True Christian suffering


by Mike Ratliff

12 Ἀγαπητοί, μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν γινομένῃ ὡς ξένου ὑμῖν συμβαίνοντος, 13 ἀλλὰ καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασιν χαίρετε, ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι. 14 εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ, μακάριοι, ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ θεοῦ πνεῦμα ἐφʼ ὑμᾶς ἀναπαύεται. 15 μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεὺς ἢ κλέπτης ἢ κακοποιὸς ἢ ὡς ἀλλοτριεπίσκοπος· 16 εἰ δὲ ὡς Χριστιανός, μὴ αἰσχυνέσθω, δοξαζέτω δὲ τὸν θεὸν ἐν τῷ μέρει τούτῳ. 17 ὅτι [ὁ] καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ· εἰ δὲ πρῶτον ἀφʼ ἡμῶν, τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ θεοῦ εὐαγγελίῳ; 18 καὶ εἰ ὁ δίκαιος μόλις σῴζεται, ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται; 19 ὥστε καὶ οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν ἀγαθοποιΐᾳ. 1 Peter 4:12-19 (NA28)

12 Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes among you as a test, as if a strange thing is happening to you, 13 but in so far as you share in the suffering of Christ, rejoice, that in the glory of his revelation you may also rejoice and be glad. 14 If you are reproached in the name of Christ, you are blessed ones because the Spirit of Glory and The Spirit of God rests upon you. 15 Do not let any of you suffer as a murderer or thief or an evildoer or as a meddler, 16 but if any suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. 17 For it is time to begin the judgment at the house of God; and if it begins with us, what will be the end of those disobeying the good news of God? 18 And if the righteous man with difficulty is saved, where will the ungodly and sinner appear? 19 Therefore let those who suffer according to the will of God let them commit their souls to a trustworthy creator while doing good. 1 Peter 4:12-19 (translated from the NA28 Greek text)

Peter wrote this as very real Christian persecution was taking place against the Church. This persecution was sponsored by the Roman government for the most part because Christians would not worship Caesar as their god. From this passage, we learn that when Christian persecution becomes a reality there are some imperatives that become necessary in order for us to become triumphant in and through it. In v12 he tell us to not be surprised when it happens. In other words, we must expect it. I think that is what is causing so much stress in the Church in our time with the rampant apostasy at every level. These judgments, allowed by God, to come upon His Church are meant to purge, purify, and cleanse His Church. Therefore, many former leaders who looked solid before, go apostate. Those who are not genuine believers follow them, but genuine believers, the Sheep, are confused, hurt, struggle, and are even attacked by these wolves in sheep’s clothing as being divisive, et cetera because they will not support the unbiblical things going on in their old church. Been there, done that. Continue reading

The things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal


 

by Mike Ratliff

15 For all things are for your sakes, so that the grace which is spreading to more and more people may cause the giving of thanks to abound to the glory of God.
16 Therefore we do not lose heart, but though our outer man is decaying, yet our inner man is being renewed day by day. 17 For momentary, light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison, 18 while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen; for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. 2 Corinthians 4:15-18 (NASB) 

Religion, if it is worth anything, is worth everything; but it is worth little if it is not worth suffering for. – Matthew Henry

There has been such a long drought of the Word of God being rightly divided by true shepherds of the flock in so much of the visible Church that the spiritually weak and immature believers make up the vast majority. Their understanding of God is not well developed. When suffering comes upon them they react in a complete misinterpretation of what is going on. It is as if they expect everyone to love them and their problems will be over simply because they are now Christians. The Bible is very clear, genuine believers are the ones who endure to the end and they will suffer for Jesus’ sake.  Continue reading

Enduring suffering for doing what is right finds favor with God


by Mike Ratliff

2 My soul longed and even yearned for the courts of the Lord;
My heart and my flesh sing for joy to the living God. Psalms 84:2 (NASB)

I try to reread John Bunyan’s Grace Abounding to the Chief of Sinners from time to time. I need the perspective change found there at times so that I quit listening to the wrangling nature of my flesh and, instead, crucify it, take up my own cross and follow my Lord. That means, I follow His example instead.

18 Servants, be submissive to your masters with all respect, not only to those who are good and gentle, but also to those who are unreasonable. 19 For this finds favor, if for the sake of conscience toward God a person bears up under sorrows when suffering unjustly. 20 For what credit is there if, when you sin and are harshly treated, you endure it with patience? But if when you do what is right and suffer for it you patiently endure it, this finds favor with God. 1 Peter 2:18-20 (NASB)

Continue reading

Apostates, tares, fiery trials, and tests


by Mike Ratliff

24 “A disciple is not above his teacher, nor a slave above his master. 25 It is enough for the disciple that he become like his teacher, and the slave like his master. If they have called the head of the house Beelzebul, how much more will they malign the members of his household! Matthew 10:24-25 (NASB) 

When God saves a person, it is a resurrection from spiritual death to spiritual life. No matter how many years that person lives in this life after that, that condition will not change. However, all those whom God saves are left to deal with their flesh in a demon infested temporal place that He uses to purify and mold them unto the image of their Saviour. This process is dealt with all through the New Testament and is referred to as fiery trials or tests. The journey from that moment of spiritual rebirth to the Celestial City is a pilgrimage along a narrow way through these tests and trials. The way is not bereft of problems, false brethren, false teachers, false prophets, pressure to conform to this Vanity Fair, pressure to dilute the pure truth from God’s Word, pressure to fit in with this lost and dying world, et cetera. It can seem at times that we are about to be destroyed by the very things God is using to perfect us and ready us for our eternity with our Saviour forever.  Continue reading

Tribulation


by Mike Ratliff

20 ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων αὐτόν, 21 οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν, γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται. Matthew 13:20-21 (NA28)

20 And the seed upon the rocky places being sown, this one is like the one listening to the Word and immediately receives it with joy, 21 yet he has no root in himself, but is only transitory, and when tribulation or persecution comes on account of the Word, immediately he falls away. Matthew 13:20-21 (translated from the NA28 Greek text)

In the passage above, tribulation translates θλίψεως (thlipseōs) the genitive singular feminine case of θλίψις (thlipsis). This is a graphic word that literally means “to crush, press, compress, squeeze” and “is from thlaō, “to break.” We see θλίψις again in Matthew 24:21.

21 ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη οἵα οὐ γέγονεν ἀπʼ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδʼ οὐ μὴ γένηται. Matthew 24:21 (NA28)

21 For then there will great tribulation such as has not been from the beginning of the world until now nor will it by any means happen again. Matthew 24:21 (translated from the NA28 Greek text)

Here we have the Nominative, Singular, Feminine form of θλῖψις.  Continue reading

Treasure in earthen vessels


by Mike Ratliff

2 The Lord said to Gideon, “The people who are with you are too many for Me to give Midian into their hands, for Israel would become boastful, saying, ‘My own power has delivered me.’ Judges 7:2 (NASB) 

This walk before the face of God is fraught with difficulty and pain. No one who is His will pass through this life unscathed by affliction, perplexity, persecution, and even being struck down. That may fly in the face of much of the teaching in the Church in our time, but the reality is that Genuine Christians walk through this life being molded and conformed unto the image of Christ. That process is quite painful because much of what is the Christian is chiseled and burned away via the fires of sanctification. As the image of Christ is burned into us, we must remember that whatever is afflicting us will not crush us. What is perplexing us will not result in God forsaking us. Whatever has struck us down will not destroy us. Continue reading

The Christian perspective on suffering in the flesh


by Mike Ratliff

17 For it is better, if it is the will of God, to suffer for doing good than for doing evil.
18 For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh but made alive by the Spirit, 19 by whom also He went and preached to the spirits in prison, 20 who formerly were disobedient, when once the Divine longsuffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is, eight souls, were saved through water. 21 There is also an antitype which now saves us—baptism (not the removal of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God), through the resurrection of Jesus Christ, 22 who has gone into heaven and is at the right hand of God, angels and authorities and powers having been made subject to Him. 1 Peter 3:17-22 (NKJV) 

The Lord Jesus Christ suffered unjustly on behalf of those He came to save because it was God’s will. He perfectly accomplished God’s purposes in this. Even though those in Emergence Christianity are attempting to hijack our Lord’s Crucifixion for their own purposes, let us never forget that His violent, physical execution did terminate His earthly life when He was “put to death in the flesh”, nevertheless, He was “made alive in the spirit” on the third day. This is not referring to the Holy Spirit, but to Jesus’ true inner life, His own spirit, which is contrasted with His humanness, His flesh, which was crucified and lay dead for three days in the tomb. His deity, His Spirit, remained alive, literally “in spirit” (Luke 23:46). In light of our Lord’s suffering for righteousness, Christians should have a “Christian” perspective on suffering in the flesh as well.  Continue reading

For it is better, if it is the will of God, to suffer for doing good than for doing evil


by Mike Ratliff

17 For it is better, if it is the will of God, to suffer for doing good than for doing evil.
18 For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh but made alive by the Spirit, 19 by whom also He went and preached to the spirits in prison, 20 who formerly were disobedient, when once the Divine longsuffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is, eight souls, were saved through water. 21 There is also an antitype which now saves us—baptism (not the removal of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God), through the resurrection of Jesus Christ, 22 who has gone into heaven and is at the right hand of God, angels and authorities and powers having been made subject to Him. 1 Peter 3:17-22 (NKJV) 

The Lord Jesus Christ suffered unjustly on behalf of those He came to save because it was God’s will. He perfectly accomplished God’s purposes in this. Even though those in Emergence Christianity are attempting to hijack our Lord’s Crucifixion for their own purposes, let us never forget that His violent, physical execution did terminate His earthly life when He was “put to death in the flesh”, nevertheless, He was “made alive in the Spirit” on the third day. This is not referring to the Holy Spirit, but to Jesus’ true inner life, His own spirit, which is contrasted with His humanness, His flesh, which was crucified and lay dead for three days in the tomb. His deity, His Spirit, remained alive, literally “in spirit” (Luke 23:46). In light of our Lord’s suffering for righteousness, Christians should have a “Christian” perspective on suffering in the flesh as well.  Continue reading

Do not think that I came to bring peace on earth


by Mike Ratliff 

34 “Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace but a sword. 35 For I have come to “set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law’; 36 and ‘a man’s enemies will be those of his own household.’ 37 He who loves father or mother more than Me is not worthy of Me. And he who loves son or daughter more than Me is not worthy of Me. 38 And he who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me. 39 He who finds his life will lose it, and he who loses his life for My sake will find it. Matthew 10:34-39 (NKJV) 

Cleansing the heart of man-made religiosity is not fun and games. In fact, it hurts. Many resist God’s truth even to the point of bitterly expressing their anger over what is taught or preached. God’s ways are not man’s ways. The way that seems right unto man is not God’s way. Even the regenerate can cling to a paradigm they have constructed in their hearts that represents God in a way that pleases them, but in fact, can be idolatrous. Their God would not do x,y, and z while the Word tells us that the God of the Bible most certainly does allow things to happen to His people in such a way that their idols comes under direct attack. Many of us have learned the hard way that in this age God sometimes allows His people to be oppressed by their governments, big business, false teachers, or social activists. This could very well be unjust treatment. How are we to react? Continue reading

Are you ready to meet God?


by Mike Ratliff

1 Behold, a day is coming for the Lord when the spoil taken from you will be divided among you. 2 For I will gather all the nations against Jerusalem to battle, and the city will be captured, the houses plundered, the women ravished and half of the city exiled, but the rest of the people will not be cut off from the city. 3 Then the Lord will go forth and fight against those nations, as when He fights on a day of battle. 4 In that day His feet will stand on the Mount of Olives, which is in front of Jerusalem on the east; and the Mount of Olives will be split in its middle from east to west by a very large valley, so that half of the mountain will move toward the north and the other half toward the south. 5 You will flee by the valley of My mountains, for the valley of the mountains will reach to Azel; yes, you will flee just as you fled before the earthquake in the days of Uzziah king of Judah. Then the Lord, my God, will come, and all the holy ones with Him! Zechariah 14:1-5 (NASB) 

When I preached in a small Baptist Church in northern Missouri several years ago the title of my sermon was, “Are you ready to meet God?” The main theme of that sermon was who Jesus Christ really is and what He has done to redeem His people from the wrath to come. Even though it has been well over ten years since then, I am convinced that God’s wrath is coming. His wrath burns against all sin. Only those who bear the mark of His Son will be rescued. I have been part of some discussions lately where we all agree to an extent that the growing apostasy in the Church seems to be a precursor for the soon return of our Lord and that was the theme of our last post, Laodicea, the apostate church. Since the Church seems to have abandoned its mission to a large degree, and, instead, has become Compromised with the World and its ways, then we see only two alternatives. Either God will send another Reformation / Revival / Restoration or this Church we see now is the beginnings of the apostate church similar to the Church of Laodicea.

Continue reading

Our Blessed Hope is worth suffering for


by Mike Ratliff

1 James, a bond-servant of God and of the Lord Jesus Christ,
To the twelve tribes who are dispersed abroad: Greetings.
2 Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, 3 knowing that the testing of your faith produces endurance. 4 And let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. James 1:1-4 (NASB) 

33 These things I have spoken to you, so that in Me you may have peace. In the world you have tribulation, but take courage; I have overcome the world.” John 16:33 (NASB) 

While the emergents and other forms of relativistic Christianity attempt to refocus Christians to this present age, we are clearly taught throughout the New Testament that what awaits us after we leave this life is that for which we should really be preparing. In the world, we will have tribulation (θλιψιν) (John 16:33). Θλιψιν symbolically means grievous affliction or distress that applies pressure or burden upon the spirit. Θλιψιν is used to give the picture of one being crushed. At the same time we are given these warnings about our life here as resident aliens, we are also given encouragement beyond measure.  Continue reading

My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness


By Mike Ratliff

31 By faith Rahab the harlot did not perish along with those who were disobedient, after she had welcomed the spies in peace. Hebrews 11:31 (NASB) 

5 Salmon was the father of Boaz by Rahab, Boaz was the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse. 6 Jesse was the father of David the king.
David was the father of Solomon by Bathsheba who had been the wife of Uriah. Matthew 1:5-6 (NASB) 

24 You see that a man is justified by works and not by faith alone. 25 In the same way, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out by another way? 26 For just as the body without the spirit is dead, so also faith without works is dead. James 2:24-26 (NASB) 

How would you like it if your name was forever associated with the profession of prostitution? Rahab lived on the wall in the city of Jericho. When the two spies sent by Joshua entered the city, they stayed at her house. When the city officials knew of their presence, Rahab hid them then helped them escape. In return the spies promised to save her and her family when Jericho was attacked by the Israelites. Later, she was wed to Salmon of the tribe of Judah. Their son Boaz was the kinsman redeemer who married Ruth. Their son Obed became the father of Jesse who became the father of David the King.

This put Rahab in the genealogical line of Jesus Christ. However, she is still called Rahab the Harlot or Rahab the prostitute in scripture. Why? Rahab is a trophy of God’s grace. She is an example to us all that the good we do that is eternal is always by and through God’s grace. When we are weak, yet obedient, God is strong through us. That is why James can say that good works will always accompany genuine saving faith. As regenerate believers, we must learn this. Any works we do in our own abilities are not eternal. All of the work God does through us is eternal. Continue reading

Christian suffering


by Mike Ratliff

35 James and John, the two sons of Zebedee, *came up to Jesus, saying, “Teacher, we want You to do for us whatever we ask of You.” 36 And He said to them, “What do you want Me to do for you?” 37 They said to Him, “Grant that we may sit, one on Your right and one on Your left, in Your glory.” 38 But Jesus said to them, “You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I drink, or to be baptized with the baptism with which I am baptized?” 39 They said to Him, “We are able.” And Jesus said to them, “The cup that I drink you shall drink; and you shall be baptized with the baptism with which I am baptized. 40 But to sit on My right or on My left, this is not Mine to give; but it is for those for whom it has been prepared.” Mark 10:35-40 (NASB) 

The truth, Biblical truth that is, cuts like a sword or the sharpest dagger ever seen. God’s ways are not Man’s ways or the ways of the world. No, God’s ways are antithetical to the ways of fallen Men. Many reading this can testify to losing close friends and having conflict within family groups because God has quickened them by His grace. Their faith is alive. They are regenerate. They now can see the truth and are able to obey God. This new life in Christ belongs to those who have found the narrow gate, which is Christ. They have passed through it in belief and now are on the narrow way which leads to the Celestial City.

The conflict arises from this new life when it comes to bear on those around the believer who know not God. They may indeed be religious. They may be professing Christians, but neither of these things are guarantees of eternal life. The genuine believer is a possessor of the truth, God has written it on his or her heart. However, the unregenerate cannot grasp this truth. They see it as utter foolishness. When the regenerate believer walks in this belief with it affecting all parts of his or her life the unregenerate react in many ways. Anger, resentment, skepticism, hostility, and disdain are just a few of the reactions genuine Christians will encounter when they walk by faith. Continue reading

For it is better, if God should will it so, that you suffer for doing what is right rather than for doing what is wrong


by Mike Ratliff

17 For it is better, if God should will it so, that you suffer for doing what is right rather than for doing what is wrong. 18 For Christ also died for sins once for all, the just for the unjust, so that He might bring us to God, having been put to death in the flesh, but made alive in the spirit; 19 in which also He went and made proclamation to the spirits now in prison, 20 who once were disobedient, when the patience of God kept waiting in the days of Noah, during the construction of the ark, in which a few, that is, eight persons, were brought safely through the water. 21 Corresponding to that, baptism now saves you—not the removal of dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience—through the resurrection of Jesus Christ, 22 who is at the right hand of God, having gone into heaven, after angels and authorities and powers had been subjected to Him. 1 Peter 3:17-22 (NASB) 

The Lord Jesus Christ suffered unjustly on behalf of those He came to save because it was God’s will. He perfectly accomplished God’s purposes in this. Even though those in “emergent christianity” are attempting to hijack our Lord’s Crucifixion for their own purposes, let us never forget that His violent, physical execution did terminate His earthly life when He was “put to death in the flesh”, nevertheless, He was “made alive in the spirit” on the third day. This is not referring to the Holy Spirit, but to Jesus’ true inner life, His own spirit, which is contrasted with His humanness, His flesh, which was crucified and lay dead for three days in the tomb. His deity, His Spirit, remained alive, literally “in spirit” (Luke 23:46). In light of our Lord’s suffering for righteousness, Christians should have a “Christian” perspective on suffering in the flesh as well.

Continue reading