθα (proserchōmetha) the present tense, middle voice, subjunctive mood case of προσέρχομαι (proserchomai) which means “come to, go to, approach.” It is usually used in the Septuagint to translate the Hebrew qerab, which also means to come near or approach but also pictures the idea of closeness to the object being approached. Continue reading

Christian Maturity and How it Relates to Discernment


by Mike Ratliff

12 Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφʼ ᾧ καὶ κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ [Ἰησοῦ]. Philippians 3:12 (NA28)

12 Not that I have already received or have been completed, I press on that, if possible, to apprehend it because Christ Jesus has apprehended me. Philippians 3:12 (translated from the NA28 Greek Text)

I have been blogging since 2006. I have been online with Christian Research Network since 2007. Most of what I write would be classified as “devotional,” however, there have been times I have been led to expose some false teaching or to shine some light into some dark corners so believers could understand what was really happening in doctrinal issues facing all of us. Discernment is something all of us should be doing as believers. It is so sad when I encounter believers who have the attitude that their walk should never offend anyone so they do not “practice that discernment stuff.” On the other hand, I have also seen many “discernment ministries” online that I would prefer that they weren’t. Discernment is important so let’s take a closer look at the passage I placed at the top of this post (Philippians 3:12).

Continue reading

Suffering for Righteousness’ Sake


by Mike Ratliff

12 Blessed is a man who perseveres under trial; for once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. James 1:12 (NASB) 

I grew up as a Southern Baptist. I have heard a lot of very good preaching in my 68+ years. However, I have also heard a lot of what I would call now-a-days, humanistic preaching. Until just a few years ago I really didn’t know the difference, or if I did, then it was that the former was grounded deeper into the Word of God than the latter. The biblically based preaching was always geared toward the eternal even if talking about the temporal. The humanistic preaching was always geared to the temporal even when talking about the eternal. Do you see the difference? Continue reading

The Test of Shame


by Mike Ratliff

2 Now when John, while imprisoned, heard of the works of Christ, he sent word by his disciples 3 and said to Him, “Are You the Expected One, or shall we look for someone else?” 4 Jesus answered and said to them, “Go and report to John what you hear and see: 5 the blind receive sight and the lame walk, the lepers are cleansed and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. 6 And blessed is he who does not take offense at Me.” Matthew 11:2-6 (NASB) 

Do you remember the first time that someone ridiculed you for your faith? How did it feel? The Test of Shame is one that comes upon all professing Christians. This test is designed to separate the genuine from the disingenuous. Many may fail this test and still be genuine, but in their hearts they will bear a shame that is worse than the ridicule and persecution they sought to avoid. The beauty of God’s ways is that the path of forgiveness is there for those who repent. Peter’s denial of Christ during Jesus’ trial is a perfect example of this. There are also many during the reign of Queen Mary of England, Bloody Mary, who initially failed this test as they were persecuted or their families were threatened with persecution unless they abjured. However, as the Holy Spirit worked in their hearts they would go public with their faith and endure the fires of martyrdom in the joy of the Lord. Continue reading

Why It is Vital that We Become Mature in Christ


by Mike Ratliff

11 Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης, Ephesians 4:11-14 (NA28)

11 And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some shepherds and teachers 12 for the equipping of the saints to the work of ministry to the building up of the Body of Christ 13 until we all arrive at the unity of the faith and of the fuller knowledge of the Son of God, to complete maturity, at the measure of the stature of the fullness of Christ 14 that we should not longer be infants tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. Ephesians 4:11-14 (translated from the NA28 Greek text)

In 1887, Robert Shindler, a fellow pastor and close friend of Charles Spurgeon, wrote in Spurgeon’s publication, The Sword and the Trowel: “It is all too plainly apparent men are willing to forego the old for the sake of the new. But commonly it is found in theology that that which is true is not new, and that which is new is not true.” If we think deeply and honestly on those searing words with all humility and willingness to repent of what God shows us about ourselves, I am certain that each of us must repent of falling for the fallacy of seeking that which is new or different in our theology. If we are honestly seeking the will of God that is both good and right, but if we are looking to have itching ears tickled or are pursuing the subjective or experiential as the means of fulfillment then all we are really doing is falling for some lie and are revealing that we are indeed just infants in the Lord who are being tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. I doubt if any one reading this really wants that.  Continue reading

Christian maturity and discernment


by Mike Ratliff

12 Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφʼ ᾧ καὶ κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ [Ἰησοῦ]. Philippians 3:12 (NA28)

12 Not that I have already obtained  or have already been perfected, but I press on that, if indeed, I may lay hold of that for which I was laid hold of by Christ Jesus. Philippians 3:12 (translated from the NA28 Greek text)

Discernment is not a dirty word. I saw read a statement by friend the other day which stated that if a Christian leader demands to be shielded from those with discernment then that is a sure sign that he (or she) has some sort of theology problem or worse and that very thing calls for those with discernment to take an even closer look at that person’s ministry. When I read that I thought immediately of Paul’s preaching in Berea in which the Jews there closely examined the teaching of Paul comparing it with the Word of God to make sure that what he was teaching was the truth. Yes, that is what discernment is all about. Now, I know that many reading this agree with that and want to be true Bereans and I applaud that, but the second part of being one is becoming a mature Christian in order to be able to stand firm in the fire no matter how rough things get in power of the Holy Spirit for that is how it goes sometimes.  Let’s look at a short passage from the book of Philippians not usually associated with “discernment,” but more with growing in Christian maturity.  Continue reading

Christian meditation


by Mike Ratliff

8 This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it; for then you will make your way prosperous, and then you will have success. Joshua 1:8 (NASB) 

To most believers the word “meditation” smacks of Eastern Mysticism or some sort of New Age mumbo jumbo. However, God calls for His people to not only pray and read His Word, but also to meditate on it day and night. There is the right way to do this, which is God’s way, as well as the wrong way, which is the way the false religions teach their adherents. Let’s look at God’s way. Continue reading

The body is the Lord’s


by Mike Ratliff

13 Food is for the stomach and the stomach is for food, but God will do away with both of them. Yet the body is not for immorality, but for the Lord, and the Lord is for the body. 1 Corinthians 6:13 (NASB)

Liberal Christianity is, as J. Gresham Machen told us in his masterpiece Christianity & Liberalism:

It is no wonder, then, that liberalism is totally different from Christianity, for the foundation is different. Christianity is founded upon the Bible. It bases upon the Bible both its thinking and its life. Liberalism on the other hand is founded upon the shifting emotions of sinful men. – J. Gresham Machen

In our time here in the early 21st Century we have men calling themselves pastors or Christian leaders telling all who will listen to them that the Bible is not authoritative. They say that even though it condemns certain behaviors as sin, we can ignore all that because people who preach or teach directly from the Bible are not obeying God, but are “cheating.” They contend that those of us who are strictly bound to God’s Word as His absolute truth are not meeting the needs of the people in our time. We are not being inclusive. We are attempting to shut or narrow the door of salvation that our Lord has opened wide so EVERYONE who desires to come can do so and remain in their sins. However, I am bound to the Word of God as His truth and know that all of the spiritual gifts I have are to be used only according to His will and that includes never straying from the whole truth from His Word. In light of this let us look at one passage that liberal Christians attempt to use to justify their all-inclusive ministries. Continue reading

The law of liberty and the conscience


by Mike Ratliff

15 To the pure, all things are pure; but to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure, but both their mind and their conscience are defiled. Titus 1:15 (NASB) 

I am constantly amazed at the diversity I witness in the believers who interact with this ministry. This, of course, displays Christ’s power to bring together in unity dissimilar people from every place on this planet and from all walks of life. Part of our sanctification is dealing with our unredeemed flesh. God uses it to humble as well as teach us to fight the good fight. We will never be totally sinless as long as we have our flesh within us. Our enemy also works within our flesh to create division in an effort to split what God has unified. Much of the attack from him and his minions will be to foment conflict between mature believers and those who are not so mature. Also, he is always working in a effort to create self-confidence and self-righteousness in believers. He knows that when believers fall into that trap they are working from a base of pride rather than humility. Continue reading

Godly discernment is rooted in Christian maturity


by Mike Ratliff

12 Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφʼ ᾧ καὶ κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ [Ἰησοῦ]. Philippians 3:12 (NA28)

12 Not that I have already received or have been completed, I press on that, if possible, to apprehend it because Christ Jesus has apprehended me. Philippians 3:12 (translated from the NA28 Greek text)

I and those who do what I do often take a lot of heat that most of you know nothing about. There are some who claim to be operating “discernment” ministries or claim that they have “discernment”, but when they go after men of God simply because they are wounded warriors who are under heavy assault by the likes a Brannon Howse and his Worldview Weekend, then you must at least take a few steps back, shut off the noise, get with God, examine the evidence through His truth and wisdom and react, or not, accordingly.  However, those who simply follow the example of the noisemakers trying to gain an audience so they can get more donations from those they suck in to support their “ministries” are the ones that I have found attempting to sneak into the comment section on this blog as trolls to be used by our enemy to torpedo the truth.

On the other hand, I have seen some who claim to do what we do who really shouldn’t. Why? They are not very mature and, therefore, do not have discernment. Because of this they are no different than those apostates whom we expose almost daily by comparing what they do, say, write, preach, and teach against the only standard that counts, the Word of God. You see, that is why not everyone should attempt to do this. I have seen so many with good intentions get gobbled up as soon as they have gone head to head with some determined apostate who knew how to manipulate the English language and intimidate people. Sigh… In any case, I digress… Let’s look at a short passage from the book of Philippians not usually associated with “discernment,” but more with growing in Christian maturity.  Continue reading

The mature in Christ have a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of God


by Mike Ratliff

 15 For this reason I too, having heard of the faith in the Lord Jesus which exists among you and your love for all the saints, 16 do not cease giving thanks for you, while making mention of you in my prayers; 17 that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. Ephesians 1:15-17 (NASB)

This ministry is dedicated to the teaching of God’s truth, uncompromised, with the knowledge that in being obedient in this, God will use this to shine His truths into the hearts of His people thereby drawing them from just being professors in Christ to being mature believers who are obedient to Him in every part of their lives. I know what the former is like. I remember vividly that period prior to God drawing me to Himself, the process He used to do it, and the remarkable result afterward. Continue reading

Discernment is rooted in maturity in Christ


by Mike Ratliff

11 Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης, Ephesians 4:11-14 (NA28)

11 And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some shepherds and teachers 12 for the equipping of the saints to the work of ministry to the building up of the Body of Christ 13 until we all arrive at the unity of the faith and of the fuller knowledge of the Son of God, to complete maturity, at the measure of the stature of the fullness of Christ 14 that we should not longer be infants tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. Ephesians 4:11-14 (translated from the NA28 Greek text)

In 1887, Robert Shindler, a fellow pastor and close friend of Charles Spurgeon, wrote in Spurgeon’s publication, The Sword and the Trowel: “It is all too plainly apparent men are willing to forego the old for the sake of the new. But commonly it is found in theology that that which is true is not new, and that which is new is not true.” If we think deeply and honestly on those searing words with all humility and willingness to repent of what God shows us about ourselves, I am certain that each of us must repent of falling for the fallacy of seeking that which is new or different in our theology. If we are honestly seeking the will of God that is both good and right, but if we are looking to have itching ears tickled or are pursuing the subjective or experiential as the means of fulfillment then all we are really doing is falling for some lie and are revealing that we are indeed just infants in the Lord who are being tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. I doubt if any one reading this really wants that.  Continue reading