What is Biblical Exhortation?


by Mike Ratliff

13 ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. 1 Timothy 4:13 (NA28)

13 Until I come, devote yourself to the public reading of scripture, to exhortation, to teaching. Timothy 4:13 (translated from the NA28 Greek text)

One of those things all Christians, and especially Christian leaders, should be about is obeying Paul’s command in 1 Timothy 4:13. Let us look within that command at what Paul means by “exhortation.” As is the case with so many other words, our English word, “exhortation” does not quite carry the same depth of meaning as does its Koine Greek equivalent. In this post we will look at both the Greek noun is translated as Exhortation, παράκλησις (paraklēsis) as well as παρακαλέω (parakaleō), which is often translated as “beseech.” Why do this? Much of what passes for preaching and teaching in the visible church these days in neither of these things, as we shall see. Consider this a call to repent to those Christian leaders who have compromised their ministries in order to become less controversial or to be more man pleasing as well as a time for you to learn how to discern that what you are hearing from your Church leaders is from God or not.  Continue reading

The Chief Way Whereby Doctrine is Maintained


by Mike Ratliff

16 Be of the same mind toward one another; do not be haughty in mind, but associate with the lowly. Do not be wise in your own estimation. Romans 12:16 (NASB) 

No matter what category this ministry is placed in some peoples’ catalogs, I still see myself as primarily a teacher of God’s Word. Several years ago while I was just getting started writing and blogging I was working with Ken Silva, Ingrid, and Jim Bublitz on the old Slice of Laodicia website dealing with the hateful attacks coming from the emergent and Seeker apologists who had a massive disdain for nearly everything Ingrid or Ken posted there. They also went after the rest of us who supported them grouping us together calling us “haters, narrow-minded, and bigoted” among other things I can’t share here. I remember one term Ingrid used that caused a massive blowup that went on for days. She referred to Christian leaders and their churches who did not cave into the liberalism of the emergent and/or Seeker Sensitive movements while also remaining orthodox in their theology as rapidly becoming a “remnant.” The reaction to that was, as said above, “massive.” Continue reading

The Fruit of Devotion


by Mike Ratliff

13 ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. 1 Timothy 4:13 (NA28)

13 Until I come, devote yourself to the public reading of scripture, to exhortation, to teaching. 1 Timothy 4:13 (translated from the NA28 Greek text)

As the passage above (1 Timothy 4:13) makes clear, to the Apostle Paul the centrality of preaching in Christian ministry was critical. He knew that the fruit of that was the working of the Holy Spirit in the Body of Christ producing godliness. However, its neglect produces its own fruit. I am not exaggerating when I state that most ministries today are built on entertainment, personality, crowd-gathering events, gimmicks, programs, and any thing entrepreneurs can come up with to draw people together that simply appeal to the flesh, which can be summed up by one term: pragmatism. However, that was not nor has it ever been the Biblical model of a Christian ministry.  Continue reading

Those Who Will Not Inherit the Kingdom of God


by Mike Ratliff

50 Now I say this, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; nor does the perishable inherit the imperishable. 1 Corinthians 15:50 (NASB) 

There are only two religions in the entire world. There is genuine Orthodox Christianity and then every other form of religiosity including humanism. The latter are all opposed to the truth and are part of the rebellion against the sovereignty of God. Genuine Orthodox Christianity is made up of those who have been redeemed from the slave market of iniquity. This slave market preys on people and keeps them in bondage to the flesh. On the other hand, Genuine Orthodox Christianity, which is the Church, is spiritual. Those in it are adopted into the family of God. Those spiritually alive right now await the completion of their redemption. Those who have already died are with the Lord now. Those who remain are in process. This process is their progressive sanctification, which is the mortification of the deeds of their flesh, which is sin. However, all outside of the Church are in their sins and can only operate in the flesh. Continue reading

The Compromised Church is rooted in Spiritual Blindness


by Mike Ratliff

22 “The eye is the lamp of the body; so then if your eye is clear, your whole body will be full of light. 23 But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light that is in you is darkness, how great is the darkness! Matthew 6:22-23 (NASB) 

Since I began this blog and became involved with discernment ministries such as Christian Research Network, I have become aware of a disturbing phenomenon in the Church in America. Perhaps you have noticed it as well. The phenomenon I am writing about is willful ignorance in our spiritual leaders. Continue reading

What is Truth?


by Mike Ratliff

33 Therefore Pilate entered again into the Praetorium, and summoned Jesus and said to Him, “Are You the King of the Jews?” 34 Jesus answered, “Are you saying this on your own initiative, or did others tell you about Me?” 35 Pilate answered, “I am not a Jew, am I? Your own nation and the chief priests delivered You to me; what have You done?” 36 Jesus answered, “My kingdom is not of this world. If My kingdom were of this world, then My servants would be fighting so that I would not be handed over to the Jews; but as it is, My kingdom is not of this realm.” 37 Therefore Pilate said to Him, “So You are a king?” Jesus answered, “You say correctly that I am a king. For this I have been born, and for this I have come into the world, to testify to the truth. Everyone who is of the truth hears My voice.” 38 Pilate *said to Him, “What is truth?”
And when he had said this, he went out again to the Jews and *said to them, “I find no guilt in Him. John 18:33-38 (NASB) 

Is it important to God that His people know the truth? In the passage I placed at the top of this post, we see where Jesus, as He was being questioned by Pilate, made the statement that He came into the world to bear witness to the truth. Then He made the following statement, “Everyone who is of the truth hears My voice.” Of course Pilate made the following sarcastic response, “What is truth?Continue reading

Christian Maturity and How it Relates to Discernment


by Mike Ratliff

12 Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι, διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφʼ ᾧ καὶ κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ [Ἰησοῦ]. Philippians 3:12 (NA28)

12 Not that I have already received or have been completed, I press on that, if possible, to apprehend it because Christ Jesus has apprehended me. Philippians 3:12 (translated from the NA28 Greek Text)

I have been blogging since 2006. I have been online with Christian Research Network since 2007. Most of what I write would be classified as “devotional,” however, there have been times I have been led to expose some false teaching or to shine some light into some dark corners so believers could understand what was really happening in doctrinal issues facing all of us. Discernment is something all of us should be doing as believers. It is so sad when I encounter believers who have the attitude that their walk should never offend anyone so they do not “practice that discernment stuff.” On the other hand, I have also seen many “discernment ministries” online that I would prefer that they weren’t. Discernment is important so let’s take a closer look at the passage I placed at the top of this post (Philippians 3:12).

Continue reading

Effectual Fervent Prayer


by Mike Ratliff

16 ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων ὅπως ἰαθῆτε. Πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. James 5:16 (NA28)

16 Therefore, confess your sins to one another and pray on behalf of one another so that you may be cured. The petition of the righteous, being effective, has great power. James 5:16 (translated from the NA28 Greek text)

Notice that my ability to do these “works” of apologetics or theology or whatever are within a very specific framework. It must be for God’s glory alone and for the edification of the Body of Christ. I can only do these things if it is God’s will for me to them and as my will to do them is lined up with His in this regard. Outside of this framework, it would be like chasing after the wind. It would be me motivated according to the ways of the world with the flesh in view, would not bring glory to God, and would only cause confusion and who needs that? Therefore, before I tackle any “issue” that affects the the Church, what must I do? Continue reading

Walk worthy of the Lord in every way


by Mike Ratliff

9 Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφʼ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι, ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ, 10 περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῷ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι τῇ ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ, Colossians 1:9-10 (NA28)

9 Therefore, we also from the day which we heard, do not cease praying for you and asking that you be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, 10 to walk worthy of the Lord in every way pleasing to Him in every good work bearing fruit and growing in the knowledge of God. Colossians 1:9-10 (translated from the NA28 Greek text)

It seems my life has become a continuous series of tests and trials, putting me into places of contention in which it is clearly apparent to me that the way I have gone before is not how God would have me go and be walking worthy of the Lord in every way pleasing to Him in every good work bearing fruit and growing in the knowledge of God. Of course, the reason this is clearly apparent to me is that the part of me that is under the spotlight is my pride. I can act like those around me in arrogant, self-protection or I can, in the power of the Holy Spirit, deny self and μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος, with all lowliness and meekness, with longsuffering, seek to ἀνέχομαι, forebear with those with whom I in contention ἐν ἀγάπῃ, in love. Of course, I have paraphrased Ephesians 4:2, which is actually about unity within the Body of Christ. However, I am convinced that we must also apply the same forbearance to everyone while never compromising by unifying with those who are not true Christians.  Continue reading

Contend Earnestly For the Faith


by Mike Ratliff

3 Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I felt the necessity to write to you appealing that you contend earnestly for the faith which was once for all handed down to the saints. 4 For certain persons have crept in unnoticed, those who were long beforehand marked out for this condemnation, ungodly persons who turn the grace of our God into licentiousness and deny our only Master and Lord, Jesus Christ. Jude 1:3-4 (NASB) 

The Epistle of Jude is generally attributed to the half-brother of our Lord Jesus Christ. In v3 we learn that his original intent was to write an epistle on salvation to his recipients. However, he was compelled to write a call to battle for the truth instead. Why? The church was being infiltrated by some apostate teachers. Several of those I contend with attempt to say that God’s plan for the church does not include doing this. Some have even said that God has commanded that we should allow the tares and wheat to grow together in the church and let God sort them out as our Lord shared in the parable of the Wheat and Tares found in Matthew 13:24-30. However, Jesus interprets this parable for us in v38 telling us that the field containing the wheat and tares is the world, not the church and those told to leave them be until the judgment are angels, not Christians (v39). Continue reading

Be all the more diligent to make your calling and election sure


by Mike Ratliff

2 Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord; 3 seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness, through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. 4 For by these He has granted to us His precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. 2 Peter 1:2-4 (NASB) 

Is it possible to know whether we are genuine partakers of the divine nature and not simply religious converts? Let us look at the Apostle Peter’s understanding of this. If anyone would understand that our own efforts to please God are a total waste of time, Peter would be the man. He declared to our Lord on the night of His arrest that he would rather die with Him than desert Him. However, we all know that Peter not only deserted our Lord that night, he denied Him three times. From that failure and his later restoration by our Lord after He was resurrected, we know that we cannot please God with our own efforts. Any work that we do that is outside of His Grace is just works of the flesh and totally worthless. Continue reading

Who is the antichrist?


by Mike Ratliff

18 Children, it is the last hour; and just as you heard that antichrist is coming, even now many antichrists have appeared; from this we know that it is the last hour. 19 They went out from us, but they were not really of us; for if they had been of us, they would have remained with us; but they went out, so that it would be shown that they all are not of us. 20 But you have an anointing from the Holy One, and you all know. 1 John 2:18-20 (NASB) 

The doctrine of the Roman Catholic Church says that it is the only true church while all others are false. At the same time most solid evangelical Christians I know hold to the truth that the Pope, the Bishop of Rome, is an “antichrist.” The word that is translated from the Greek that is rendered as “antichrist” in the New Testament is ἀντίχριστος (antichristos). It is made up of two words, ἀντί(anti), which means “instead of or against,” and χριστος(christos), which means “anointed one.” The ἀντί prefix may be reference to “substitution or opposition.” The word ἀντίχριστος is found only in 1 John 2:18, 1 John 2:22, 1 John 4:3, and 2 John 1:7. Paul refers to a man whom he calls “the man of sin, the son of perdition, and wicked one” in 2 Thessalonians 2:3 and 2 Thessalonians 2:8. He refers to “the one opposing” in 2 Thessalonians 2:4. Most believe that John’s ἀντίχριστος is the same man that Paul is referring to. This man will attempt to assert the fulfillment of God’s Word in himself and will attempt to set up his own throne.

Continue reading

False Accusers


by Mike Ratliff

11 “Blessed are you when people insult you and persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of Me. 12 Rejoice and be glad, for your reward in heaven is great; for in the same way they persecuted the prophets who were before you. Matthew 5:11-12 (NASB) 

Christian apologetics and discernment are very serious things. It is very easy to incorporate the ways of the world into method and focus in this. When this happens then attacks on professing Christians come from an impure motive. This then causes the ones making the accusations to use slander, speaking evil against their target falsely. They revile the Christian, persecuting him and his ministry using innuendo. They have no real evidence that their accusations are true. Guilt by association is their bludgeon and their usage is meant to deceive many into believing their false report. How are we to balance this? We must continue to stand firm and, using the discernment given to us by God, expose false shepherds. It must begin with godliness.  Continue reading

Betrayed: An Open Letter to the Church


As many of you know, I have been writing and posting on this blog since 2006 and CRN since 2007. Over the years we have covered the “Great Downgrade” going on in the visible Church in the U.S. trying to put the pieces together. The following article is a long one, but well worth reading. Man, it took me back. Those names are the same ones we have been covering from the beginning. Even so, there are so many today who don’t want to believe that their favorite Christian leader is part of the Downgrade. Well, read it and then pray about it and ask God what to do.

Betrayed: An Open Letter to the Church