Discernment is rooted in maturity in Christ


by Mike Ratliff

11 Καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων, ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης, Ephesians 4:11-14 (NA28)

11 And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some shepherds and teachers 12 for the equipping of the saints to the work of ministry to the building up of the Body of Christ 13 until we all arrive at the unity of the faith and of the fuller knowledge of the Son of God, to complete maturity, at the measure of the stature of the fullness of Christ 14 that we should not longer be infants tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. Ephesians 4:11-14 (translated from the NA28 Greek text)

In 1887, Robert Shindler, a fellow pastor and close friend of Charles Spurgeon, wrote in Spurgeon’s publication, The Sword and the Trowel: “It is all too plainly apparent men are willing to forego the old for the sake of the new. But commonly it is found in theology that that which is true is not new, and that which is new is not true.” If we think deeply and honestly on those searing words with all humility and willingness to repent of what God shows us about ourselves, I am certain that each of us must repent of falling for the fallacy of seeking that which is new or different in our theology. If we are honestly seeking the will of God that is both good and right, but if we are looking to have itching ears tickled or are pursuing the subjective or experiential as the means of fulfillment then all we are really doing is falling for some lie and are revealing that we are indeed just infants in the Lord who are being tossed by waves and carried around by every wind of doctrine by the cunning of men with craftiness leading to the scheming of deception. I doubt if any one reading this really wants that.  Continue reading

How to tell a wolf or hireling from a shepherd of the sheep


by Mike Ratliff

15 “Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. 16 You will know them by their fruits. Grapes are not gathered from thorn bushes nor figs from thistles, are they? 17 So every good tree bears good fruit, but the bad tree bears bad fruit. 18 A good tree cannot produce bad fruit, nor can a bad tree produce good fruit. Matthew 7:15-18 (NASB) 

Since God put me into this ministry back in 2006 the tragedy of the growing apostasy in the visible church seems to have only gotten worse. In discussions with friends about this some have lamented that at times it seems that there is no one who can be trusted anymore. My own perspective is that, yes, it is becoming increasingly more difficult to trust the fruit of those who minister for money or whose livelihood depended upon popularity. This is really nothing new. Our Lord, in His Sermon on the Mount, told us to beware of false prophets who come to us in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. He told us how to recognize them. How? It is by their fruits. This has not changed. Therefore, when I sit at the feet of a teacher or preacher of God’s Word I look for this within what is taught and within how he lives and with whom he associates and how he conducts himself in this life.  One who is not really God’s man will be revealed in this because of his inconsistencies in godliness and his consistencies in worldliness because, we “…will know them by their fruits.”  Continue reading

How to know who the false prophets are


by Mike Ratliff

4 And Jesus answered and said to them, “See to it that no one misleads you. 5 For many will come in My name, saying, ‘I am the Christ,’ and will mislead many. 6 You will be hearing of wars and rumors of wars. See that you are not frightened, for those things must take place, but that is not yet the end. 7 For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and earthquakes. 8 But all these things are merely the beginning of birth pangs.
9 “Then they will deliver you to tribulation, and will kill you, and you will be hated by all nations because of My name. 10 At that time many will fall away and will betray one another and hate one another. 11 Many false prophets will arise and will mislead many. 12 Because lawlessness is increased, most people’s love will grow cold. 13 But the one who endures to the end, he will be saved. 14 This gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a testimony to all the nations, and then the end will come. Matthew 24:4-14 (NASB) 

When I encounter those whose theology and eschatology has been colored by presuppositions, philosophies, and the teachings of some theologians that the Church’s main function is to establish and prepare God’s Kingdom here on this Earth so the Lord will return and to claim it, I wonder how seriously these people take Scripture passages such as Matthew 24:4-14 (above). These same people are all about making all secular culture conform to Christianity. I find it very difficult to line that up with what our Lord said in Matthew 24 about what things would be like before he actually did return. What is the reality? Will the Church totally take over the world in this age? From what I have studied in the New Testament, the Church is a called out “congregation” of people that are despised, persecuted, and put to death for their faith as they live for the glory of their Lord in this life. The point of that is to attain a greater resurrection in the next age. Let’s see what our Lord said about the reality of what we have to deal with in this age as the Church. Continue reading

Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves


by Mike Ratliff

15 “Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. Matthew 7:15 (NASB) 

With the ever increasing move away from Orthodox Christianity into various forms of experiential religion that we are witnesses of here and now, it seems that the bottom is falling out of Christianity, at least in the USA. It’s bad enough that we have all of these “wolves in sheep’s clothing” drawing the unaware into false religions while pretending to be Christian, but there are seemingly endless numbers of our “Christian” leaders falling all over themselves embracing these heretics.  It’s not that we have heretics among us, we always have them, but there are now many of our leaders either falling in bed with these people or revealing their fleshly side in some of the grossest sins imaginable. It seems there is a pastor or church leader exposed nearly every week for some sort of sexual sin or for being a narccissictic abuser of women or perhaps one who is the enabler of those who do those things by covering things up for them. What is going on? Continue reading

The nature of false prophets and false teachers


by Mike Ratliff

1 But the Spirit explicitly says that in later times some will fall away from the faith, paying attention to deceitful spirits and doctrines of demons, 2 by means of the hypocrisy of liars seared in their own conscience as with a branding iron, (1 Timothy 4:1-2 NASB)

1 But false prophets also arose among the people, just as there will also be false teachers among you, who will secretly introduce destructive heresies, even denying the Master who bought them, bringing swift destruction upon themselves. 2 Many will follow their sensuality, and because of them the way of the truth will be maligned; 3 and in their greed they will exploit you with false words; their judgment from long ago is not idle, and their destruction is not asleep. (2 Peter 2:1-3 NASB)

The greatest sin of those who reject Christ is their misrepresentation of the truth and the resultant deception. This is a work of Satan. His name means “adversary.” He is also called “the Devil.” This word in Greek means “the Slanderer.” Jesus called him a liar and a murderer. When we are in the battle against those who hate our faith and attack the veracity of the Word of God, there will be a commonality in their tactics. They misrepresent the truth, they lie, and they accuse God and us of all sorts of things that are untrue. Continue reading

The shepherd of the sheep


by Mike Ratliff

1 “Truly, truly, I say to you, he who does not enter by the door into the fold of the sheep, but climbs up some other way, he is a thief and a robber. 2 But he who enters by the door is a shepherd of the sheep. (John 10:1-2 NASB)

In John Bunyan’s classic allegory, The Pilgrim’s Progress, Christian encounters two interesting men shortly after his own salvation. These two men are named Formalist and Hypocrisy. He saw them enter the Narrow Way by climbing over the wall which bordered the Left Hand of the path. Christian asks them what they are doing and where they are going. They reply that they were born in the land of Vain-Glory and that they are going for Praise to Mount Sion. Christian asks, “Why came you not in at the Gate which standeth at the beginning of of the Way? Know you not that it is written, That he that cometh not in by the Door, but climbeth up some other way, the same is a Thief and a Robber?” They replied, “…to go to the Gate for entrance, was by all their countrymen counted too far about; and that therefore their usual way was to make a short cut of it, and to climb over the wall, as they had done.” Christian asked, “But will it not be counted a trespass against the Lord of the City, whither we are bound, thus to violate his revealed Will?” They replied, “That as for that, he needed not to trouble his head thereabout; for what they did, they had Custom for, and could produce, if need were, Testimony that would witness it, for more than a thousand years.” Continue reading

The one and only true Gospel


by Mike Ratliff

23 Then if anyone says to you, ‘Behold, here is the Christ,’ or ‘ There He is, ’ do not believe him. 24 For false Christs and false prophets will arise and will show great signs and wonders, so as to mislead, if possible, even the elect. (Matthew 24:23-24 NASB)

I will be 65 years old later this year. I have been a Christian for over 30 years, but I grew up in a “Christian” home going to church every Sunday until I grew up and went my own way. I know that Christians are commanded to be forgiving, kind, and gentle with others. However, we are also commanded to stand firm and withstand false teachers and their doctrines. When I began writing and blogging as an extension of my teaching ministry, I soon experienced a very rude awakening. When I wrote about things that were experiential and not tied to any specific doctrines no one seemed to care, but the closer I came to that dividing line that separates God’s Truth from everything else, the attacks of every sort seemed to descend on me from every direction. The more precise I came in laying out what is true from that which is not true, the angrier many of my “so-called brethren” became. It seems the way to ‘get along’ in the visible church is to accept the default form of Christianity and never, even if you have irrefutable Biblical truth to the contrary, teach against it. The one who does that is labeled as divisive as well as an enemy of Christian unity. But this stance is all one-sided. We are divisive for publishing God’s pure doctrines, but those who hold to man-made doctrines are allowed to say anything they want about us. It is as if they have free speech, but we do not.  Continue reading

Destructive heresies


by Mike Ratliff

1 But false prophets also arose among the people, just as there will also be false teachers among you, who will secretly introduce destructive heresies, even denying the Master who bought them, bringing swift destruction upon themselves. (2 Peter 2:1 NASB)

False professors and false prophets have one thing in common. They are convinced that the ‘religious paradigm’ they love, cherish, follow, and proclaim is true. Of course, they come to this conclusion through what some of them refer to as their ‘thinkology.’ In other words, what makes it true in their hearts is their own acceptance of it. The deciding or defining standard, which is used by these people, is their own value system. They oppose clear Biblical truth because “they just don’t believe it” while they embrace humanistic forms of Christianity simply because their ‘thinkology ‘ gives them a green light. Continue reading

Preaching error and making confident assertions with seemingly full assurance


by Mike Ratliff

6 For some men, straying from these things, have turned aside to fruitless discussion, 7 wanting to be teachers of the Law, even though they do not understand either what they are saying or the matters about which they make confident assertions. (1 Timothy 1:6-7 NASB)

God is not the author of confusion. His truth is clear and discernable by the regenerate heart. On the other hand, our enemy, being the source of lies and deception, must create a climate in which what his false teachers expound is disguised as the truth and there will be attempts by those defending these false teachings to demand tolerance so that their error will not be open to detailed scrutiny. It is all a paradigm of smoke and mirrors. Rob Bell has taught, for instance, that it is wrong to use the Bible as our plumb line, our standard of truth. Whenever any of us address these things he says, out come his defenders with their smoke and mirrors attempting to redirect the focus from Bell to those demanding that he be held to account as a false teacher. They call us divisive and all sorts of other things in their attempt to deflect our scrutiny. The Church must withstand false teachers. Just because they preach with assurance does not mean they are right and that the source of what they are teaching is from God.  Continue reading

False prophets utter falsehood and God is against them


by Mike Ratliff

The word of the LORD came to me: “Son of man, prophesy against the prophets of Israel, who are prophesying, and say to those who prophesy from their own hearts: ‘Hear the word of the LORD!’ Thus says the Lord GOD, Woe to the foolish prophets who follow their own spirit, and have seen nothing! Your prophets have been like jackals among ruins, O Israel. You have not gone up into the breaches, or built up a wall for the house of Israel, that it might stand in battle in the day of the LORD. They have seen false visions and lying divinations. They say, ‘Declares the LORD,’ when the LORD has not sent them, and yet they expect him to fulfill their word. Have you not seen a false vision and uttered a lying divination, whenever you have said, ‘Declares the LORD,’ although I have not spoken?” (Ezekiel 13:1-7 ESV)

A false prophet is one who claims to teach the truth from God and His Word, but who actually teaches from the counsel of his or her own heart. God is forever unchanging. He is immutable. His ways never change. His standards never change. At the time of Ezekiel, the kingdom of Judah had become consumed with idolatry. The people mixed Temple worship of YHWH with the worst forms of idol worship. They had taken on the culture and religion of the nations around them. Their culture had become pluralized. They were no longer a separate and unique people from the rest of the nations. The mechanism in people that powers this is compromise. The standard for God’s people has always been to be eternally focused with God in control. Compromise always moves God’s people to make decisions that are temporally focused, but, on the other hand, obedience to God is always counter to the demands of culture and the temporal. Continue reading

The Sermon on the Mount Part 19


by Mike Ratliff

4 And Jesus answered and said to them, “See to it that no one misleads you. 5 “For many will come in My name, saying, ‘I am the Christ,’ and will mislead many. 6 “You will be hearing of wars and rumors of wars. See that you are not frightened, for those things must take place, but that is not yet the end. 7 “For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and earthquakes. 8 “But all these things are merely the beginning of birth pangs. 9 “Then they will deliver you to tribulation, and will kill you, and you will be hated by all nations because of My name. 10 “At that time many will fall away and will betray one another and hate one another. 11 “Many false prophets will arise and will mislead many. 12 “Because lawlessness is increased, most people’s love will grow cold. 13 “But the one who endures to the end, he will be saved. 14 “This gospel of the kingdom shall be preached in the whole world as a testimony to all the nations, and then the end will come. (Matthew 24:4-14 NASB)

When I encounter those whose theology and eschatology has been colored by presuppositions, philosophies, and the teachings of some theologians that the Church’s main function is to establish and prepare God’s Kingdom here on this Earth so the Lord will return and to claim it, I wonder how seriously these people take Scripture passages such as Matthew 24:4-14 (above). These same people are all about making all secular culture conform to Christianity. I find it very difficult to line that up with what our Lord said in Matthew 24 about what things would be like before he actually did return. What is the reality? Will the Church totally take over the world in this age? From what I have studied in the New Testament, the Church is a called out “congregation” of people that are despised, persecuted, and put to death for their faith as they live for the glory of their Lord in this life. The point of that is to attain a greater resurrection in the next age. Let’s see what our Lord said about the reality of what we have to deal with in this age as the Church. Continue reading

An Example of a False Teaching


by Mike Ratliff

Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασιν προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσιν λύκοι ἅρπαγες. ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. μήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὰς ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα; (Matthew 7:15-16 NA27)

Beware of false prophets who come to you in clothing of sheep, but within are ravenous wolves. By their fruits you will know them. Grapes are not gathered from thorns or thistles from figs are they? (a personal translation of Matthew 7:15-16 from the NA27 Greek text)

Looking back at yesterdays post, How can we discern false teachers?, let’s look at a real example. I received in my inbox today a link to a “Tweet” made by Rick Warren:

@RickWarren

Rick Warren

Obedience teaches you more about God than a yr of study.“If u CHOOSE TO DO God’s will, you’ll know my teaching..” Jn.7:17

Here is the actual link to the “tweet:” http://twitter.com/#!/RickWarren/status/101382167078252544

Continue reading

How can we discern false teachers?


Today Ken Silva posted an article about Mark Driscoll. I wanted to post something that addressed the same topic without repeating the same things Ken stated very well in his post. Then I ran across the following article at Bible.org, which, I believe, helps us see what is exactly going on with false teachers like Driscoll, Rob Bell, et al. In any case, the title of the article below is “How can we discern false teachers?” – Mike Ratliff

Continue reading