Bond


by Mike Ratliff

1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, 2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, 3 σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης· Ephesians 4:1-3 (NA28)

1 Therefore, I encourage you, I the prisoner in the Lord, to walk worthy of the calling by which you were called, 2 with all humility of mind and meekness, with long-suffering, forebearing one another in love, 3 being eager to keep the unity of the Spirit in the uniting bond of peace. Ephesians 4:1-3 (translated from the NA28 Greek text)

In yesterday’s post “Unity,” we looked the importance of genuine Christian Unity in the Church. Another New Testament word that emphasizes this importance is bond (συνδέσμῳ (sundesmos)), which we see in the passage above where we are to keep the unity of the Spirit in the uniting bond of peace. Continue reading

Unity


by Mike Ratliff

1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, 2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, 3 σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης· Ephesians 4:1-3 (NA28)

1 Therefore, I encourage you, I the prisoner in the Lord, to walk worthy of the calling by which you were called, 2 with all humility of mind and meekness, with long-suffering, forebearing one another in love, 3 being eager to keep the unity of the Spirit in the uniting bond of peace. Ephesians 4:1-3 (translated from the NA28 Greek text)

Like never before in history, we hear much about unity today. However, much of what we hear is not based on a proper understanding of what true unity is. Unity, for example, is not compromise, or tolerance, when we throw out all doctrine so that everyone can “get along.” Neither is unity “brotherhood” or “camaraderie.” which we might find in being members of the same company, union, association, or even church denomination. Nor is unity uniformity, where everyone walks, talks, acts, thinks, and even dresses alike. Continue reading

Walk worthy of the Lord in every way


by Mike Ratliff

9 Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφʼ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι, ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ, 10 περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι τῇ ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ, Colossians 1:9-10 (NA28)

9 Therefore, we also from the day which we heard, do not cease praying for you and asking that you be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, 10 to walk worthy of the Lord in every way pleasing to Him in every good work bearing fruit and growing in the knowledge of God. Colossians 1:9-10 (translated from the NA28 Greek text)

It seems my life has become a continuous series of tests and trials, putting me into places of contention in which it is clearly apparent to me that the way I have gone before is not how God would have me go and be walking worthy of the Lord in every way pleasing to Him in every good work bearing fruit and growing in the knowledge of God. Of course, the reason this is clearly apparent to me is that the part of me that is under the spotlight is my pride. I can act like those around me in arrogant, self-protection or I can, in the power of the Holy Spirit, deny self and μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος, with all lowliness and meekness, with longsuffering, seek to ἀνέχομαι, forebear with those with whom I in contention ἐν ἀγάπῃ, in love. Of course, I have paraphrased Ephesians 4:2, which is actually about unity within the Body of Christ. However, I am convinced that we must also apply the same forbearance to everyone while never compromising by unifying with those who are not true Christians.  Continue reading

What divides what should be unified in the Body of Christ?


by Mike Ratliff

9 Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφʼ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι, ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ, 10 περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι τῇ ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ, Colossians 1:9-10 (NA28)

9 Therefore, we also from the day which we heard, do not cease praying for you and asking that you be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding,10 to walk worthy of the Lord in every way pleasing to Him in every good work bearing fruit and growing in the knowledge of God;  Colossians 1:9-10 (translated from the NA28 Greek text)

In discussions with other believers we have all come to the conclusion that our walks in this life are actually a continuous series of tests and trials, putting us into places of contention in which it is has become apparent to us that the way we have gone before is not how God would have us go and be walking worthy of the Lord in every way pleasing to Him in every good work bearing fruit and growing in the knowledge of God. If we become self-focused and prayer-less through this then this could become very burdensome and discouraging. However, as seek the Lord’s face in prayer and repentance we see that God is putting those things in us that are not of Christ under the spotlight, such as pride. Our response to this is crucial. We can respond the way the world does in arrogance and self-protection or we can, in the power of the Holy Spirit, deny self and  μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος, with all lowliness and meekness, with longsuffering, seek to ἀνέχομαι, forebear with those with whom we are in contention ἐν ἀγάπῃ, in love. Of course, I have paraphrased Ephesians 4:2, which is actually about unity within the Body of Christ. However, I am convinced that we must also apply the same forbearance to everyone while never compromising by unifying with those who are not true Christians. Shouldn’t we treat everyone the way our Lord would? Continue reading

Christian Oneness


by Mike Ratliff

7 The end of all things is near; therefore, be of sound judgment and sober spirit for the purpose of prayer. 8 Above all, keep fervent in your love for one another, because love covers a multitude of sins. 9 Be hospitable to one another without complaint. 1 Peter 4:7-9 (NASB) 

Our sanctification is designed by God to transform us unto the image of Christ. The human heart before regeneration is clueless about the ways of God. The unregenerate heart can only comprehend the wisdom of the world. This ‘wisdom,’ such as it is, views the Christian calling as utter foolishness. Sadly, there are innumerable professing Christians in our time who claim that Jesus is their Saviour, but they cling to worldly comforts as they view the self-denied life as peculiar and only for Jesus freaks and fanatics. Continue reading

Unity of mind among Christians is born from our union with Christ


by Mike Ratliff

8 To sum up, all of you be harmonious, sympathetic, brotherly, kindhearted, and humble in spirit; 9 not returning evil for evil or insult for insult, but giving a blessing instead; for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing. 1 Peter 3:8-9 (NASB) 

I have always used this ministry to stand against compromise of the Gospel and all that goes with it just as Charles Spurgeon did in the late 19th Century during the Down Grade Controversy. This stand has never been popular with the majority of professing Christians. That’s fine, I don’t do this in order make the majority of professing Christians like me or to make them feel good about what they are doing in their local churches or to continue to follow certain Christian leaders who claim to be solid in doctrine while actually ministering on the side in ways that, if made public, would ruin their reputations and cause them to lose not only followers, but who knows how much money. Taking a stand on God’s truth, Biblical Truth against what Christian leaders are saying and doing that are heretical leading to apostasy is not for those who think that Christians must always be positive and never rebuke another Christian no matter what they say or do. Of course, the reason that many of us call the visible Church in our time the Laodicean Church is that it is all about unity at all costs instead of being all about unity within our union with Christ.

Continue reading

Biblical unity and separation


by Mike Ratliff

5 For this reason I left you in Crete, that you would set in order what remains and appoint elders in every city as I directed you, 6 namely, if any man is above reproach, the husband of one wife, having children who believe, not accused of dissipation or rebellion. 7 For the overseer must be above reproach as God’s steward, not self-willed, not quick-tempered, not addicted to wine, not pugnacious, not fond of sordid gain, 8 but hospitable, loving what is good, sensible, just, devout, self-controlled, 9 holding fast the faithful word which is in accordance with the teaching, so that he will be able both to exhort in sound doctrine and to refute those who contradict. Titus 1:5-9 (NASB) 

It doesn’t take very long for me to discern whether the person I am dealing with is truly God’s man or woman or is a pretender. That personal interaction is necessary for me to see the true nature and focus of the person. As we debate or discuss doctrinal or church issues or even secular issues it soon becomes very clear whether I am dealing with someone who is walking within the Lordship of Christ or is their own man or woman. Their values soon become apparent. All of us are in various stages of spiritual growth and repentance to be sure, but the mark of the washing of regeneration is there to be seen in all of God’s people that cannot be counterfeited. Of course, this is only discernible by those who are looking for it and then only through God’s testing fires.  Continue reading

Christians are to be unified in love while not being divided over every wind of doctrine


by Mike Ratliff

22 But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, 23 gentleness, self-control; against such things there is no law. 24 Now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires.
25 If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Galatians 5:22-25 (NASB) 

On one hand, we are commanded in Sacred Scripture to stand firm while holding to God’s truth as “The Truth” with no exceptions. On the other hand, we are also commanded in the same Word of God to walk in unity with the whole Body of Christ. Unfortunately, many today insist on the latter while teaching that in order to obey it we must totally neglect the former. I read the Bible through each year totally outside of my studies. I find it very interesting to be reading through several chapters of a book in the Old or New Testament and come across passages that I have used in developing a post or a teaching. It is then that I pause and put those passages into the context of the whole. In this, we learn to be more careful with God’s Word by keeping everything in its proper context. Those who excise segments of Sacred Scripture outside of their proper context run a great danger of error. One example is found in Ephesians 4 in which Paul calls for the Church to be unified in love while not being divided over “every wind of doctrine.” Some have used this passage in attempts to silence our call for the Church to return to adherence to proper doctrine.  Continue reading

Water Baptism and the One Baptism


by Mike Ratliff

37 Ἀκούσαντες δὲ κατενύγησαν τὴν καρδίαν εἶπόν τε πρὸς τὸν Πέτρον καὶ τοὺς λοιποὺς ἀποστόλους· τί ποιήσωμεν, ἄνδρες ἀδελφοί ; 38 Πέτρος δὲ πρὸς αὐτούς· μετανοήσατε, [φησίν,] καὶ βαπτισθήτω ἕκαστος ὑμῶν ἐπὶ τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν ὑμῶν καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος. Acts 2:37-38 (NA28)

37 Now when they heard this, they were pierced to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, “Brethren, what shall we do?” 38 Peter said to them, “Repent, and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins; and you will receive the gift of the Holy Spirit. Acts 2:37-38 (NASB) 

12 Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ μέλη πολλὰ ἔχει, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σῶμα, οὕτως καὶ ὁ Χριστός· 13 καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, εἴτε Ἰουδαῖοι εἴτε Ἕλληνες εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι, καὶ πάντες ἓν πνεῦμα ἐποτίσθημεν. 1 Corinthians 12:12-13 (NA28)

12 For even as the body is one and yet has many members, and all the members of the body, though they are many, are one body, so also is Christ. 13 For by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit. 1 Corinthians 12:12-13 (NASB) 

This morning when we attended church we witnessed the baptism of about 15 people. Some were teenagers. Some were adults. Afterwards, we worshipped and prayed then we heard the Gospel preached with power by a young man who was one of the youth in our church when I was teaching there back in the 1980’s. Why does our church have such a large number of people being baptized each month while so many other SBC churches do not? The key to that is that God is moving through the obedience of our people in sharing the Gospel and making disciples as our Lord commanded in His Great Commission.

16 But the eleven disciples proceeded to Galilee, to the mountain which Jesus had designated. 17 When they saw Him, they worshiped Him; but some were doubtful. 18 And Jesus came up and spoke to them, saying, “All authority has been given to Me in heaven and on earth. 19 Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, 20 teaching them to observe all that I commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age.” Matthew 28:16-20 (NASB) 

Notice the importance of baptism in the passages I shared here. However, if we dig deeper we will find that there is the Baptism that is a sign which we witnessed this morning in church and then there is the “One Baptism” that Paul talked about in 1 Corinthians 12:12-13, which is not the same thing at all.  Continue reading

Biblical unity, humility, and obedience


by Mike Ratliff

12 So, as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness and patience; 13 bearing with one another, and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone; just as the Lord forgave you, so also should you. 14 Beyond all these things put on love, which is the perfect bond of unity. 15 Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body; and be thankful. 16 Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. 17 Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Colossians 3:12-17 (NASB) 

The number one accusation thrown at those who take up the armor of God and use it in the battle as they are called to do, is that they are full of pride. Those who use this fiery dart are equating certainty with pride. Extra-biblical revelation should not be used in the battle by God’s warriors. Instead, the source of truth that is used is the sword of the Spirit itself, the Word of God. Experience is extra-biblical. Man’s teachings, if contrary to the Word of God, are extra-biblical. One’s own private interpretation of Scripture and/or experience is extra-biblical. These battles may appear to cause disunity in the Body, but unity that is held together through compromise is false. Christians should never seek to be yoked up with those who hold doctrine or beliefs that are contrary to the truth from God’s Word or are based solely on extra-biblical sources. Unity in the Body of Christ is commanded in God’s Word, but that unity is not based in compromise, but love and humility within those who are obedient to the truth. Continue reading

Unity within the Body of Christ


by Mike Ratliff

1 Therefore I, the prisoner of the Lord, implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called, 2 with all humility and gentleness, with patience, showing tolerance for one another in love, 3 being diligent to preserve the unity of the Spirit in the bond of peace. Ephesians 4:1-3 (NASB) 

While the most common accusation against my friends at CRN is that their expositions cause disunity amongst the brethren, the call from the Word of God is not unity at all costs, but unity within the Body of Christ in the Spirit in the bond of peace. The key to having unity among Christians is not that all claim to be Christians, but that the Holy Spirit bestows oneness within all true believers through which He creates a bond of peace that is godly love for one another.

Continue reading

Christian unity


by Mike Ratliff

7 The end of all things is near; therefore, be of sound judgment and sober spirit for the purpose of prayer. 8 Above all, keep fervent in your love for one another, because love covers a multitude of sins. 9 Be hospitable to one another without complaint. 1 Peter 4:7-9 (NASB) 

Our sanctification is designed by God to transform us unto the image of Christ. The human heart before regeneration is clueless about the ways of God. The unregenerate heart can only comprehend the wisdom of the world. This ‘wisdom,’ such as it is, views the Christian calling as utter foolishness. Sadly, there are innumerable professing Christians in our time who claim that Jesus is their Saviour, but they cling to worldly comforts as they view the self-denied life as peculiar and only for Jesus freaks and fanatics and even go so far as accusing Bible teachers like me of “throwing a lot of law” at Christians.  Continue reading

Christians are called to walk worthy of the calling by which they were called


by Mike Ratliff

1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, 2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, 3 σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης· (Ephesians 4:1-3 NA28)

1 Therefore, I, the prisoner of the Lord, encourage you to walk worthy of the calling by which you were called, 2 with all humility of mind and meekness with long-suffering forbearing one another in love, 3 being eager to keep the oneness of the Spirit in the uniting bond of peace. (Ephesians 4:1-3 translated from the NA28 Greek text)

Please read Ephesians 4:1-3, which I placed at the top of this post. What is to be our demeanor in how we deal with each other as fellow believers? Paul starts out by reminding the Ephesians that he is writing the epistle from prison and that he is in prison because of his ministry. That means that the faithful Christian walk can be costly and that, like him, we can pay a considerable personal price if we remain faithful to our Lord in the face of persecution. From that “reminder,” Paul encourages us all to walk our Christian walk “worthy of the calling by which we were called…” What does that mean? Our “walk” refers to our daily conduct. Paul is calling for all believers to “walk” in such a way their lives match their position in Christ which is the outcome of the effectual “calling” by God himself. No one comes to Christ unless effectually called by God: Romans 1:18; 11:29; 1 Corinthians 1:26; Philippians 3:14; 2 Thessalonians 1:11; 2 Timothy 1:9; Hebrews 3:1. Continue reading

And Above All These Put On Love Which Binds Everything Together In Perfect Harmony


by Mike Ratliff

7 The end of all things is at hand; therefore be self- controlled and sober- minded for the sake of your prayers. 8 Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. 9 Show hospitality to one another without grumbling. (1 Peter 4:7-9 ESV)

Our sanctification is designed by God to transform us unto the image of Christ. The human heart before regeneration is clueless about the ways of God. The unregenerate heart can only comprehend the wisdom of the world. This ‘wisdom,’ such as it is, views the Christian calling as utter foolishness. Sadly, there are innumerable professing Christians in our time who claim that Jesus is their Saviour, but they cling to worldly comforts as they view the self-denied life as peculiar and only for Jesus freaks and fanatics.

Continue reading