Discernment is vital but it only comes to those who are mature in Christ


by Mike Ratliff

11 Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης, Ephesians 4:11-14 (NA28)

11 And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some shepherds and teachers 12 for the equipping of the saints to the work of ministry to the building up of the Body of Christ 13 until we all arrive at the unity of the faith and of the fuller knowledge of the Son of God, to complete maturity, at the measure of the stature of the fullness of Christ 14 that we should no longer be infants tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. Ephesians 4:11-14 (translated from the NA28 Greek text)

In 1887, Robert Shindler, a fellow pastor and close friend of Charles Spurgeon, wrote in Spurgeon’s publication, The Sword and the Trowel: “It is all too plainly apparent men are willing to forego the old for the sake of the new. But commonly it is found in theology that that which is true is not new, and that which is new is not true.” If we think deeply and honestly on those searing words with all humility and willingness to repent of what God shows us about ourselves, I am certain that each of us must repent of falling for the fallacy of seeking that which is new or different in our theology. If we are honestly seeking the will of God that is both good and right, but if we are looking to have itching ears tickled or are pursuing the subjective or experiential as the means of fulfillment then all we are really doing is falling for some lie and are revealing that we are indeed just infants in the Lord who are being tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. I doubt if any one reading this really wants that.  Continue reading

How to tell a wolf or hireling from a shepherd of the sheep


by Mike Ratliff

15 “Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. 16 You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes nor figs from thistles, are they? 17 So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. 18 A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. Matthew 7:15-18 (NASB) 

Since God put me into this ministry back in 2006 the tragedy of the growing apostasy in the visible church seems to have only gotten worse. In discussions with friends about this some have lamented that at times it seems that there is no one who can be trusted anymore. My own perspective is that, yes, it is becoming increasingly more difficult to trust the fruit of those who minister for money or whose livelihood depended upon popularity. This is really nothing new. Our Lord, in His Sermon on the Mount, told us to beware of false prophets who come to us in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. He told us how to recognize them. How? It is by their fruits. This has not changed. Therefore, when I sit at the feet of a teacher or preacher of God’s Word I look for this within what is taught and within how he lives and with whom he associates and how he conducts himself in this life.  One who is not really God’s man will be revealed in this because of his inconsistencies in godliness and his consistencies in worldliness because, we “…will know them by their fruits.”  Continue reading

How to know who the false prophets are


by Mike Ratliff

4 And Jesus answered and said to them, “See to it that no one misleads you. 5 For many will come in My name, saying, ‘I am the Christ,’ and will mislead many. 6 You will be hearing of wars and rumors of wars. See that you are not frightened, for those things must take place, but that is not yet the end. 7 For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and earthquakes. 8 But all these things are merely the beginning of birth pangs.
9 “Then they will deliver you to tribulation, and will kill you, and you will be hated by all nations because of My name. 10 At that time many will fall away and will betray one another and hate one another. 11 Many false prophets will arise and will mislead many. 12 Because lawlessness is increased, most people’s love will grow cold. 13 But the one who endures to the end, he will be saved. 14 This gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a testimony to all the nations, and then the end will come. Matthew 24:4-14 (NASB) 

When I encounter those whose theology and eschatology has been colored by presuppositions, philosophies, and the teachings of some theologians that the Church’s main function is to establish and prepare God’s Kingdom here on this Earth so the Lord will return and to claim it, I wonder how seriously these people take Scripture passages such as Matthew 24:4-14 (above). These same people are all about making all secular culture conform to Christianity. I find it very difficult to line that up with what our Lord said in Matthew 24 about what things would be like before he actually did return. What is the reality? Will the Church totally take over the world in this age? From what I have studied in the New Testament, the Church is a called out “congregation” of people that are despised, persecuted, and put to death for their faith as they live for the glory of their Lord in this life. The point of that is to attain a greater resurrection in the next age. Let’s see what our Lord said about the reality of what we have to deal with in this age as the Church. Continue reading

Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves


by Mike Ratliff

15 “Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. Matthew 7:15 (NASB) 

With the ever increasing move away from Orthodox Christianity into various forms of experiential religion that we are witnesses of here and now, it seems that the bottom is falling out of Christianity, at least in the USA. It’s bad enough that we have all of these “wolves in sheep’s clothing” drawing the unaware into false religions while pretending to be Christian, but there are seemingly endless numbers of our “Christian” leaders falling all over themselves embracing these heretics.  It’s not that we have heretics among us, we always have them, but there are now many of our leaders either falling in bed with these people or revealing their fleshly side in some of the grossest sins imaginable. It seems there is a pastor or church leader exposed nearly every week for some sort of sexual sin or for being a narccissictic abuser of women or perhaps one who is the enabler of those who do those things by covering things up for them. What is going on? Continue reading

Efficacious faith is a gift from God


by Mike Ratliff

13 Jesus answered and said to her, “Everyone who drinks of this water will thirst again; 14 but whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst; but the water that I will give him will become in him a well of water springing up to eternal life.” John 4:13-14 (NASB) 

Efficacious adj. producing the desired effect – from The Oxford New Desk Dictionary and Thesaurus Third Edition.

Christian faith has appeared to many an easy thing; nay, not a few even reckon it among the social virtues, as it were; and this they do because they have not made proof of it experimentally, and have never tasted of what efficacy it is. For it is not possible for any man to write well about it, or to understand well what is rightly written, who has not at some time tasted of its spirit, under the pressure of tribulation; while he who has tasted of it, even to a very small extent, can never write, speak, think, or hear about it sufficiently. For it is a living fountain, springing up into eternal life, as Christ calls it in John iv.1

Saving or efficacious faith is not the same thing as the best faith man can muster through the exercise of the will. According to our Lord Jesus in John 4:13-14 (above), efficacious faith is that which is given to the believer by God and this same faith will become in the believer a spring of water welling up to eternal life. This is not belief that is the product of reason or intellectual assent. It is not a belief that the believer must generate and desperately hold onto lest it be diminished and be lost. In the excerpt from Martin Luther’s letter to Pope Leo X, Concerning Christian Liberty, we read that those who conceive of faith as something done by the believer count it as simply a social virtue and that is an easy thing. Luther says that those with this concept of faith believe as they do because they have not experienced efficacious faith and have never tasted the great strength there is in it. I contend that the purveyors of the Seeker-Sensitive, Emergent, and Missional forms of “Christianity” are of the same sort of faith Luther is contrasting in this letter with genuine believers who are so because they have drunk of the water given to them by the Lord that has become in them a spring of water welling up to eternal life. These of the New Type of Christianity have a faith consisting of works-righteousness. This is a man-made faith not the efficacious faith that is a gift of God (Ephesians 2:1-10).  Continue reading

The nature of false prophets and false teachers


by Mike Ratliff

1 But the Spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons, 2 by means of the hypocrisy of liars seared in their own conscience as with a branding iron, (1 Timothy 4:1-2 NASB)

1 But false prophets also arose among the people, just as there will also be false teachers among you, who will secretly introduce destructive heresies, even denying the Master who bought them, bringing swift destruction upon themselves. 2 Many will follow their sensuality, and because of them the way of the truth will be maligned; 3 and in their greed they will exploit you with false words; their judgment from long ago is not idle, and their destruction is not asleep. (2 Peter 2:1-3 NASB)

The greatest sin of those who reject Christ is their misrepresentation of the truth and the resultant deception. This is a work of Satan. His name means “adversary.” He is also called “the Devil.” This word in Greek means “the Slanderer.” Jesus called him a liar and a murderer. When we are in the battle against those who hate our faith and attack the veracity of the Word of God, there will be a commonality in their tactics. They misrepresent the truth, they lie, and they accuse God and us of all sorts of things that are untrue. Continue reading

Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves


by Mike Ratliff

15 “Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. 16 You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes nor figs from thistles, are they? 17 So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. 18 A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. (Matthew 7:15-18 NASB)

Our Lord, in His Sermon on the Mount, told us to beware of false prophets who come to us in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. He told us how to recognize them. How? It is by their fruits. This has not changed. Therefore, when I sit at the feet of a teacher or preacher of God’s Word I look for this within what is taught and within how he lives and with whom he associates and how he conducts himself in this life. Those who are not really God’s man will be revealed in this because of their inconsistencies in godliness and their consistencies in worldliness because, “we will recognize them by their fruits.”  Continue reading

We will recognize them by their fruits


by Mike Ratliff

15 “Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. 16 You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes nor figs from thistles, are they? 17 So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. 18 A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. (Matthew 7:15-18 NASB)

Those with any discernment are aware of the rising escalation of growing apostasy all around us. Some of you have lamented that it seems that there is no one who can be trusted anymore. I hear you! It has become apparent that it is becoming increasingly more difficult to trust the fruit of those who minister for money or whose livelihood depended upon popularity. This is really nothing new. Our Lord, in His Sermon on the Mount, told us to beware of false prophets who come to us in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. He told us how to recognize them. How? It is by their fruits. This has not changed. Therefore, when I sit at the feet of a teacher or preacher of God’s Word I look for this within what is taught and within how he lives and with whom he associates and how he conducts himself in this life. Those who are not really God’s man will be revealed in this because of their inconsistencies in godliness and their consistencies in worldliness because, “we will recognize them by their fruits.”  Continue reading

The antichrist


by Mike Ratliff

18 Children, it is the last hour; and just as you heard that antichrist is coming, even now many antichrists have appeared; from this we know that it is the last hour. 19 They went out from us, but they were not really of us; for if they had been of us, they would have remained with us; but they went out, so that it would be shown that they all are not of us. 20 But you have an anointing from the Holy One, and you all know. (1 John 2:18-20 NASB)

The word that is translated from the Greek that is rendered as “antichrist” in the New Testament is “Antichristos.” It is made up of two words, “anti,” which means “instead of or against,” and “christos,” which means “anointed one.” The “anti” prefix may be reference to “substitution or opposition.” The word “antichrist” is found only in 1 John 2:18, 1 John 2:22, 1 John 4:3, and 2 John 1:7. Paul refers to a man whom he calls “the man of sin, the son of perdition, and wicked one” in 2 Thessalonians 2:3 and 2 Thessalonians 2:8. He refers to “the one opposing” in 2 Thessalonians 2:4. Most believe that John’s antichrist is the same man that Paul is referring to. This man will attempt to assert the fulfillment of God’s Word in himself and will attempt to set up his own throne.

Continue reading

Convenient Christianity is not genuine Christianity


National Cathedral - Washington DC

by Mike Ratliff

16 Then Samuel said to Saul, “Wait, and let me tell you what the Lord said to me last night.” And he said to him, “Speak!”
17 Samuel said, “Is it not true, though you were little in your own eyes, you were made the head of the tribes of Israel? And the Lord anointed you king over Israel, 18 and the Lord sent you on a mission, and said, ‘ Go and utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they are exterminated. ’ 19 Why then did you not obey the voice of the Lord, but rushed upon the spoil and did what was evil in the sight of the Lord?”
20 Then Saul said to Samuel, “ I did obey the voice of the Lord, and went on the mission on which the Lord sent me, and have brought back Agag the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. (1 Samuel 15:16-20 NASB)

The Reformers and Puritans would not recognize as genuine most of what we call Christianity today. Of course one of the main thrusts of the Protestant Reformation was to make the Word of God accessible to all people. Why? It is in the Bible that we learn the truth. We learn what genuine worship is and what it isn’t. We learn that genuine Christianity will always have the requirement of obedience to God as what marks a true disciple of Christ. False versions of Christianity will always be marked by a version of the truth to obey that is not the complete truth from God’s Word. Instead, men’s rules are used.

False professions abound in false churches. Instead of complete obedience being the standard for believers, obedience to man’s version of God’s standard suffices. Just as Saul said he was obedient when he partially carried out God’s mission to destroy the Amalekites, false churches propagate this sort of thing in believer’s day-to-day obedience. It is all relative. There are no absolutes and only someone ate up with legalism would insist on complete obedience to God.

Continue reading

Sound Doctrine


by Mike Ratliff

5 But the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. 6 For some men, straying from these things, have turned aside to fruitless discussion, 7 wanting to be teachers of the Law, even though they do not understand either what they are saying or the matters about which they make confident assertions.
8 But we know that the Law is good, if one uses it lawfully, 9 realizing the fact that law is not made for a righteous person, but for those who are lawless and rebellious, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who kill their fathers or mothers, for murderers 10 and immoral men and homosexuals and kidnappers and liars and perjurers, and whatever else is contrary to sound teaching, 11 according to the glorious gospel of the blessed God, with which I have been entrusted. (1 Timothy 1:5-11 NASB)

Carefully read the passage I placed at the top of this post. What is the aim of the charge of a true discipler? It is to produce the good fruit of of love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. That is the good fruit of genuine prophet of the Gospel of the Lord Jesus Christ. On the other hand, our Lord Himself told us in His Sermon on the Mount how to discern whether a prophet was false or not.

15 “Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. 16 You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes nor figs from thistles, are they? 17 So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. 18 A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. 19 Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. 20 So then, you will know them by their fruits. (Matthew 7:15-20 NASB)
Continue reading

The goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith


by Mike Ratliff

2 To Timothy, my true child in the faith: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.
3 As I urged you upon my departure for Macedonia, remain on at Ephesus so that you may instruct certain men not to teach strange doctrines, 4 nor to pay attention to myths and endless genealogies, which give rise to mere speculation rather than furthering the administration of God which is by faith. 5 But the goal of our instruction is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. 6 For some men, straying from these things, have turned aside to fruitless discussion, 7 wanting to be teachers of the Law, even though they do not understand either what they are saying or the matters about which they make confident assertions.
8 But we know that the Law is good, if one uses it lawfully, 9 realizing the fact that law is not made for a righteous person, but for those who are lawless and rebellious, for the ungodly and sinners, for the unholy and profane, for those who kill their fathers or mothers, for murderers 10 and immoral men and homosexuals and kidnappers and liars and perjurers, and whatever else is contrary to sound teaching, 11 according to the glorious gospel of the blessed God, with which I have been entrusted. (1 Timothy 1:2-11 NASB)

Carefully read the passage I placed at the top of this post. What is the aim of the charge of a true discipler? It is to produce the good fruit of of love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. That is the good fruit of genuine prophet of the Gospel of the Lord Jesus Christ. On the other hand, our Lord Himself told us in His Sermon on the Mount how to discern whether a prophet was false or not.

15 “Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. 16 You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes nor figs from thistles, are they? 17 So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. 18 A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. 19 Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. 20 So then, you will know them by their fruits. (Matthew 7:15-20 NASB)
Continue reading

Test every spirit


by Mike Ratliff

16 Rejoice always; 17 pray without ceasing; 18 in everything give thanks; for this is God’s will for you in Christ Jesus. 19 Do not quench the Spirit; 20 do not despise prophetic utterances. 21 But examine everything carefully; hold fast to that which is good; 22 abstain from every form of evil. (1 Thessalonians 5:16-22 NASB)

CSM is an acronym for “Contemplative Spiritual Meditation.” It is a perverse melding of Christian prayer with Eastern mysticism. Bottom line, those who are behind this are deceived. They have been taken in by deceptive spirits because they have not “tested” every spirit, but have, instead, eagerly sought spiritual influences from outside the Church. The Word of God expressly warns believers against this sort of thing. In this post I would like to unpack 1 John 4:1-6 which does indeed address this. Continue reading

Let him be anathema


by Mike Ratliff

23 Then if anyone says to you, ‘Behold, here is the Christ,’ or ‘ There He is, ’ do not believe him. 24 For false Christs and false prophets will arise and will show great signs and wonders, so as to mislead, if possible, even the elect. (Matthew 24:23-24 NASB)

I have been a Christian since January 1986. I had just turned 34 in October so I was an adult with a wife and children when God had mercy on this sinner. However, I grew up in a “Christian” home going to church every Sunday until I grew up and went my own way. I know that Christians are commanded to be forgiving, kind, and gentle with others. However, we are also commanded to stand firm and withstand false teachers and their doctrines. When I began writing and blogging as an extension of my teaching ministry, I soon experienced a very rude awakening. When I wrote about things that were experiential and not tied to any specific doctrines no one seemed to care, but the closer I came to that dividing line that separates God’s Truth from everything else, the attacks of every sort seemed to descend on me from every direction. The more precise I came in laying out what is true from that which is not true, the angrier many of my so-called brethren became. It seems the way to ‘get along’ in the visible church is to accept the default form of Christianity and never, even if you have irrefutable Biblical truth to the contrary, teach against it. The one who does that is labeled as divisive as well as an enemy of Christian unity. But this stance is all one-sided. We are divisive for publishing God’s pure doctrines, but those who hold to man-made doctrines are allowed to say anything they want about us. It is as if they have free speech, but we do not.

Continue reading