Why It is Vital that We Become Mature in Christ


by Mike Ratliff

11 Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης, Ephesians 4:11-14 (NA28)

11 And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some shepherds and teachers 12 for the equipping of the saints to the work of ministry to the building up of the Body of Christ 13 until we all arrive at the unity of the faith and of the fuller knowledge of the Son of God, to complete maturity, at the measure of the stature of the fullness of Christ 14 that we should not longer be infants tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. Ephesians 4:11-14 (translated from the NA28 Greek text)

In 1887, Robert Shindler, a fellow pastor and close friend of Charles Spurgeon, wrote in Spurgeon’s publication, The Sword and the Trowel: “It is all too plainly apparent men are willing to forego the old for the sake of the new. But commonly it is found in theology that that which is true is not new, and that which is new is not true.” If we think deeply and honestly on those searing words with all humility and willingness to repent of what God shows us about ourselves, I am certain that each of us must repent of falling for the fallacy of seeking that which is new or different in our theology. If we are honestly seeking the will of God that is both good and right, but if we are looking to have itching ears tickled or are pursuing the subjective or experiential as the means of fulfillment then all we are really doing is falling for some lie and are revealing that we are indeed just infants in the Lord who are being tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. I doubt if any one reading this really wants that.  Continue reading

Christian maturity and discernment


by Mike Ratliff

12 Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφʼ ᾧ καὶ κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ [Ἰησοῦ]. Philippians 3:12 (NA28)

12 Not that I have already obtained  or have already been perfected, but I press on that, if indeed, I may lay hold of that for which I was laid hold of by Christ Jesus. Philippians 3:12 (translated from the NA28 Greek text)

Discernment is not a dirty word. I saw read a statement by friend the other day which stated that if a Christian leader demands to be shielded from those with discernment then that is a sure sign that he (or she) has some sort of theology problem or worse and that very thing calls for those with discernment to take an even closer look at that person’s ministry. When I read that I thought immediately of Paul’s preaching in Berea in which the Jews there closely examined the teaching of Paul comparing it with the Word of God to make sure that what he was teaching was the truth. Yes, that is what discernment is all about. Now, I know that many reading this agree with that and want to be true Bereans and I applaud that, but the second part of being one is becoming a mature Christian in order to be able to stand firm in the fire no matter how rough things get in power of the Holy Spirit for that is how it goes sometimes.  Let’s look at a short passage from the book of Philippians not usually associated with “discernment,” but more with growing in Christian maturity.  Continue reading

Christian meditation


by Mike Ratliff

8 This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it; for then you will make your way prosperous, and then you will have success. Joshua 1:8 (NASB) 

To most believers the word “meditation” smacks of Eastern Mysticism or some sort of New Age mumbo jumbo. However, God calls for His people to not only pray and read His Word, but also to meditate on it day and night. There is the right way to do this, which is God’s way, as well as the wrong way, which is the way the false religions teach their adherents. Let’s look at God’s way. Continue reading

The body is the Lord’s


by Mike Ratliff

13 Food is for the stomach and the stomach is for food, but God will do away with both of them. Yet the body is not for immorality, but for the Lord, and the Lord is for the body. 1 Corinthians 6:13 (NASB)

Liberal Christianity is, as J. Gresham Machen told us in his masterpiece Christianity & Liberalism:

It is no wonder, then, that liberalism is totally different from Christianity, for the foundation is different. Christianity is founded upon the Bible. It bases upon the Bible both its thinking and its life. Liberalism on the other hand is founded upon the shifting emotions of sinful men. – J. Gresham Machen

In our time here in the early 21st Century we have men calling themselves pastors or Christian leaders telling all who will listen to them that the Bible is not authoritative. They say that even though it condemns certain behaviors as sin, we can ignore all that because people who preach or teach directly from the Bible are not obeying God, but are “cheating.” They contend that those of us who are strictly bound to God’s Word as His absolute truth are not meeting the needs of the people in our time. We are not being inclusive. We are attempting to shut or narrow the door of salvation that our Lord has opened wide so EVERYONE who desires to come can do so and remain in their sins. However, I am bound to the Word of God as His truth and know that all of the spiritual gifts I have are to be used only according to His will and that includes never straying from the whole truth from His Word. In light of this let us look at one passage that liberal Christians attempt to use to justify their all-inclusive ministries. Continue reading

The law of liberty and the conscience


by Mike Ratliff

15 To the pure, all things are pure; but to those who are defiled and unbelieving, nothing is pure, but both their mind and their conscience are defiled. Titus 1:15 (NASB) 

I am constantly amazed at the diversity I witness in the believers who interact with this ministry. This, of course, displays Christ’s power to bring together in unity dissimilar people from every place on this planet and from all walks of life. Part of our sanctification is dealing with our unredeemed flesh. God uses it to humble as well as teach us to fight the good fight. We will never be totally sinless as long as we have our flesh within us. Our enemy also works within our flesh to create division in an effort to split what God has unified. Much of the attack from him and his minions will be to foment conflict between mature believers and those who are not so mature. Also, he is always working in a effort to create self-confidence and self-righteousness in believers. He knows that when believers fall into that trap they are working from a base of pride rather than humility. Continue reading

Godly discernment is rooted in Christian maturity


by Mike Ratliff

12 Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφʼ ᾧ καὶ κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ [Ἰησοῦ]. Philippians 3:12 (NA28)

12 Not that I have already received or have been completed, I press on that, if possible, to apprehend it because Christ Jesus has apprehended me. Philippians 3:12 (translated from the NA28 Greek text)

I and those who do what I do often take a lot of heat that most of you know nothing about. There are some who claim to be operating “discernment” ministries or claim that they have “discernment”, but when they go after men of God simply because they are wounded warriors who are under heavy assault by the likes a Brannon Howse and his Worldview Weekend, then you must at least take a few steps back, shut off the noise, get with God, examine the evidence through His truth and wisdom and react, or not, accordingly.  However, those who simply follow the example of the noisemakers trying to gain an audience so they can get more donations from those they suck in to support their “ministries” are the ones that I have found attempting to sneak into the comment section on this blog as trolls to be used by our enemy to torpedo the truth.

On the other hand, I have seen some who claim to do what we do who really shouldn’t. Why? They are not very mature and, therefore, do not have discernment. Because of this they are no different than those apostates whom we expose almost daily by comparing what they do, say, write, preach, and teach against the only standard that counts, the Word of God. You see, that is why not everyone should attempt to do this. I have seen so many with good intentions get gobbled up as soon as they have gone head to head with some determined apostate who knew how to manipulate the English language and intimidate people. Sigh… In any case, I digress… Let’s look at a short passage from the book of Philippians not usually associated with “discernment,” but more with growing in Christian maturity.  Continue reading

The mature in Christ have a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of God


by Mike Ratliff

 15 For this reason I too, having heard of the faith in the Lord Jesus which exists among you and your love for all the saints, 16 do not cease giving thanks for you, while making mention of you in my prayers; 17 that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. Ephesians 1:15-17 (NASB)

This ministry is dedicated to the teaching of God’s truth, uncompromised, with the knowledge that in being obedient in this, God will use this to shine His truths into the hearts of His people thereby drawing them from just being professors in Christ to being mature believers who are obedient to Him in every part of their lives. I know what the former is like. I remember vividly that period prior to God drawing me to Himself, the process He used to do it, and the remarkable result afterward. Continue reading

Discernment is rooted in maturity in Christ


by Mike Ratliff

11 Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης, Ephesians 4:11-14 (NA28)

11 And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some shepherds and teachers 12 for the equipping of the saints to the work of ministry to the building up of the Body of Christ 13 until we all arrive at the unity of the faith and of the fuller knowledge of the Son of God, to complete maturity, at the measure of the stature of the fullness of Christ 14 that we should not longer be infants tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. Ephesians 4:11-14 (translated from the NA28 Greek text)

In 1887, Robert Shindler, a fellow pastor and close friend of Charles Spurgeon, wrote in Spurgeon’s publication, The Sword and the Trowel: “It is all too plainly apparent men are willing to forego the old for the sake of the new. But commonly it is found in theology that that which is true is not new, and that which is new is not true.” If we think deeply and honestly on those searing words with all humility and willingness to repent of what God shows us about ourselves, I am certain that each of us must repent of falling for the fallacy of seeking that which is new or different in our theology. If we are honestly seeking the will of God that is both good and right, but if we are looking to have itching ears tickled or are pursuing the subjective or experiential as the means of fulfillment then all we are really doing is falling for some lie and are revealing that we are indeed just infants in the Lord who are being tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. I doubt if any one reading this really wants that.  Continue reading

Discernment is vital but it only comes to those who are mature in Christ


by Mike Ratliff

11 Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης, Ephesians 4:11-14 (NA28)

11 And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some shepherds and teachers 12 for the equipping of the saints to the work of ministry to the building up of the Body of Christ 13 until we all arrive at the unity of the faith and of the fuller knowledge of the Son of God, to complete maturity, at the measure of the stature of the fullness of Christ 14 that we should no longer be infants tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. Ephesians 4:11-14 (translated from the NA28 Greek text)

In 1887, Robert Shindler, a fellow pastor and close friend of Charles Spurgeon, wrote in Spurgeon’s publication, The Sword and the Trowel: “It is all too plainly apparent men are willing to forego the old for the sake of the new. But commonly it is found in theology that that which is true is not new, and that which is new is not true.” If we think deeply and honestly on those searing words with all humility and willingness to repent of what God shows us about ourselves, I am certain that each of us must repent of falling for the fallacy of seeking that which is new or different in our theology. If we are honestly seeking the will of God that is both good and right, but if we are looking to have itching ears tickled or are pursuing the subjective or experiential as the means of fulfillment then all we are really doing is falling for some lie and are revealing that we are indeed just infants in the Lord who are being tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. I doubt if any one reading this really wants that.  Continue reading

It is vital that genuine believers become mature in Christ


by Mike Ratliff

11 Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης, (Ephesians 4:11-14 NA28)

11 And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some shepherds and teachers,  12 for the equipping of the saints to the work of ministry to the building of the body of Christ; 13 until we all arrive at the unity of the faith and at the fuller knowledge of the Son of God, as a man of complete maturity according to the measure of the stature of the fullness of Christ  14 that we should no longer be infants tossed by waves and carried around by every wind of teaching by the cunning of men with craftiness according to deceitful scheming, (Ephesians 4:11-14 translated from the NA28 Greek text)

In 1887, Robert Shindler, a fellow pastor and close friend of Charles Spurgeon, wrote in Spurgeon’s publication, The Sword and the Trowel: “It is all too plainly apparent men are willing to forego the old for the sake of the new. But commonly it is found in theology that that which is true is not new, and that which is new is not true.” If we think deeply and honestly on those searing words with all humility and willingness to repent of what God shows us about ourselves, I am certain that each of us must repent of falling for the fallacy of seeking that which is new or different in our theology. If we are honestly seeking the will of God that is both good and right, but if we are looking to have itching ears tickled or are pursuing the subjective or experiential as the means of fulfillment then all we are really doing is falling for some lie and are revealing that we are indeed just infants in the Lord who are being tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. I doubt if any one reading this really wants that.  Continue reading

Discernment and Christian Maturity


by Mike Ratliff

12 Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφʼ ᾧ καὶ κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ [Ἰησοῦ]. (Philippians 3:12-13 NA28)

12 Not that I have already received or have been completed, I press on that, if possible, to apprehend it because Christ Jesus has apprehended me. (Philippians 3:12 translated from the NA28 Greek text)

12 Not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me his own. (Philippians 3:12 ESV)

Biblical scholars consider Philippians 3:12 to be a very challenging verse. Here is a word-for-word translation, “Not that already I received or already I have been completed, I pursue but if also I might apprehend on which also I was apprehended by Christ Jesus.” What is Paul talking about? Continue reading

Is It God’s Will For Christians To Have Constant Comfort and Worldly Success?


by Mike Ratliff

7 It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? 8 If you are left without discipline, in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. 9 Besides this, we have had earthly fathers who disciplined us and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? 10 For they disciplined us for a short time as it seemed best to them, but he disciplines us for our good, that we may share his holiness. 11 For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. (Hebrews 12:7-11 ESV)

Only a fragment of the visible Church is holy. Only a Remnant is truly saved. There is actually a great gulf fixed between this Remnant and professing Christians who are in apostasy and/or unbelief. This gulf has many aspects, but one of the main things that separate the two groups is that the Remnant is made up of those who are true worshippers of God. They worship the Father in spirit and truth. Those in apostasy may very well have stirring worship services and sing praise song after praise song in their “Sunday Worship Services,” but that is as far as it goes. It is simply music, and in God’s ears it is nothing more than a clanging gong. Genuine worship of God in spirit and truth comes from the heart of the regenerate who worships Him with every part of their lives. They serve God in all they do. He is their all-in-all. They do not seek for God to make them happy in all things. Instead, they seek to walk holy before the Lord.

Continue reading

Live For The Rest Of The Time In The Flesh No Longer For Human Passions But For The Will Of God


by Mike Ratliff

1 Since therefore Christ suffered in the flesh, arm yourselves with the same way of thinking, for whoever has suffered in the flesh has ceased from sin, 2 so as to live for the rest of the time in the flesh no longer for human passions but for the will of God. (1 Peter 4:1-2 ESV)

When our Lord went to the cross, he also endured torture and suffering. When we celebrate our Lord’s resurrection on “Easter Sunday” or Resurrection Day, we should do so with much do so with much joy, praise and worship. Why? Without our Lord’s resurrection our faith is empty and worthless. Those of us in Christ have the promise of our own resurrection at some point in the future. But, let’s not forget that before He was resurrected He had to die and before He died He suffered.

Continue reading

Finishing Well


by Mike Ratliff

3 Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι’ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, 4 εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς 5 τοὺς ἐν δυνάμει θεοῦ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ 6 ἐν ᾧ ἀγαλλιᾶσθε ὀλίγον ἄρτι, εἰ δέον ἐστίν, λυπηθέντας ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς, 7 ἵνα τὸ δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου, διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ (1 Peter 1:3-7 NA28)

3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the one according to his great mercy has regenerated us to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, 4 to an imperishable inheritance that is undefiled, and unfading, kept in heaven for you, 5 who by God’s power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. 6 In this you greatly rejoice, though now for a little while, if it is necessary, you have been grieved by various trials, 7 that the genuineness of your faith-more precious than gold that perishes though it is tested by fire-may be found to bring praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. (1 Peter 1:3-7 translated from the NA28 Greek text)

I left on a trip early in the morning of August 19th for a scheduled two week meeting in the Kansas City area dealing with restructuring much of how we do our Database Management at our company. However, I knew going into this that there was the possibility that I could receive a message or call or email from my sister that the time in hospice care was drawing to an end for my nephew Travis who has been battling brain cancer for about 6 years or so. In fact, on Wednesday last week I got an email from her saying that the hospice care nurses were saying he had only a matter of hours or days left so we had better be prepared. I called her that night and she confirmed that and I could also sense a deepening dread in her perhaps some weariness. In any case the very next  evening after after my wife drove up to KC from our home in the OKC area to spend the weekend with me, we received the message from her that Travis had died. I made all the arrangements to depart the meetings and head home the next day so we could then drive to Houston to be with family and attend Travis’ funeral, which was on Monday this week. We arrived in Houston with our daughter Sunday afternoon in time to attend the “Viewing” at the funeral home. This was the first time I had seen my sister in several weeks, perhaps months. What a difference! It was a like a massive load had been removed from her. We visited with my brother-in-law, Travis’ brother and sister, and his wife Jennifer and it was amazing how, yes, they were in mourning, but there was also a great release and joy present knowing that the one they loved was no longer suffering and was now in the presence of our Lord.  Continue reading