Do not be conformed to this age


by Mike Ratliff

1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν· 2 καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον. Romans 12:1-2 (NA28)

1 Therefore, I urge you brothers through the compassions of God to present your bodies as living, holy sacrifices, well pleasing to God, which is your spiritual service. 2 And do not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind that you may discern the will of God, that which is good and well pleasing and perfect. Romans 12:1-2 (translated from the NA28 Greek text)

One of the markers of genuineness in a Christian is separation from the world. This isn’t a physical removal from planet Earth or a disintegration of the body of a Christian. A genuine Christian’s character should be in a continual upgrade unto Christlikeness. That means that as he or she cooperates with God in their sanctification, working out their salvation with fear and trembling, their character will take on more and more of Christ’s character. They will love what He loves and hate what he hates. God is love, but He hates a certain type of love. Continue reading

What must we do to fight the good fight?


by Mike Ratliff

1 But realize this, that in the last days difficult times will come. 2 For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, 3 unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, 4 treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, 5 holding to a form of godliness, although they have denied its power; Avoid such men as these. 6 For among them are those who enter into households and captivate weak women weighed down with sins, led on by various impulses, 7 always learning and never able to come to the knowledge of the truth. 2 Timothy 3:1-7 (NASB) 

This coming Monday I am leading the Bible study in our Small Group. We have been working our way through Hosea. If you have studied Hosea then you know what a mess Israel and Judah had made of their obedience to their covenant with God. They resembled in many ways that description written by Paul in the passage above. In my own experience on this blog and on others where we have dealt with obvious heretics and very “liberal christians” who considered everything we taught and stood for as nothing more than legalism. However, their behavior matched that list above as well even though they insisted that they were the “real christians.” Continue reading

There is no such thing as a new kind of Christianity!


by Mike Ratliff

3 As I urged you upon my departure for Macedonia, remain on at Ephesus so that you may instruct certain men not to teach strange doctrines, 4 nor to pay attention to myths and endless genealogies, which give rise to mere speculation rather than furthering the administration of God which is by faith. 5 But the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. 1 Timothy 1:3-5 (NASB) 

This blog has been online since 2006 and over the years I have tried to address all of the forms of “Christianity” that were in fact “Strange Fire.” How did we know they were “Strange Fire?” They did not line up with what God’s Word says His people will do as they serve Him. It is amazing how no matter how “new” the attacks on God’s truth are, the more they consist of the very same rebellion that is exposed throughout both the Old and New Testaments of Sacred Scripture. The arguments of those who propose “different doctrines” rather than the stewardship from God that is by faith expose hearts that are spiritually blind. They may indeed have very different religions or doctrines from each other, but their opposition to the truth of God will all be according the very same rebellion found in the temptation from the serpent in Genesis 3:1, “Yea, hath God said,…?” Those who dwell and minister in this area of rebellion do so with a sense of self-confidence that they are “right” and “cutting-edge” and “not mired in the past” are actually guilty of casting doubt on God’s good doctrines given to the Church while constructing man-made theologies whose foundations are no better than wet sand and, even worse, they attempt to gain as many followers as possible to reject the truth and enter with them into the ‘New Kind of Christianity’ that is their version of the church founded on their different doctrines.

Continue reading

For our struggle is not against flesh and blood


by Mike Ratliff

10 Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. 11 Put on the full armor of God, so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. 12 For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Ephesians 6:10-12 (NASB) 

In the passage above the words “Put on” translate the Greek verb ἐνδύσασθε (endysasthe) the second plural, aorist middle imperative case of ἐνδύω (endyō) which means “clothe.” This is a command for believers to clothe themselves with the “full armor of God” and never take it off. Why? The Church and God’s truth are continually under attack by our enemy. We ἐνδύσασθε this whole armor in order to stand firm in the evil day. Well, this is most definitely an evil day when truth is seen as something to be bargained away or shunned while lies and that which only appears to be the truth is elevated as if it is the truth. Therefore, we must become discerning and wise and that means we must consistently wear this armor.  Continue reading

The Gospel vs Another Gospel


by Mike Ratliff

23 Then if anyone says to you, ‘Behold, here is the Christ,’ or ‘There He is,’ do not believe him. 24 For false Christs and false prophets will arise and will show great signs and wonders, so as to mislead, if possible, even the elect. Matthew 24:23-24 (NASB) 

I will be 67 years old later this year. I have been a Christian for over 32 years, but I grew up in a “Christian” home going to church every Sunday until I grew up and went my own way. I know that Christians are commanded to be forgiving, kind, and gentle with others. However, we are also commanded to stand firm and withstand false teachers and their doctrines. When I began writing and blogging as an extension of my teaching ministry, I soon experienced a very rude awakening. When I wrote about things that were experiential and not tied to any specific doctrines no one seemed to care, but the closer I came to that dividing line that separates God’s Truth from everything else, the attacks of every sort seemed to descend on me from every direction. The more precise I came in laying out what is true from that which is not true, the angrier many of my so-called brethren became. It seems the way to ‘get along’ in the visible church is to accept the default form of Christianity and never, even if you have irrefutable Biblical truth to the contrary, teach against it. The one who does that is labeled as divisive as well as an enemy of Christian unity. But this stance is all one-sided. We are divisive for publishing God’s pure doctrines, but those who hold to man-made doctrines are allowed to say anything they want about us. It is as if they have free speech, but we do not.  Continue reading

Prayer that is powerful and effectual


by Mike Ratliff

16 ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων ὅπως ἰαθῆτε. Πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. James 5:16 (NA28)

16 Therefore, confess your sins to one another and pray on behalf of one another so that you may be cured. The petition of the righteous, being effective, has great power. James 5:16 (translated from the NA28 Greek text)

Prayer, to me, has always been a very personal thing. Yes, I have always admired those people who can pray those long eloquent prayers publicly, but I am not one of those. When I pray, I do so with a one-on-one between me and God. Of course, there is always Paul’s exhortation from 1 Thessalonians 5:17.

17 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, 1 Thessalonians 5:17 (NA28)

17 unceasingly pray, 1 Thessalonians 5:17 (translated from the NA28 Greek text)

That exhortation is talking about how we walk through each day, that is, with our focus being eternal rather than temporal. I, for one, believe that this is more important for me to do than learning how to pray long eloquent prayers in public. In any case, prayer is important and it is far more important to pray as James described, don’t you think?
Continue reading

Judging


by Mike Ratliff

1 “Do not judge so that you will not be judged. 2 For in the way you judge, you will be judged; and by your standard of measure, it will be measured to you. Matthew 7:1-2 (NASB)

It is impossible to walk through one’s day without having to make judgments. In fact our Lord Jesus who made the oft misquoted and misunderstood command found in Matthew 7:1 and Luke 6:37 to “Do not judge!” also made the following command.

14 But when it was now the midst of the feast Jesus went up into the temple, and began to teach. 15 The Jews then were astonished, saying, “How has this man become learned, having never been educated?” 16 So Jesus answered them and said, “My teaching is not Mine, but His who sent Me. 17 If anyone is willing to do His will, he will know of the teaching, whether it is of God or whether I speak from Myself. 18 He who speaks from himself seeks his own glory; but He who is seeking the glory of the One who sent Him, He is true, and there is no unrighteousness in Him.
19 “Did not Moses give you the Law, and yet none of you carries out the Law? Why do you seek to kill Me?” 20 The crowd answered, “You have a demon! Who seeks to kill You?” 21 Jesus answered them, “I did one deed, and you all marvel. 22 For this reason Moses has given you circumcision (not because it is from Moses, but from the fathers), and on the Sabbath you circumcise a man. 23 If a man receives circumcision on the Sabbath so that the Law of Moses will not be broken, are you angry with Me because I made an entire man well on the Sabbath? 24 Do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment.” John 7:14-24 (NASB)
Continue reading

Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God


by Mike Ratliff

19 Do not quench the Spirit; 20 do not despise prophetic utterances. 21 But examine everything carefully; hold fast to that which is good; 22 abstain from every form of evil. 1 Thessalonians 5:19-22 (NASB) 

God has called His people to discernment. If you listen to many so-called Christians in our time, you would think the very opposite. In fact, to question the veracity of someone’s teaching is considered the ultimate case of uncouthness in these so-called postmodern times. I find it very interesting that this concept works only in one direction. These who hold to this sort of “ministry” are very quick to point fingers at those of us who do proclaim that God’s Word is The Truth and we are all called to obey Him. We are seen as being immersed in legalism when we draw lines that are precise and unyielding based entirely from clear biblical teaching. However, those of us who do this are anything but that. Instead, we are being obedient to what God tells us to do in His Word. We must test every spirit.  Continue reading

Godly Discernment vs Hypocritical Judging


by Mike Ratliff

11 “Blessed are you when people insult you and persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of Me. 12 Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great; for in the same way they persecuted the prophets who were before you. Matthew 5:11-12 (NASB) 

Christian apologetics and discernment are very serious things. It is very easy to incorporate the ways of the world into method and focus in this. When this happens then attacks on professing Christians come from an impure motive. This then causes the ones making the accusations to use slander, speaking evil against their target falsely. They revile the Christian, persecuting him and his ministry using innuendo. They have no real evidence that their accusations are true. Guilt by association is their bludgeon and their usage is meant to deceive many into believing their false report. How are we to balance this? We must continue to stand firm and, using the discernment given to us by God, expose false shepherds. It must begin with godliness.  Continue reading

Speaking the truth in love


by Mike Ratliff

4 There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling; 5 one Lord, one faith, one baptism; 6 one God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.
7 But to each one of us grace was given according to the measure of Christ’s gift. 8 Therefore He says:
“When He ascended on high,
He led captivity captive,
And gave gifts to men.”
9 (Now this, “He ascended”—what does it mean but that He also first descended into the lower parts of the earth? 10 He who descended is also the One who ascended far above all the heavens, that He might fill all things.)
11 And He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, 12 for the equipping of the saints for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, 13 till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ; 14 that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men, in the cunning craftiness of deceitful plotting, 15 but, speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head—Christ— 16 from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Ephesians 4:4-16 (NKJV) 

Biblical discernment is not legalism. It is not being a know-it-all who just rains on everyone’s parade, taking all the fun away from those exploring new ways of “experiencing God” or “expanding their faith.” No, it isn’t that at all. First and foremost it is done from the context of maintaining unity within one body and one Spirit through speaking of truth in love so that all truly in Christ will grow up in every way into Him who is their head. Those who exercise this discernment from this motive may at times appear to be focusing on the shortcomings of certain “Christian leaders” to the chagrin of those who follow them. Well, when we do that it can be quite exasperating on our part I assure you. Why? Those who are deceived by these deceivers DO NOT LISTEN. Continue reading

The Gatekeepers of False Teachers


I listened to this episode of the Bible Thumping Wingnut this evening. I found it troubling, but, then again, when this ministry first began I worked shoulder to shoulder with Ken Silva doing heavy duty discernment work and this episode sure took me back. I am convinced that our enemy has worked very hard within the Visible Church to discredit discernment ministries by making the wolves attacking the Body of Christ appear to be victims of slander and unfair exposure by those of us who simply tell the truth about what is going on in those “ministries.” Here is the link: The Gatekeepers of False Teachers

Discernment and man-made religiosity


by Mike Ratliff

10 When I entered the house of Shemaiah the son of Delaiah, son of Mehetabel, who was confined at home, he said, “Let us meet together in the house of God, within the temple, and let us close the doors of the temple, for they are coming to kill you, and they are coming to kill you at night.” 11 But I said, “Should a man like me flee? And could one such as I go into the temple to save his life? I will not go in.” 12 Then I perceived that surely God had not sent him, but he uttered his prophecy against me because Tobiah and Sanballat had hired him. 13 He was hired for this reason, that I might become frightened and act accordingly and sin, so that they might have an evil report in order that they could reproach me. 14 Remember, O my God, Tobiah and Sanballat according to these works of theirs, and also Noadiah the prophetess and the rest of the prophets who were trying to frighten me. Nehemiah 6:10-14 (NASB) 

16 Therefore no one is to act as your judge in regard to food or drink or in respect to a festival or a new moon or a Sabbath day— 17 things which are a mere shadow of what is to come; but the substance belongs to Christ. 18 Let no one keep defrauding you of your prize by delighting in self-abasement and the worship of the angels, taking his stand on visions he has seen, inflated without cause by his fleshly mind, 19 and not holding fast to the head, from whom the entire body, being supplied and held together by the joints and ligaments, grows with a growth which is from God. Colossians 2:16-19 (NASB) 

Carefully read both passages I placed at the top of this post. In both passages false prophets have proclaimed to know something or have a message from God or have received a vision from God that is not true. In Nehemiah’s case, he perceived that the person was not from God, but from his enemies and so he refused to go. In the passage from Colossians, the Apostle Paul is giving us an example of how false prophets attempt to manipulate their followers using man-made religiosity and also by claiming to have received visions from God, but, of course, that is not true. Nowhere in God’s Word are we commanded to have fellowship with those who teach and preach heresy. No, we are to separate from them and warn the flock. In Nehemiah’s case the person attempting to cause fear was easy to discern because this attempt would stop the work God had commanded Nehemiah to do. In the second case, we discern what is wrong when we notice that the focus is never on the the glory and magnification of our Lord Jesus Christ, but on some fleshly religiosity. When we think on these things, using the discernment God has given us grounded in the Christian maturity God has grown in us, we can clearly see what is going on.

Continue reading

Godly discernment is rooted in Christian maturity


by Mike Ratliff

12 Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφʼ ᾧ καὶ κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ [Ἰησοῦ]. Philippians 3:12 (NA28)

12 Not that I have already received or have been completed, I press on that, if possible, to apprehend it because Christ Jesus has apprehended me. Philippians 3:12 (translated from the NA28 Greek text)

I and those who do what I do often take a lot of heat that most of you know nothing about. There are some who claim to be operating “discernment” ministries or claim that they have “discernment”, but when they go after men of God simply because they are wounded warriors who are under heavy assault by the likes a Brannon Howse and his Worldview Weekend, then you must at least take a few steps back, shut off the noise, get with God, examine the evidence through His truth and wisdom and react, or not, accordingly.  However, those who simply follow the example of the noisemakers trying to gain an audience so they can get more donations from those they suck in to support their “ministries” are the ones that I have found attempting to sneak into the comment section on this blog as trolls to be used by our enemy to torpedo the truth.

On the other hand, I have seen some who claim to do what we do who really shouldn’t. Why? They are not very mature and, therefore, do not have discernment. Because of this they are no different than those apostates whom we expose almost daily by comparing what they do, say, write, preach, and teach against the only standard that counts, the Word of God. You see, that is why not everyone should attempt to do this. I have seen so many with good intentions get gobbled up as soon as they have gone head to head with some determined apostate who knew how to manipulate the English language and intimidate people. Sigh… In any case, I digress… Let’s look at a short passage from the book of Philippians not usually associated with “discernment,” but more with growing in Christian maturity.  Continue reading

The Compromised Church is a Friend of the World


by Mike Ratliff

1 And when I came to you, brethren, I did not come with superiority of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God. 2 For I determined to know nothing among you except Jesus Christ, and Him crucified. 3 I was with you in weakness and in fear and in much trembling, 4 and my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, 5 so that your faith would not rest on the wisdom of men, but on the power of God.
6 Yet we do speak wisdom among those who are mature; a wisdom, however, not of this age nor of the rulers of this age, who are passing away; 7 but we speak God’s wisdom in a mystery, the hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory; 8 the wisdom which none of the rulers of this age has understood; for if they had understood it they would not have crucified the Lord of glory; 9 but just as it is written,
“Things which eye has not seen and ear has not heard,
And which have not entered the heart of man,
All that God has prepared for those who love Him.”
10 For to us God revealed them through the Spirit; for the Spirit searches all things, even the depths of God. 11 For who among men knows the thoughts of a man except the spirit of the man which is in him? Even so the thoughts of God no one knows except the Spirit of God. 12 Now we have received, not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God, 13 which things we also speak, not in words taught by human wisdom, but in those taught by the Spirit, combining spiritual thoughts with spiritual words.
14 But a natural man does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him; and he cannot understand them, because they are spiritually appraised. 15 But he who is spiritual appraises all things, yet he himself is appraised by no one. 16 For who has known the mind of the Lord, that he will instruct Him? But we have the mind of Christ. 1 Corinthians 2 (NASB)

One of the most subtle aspects of the Compromised Church is its friendship with the world. All through the Bible we are told that we are not to love the things of this world, nor are we to be conformed to this world, nor are we to see this world as our home, but we are to have our treasure in Heaven rather than in the world. We are to be transformed by the renewing of our minds. We are to live this life with eternity in mind.  Continue reading