The Heart of Man


by Mike Ratliff

15 Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· φράσον ἡμῖν τὴν παραβολὴν [ταύτην]. 16 ὁ δὲ εἶπεν· ἀκμὴν καὶ ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε; 17 οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευόμενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλλεται; 18 τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 19 ἐκ γὰρ τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί, φόνοι, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι. 20 ταῦτά ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον, τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. Matthew 15:15-20 (NA28)

15 Peter answered Him, “Explain to us this parable.” 16 And He said, “Are you also still without understanding?” 17 “Do you not know that everything which enters into the mouth passes into the stomach and passes into a latrine?” 18 “But the things which come from the mouth come out from the heart, and that defiles the man.” 19 “For out of the heart comes forth evil thoughts, murder, adulteries, fornications, thefts, false testimonies, and blasphemies.” 20 “These are the things which defile the man, but to eat with unwashed hands does not defile the man.” Matthew 15:15-20 (translated from the NA28 Greek text)

In this post we are going to focus on one Greek word that was one of the words in yesterday’s post, It is because of these things that the wrath of God will come upon the sons of disobedience, that describes one of the sinful acts that have sprung from Satan’s counterfeit love. That word is πορνεία (porneia). Here is the definition from yesterday’s post:

It originally referred to prostitution. It is derived from the related word in Greek which means “prostitute.” It was used in the Septuagint to refer not only to common prostitution, but religious prostitution that was part of the fertility rites of Baal worship. By sexual relations with temple prostitutes, humans, supposedly, could share in the fertilizing power of and cosmic harmony with the fertility god Baal.

However, in in later rabbinical language, which heavily influenced the New Testament, πορνεία came to be used for any sexual relations outside of marriage, including: premarital sex, extramarital sex, homosexuality, lesbianism, sodomy, pedophilia, incest, and bestiality. In the Graeco-Roman world, this became so perverted that all of these activities were indulged in without shame or scruple, not only by the common people, but by the social elite as well.

Our time is no different. In fact, indifference to the practice of these things runs deep in our society as well as the visible church. However, lest we become distracted, we must not forget that all Christians are commanded to turn from these things in repentance.

Continue reading

It is because of these things that the wrath of God will come upon the sons of disobedience


by Mike Ratliff

5 Therefore consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. 6 For it is because of these things that the wrath of God will come upon the sons of disobedience Colossians 3:5-6 (NASB)

In Ephesians 5:1-2 the Apostle Paul gave us exhortation to line up our lives with God’s standard of self-sacrificial love that mimics His own for His beloved Children.

1 Therefore be imitators of God, as beloved children; 2 and walk in love, just as Christ also loved you and gave Himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. Ephesians 5:1-2 (NASB) 

He then, in vv3-7, gives us the opposite, which is counterfeit love. This form of fleshly love always results in impurity of life. I find it amazing how I find so many professing Christians ready to call what I am teaching here “legalism” because they want to embrace the very things Paul lists in these verses which are Satan’s perversion of God’s creation. Continue reading

Even so faith, if it has no works, is dead, being by itself


by Mike Ratliff

14 What use is it, my brethren, if someone says he has faith but he has no works? Can that faith save him? 15 If a brother or sister is without clothing and in need of daily food, 16 and one of you says to them, “Go in peace, be warmed and be filled,” and yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? 17 Even so faith, if it has no works, is dead, being by itself.
18 But someone may well say, “You have faith and I have works; show me your faith without the works, and I will show you my faith by my works.” James 2:14-18 (NASB) 

The passage I placed at the beginning of this article is one the most abused and misunderstood passages that I know of. If it is read casually, it can be easily misunderstood. If it is exposited by someone possessing a faulty hermeneutic, it can be twisted to say what no other part of the Bible teaches, that faith plus works is required for salvation. Continue reading

Faith and works


by Mike Ratliff

14 What use is it, my brethren, if someone says he has faith but he has no works? Can that faith save him? 15 If a brother or sister is without clothing and in need of daily food, 16 and one of you says to them, “Go in peace, be warmed and be filled,” and yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? 17 Even so faith, if it has no works, is dead, being by itself.
18 But someone may well say, “You have faith and I have works; show me your faith without the works, and I will show you my faith by my works.” James 2:14-18 (NASB)

The passage I placed at the beginning of this article is one the most abused and misunderstood passages that I know of because, if it is read casually, it can be easily misunderstood. If it is exposited by someone possessing a faulty hermeneutic, it can be twisted to say what no other part of the Bible teaches, that faith plus works is required for salvation. Continue reading

The Pilgrim’s Heart Part 13 – The Discerning Heart


by Mike Ratliff

11 Concerning him we have much to say, and it is hard to explain, since you have become dull of hearing. 12 For though by this time you ought to be teachers, you have need again for someone to teach you the elementary principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. 13 For everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness, for he is an infant. 14 But solid food is for the mature, who because of practice have their senses trained to discern good and evil. Hebrews 5:11-14 (NASB)

A couple of decades ago, I was sent to training by the bank I was working for. It was a Microsoft NT Networking class. The teacher was great. I learned many new skills and honed old ones. I became part of the network rollout team after I came back from training. One of the things the teacher taught us was how to get under the covers of the operating system. He called it looking under the hood. He made it clear it was impossible to do proper diagnostics without digging into what was happening under the covers. Continue reading

The Pilgrim’s Heart Part 12 – The Disciple’s Heart


by Mike Ratliff

25 Now large crowds were going along with Him; and He turned and said to them, 26 “If anyone comes to Me, and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be My disciple. 27 Whoever does not carry his own cross and come after Me cannot be My disciple. 28 For which one of you, when he wants to build a tower, does not first sit down and calculate the cost to see if he has enough to complete it? 29 Otherwise, when he has laid a foundation and is not able to finish, all who observe it begin to ridicule him, 30 saying, ‘This man began to build and was not able to finish.’ 31 Or what king, when he sets out to meet another king in battle, will not first sit down and consider whether he is strong enough with ten thousand men to encounter the one coming against him with twenty thousand? 32 Or else, while the other is still far away, he sends a delegation and asks for terms of peace. 33 So then, none of you can be My disciple who does not give up all his own possessions.
34 “Therefore, salt is good; but if even salt has become tasteless, with what will it be seasoned? 35 It is useless either for the soil or for the manure pile; it is thrown out. He who has ears to hear, let him hear.” Luke 14:25-35 (NASB)

During all my Flesh-bound years as a born again believer, I read the passage above (Luke 14:25-35) innumerable times. I had an understanding of it, but I have found since I became Spirit-led that I was wrong all along. I had assumed someday I would learn to enjoy church enough and develop a deeper love and devotion to the Lord through that. Boy was that stupid! Continue reading

The Pilgrim’s Heart Part 11 – The Assured Heart


by Mike Ratliff

36 He who believes in the Son has eternal life; but he who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides on him.” John 3:36 (NASB) 

24 “Truly, truly, I say to you, he who hears My word, and believes Him who sent Me, has eternal life, and does not come into judgment, but has passed out of death into life. John 5:24 (NASB)

When I was a teenager in the Youth Group at the Baptist church our family attended in Oklahoma, I remember hearing several of the leaders say things like, “You can know for certain you’re saved if you know that you know that you know…” I guess they went on to infinity with it. I never really grasped what they were saying at that time. However after God had mercy on me in 1986, I had a sense of assurance that I have never doubted. Until recently, I did not understand where that was residing or how it worked. Let’s take a close look at our common salvation and on what we are basing our assurance. Continue reading

The Pilgrim’s Heart Part 10 – The Enduring Heart


by Mike Ratliff

2 Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, 3 knowing that the testing of your faith produces endurance. 4 And let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. James 1:2-4 (NASB)

My natural inclination is to resent uncomfortable circumstances. I want them to end and end now! Believers are spiritual, but their natural man, their flesh, is still within. My natural man does not understand how anything constructive can come out of sorrow and suffering. If we are honest with ourselves, we must admit we are all uncomfortable with things not working out the way we want them to. Our problem is we want good things to be the norm in our lives because we love the Lord and are living for Him. When bad things happen or things do not work out the way we want, we hunker down in our self-pity. We ask God and others, “Why is this happening to me?” That is not the response of the Enduring heart. That is the response of the self-focused heart. Continue reading

The Pilgrim’s Heart Part 8 – The Spirit-filled Heart


by Mike Ratliff

1 Therefore be imitators of God, as beloved children; 2 and walk in love, just as Christ also loved you and gave Himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma.
3 But immorality or any impurity or greed must not even be named among you, as is proper among saints; 4 and there must be no filthiness and silly talk, or coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. 5 For this you know with certainty, that no immoral or impure person or covetous man, who is an idolater, has an inheritance in the kingdom of Christ and God.
6 Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. 7 Therefore do not be partakers with them; 8 for you were formerly darkness, but now you are Light in the Lord; walk as children of Light 9 (for the fruit of the Light consists in all goodness and righteousness and truth), 10 trying to learn what is pleasing to the Lord. 11 Do not participate in the unfruitful deeds of darkness, but instead even expose them; 12 for it is disgraceful even to speak of the things which are done by them in secret. 13 But all things become visible when they are exposed by the light, for everything that becomes visible is light. 14 For this reason it says,
“Awake, sleeper,
And arise from the dead,
And Christ will shine on you.”
15 Therefore be careful how you walk, not as unwise men but as wise, 16 making the most of your time, because the days are evil. 17 So then do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. 18 And do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit, 19 speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord; 20 always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God, even the Father; 21 and be subject to one another in the fear of Christ. Ephesians 5:1-21 (NASB)

There is much confusion about what it means to be Spirit-filled. Some will say the filling of the Spirit is the culmination of “Baptism of the Holy Spirit.” Others will say it is a miraculous work of God to empower believers to do miracles. Unfortunately, there is a great deal of false teaching about this. The truth, however, is right in front of us. It is in the Word of God, the Bible, in plain sight. Before we take a closer look at what the term Spirit-filled, means let us remember what we are studying. We are attempting to learn all about becoming Mature Christians. We are trying to learn our role in this process. Let us not stray down any unfruitful bunny trails. Continue reading

The Pilgrim’s Heart Part 7 – The Tender Heart


by Mike Ratliff

18 But to the king of Judah who sent you to inquire of the Lord thus shall you say to him, ‘Thus says the Lord God of Israel, “Regarding the words which you have heard, 19 because your heart was tender and you humbled yourself before the Lord when you heard what I spoke against this place and against its inhabitants that they should become a desolation and a curse, and you have torn your clothes and wept before Me, I truly have heard you,” declares the Lord. 20 “Therefore, behold, I will gather you to your fathers, and you will be gathered to your grave in peace, and your eyes will not see all the evil which I will bring on this place.”’” So they brought back word to the king. 2 Kings 22:18-20 (NASB)

Without a doubt, my favorite King in the Bible is Josiah. His father, Amon, was a bad king. His grandfather, Manasseh, was the worst king Judah ever had. However, his great-grandfather was Hezekiah. Hezekiah was a good king in that he remained faithful to the Lord throughout his reign. He took away the high places of idolatrous worship throughout his kingdom. He did away with Baal worship and idolatry where he found it. It has always amazed me how a good king like Hezekiah could have a total pagan for a son like Manasseh. That does not say much for Hezekiah’s parenting skills. Continue reading

The Pilgrim’s Heart Part 6 – The Selfless Heart


by Mike Ratliff

18 And it happened that while He was praying alone, the disciples were with Him, and He questioned them, saying, “Who do the people say that I am?” 19 They answered and said, “John the Baptist, and others say Elijah; but others, that one of the prophets of old has risen again.” 20 And He said to them, “But who do you say that I am?” And Peter answered and said, “The Christ of God.” 21 But He warned them and instructed them not to tell this to anyone, 22 saying, “The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised up on the third day.”
23 And He was saying to them all, “If anyone wishes to come after Me, he must deny himself, and take up his cross daily and follow Me. 24 For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for My sake, he is the one who will save it. 25 For what is a man profited if he gains the whole world, and loses or forfeits himself? 26 For whoever is ashamed of Me and My words, the Son of Man will be ashamed of him when He comes in His glory, and the glory of the Father and of the holy angels. 27 But I say to you truthfully, there are some of those standing here who will not taste death until they see the kingdom of God.” Luke 9:18-27 (NASB)

There are times it is easy to be selfless. I wake up on those mornings and have a wonderful quiet time with the Lord. I go to work not letting anyone get me into a circumstance where the enemy steals my joy. It all flows together as I keep my focus on the Lord instead of on me. As I do that I treat those that I work with as far more important than me. I am so full of peace and joy that I start to believe I will never be self-focused again. Wrong! Then reality sets in. Some circumstance that I perceive as unfair and affects me personally slips up on me and I become my old self again. I absolutely hate it when this happens. Continue reading

The Pilgrim’s Heart Part 5 – The Contrite Heart


by Mike Ratliff

1 I will bless the Lord at all times;
His praise shall continually be in my mouth.
2 My soul will make its boast in the Lord;
The humble will hear it and rejoice.
3 O magnify the Lord with me,
And let us exalt His name together.
4 I sought the Lord, and He answered me,
And delivered me from all my fears.
5 They looked to Him and were radiant,
And their faces will never be ashamed.
6 This poor man cried, and the Lord heard him
And saved him out of all his troubles.
7 The angel of the Lord encamps around those who fear Him,
And rescues them.
8 O taste and see that the Lord is good;
How blessed is the man who takes refuge in Him!
9 O fear the Lord, you His saints;
For to those who fear Him there is no want.
10 The young lions do lack and suffer hunger;
But they who seek the Lord shall not be in want of any good thing.
11 Come, you children, listen to me;
I will teach you the fear of the Lord.
12 Who is the man who desires life
And loves length of days that he may see good?
13 Keep your tongue from evil
And your lips from speaking deceit.
14 Depart from evil and do good;
Seek peace and pursue it.
15 The eyes of the Lord are toward the righteous
And His ears are open to their cry.
16 The face of the Lord is against evildoers,
To cut off the memory of them from the earth.
17 The righteous cry, and the Lord hears
And delivers them out of all their troubles.
18 The Lord is near to the brokenhearted
And saves those who are crushed in spirit.
19 Many are the afflictions of the righteous,
But the Lord delivers him out of them all.
20 He keeps all his bones,
Not one of them is broken.
21 Evil shall slay the wicked,
And those who hate the righteous will be condemned.
22 The Lord redeems the soul of His servants,
And none of those who take refuge in Him will be condemned. Psalms 34 (NASB)

What is a contrite heart? The word contrite is not used much anymore. The dictionary definition for contrite is grieving and penitent for sin or shortcoming. Grieving has the same meaning as mourning. Therefore, a contrite heart is one that mourns. Is that all? What does penitent mean? Its dictionary meaning is feeling or expressing humble or regretful pain or sorrow for sins or offenses. A contrite heart appears to be one that mourns and regrets sin. Does this mean a contrite heart regrets sin and feels bad about it? That is part of it. Actually, the key to understanding what contrite means is found in its synonym, penitent. That word does mean having the humble or regretful pain or sorrow for sin, but it is also the root word for repentance. Continue reading

The Pilgrim’s Heart Part 4 – The Undivided Heart


by Mike Ratliff

1 Incline Your ear, O Lord, and answer me;
For I am afflicted and needy.
2 Preserve my soul, for I am a godly man;
O You my God, save Your servant who trusts in You.
3 Be gracious to me, O Lord,
For to You I cry all day long.
4 Make glad the soul of Your servant,
For to You, O Lord, I lift up my soul.
5 For You, Lord, are good, and ready to forgive,
And abundant in lovingkindness to all who call upon You.
6 Give ear, O Lord, to my prayer;
And give heed to the voice of my supplications!
7 In the day of my trouble I shall call upon You,
For You will answer me.
8 There is no one like You among the gods, O Lord,
Nor are there any works like Yours.
9 All nations whom You have made shall come and worship before You, O Lord,
And they shall glorify Your name.
10 For You are great and do wondrous deeds;
You alone are God.
11 Teach me Your way, O Lord;
I will walk in Your truth;
Unite my heart to fear Your name.
12 I will give thanks to You, O Lord my God, with all my heart,
And will glorify Your name forever.
13 For Your lovingkindness toward me is great,
And You have delivered my soul from the depths of Sheol.
14 O God, arrogant men have risen up against me,
And a band of violent men have sought my life,
And they have not set You before them.
15 But You, O Lord, are a God merciful and gracious,
Slow to anger and abundant in lovingkindness and truth.
16 Turn to me, and be gracious to me;
Oh grant Your strength to Your servant,
And save the son of Your handmaid.
17 Show me a sign for good,
That those who hate me may see it and be ashamed,
Because You, O Lord, have helped me and comforted me. Psalms 86 (NASB)

The pre-Christian era of the Roman Empire (prior to Constantine), was made up of many diverse ethnic groups. Each had its own religious beliefs. The Romans were good at allowing those they conquered to keep their gods as long as they paid homage to Caesar or the Emperor as lord. In most of those cultures, that was no big deal. However, for the Christians who lived within the Roman Empire it was a very big deal. Why? Jesus Christ is Lord! It does not matter who else claims to be lord. It does not matter who or what we elevate to lordship status. Jesus Christ is Lord of all no matter the circumstances. The Roman Empire sent many Christians to their martyrdom because they refused to bow to Caesar’s statue and call him lord. Those who would try to hang on to their beliefs, but save their lives by worshipping Caesar were compromising. I would hate to have been them when they stood before the Lord after they died. Continue reading

The Compromised Church and Humanism


by Mike Ratliff

13 “But He is unique and who can turn Him?
And what His soul desires, that He does. Job 23:13 (NASB) 

2 “I know that You can do all things,
And that no purpose of Yours can be thwarted. Job 42:2 (NASB) 

5 For I know that the Lord is great
And that our Lord is above all gods.
6 Whatever the Lord pleases, He does,
In heaven and in earth, in the seas and in all deeps. Psalms 135:5-6 (NASB) 

9 What then? Are we better than they? Not at all; for we have already charged that both Jews and Greeks are all under sin; 10 as it is written,
“There is none righteous, not even one;
11 There is none who understands,
There is none who seeks for God;
12 All have turned aside, together they have become useless;
There is none who does good,
There is not even one.”
13 “Their throat is an open grave,
With their tongues they keep deceiving,”
“The poison of asps is under their lips”;
14 “Whose mouth is full of cursing and bitterness”;
15 “Their feet are swift to shed blood,
16 Destruction and misery are in their paths,
17 And the path of peace they have not known.”
18 “There is no fear of God before their eyes.” Romans 3:9-18 (NASB) 

8 “For My thoughts are not your thoughts,
Nor are your ways My ways,” declares the Lord.
9 “For as the heavens are higher than the earth,
So are My ways higher than your ways
And My thoughts than your thoughts. Isaiah 55:8-9 (NASB) 

12 There is a way which seems right to a man,
But its end is the way of death. Proverbs 14:12 (NASB) 

Humanism: A system of thought that centers on humans and their values, capacities, and worth; the doctrine emphasizing a person’s capacity for self-realization through reason

Reformed Theology – the theological system which emphasizes the omnipotence of God and salvation by grace alone

If you haven’t done so already, please prayerfully read the scripture I have placed at the beginning of this chapter as well as the definitions for “Humanism” and “Reformed Theology.”

God is sovereign. He is omnipotent. He is perfect. He is Holy. He is Just. He is immutable. That means He does not change. He spoke His truth at the beginning of creation and that truth is still the truth now and will be for all eternity. God said in Isaiah 55:8-9 that His thoughts and ways are not as ours are. In fact His thoughts and ways are infinitely higher than ours. When I say “ours” I am speaking of all mankind. There are no exceptions. God said this to Isaiah and Isaiah wrote it down. It is given to us in the Bible which is the perfect Word of God. Continue reading