Why it is vital that Christians become mature and discerning


by Mike Ratliff

11 Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης, Ephesians 4:11-14 (NA28)

11 And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some shepherds and teachers 12 for the equipping of the saints to the work of ministry to the building up of the Body of Christ 13 until we all arrive at the unity of the faith and of the fuller knowledge of the Son of God, to complete maturity, at the measure of the stature of the fullness of Christ 14 that we should not longer be infants tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. Ephesians 4:11-14 (translated from the NA28 Greek text)

In 1887, Robert Shindler, a fellow pastor and close friend of Charles Spurgeon, wrote in Spurgeon’s publication, The Sword and the Trowel: “It is all too plainly apparent men are willing to forego the old for the sake of the new. But commonly it is found in theology that that which is true is not new, and that which is new is not true.” If we think deeply and honestly on those searing words with all humility and willingness to repent of what God shows us about ourselves, I am certain that each of us must repent of falling for the fallacy of seeking that which is new or different in our theology. If we are honestly seeking the will of God that is both good and right, but if we are looking to have itching ears tickled or are pursuing the subjective or experiential as the means of fulfillment then all we are really doing is falling for some lie and are revealing that we are indeed just infants in the Lord who are being tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. I doubt if any one reading this really wants that.  Continue reading

Beware of the false prophets who come to you in sheep’s clothing


by Mike Ratliff

5 But the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. 6 For some men, straying from these things, have turned aside to fruitless discussion, 7 wanting to be teachers of the Law, even though they do not understand either what they are saying or the matters about which they make confident assertions.
8 But we know that the Law is good, if one uses it lawfully, 9 realizing the fact that law is not made for a righteous person, but for those who are lawless and rebellious, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who kill their fathers or mothers, for murderers 10 and immoral men and homosexuals and kidnappers and liars and perjurers, and whatever else is contrary to sound teaching, 11 according to the glorious gospel of the blessed God, with which I have been entrusted. 1 Timothy 1:5-11 (NASB)

Carefully read the passage I placed at the top of this post. What is the aim of the charge of a true discipler? It is to produce the good fruit of love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. That is the good fruit of a genuine prophet of the Gospel of the Lord Jesus Christ. On the other hand, our Lord Himself told us in His Sermon on the Mount how to discern whether a prophet was false or not.

15 “Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. 16 You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes nor figs from thistles, are they? 17 So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. 18 A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. 19 Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. 20 So then, you will know them by their fruits. Matthew 7:15-20 (NASB) 
Continue reading

There is no such thing as a new kind of Christianity!


by Mike Ratliff

3 As I urged you upon my departure for Macedonia, remain on at Ephesus so that you may instruct certain men not to teach strange doctrines, 4 nor to pay attention to myths and endless genealogies, which give rise to mere speculation rather than furthering the administration of God which is by faith. 5 But the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. 1 Timothy 1:3-5 (NASB) 

This blog has been online since 2006 and over the years I have tried to address all of the forms of “Christianity” that were in fact “Strange Fire.” How did we know they were “Strange Fire?” They did not line up with what God’s Word says His people will do as they serve Him. It is amazing how no matter how “new” the attacks on God’s truth are, the more they consist of the very same rebellion that is exposed throughout both the Old and New Testaments of Sacred Scripture. The arguments of those who propose “different doctrines” rather than the stewardship from God that is by faith expose hearts that are spiritually blind. They may indeed have very different religions or doctrines from each other, but their opposition to the truth of God will all be according the very same rebellion found in the temptation from the serpent in Genesis 3:1, “Yea, hath God said,…?” Those who dwell and minister in this area of rebellion do so with a sense of self-confidence that they are “right” and “cutting-edge” and “not mired in the past” are actually guilty of casting doubt on God’s good doctrines given to the Church while constructing man-made theologies whose foundations are no better than wet sand and, even worse, they attempt to gain as many followers as possible to reject the truth and enter with them into the ‘New Kind of Christianity’ that is their version of the church founded on their different doctrines.

Continue reading

When false shepherds preach error with assurance


by Mike Ratliff

6 For some men, straying from these things, have turned aside to fruitless discussion, 7 wanting to be teachers of the Law, even though they do not understand either what they are saying or the matters about which they make confident assertions. 1 Timothy 1:6-7 (NASB) 

There is a retort made in my direction more times than I can count when I have exposed a certain ministry or so-called Christian leader as saying or doing things that do not line up God’s Word in one or more ways. That retort is, “Well, I don’t believe it!” The standard for truth then becomes what they believe to be true rather than what God says is the truth. Christians are not immune from this my brethren. That is why we are commanded to stay immersed in God Word and be transformed through the renewal of our minds by that (Romans 12:2). Please carefully read the passage I placed at the top of this post (1 Timothy 1:6-7). What Paul is talking about in these verses are false teachers or shepherds who were preaching their error with assurance. Let us put that passage into context.  Continue reading

Apostasy is the fruit of false prophets


by Mike Ratliff

5 Now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience, and from sincere faith, 6 from which some, having strayed, have turned aside to idle talk, 7 desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say nor the things which they affirm.
8 But we know that the law is good if one uses it lawfully, 9 knowing this: that the law is not made for a righteous person, but for the lawless and insubordinate, for the ungodly and for sinners, for the unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers, 10 for fornicators, for sodomites, for kidnappers, for liars, for perjurers, and if there is any other thing that is contrary to sound doctrine, 11 according to the glorious gospel of the blessed God which was committed to my trust. 1 Timothy 1:5-11 (NKJV) 

Carefully read the passage I placed at the top of this post. What is the aim of the charge of a true discipler? It is to produce the good fruit of love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. That is the good fruit of genuine prophet of the Gospel of the Lord Jesus Christ. On the other hand, our Lord Himself told us in His Sermon on the Mount how to discern whether a prophet was false or not.

15 “Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ravenous wolves. 16 You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thornbushes or figs from thistles? 17 Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. 18 A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. 19 Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. 20 Therefore by their fruits you will know them. Matthew 7:15-20 (NKJV) 
Continue reading

Teach what accords with sound doctrine


by Mike Ratliff

5 The aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. 6 Certain persons, by swerving from these, have wandered away into vain discussion, 7 desiring to be teachers of the law, without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertions.
8 Now we know that the law is good, if one uses it lawfully, 9 understanding this, that the law is not laid down for the just but for the lawless and disobedient, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who strike their fathers and mothers, for murderers, 10 the sexually immoral, men who practice homosexuality, enslavers, liars, perjurers, and whatever else is contrary to sound doctrine, 11 in accordance with the gospel of the glory of the blessed God with which I have been entrusted. 1 Timothy 1:5-11 (ESV) 

Carefully read the passage I placed at the top of this post. What is the aim of the charge of a true discipler? It is to produce the good fruit of of love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. That is the good fruit of a genuine prophet of the Gospel of the Lord Jesus Christ. On the other hand, our Lord Himself told us in His Sermon on the Mount how to discern whether a prophet was false or not.

15 “Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing but inwardly are ravenous wolves. 16 You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thornbushes, or figs from thistles? 17 So, every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. 18 A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. 19 Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. 20 Thus you will recognize them by their fruits. Matthew 7:15-20 (ESV)
Continue reading

Discernment is rooted in maturity in Christ


by Mike Ratliff

11 Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης, Ephesians 4:11-14 (NA28)

11 And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some shepherds and teachers 12 for the equipping of the saints to the work of ministry to the building up of the Body of Christ 13 until we all arrive at the unity of the faith and of the fuller knowledge of the Son of God, to complete maturity, at the measure of the stature of the fullness of Christ 14 that we should not longer be infants tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. Ephesians 4:11-14 (translated from the NA28 Greek text)

In 1887, Robert Shindler, a fellow pastor and close friend of Charles Spurgeon, wrote in Spurgeon’s publication, The Sword and the Trowel: “It is all too plainly apparent men are willing to forego the old for the sake of the new. But commonly it is found in theology that that which is true is not new, and that which is new is not true.” If we think deeply and honestly on those searing words with all humility and willingness to repent of what God shows us about ourselves, I am certain that each of us must repent of falling for the fallacy of seeking that which is new or different in our theology. If we are honestly seeking the will of God that is both good and right, but if we are looking to have itching ears tickled or are pursuing the subjective or experiential as the means of fulfillment then all we are really doing is falling for some lie and are revealing that we are indeed just infants in the Lord who are being tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. I doubt if any one reading this really wants that.  Continue reading

Discernment is vital but it only comes to those who are mature in Christ


by Mike Ratliff

11 Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης, Ephesians 4:11-14 (NA28)

11 And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some shepherds and teachers 12 for the equipping of the saints to the work of ministry to the building up of the Body of Christ 13 until we all arrive at the unity of the faith and of the fuller knowledge of the Son of God, to complete maturity, at the measure of the stature of the fullness of Christ 14 that we should no longer be infants tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. Ephesians 4:11-14 (translated from the NA28 Greek text)

In 1887, Robert Shindler, a fellow pastor and close friend of Charles Spurgeon, wrote in Spurgeon’s publication, The Sword and the Trowel: “It is all too plainly apparent men are willing to forego the old for the sake of the new. But commonly it is found in theology that that which is true is not new, and that which is new is not true.” If we think deeply and honestly on those searing words with all humility and willingness to repent of what God shows us about ourselves, I am certain that each of us must repent of falling for the fallacy of seeking that which is new or different in our theology. If we are honestly seeking the will of God that is both good and right, but if we are looking to have itching ears tickled or are pursuing the subjective or experiential as the means of fulfillment then all we are really doing is falling for some lie and are revealing that we are indeed just infants in the Lord who are being tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. I doubt if any one reading this really wants that.  Continue reading

How to know who the false prophets are


by Mike Ratliff

4 And Jesus answered and said to them, “See to it that no one misleads you. 5 For many will come in My name, saying, ‘I am the Christ,’ and will mislead many. 6 You will be hearing of wars and rumors of wars. See that you are not frightened, for those things must take place, but that is not yet the end. 7 For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and earthquakes. 8 But all these things are merely the beginning of birth pangs.
9 “Then they will deliver you to tribulation, and will kill you, and you will be hated by all nations because of My name. 10 At that time many will fall away and will betray one another and hate one another. 11 Many false prophets will arise and will mislead many. 12 Because lawlessness is increased, most people’s love will grow cold. 13 But the one who endures to the end, he will be saved. 14 This gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a testimony to all the nations, and then the end will come. Matthew 24:4-14 (NASB) 

When I encounter those whose theology and eschatology has been colored by presuppositions, philosophies, and the teachings of some theologians that the Church’s main function is to establish and prepare God’s Kingdom here on this Earth so the Lord will return and to claim it, I wonder how seriously these people take Scripture passages such as Matthew 24:4-14 (above). These same people are all about making all secular culture conform to Christianity. I find it very difficult to line that up with what our Lord said in Matthew 24 about what things would be like before he actually did return. What is the reality? Will the Church totally take over the world in this age? From what I have studied in the New Testament, the Church is a called out “congregation” of people that are despised, persecuted, and put to death for their faith as they live for the glory of their Lord in this life. The point of that is to attain a greater resurrection in the next age. Let’s see what our Lord said about the reality of what we have to deal with in this age as the Church. Continue reading

Efficacious faith is a gift from God


by Mike Ratliff

13 Jesus answered and said to her, “Everyone who drinks of this water will thirst again; 14 but whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst; but the water that I will give him will become in him a well of water springing up to eternal life.” John 4:13-14 (NASB) 

Efficacious adj. producing the desired effect – from The Oxford New Desk Dictionary and Thesaurus Third Edition.

Christian faith has appeared to many an easy thing; nay, not a few even reckon it among the social virtues, as it were; and this they do because they have not made proof of it experimentally, and have never tasted of what efficacy it is. For it is not possible for any man to write well about it, or to understand well what is rightly written, who has not at some time tasted of its spirit, under the pressure of tribulation; while he who has tasted of it, even to a very small extent, can never write, speak, think, or hear about it sufficiently. For it is a living fountain, springing up into eternal life, as Christ calls it in John iv.1

Saving or efficacious faith is not the same thing as the best faith man can muster through the exercise of the will. According to our Lord Jesus in John 4:13-14 (above), efficacious faith is that which is given to the believer by God and this same faith will become in the believer a spring of water welling up to eternal life. This is not belief that is the product of reason or intellectual assent. It is not a belief that the believer must generate and desperately hold onto lest it be diminished and be lost. In the excerpt from Martin Luther’s letter to Pope Leo X, Concerning Christian Liberty, we read that those who conceive of faith as something done by the believer count it as simply a social virtue and that is an easy thing. Luther says that those with this concept of faith believe as they do because they have not experienced efficacious faith and have never tasted the great strength there is in it. I contend that the purveyors of the Seeker-Sensitive, Emergent, and Missional forms of “Christianity” are of the same sort of faith Luther is contrasting in this letter with genuine believers who are so because they have drunk of the water given to them by the Lord that has become in them a spring of water welling up to eternal life. These of the New Type of Christianity have a faith consisting of works-righteousness. This is a man-made faith not the efficacious faith that is a gift of God (Ephesians 2:1-10).  Continue reading

The nature of false prophets and false teachers


by Mike Ratliff

1 But the Spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons, 2 by means of the hypocrisy of liars seared in their own conscience as with a branding iron, (1 Timothy 4:1-2 NASB)

1 But false prophets also arose among the people, just as there will also be false teachers among you, who will secretly introduce destructive heresies, even denying the Master who bought them, bringing swift destruction upon themselves. 2 Many will follow their sensuality, and because of them the way of the truth will be maligned; 3 and in their greed they will exploit you with false words; their judgment from long ago is not idle, and their destruction is not asleep. (2 Peter 2:1-3 NASB)

The greatest sin of those who reject Christ is their misrepresentation of the truth and the resultant deception. This is a work of Satan. His name means “adversary.” He is also called “the Devil.” This word in Greek means “the Slanderer.” Jesus called him a liar and a murderer. When we are in the battle against those who hate our faith and attack the veracity of the Word of God, there will be a commonality in their tactics. They misrepresent the truth, they lie, and they accuse God and us of all sorts of things that are untrue. Continue reading

The one and only true Gospel


by Mike Ratliff

23 Then if anyone says to you, ‘Behold, here is the Christ,’ or ‘ There He is, ’ do not believe him. 24 For false Christs and false prophets will arise and will show great signs and wonders, so as to mislead, if possible, even the elect. (Matthew 24:23-24 NASB)

I will be 65 years old later this year. I have been a Christian for over 30 years, but I grew up in a “Christian” home going to church every Sunday until I grew up and went my own way. I know that Christians are commanded to be forgiving, kind, and gentle with others. However, we are also commanded to stand firm and withstand false teachers and their doctrines. When I began writing and blogging as an extension of my teaching ministry, I soon experienced a very rude awakening. When I wrote about things that were experiential and not tied to any specific doctrines no one seemed to care, but the closer I came to that dividing line that separates God’s Truth from everything else, the attacks of every sort seemed to descend on me from every direction. The more precise I came in laying out what is true from that which is not true, the angrier many of my “so-called brethren” became. It seems the way to ‘get along’ in the visible church is to accept the default form of Christianity and never, even if you have irrefutable Biblical truth to the contrary, teach against it. The one who does that is labeled as divisive as well as an enemy of Christian unity. But this stance is all one-sided. We are divisive for publishing God’s pure doctrines, but those who hold to man-made doctrines are allowed to say anything they want about us. It is as if they have free speech, but we do not.  Continue reading

Sound Doctrine


by Mike Ratliff

5 But the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. 6 For some men, straying from these things, have turned aside to fruitless discussion, 7 wanting to be teachers of the Law, even though they do not understand either what they are saying or the matters about which they make confident assertions.
8 But we know that the Law is good, if one uses it lawfully, 9 realizing the fact that law is not made for a righteous person, but for those who are lawless and rebellious, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who kill their fathers or mothers, for murderers 10 and immoral men and homosexuals and kidnappers and liars and perjurers, and whatever else is contrary to sound teaching, 11 according to the glorious gospel of the blessed God, with which I have been entrusted. (1 Timothy 1:5-11 NASB)

Carefully read the passage I placed at the top of this post. What is the aim of the charge of a true discipler? It is to produce the good fruit of of love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. That is the good fruit of genuine prophet of the Gospel of the Lord Jesus Christ. On the other hand, our Lord Himself told us in His Sermon on the Mount how to discern whether a prophet was false or not.

15 “Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. 16 You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes nor figs from thistles, are they? 17 So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. 18 A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. 19 Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. 20 So then, you will know them by their fruits. (Matthew 7:15-20 NASB)
Continue reading

The goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith


by Mike Ratliff

2 To Timothy, my true child in the faith: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.
3 As I urged you upon my departure for Macedonia, remain on at Ephesus so that you may instruct certain men not to teach strange doctrines, 4 nor to pay attention to myths and endless genealogies, which give rise to mere speculation rather than furthering the administration of God which is by faith. 5 But the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. 6 For some men, straying from these things, have turned aside to fruitless discussion, 7 wanting to be teachers of the Law, even though they do not understand either what they are saying or the matters about which they make confident assertions.
8 But we know that the Law is good, if one uses it lawfully, 9 realizing the fact that law is not made for a righteous person, but for those who are lawless and rebellious, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who kill their fathers or mothers, for murderers 10 and immoral men and homosexuals and kidnappers and liars and perjurers, and whatever else is contrary to sound teaching, 11 according to the glorious gospel of the blessed God, with which I have been entrusted. (1 Timothy 1:2-11 NASB)

Carefully read the passage I placed at the top of this post. What is the aim of the charge of a true discipler? It is to produce the good fruit of of love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. That is the good fruit of genuine prophet of the Gospel of the Lord Jesus Christ. On the other hand, our Lord Himself told us in His Sermon on the Mount how to discern whether a prophet was false or not.

15 “Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. 16 You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes nor figs from thistles, are they? 17 So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. 18 A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. 19 Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. 20 So then, you will know them by their fruits. (Matthew 7:15-20 NASB)
Continue reading