What divides what should be unified in the Body of Christ?


by Mike Ratliff

9 Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφʼ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι, ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ, 10 περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι τῇ ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ, Colossians 1:9-10 (NA28)

9 Therefore, we also from the day which we heard, do not cease praying for you and asking that you be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding,10 to walk worthy of the Lord in every way pleasing to Him in every good work bearing fruit and growing in the knowledge of God;  Colossians 1:9-10 (translated from the NA28 Greek text)

In discussions with other believers we have all come to the conclusion that our walks in this life are actually a continuous series of tests and trials, putting us into places of contention in which it is has become apparent to us that the way we have gone before is not how God would have us go and be walking worthy of the Lord in every way pleasing to Him in every good work bearing fruit and growing in the knowledge of God. If we become self-focused and prayer-less through this then this could become very burdensome and discouraging. However, as seek the Lord’s face in prayer and repentance we see that God is putting those things in us that are not of Christ under the spotlight, such as pride. Our response to this is crucial. We can respond the way the world does in arrogance and self-protection or we can, in the power of the Holy Spirit, deny self and  μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος, with all lowliness and meekness, with longsuffering, seek to ἀνέχομαι, forebear with those with whom we are in contention ἐν ἀγάπῃ, in love. Of course, I have paraphrased Ephesians 4:2, which is actually about unity within the Body of Christ. However, I am convinced that we must also apply the same forbearance to everyone while never compromising by unifying with those who are not true Christians. Shouldn’t we treat everyone the way our Lord would? Continue reading

What Is That to You?


by Mike Ratliff

20 Peter, turning around, *saw the disciple whom Jesus loved following them; the one who also had leaned back on His bosom at the supper and said, “Lord, who is the one who betrays You?” 21 So Peter seeing him *said to Jesus, “Lord, and what about this man?” 22 Jesus *said to him, “If I want him to remain until I come, what is that to you? You follow Me!” John 21:20-22 (NASB)

Part of my makeup that God molded into my character is the ability to observe, take note, and analyze as part of Him directing what I study and pray about in order to obediently minister in my writing and teaching. What do I observe? Everything! I take note of my fellow Christians when they interact on this blog and others. I see the patterns of what is hot and what is not. I have seen people come at me or one of my friends with vehement viciousness over doctrinal differences. What have I learned? I have learned that humans have a huge problem in wanting to control other people.

Those of us who write for CRN are often called “Watchbloggers” by those who believe that we go too far in comparing what is really going on doctrinally in the church in our time to what should be going on. Much of what is “wrong” in the Church in our time is a drive to reform it into “man-centered” relevancy. When we reveal the very words of those leaders doing this then out come those accusing us of being “over the top” or “arrogant” or “backward” or “legalistic” even “heretical” because we obediently reveal what is said in comparison with what the Bible says.

Since the adherents of “relevancy” are mired in their man-centered worldview, they insist that Biblical truth to that level is unknowable. For instance, they say that the Doctrines of Grace are heretical. For us to say that God is Sovereign in election and saves His people whom He chose before the foundation of the world, then we are heretics even though we teach exactly what the Bible says. Continue reading

The Spirit of the Antichrist


by Mike Ratliff

15 Do not love the world nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. 16 For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. 17 The world is passing away, and also its lusts; but the one who does the will of God lives forever.
18 Children, it is the last hour; and just as you heard that antichrist is coming, even now many antichrists have appeared; from this we know that it is the last hour. 19 They went out from us, but they were not really of us; for if they had been of us, they would have remained with us; but they went out, so that it would be shown that they all are not of us. 1 John 2:15-19 (NASB) 

If you are at all familiar with Eschatology and the many different views on the end times then you have undoubtedly read or heard of a man who is referred to as the antichrist. However, you may be surprised to learn that the word “antichrist” is found in the Bible only in John’s epistles of 1st John and 2nd John. The study of this person or persons is not the intent of this article. I have no doubt that in God’s timing the final antichrist will be revealed, but for now I would like to look at the attributes that we should understand are of the spirit of the antichrist.
Continue reading

Do Not Love the World


by Mike Ratliff

1 Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. 2 And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Romans 12:1-2 (NASB) 

One of the markers of genuineness in a Christian is separation from the World. This isn’t a physical removal from planet Earth or a disintegration of the body of a Christian. A genuine Christian’s character should be in a continual upgrade unto Christlikeness. That means that as he or she cooperates with God in their sanctification, working out their salvation with fear and trembling, their character will take on more and more of Christ’s character. They will love what He loves and hate what he hates. God is love, but He hates a certain type of love. Continue reading

Why It is Vital that We Become Mature in Christ


by Mike Ratliff

11 Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης, Ephesians 4:11-14 (NA28)

11 And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some shepherds and teachers 12 for the equipping of the saints to the work of ministry to the building up of the Body of Christ 13 until we all arrive at the unity of the faith and of the fuller knowledge of the Son of God, to complete maturity, at the measure of the stature of the fullness of Christ 14 that we should not longer be infants tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. Ephesians 4:11-14 (translated from the NA28 Greek text)

In 1887, Robert Shindler, a fellow pastor and close friend of Charles Spurgeon, wrote in Spurgeon’s publication, The Sword and the Trowel: “It is all too plainly apparent men are willing to forego the old for the sake of the new. But commonly it is found in theology that that which is true is not new, and that which is new is not true.” If we think deeply and honestly on those searing words with all humility and willingness to repent of what God shows us about ourselves, I am certain that each of us must repent of falling for the fallacy of seeking that which is new or different in our theology. If we are honestly seeking the will of God that is both good and right, but if we are looking to have itching ears tickled or are pursuing the subjective or experiential as the means of fulfillment then all we are really doing is falling for some lie and are revealing that we are indeed just infants in the Lord who are being tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. I doubt if any one reading this really wants that.  Continue reading

Not Peace, but a Sword


by Mike Ratliff

34 “Do not think that I came to bring peace on the earth; I did not come to bring peace, but a sword. Matthew 10:34 (NASB) 

The character and the mission of our Lord Jesus Christ is not well understood by the majority of people on planet Earth. In fact, many professing “Christians” have an image of Him in their understanding that is based upon fleshly reasoning. This “other” Jesus is not Biblical for the most part. They have given their Jesus a whole new set of values and traits that conflict sharply with the Jesus presented in the Gospels in His own words. Continue reading

Why it is vital that Christians become mature and discerning


by Mike Ratliff

11 Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης, Ephesians 4:11-14 (NA28)

11 And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some shepherds and teachers 12 for the equipping of the saints to the work of ministry to the building up of the Body of Christ 13 until we all arrive at the unity of the faith and of the fuller knowledge of the Son of God, to complete maturity, at the measure of the stature of the fullness of Christ 14 that we should not longer be infants tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. Ephesians 4:11-14 (translated from the NA28 Greek text)

In 1887, Robert Shindler, a fellow pastor and close friend of Charles Spurgeon, wrote in Spurgeon’s publication, The Sword and the Trowel: “It is all too plainly apparent men are willing to forego the old for the sake of the new. But commonly it is found in theology that that which is true is not new, and that which is new is not true.” If we think deeply and honestly on those searing words with all humility and willingness to repent of what God shows us about ourselves, I am certain that each of us must repent of falling for the fallacy of seeking that which is new or different in our theology. If we are honestly seeking the will of God that is both good and right, but if we are looking to have itching ears tickled or are pursuing the subjective or experiential as the means of fulfillment then all we are really doing is falling for some lie and are revealing that we are indeed just infants in the Lord who are being tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. I doubt if any one reading this really wants that.  Continue reading

What is effectual fervent prayer?


by Mike Ratliff

16 Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much. James 5:16 (NASB) 

16 ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων ὅπως ἰαθῆτε. Πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. James 5:16 (NA28)

16 Confess, therefore, to one another your sins and pray on behalf of one another so that you may be cured. The petition of a righteous man, being effective, has great power.  James 5:16 (translated from the NA28 Greek text)

I have received many requests through many different channels from brethren who desire to know how to stand firm in these last, dark, and evil days. My reply is that we must pray for ourselves and each other for God to mature us, to give us the ability to stand, to give us wisdom, discernment, personal holiness, Christlikness and as He does this that he gives us boldness to stand in obedience. The issue is that many are confused about prayer. The “Name it and Claim it” heresy has corrupted the view of prayer for many. While that is in no-way Biblical and Satan has used it to keep many of us from praying as we should, we are given all sorts of examples in scripture of how to pray and why to pray. In this post we will look at James’ encouragement to us to pray and why. Continue reading

Christian maturity and discernment


by Mike Ratliff

12 Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφʼ ᾧ καὶ κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ [Ἰησοῦ]. Philippians 3:12 (NA28)

12 Not that I have already obtained  or have already been perfected, but I press on that, if indeed, I may lay hold of that for which I was laid hold of by Christ Jesus. Philippians 3:12 (translated from the NA28 Greek text)

Discernment is not a dirty word. I saw read a statement by friend the other day which stated that if a Christian leader demands to be shielded from those with discernment then that is a sure sign that he (or she) has some sort of theology problem or worse and that very thing calls for those with discernment to take an even closer look at that person’s ministry. When I read that I thought immediately of Paul’s preaching in Berea in which the Jews there closely examined the teaching of Paul comparing it with the Word of God to make sure that what he was teaching was the truth. Yes, that is what discernment is all about. Now, I know that many reading this agree with that and want to be true Bereans and I applaud that, but the second part of being one is becoming a mature Christian in order to be able to stand firm in the fire no matter how rough things get in power of the Holy Spirit for that is how it goes sometimes.  Let’s look at a short passage from the book of Philippians not usually associated with “discernment,” but more with growing in Christian maturity.  Continue reading

Love of the world


by Mike Ratliff

1 I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. 2 Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. (Romans 12:1-2 ESV)

One of the markers of Christian genuineness is separation from the World. This isn’t a physical removal from planet Earth or a disintegration of the body of a Christian. A genuine Christian’s character should be in a continual upgrade unto Christlikeness. That means that as he or she cooperates with God in their sanctification, working out their salvation with fear and trembling, their character will take on more and more of Christ’s character. They will love what He loves and hate what he hates. God is love, but He hates a certain type of love. Continue reading

Contend earnestly for the faith which was once for all handed down to the saints


by Mike Ratliff

3 Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I felt the necessity to write to you appealing that you contend earnestly for the faith which was once for all handed down to the saints. 4 For certain persons have crept in unnoticed, those who were long beforehand marked out for this condemnation, ungodly persons who turn the grace of our God into licentiousness and deny our only Master and Lord, Jesus Christ.Jude 1:3-4 (NASB) 

When I first started this ministry it was for the intent to address two threats that were very invasive back at that time (2006-2010) in the visible church. My method of doing that was to tell the truth of what certain so-called Christian leaders were doing in either the Seeker Sensitive/Church Growth movement or the Emergent movement. Both of these aberrant movements were presenting a deviant gospel and neither of them were focused on what our Lord Jesus Christ commanded the Church to be about. The focus was backward. Both of these movements began with what people wanted and attempted to build their ministries around that. As I said, I first countered what they were saying and teaching with the truth from God’s Word. At the same time I posted more on discipleship during that period than discernment. After all, if God’s people know the Lord and follow Him and have their minds and hearts where He wants them to be will they follow a false leader?

Continue reading

For this I have been born, and for this I have come into the world, to testify to the truth


by Mike Ratliff

33 Therefore Pilate entered again into the Praetorium, and summoned Jesus and said to Him, “Are You the King of the Jews?” 34 Jesus answered, “Are you saying this on your own initiative, or did others tell you about Me?” 35 Pilate answered, “I am not a Jew, am I? Your own nation and the chief priests delivered You to me; what have You done?” 36 Jesus answered, “My kingdom is not of this world. If My kingdom were of this world, then My servants would be fighting so that I would not be handed over to the Jews; but as it is, My kingdom is not of this realm.” 37 Therefore Pilate said to Him, “So You are a king?” Jesus answered, “You say correctly that I am a king. For this I have been born, and for this I have come into the world, to testify to the truth. Everyone who is of the truth hears My voice.” 38 Pilate *said to Him, “What is truth?”
And when he had said this, he went out again to the Jews and *said to them, “I find no guilt in Him. John 18:33-38 (NASB) 

In the passage I placed a the top of this post, we see where Jesus, as He was being questioned by Pilate, made the statement that He came into the world to bear witness to the truth. Then He made the following statement, “Everyone who is of the truth hears My voice.” Of course Pilate made the following sarcastic response, “What is truth?Continue reading

I decided to not know anything among you except Jesus Christ and Him crucified


by Mike Ratliff

2 οὐ γὰρ ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον. 1 Corinthians 2:2 (NA28)

2 I decided to not know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. 1 Corinthians 2:2 (translated from the NA28 Greek text)

When I started this writing ministry I had completely different goals (i.e. motives) than what I have now. I was doing this as a career move. I approached it from that perspective, but it did not take very long at all for God to force the issue and take away all of that as most in what we know of as the ‘visible church’ would consider what we do here as borderline reprehensible. However, I find it interesting that many of these same people do not hesitate to come to us for prayer and counsel when they hit rock bottom and God leaves them without an escape from the fiery trial that has come upon them.  Continue reading

Discernment, divisiveness, unity, and proof of salvation


by Mike Ratliff

1 Εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραμύθιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία πνεύματος, εἴ τις σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί, 2 πληρώσατέ μου τὴν χαρὰν ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύμψυχοι, τὸ ἓν φρονοῦντες, (Philippians 2:1-2 NA28)

1 Therefore, since there is encouragement in Christ, consolation of love, fellowship of the Spirit, affection, and compassions, 2 complete my joy by being of the same mind, the same love, as ones joined in soul and of one mind. (Philippians 2:1-2 translated from the NA28 Greek text)

The exercise of true discernment is not divisiveness regardless of that very charge by those who like to throw around the label “hater” against those who obey God by revealing the truth about their ministries to the Body of Christ. In fact, those who are being divisive are the very ones who are corrupting the truth through their false teachings, leading people astray and by not leading people to become God-focused in their life and worship rather than self-focused. Yes, that is truly divisive and their exposure to the discerning by those being obedient to God is both painful and necessary. Continue reading