You are not able to serve God and mammon


by Mike Ratliff

19 Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσιν καὶ κλέπτουσιν· 20 θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· 21 ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός σου, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία σου.
22 Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός. ἐὰν οὖν ᾖ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται· 23 ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον.
24 Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει. οὐ δύνασθε θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. Matthew 6:19-24 (NA28)

19 “Do not store up for yourselves treasures upon the earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal.  20 But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in nor steal;  21 for where your treasure is, there your heart will be also.”
22 “The eye of the body is the eye. If, therefore, your eye is healthy, your whole body will be enlightened.  23 But if your eye is evil, your whole body will be full of darkness. If, therefore, the light in you is darkness, how great is the darkness!”
24 “No one is able to serve two masters; for either the one he will hate and the other he will love, or one he will hold to and the other he will despise. You are not able to serve God and mammon.” (Matthew 6:19-24 translated from the NA28 Greek text)

Our Lord Jesus was the most powerful and best expositor of God’s Word that believers have ever had. He spoke only the truth and he never taught anything from any motive other than that which is the will of God. We are to follow his example in every part of our lives. In the passage above, in v22, the word “healthy” translates the Greek adjective ἁπλοῦς (haplous). Is healthy a deep enough or strong enough definition for us to grasp what our Lord was teaching here? If we look at the context it is obvious that he is making a contrast between people with a “healthy eye of the body” with those who do not. What does this mean?  Continue reading

Work out your own salvation with fear and trembling


by Mike Ratliff

19 But at night an angel of the Lord opened the prison doors and brought them out, and said, 20 “Go, stand in the temple and speak to the people all the words of this life.” Acts 5:19-20 (NKJV) 

6 So we are always confident, knowing that while we are at home in the body we are absent from the Lord. 7 For we walk by faith, not by sight. 8 We are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord. 2 Corinthians 5:6-8 (NKJV) 

Learning, knowing, and then responding according to God’s will to His truth is NEVER done subjectively. No, we are told that those who are truly in Christ walk by faith not by sight (2 Corinthians 5:6). To do this we must know God’s truth and respond by faith and this is not done through mysticism or feelings. No, in fact, when we encounter those who claim they are receiving direct input from God outside of His Word how should we respond? Shouldn’t we remain in our position of walking by faith and not by sight, going boldly to the throne of grace in prayer, seeking the truth in the Word of God? I submit that seeking truth outside those parameters will only lead to deception, not the truth.  Continue reading

Are you a good soldier of Christ Jesus?


by Mike Ratliff

3 Συγκακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ Ἰησοῦ. 2 Timothy 2:3 (NA28)

3 Take your part in suffering as a good soldier of Christ Jesus. 2 Timothy 2:3 (translated from the NA28 Greek text)

One of the examples God continually uses in my walk to draw me away from being self-focused into being Christ-focused, repentant, and, therefore, usable in His Kingdom is John Bunyan. Why? I have a tendency to focus inward and with that comes a  sense of my sinfulness and unworthiness to even be called a Christian. I look at those whom God uses to feed me spiritually and I see how small I am. How can God use one such as me? God has helped me through this by showing me through the life of men like John Bunyan that His ways are not man’s ways and we are much better off being in the center of His will than where our flesh wants us to be. What do I mean? The well educated and those with large ministries are more often then not the ones who are on the road to apostasy just as in Bunyan’s day. Bunyan was barely educated and his only education in theology was from the Word of God and sitting at the feet of his pastor. God raised him up to do a mighty work in the Church, but it was one that involved much suffering. Has God changed how He does things? Continue reading

Antichrists, discernment, and faithfulness


by Mike Ratliff

1 But the Spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons, 2 by means of the hypocrisy of liars seared in their own conscience as with a branding iron, 3 men who forbid marriage and advocate abstaining from foods which God has created to be gratefully shared in by those who believe and know the truth. 1 Timothy 4:1-3 (NASB) 

According to the words of our Lord Jesus Christ in John 15 the mark of Christian authenticity is abiding or remaining in Him. This is not simply a continual profession of faith, but a remaining faithful to Christ in our orthodox Christian faith. According to Paul, It is a two-fold action of departing from the faith and giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils. The Apostle John called the Christian leaders who do this antichrists. Continue reading

The Pilgrim’s Heart Part 11 – The Assured Heart


by Mike Ratliff

36 He who believes in the Son has eternal life; but he who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides on him.” John 3:36 (NASB) 

24 “Truly, truly, I say to you, he who hears My word, and believes Him who sent Me, has eternal life, and does not come into judgment, but has passed out of death into life. John 5:24 (NASB)

When I was a teenager in the Youth Group at the Baptist church our family attended in Oklahoma, I remember hearing several of the leaders say things like, “You can know for certain you’re saved if you know that you know that you know…” I guess they went on to infinity with it. I never really grasped what they were saying at that time. However after God had mercy on me in 1986, I had a sense of assurance that I have never doubted. Until recently, I did not understand where that was residing or how it worked. Let’s take a close look at our common salvation and on what we are basing our assurance. Continue reading

The Pilgrim’s Heart Part 10 – The Enduring Heart


by Mike Ratliff

2 Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, 3 knowing that the testing of your faith produces endurance. 4 And let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. James 1:2-4 (NASB)

My natural inclination is to resent uncomfortable circumstances. I want them to end and end now! Believers are spiritual, but their natural man, their flesh, is still within. My natural man does not understand how anything constructive can come out of sorrow and suffering. If we are honest with ourselves, we must admit we are all uncomfortable with things not working out the way we want them to. Our problem is we want good things to be the norm in our lives because we love the Lord and are living for Him. When bad things happen or things do not work out the way we want, we hunker down in our self-pity. We ask God and others, “Why is this happening to me?” That is not the response of the Enduring heart. That is the response of the self-focused heart. Continue reading

The Pilgrim’s Heart Part 4 – The Undivided Heart


by Mike Ratliff

1 Incline Your ear, O Lord, and answer me;
For I am afflicted and needy.
2 Preserve my soul, for I am a godly man;
O You my God, save Your servant who trusts in You.
3 Be gracious to me, O Lord,
For to You I cry all day long.
4 Make glad the soul of Your servant,
For to You, O Lord, I lift up my soul.
5 For You, Lord, are good, and ready to forgive,
And abundant in lovingkindness to all who call upon You.
6 Give ear, O Lord, to my prayer;
And give heed to the voice of my supplications!
7 In the day of my trouble I shall call upon You,
For You will answer me.
8 There is no one like You among the gods, O Lord,
Nor are there any works like Yours.
9 All nations whom You have made shall come and worship before You, O Lord,
And they shall glorify Your name.
10 For You are great and do wondrous deeds;
You alone are God.
11 Teach me Your way, O Lord;
I will walk in Your truth;
Unite my heart to fear Your name.
12 I will give thanks to You, O Lord my God, with all my heart,
And will glorify Your name forever.
13 For Your lovingkindness toward me is great,
And You have delivered my soul from the depths of Sheol.
14 O God, arrogant men have risen up against me,
And a band of violent men have sought my life,
And they have not set You before them.
15 But You, O Lord, are a God merciful and gracious,
Slow to anger and abundant in lovingkindness and truth.
16 Turn to me, and be gracious to me;
Oh grant Your strength to Your servant,
And save the son of Your handmaid.
17 Show me a sign for good,
That those who hate me may see it and be ashamed,
Because You, O Lord, have helped me and comforted me. Psalms 86 (NASB)

The pre-Christian era of the Roman Empire (prior to Constantine), was made up of many diverse ethnic groups. Each had its own religious beliefs. The Romans were good at allowing those they conquered to keep their gods as long as they paid homage to Caesar or the Emperor as lord. In most of those cultures, that was no big deal. However, for the Christians who lived within the Roman Empire it was a very big deal. Why? Jesus Christ is Lord! It does not matter who else claims to be lord. It does not matter who or what we elevate to lordship status. Jesus Christ is Lord of all no matter the circumstances. The Roman Empire sent many Christians to their martyrdom because they refused to bow to Caesar’s statue and call him lord. Those who would try to hang on to their beliefs, but save their lives by worshipping Caesar were compromising. I would hate to have been them when they stood before the Lord after they died. Continue reading

The Compromised Church and spiritual blindness


by Mike Ratliff

22 “The eye is the lamp of the body; so then if your eye is clear, your whole body will be full of light. 23 But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light that is in you is darkness, how great is the darkness! Matthew 6:22-23 (NASB) 

Since God placed me in this ministry back in 2006 I have been immersed in a battle against a most disturbing phenomenon in the Church in America. In this post we will take a closer look at it. What is it? It is the willful ignorance in our spiritual leaders. Continue reading

Self-Deceived Godliness


by Mike Ratliff

14 “To the angel of the church in Laodicea write:
The Amen, the faithful and true Witness, the Beginning of the creation of God, says this:
15 ‘I know your deeds, that you are neither cold nor hot; I wish that you were cold or hot. 16 So because you are lukewarm, and neither hot nor cold, I will spit you out of My mouth. 17 Because you say, “I am rich, and have become wealthy, and have need of nothing,” and you do not know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked, 18 I advise you to buy from Me gold refined by fire so that you may become rich, and white garments so that you may clothe yourself, and that the shame of your nakedness will not be revealed; and eye salve to anoint your eyes so that you may see. 19 Those whom I love, I reprove and discipline; therefore be zealous and repent. 20 Behold, I stand at the door and knock; if anyone hears My voice and opens the door, I will come in to him and will dine with him, and he with Me. 21 He who overcomes, I will grant to him to sit down with Me on My throne, as I also overcame and sat down with My Father on His throne. 22 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.’” Revelation 3:14-22 (NASB) 

The number one disturbing attribute of the leaders of Compromised Church is their rock-hard “conviction” that they are doing what God wants them to do in spite of overwhelming Biblical evidence that they are not. The measure of success or failure in business is profitability. It is that bottom line in the company ledger that reveals whether a company is on the right path or not. Unfortunatly, the Compromised Church leaders have taken the ways of the world and integrated them into their method of “doing church.” Church leader success is now measured in how well the church is managed. Is the church growing? If not, there must be something wrong. That church up the street started meeting in the library just a couple of years ago and now they are three times the size of our church. Their new building looks like a cathedral! What have they done right that we have not? We need to find out what their formula is and make it work for us. Continue reading

Three letters to three churches


by Mike Ratliff

1 “To the angel of the church in Sardis write:
He who has the seven Spirits of God and the seven stars, says this: ‘I know your deeds, that you have a name that you are alive, but you are dead. 2 Wake up, and strengthen the things that remain, which were about to die; for I have not found your deeds completed in the sight of My God. Revelation 3:1-2 (NASB) 

In our time it is very unusual for Christians to discuss apostasy. In fact, it makes some very uncomfortable to point out certain so-called “christian” leaders as being “heretics” or “apostates.” Why? The insidious poision called “Political Correctness” which has been implanted into our society by our enemy has taken a horrendous toll on our ability to be discerning as we are called to be in by our Lord in His Word. In this man-centered society, which has invaded deeply into our churches, the worst crime we can commit is to cause offense yet that very thing is a major mechanism within the preaching of the Law and Gospel that God uses to bring people to Christ. What has been the result? Apostasy springing up from all forms of “liberal christianity” has infected vast numbers of preachers and church leaders so that we are left with a wasteland of “Christian Evangelicalism” that is as spiritually dead as the “Christian Liberalism” that J. Gresham Machen contended with in his day calling it “another religion” from genuine Christianity.  Continue reading

Standing firm amidst famine of the Word of God


by Mike Ratliff

13 Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. 14 Let all that you do be done in love. 1 Corinthians 16:13-14 (NASB) 

The growing apostasy in the visible Church seems to be accelerating. The spiritual blindness of so many professing believers and their leaders is truly astounding. My brethren, the sad state of the visible Church is both the product of the famine of the Word of God and the cause of it. When the Word of God is seldom heard or read or taught then its purifying power is muted. The world and its ways now coexist with the visible Church. Genuine believers are new creations, God’s workmanship, and they now crave the pure milk of the Word of God. It is necessary for their Spiritual Growth and their new character craves it. This is not an attribute of the natural person though. The unregenerate have no desire to know the Word of God and really don’t like to hear it preached to them. Therefore, the genuine believers in those churches which are apostatizing by neglecting the Word are leaving to find church homes that still preach it, teach it, and hold it as the revealed Word of God. Continue reading

Ministering by publicly aligning to things hidden because of shame while walking in craftiness and adulterating the Word of God


by Mike  Ratliff

21 Therefore what benefit were you then deriving from the things of which you are now ashamed? For the outcome of those things is death. Romans 6:21 (NASB)

Back in 2006 thru 2008 or so we were vociferously debating what was going on in the seeker sensitive churches all around us as they abandoned expository preaching, replacing it with topical sermons, entertainment, drama, dance, videos, et cetera. In fact, that was how this ministry began, that is, in ministering to those dear brethren who had lost their churches to hostile takeovers by the Purpose Driven paradigm. I remember how we struggled to come up with the “core” reason they seemed to be so successful. Things sure have progressed, or is it actually the opposite with the gospel contextualization having replaced all of that with the goal of church globalization within the framework of Dominonism and/or “the New Evangelism?” I remember some of the debates from that time and as I look back on it now, I see what was actually happening. Of course, at the time, as the Hegelian Dialectic is in play and Diaprax is in one of its incremental changes, it is difficult to see the “big picture.” As we look back at what was done and how it was accomplished by those devoted to their globalization agenda we can see clearly that we were dealing with the forces of our enemy who were dedicated to “ministry” via the practice of cunning in disgraceful, underhanded ways as they tampered with God’s Word for their own ends (2 Corinthians 4:1-2). My brethren, those who truly belong to Christ cannot minster in such a way.

Continue reading

Obediently hold fast to the Word of life with fear and trembling


by Mike Ratliff

19 But during the night an angel of the Lord opened the gates of the prison, and taking them out he said, 20 “Go, stand and speak to the people in the temple the whole message of this Life.” (Acts 5:19-20 NASB)

We are in a period of the Church in which we must keep our eyes fixed on Christ alone for if we look to men we are in danger of being deceived. We must become focused where God wants us to be focused, doing as He desires us to be doing. Continue reading

Take your part in suffering as a good soldier of Christ Jesus.


by Mike Ratliff

3 Συγκακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ Ἰησοῦ. (2 Timothy 2:3 NA28)

3 Take your part in suffering as a good soldier of Christ Jesus. (2 Timothy 2:3 translated from the NA28 Greek text)

Over the last few years I have been sorely tempted by our enemy into despairing of this ministry. Why? This happens as my focus goes inward and with that always comes a sense of my sinfulness and unworthiness to even be called a Christian. I look at those whom God uses to feed me spiritually and I see how small I am. How can God use one such as me? What have I done in the past to help me through these times?  I look at the biographies of men such as William Tyndale and John Bunyan. Bunyan is a great role model for us. As we read of Bunyan’s early Christian walk, it soon becomes apparent that there are some parallels with how God uses not only me, but many others like me in these dark times. The well educated and those with large ministries are more often then not the ones who are on the road to apostasy just as in Bunyan’s day. Bunyan was barely educated and his only education in theology was from the Word of God and sitting at the feet of his pastor. God raised him up to do a mighty work in the Church, but it was one that involved much suffering.  Continue reading