The New Gnostics


by Mike Ratliff

5 Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ θεὸς φῶς ἐστιν καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία. 6 Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν· 7 ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ ἀλλήλων καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας. 8 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 9 ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας. 10 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτὸν καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. (1 John 1:5-10 NA27)

5 And this is the message, which we have heard from him and we proclaim to you, that God is light and there is not any darkness in him. 6 If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and are not practicing the truth. 7 But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another and the blood of Jesus his son cleanses us from every sin. 8 If we say that we do not have sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. 9 If we confess our sins, he is faithful and righteous, that he may forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. 10 if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. (1 John 1:5-10 Possessing the Treasure New Testament V1) 

The following definition for the word “esoteric” is from the New Oxford American Dictionary: 

esoteric |ˌesəˈterik|

adjective

intended for or likely to be understood by only a small number of people with a specialized knowledge or interest : esoteric philosophical debates.

DERIVATIVES

esoterically |-(ə)lē| adverb

esotericism |-ˈterəˌsizəm| noun

esotericist |-ˈterəsist| noun

ORIGIN mid 17th cent.: from Greek esōterikos, from esōterō, comparative of esō ‘within,’ from es, eis ‘into.’ Compare with exoteric .

Not long after God had mercy on me in January 1986, saving me, I remember seeing a newspaper ad with the title “Esoteric Christianity” in bold letters. Below that in nearly as large bold letters was one word, “Gnosticism.” There was a phone number below that. I was a new believer, but I had heard in a Bible study about Gnosticism and how it was a heresy. What is a heresy?

“Error, indeed, is never set forth in its naked deformity, lest, being thus exposed, it should at once be detected. But it is craftily decked out in on attractive dress, so as, by its outward form, to make it appear to the inexperienced (ridiculous as the expression may seem) more true than truth itself.” Irenaeus Against Heresies 1.2 

In other words, a heresy is something false that is portrayed or taught as the truth in such a way that is very convincing to professing believers who are not very mature and are have not been trained to be discerning.

What is it that makes Gnosticism a heresy? As the definition for the word “esoteric” above tells us, it was a religious mysticism that pirated Christian motifs to propagate a totally unchristian understanding of salvation than what we know of in our Orthodox Christian faith. In Gnosticism, salvation is based on esoteric “knowledge” (Greek γνῶσις or gnōsis). To the Gnostic, redemption is through affirming the divine light already in the human soul, not through repentance of sin and faith in Christ’s death to bring about spiritual rebirth.  Continue reading

The Compromised Church is rooted in Spiritual Blindness


by Mike Ratliff

22 “The eye is the lamp of the body; so then if your eye is clear, your whole body will be full of light. 23 But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light that is in you is darkness, how great is the darkness! Matthew 6:22-23 (LSB) 

Since I began this blog back in 2006 and became involved with discernment ministries such as Christian Research Network, I have become aware of a disturbing phenomenon in the Church in America. Perhaps you have noticed it as well. The phenomenon I am writing about is willful ignorance in our spiritual leaders. Continue reading

Discernment, heresy, and apostasy


by Mike Ratliff

10 Reject a factious man after a first and second warning, 11 knowing that such a man is perverted and is sinning, being self-condemned.Titus 3:10-11 (LSB) 

True Biblical discernment is crucial for the spiritual health of the Body of Christ because there has and always will be a plague of false teaching and teachers upon it until our Lord’s return. If you have ever flown on public transportation and had to go through the entire TSA screening process then you know how unpleasant that is. Also, and I am sure many of you probably already know this, the TSA has never caught or stopped one terrorist from boarding a plane. The TSA relies on “technology” based systems and force 100% of passengers who have not been prescreened into that funnel of stripping down, full body scans and “pat down” searches.  Many are furious about it. I read a study that compared the TSA’s system with that used by Israel at their airports, which is, instead of relying on “technology” based systems, passengers are interviewed by experts trained in what specifically to look for. They know their enemy and they know how to flush him or her out via their own interview process. Notice that since they have gone to this system that they have had no breakdown in their security. My point is that they know their enemy. They know their enemy’s tactics. They know their enemy’s goal. They do not waste time and resources with those who are no threat. Continue reading

Heresy and Apostasy


by Mike Ratliff

As for a person who stirs up division, after warning him once and then twice, have nothing more to do with him, knowing that such a person is warped and sinful; he is self-condemned. (Titus 3:10-11 ESV)

True Biblical discernment is crucial for the spiritual health of the Body of Christ because there has and always will be a plague of false teaching and teachers upon it until our Lord’s return. I am sure most of you have noticed the recent outrage over the increased security measures by the TSA in the USA that involve full body scans and “pat down” searches at our airports. One of the articles I read today compared what the TSA does with what is done in Israel at their airports, which is, instead of relying on “technology” based systems, passengers are interviewed by experts trained in what specifically to look for. They know their enemy and they know how to flush him or her out via their own interview process. Notice that since they have gone to this system that they have had no breakdown in their security. My point is that they know their enemy. They know their enemy’s tactics. They know this enemy’s goal. They do not waste time and resources with those who are no threat. In the Truth War that is upon us in the Church, we have many enemies trying to come in “unawares.” They try to infiltrate, appearing as “Orthodox” but their teaching is deceitful, degrading, and damnable (2 Peter 2:1). Those of us who have been gifted by God with spiritual discernment are, therefore, also given the job of flushing these people out. Part of this job is  knowing who our enemies really are. Are they apostates or are they simply holding to some heresy that doesn’t fall into the range of “deceitful, degrading, or damnable?”  Continue reading

The Disciple’s Heart


by Mike Ratliff

25 Now many crowds were going along with Him, and He turned and said to them, 26 “If anyone comes to Me, and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be My disciple. 27 Whoever does not carry his own cross and come after Me cannot be My disciple. 28 For which one of you, when he wants to build a tower, does not first sit down and calculate the cost to see if he has enough to complete it? 29 Lest, when he has laid a foundation and is not able to finish, all who observe it begin to ridicule him, 30 saying, ‘This man began to build and was not able to finish.’ 31 Or what king, when he sets out to meet another king in battle, will not first sit down and consider whether he is strong enough with ten thousand men to encounter the one coming against him with twenty thousand? 32 Or else, while the other is still far away, he sends a delegation and asks for terms of peace. 33 So then, none of you can be My disciple who does not give up all his own possessions.
34 “Therefore, salt is good, but if even salt has become tasteless, with what will it be seasoned? 35 It is useless either for the soil or for the manure pile; it is thrown out. He who has ears to hear, let him hear.” Luke 14:25-35 (LSB)

During all my Flesh-bound years as a born again believer, I read the passage above (Luke 14:25-35) innumerable times. I had an understanding of it, but I have found since I became Spirit-led that I was wrong all along. I had assumed someday I would learn to enjoy church enough and develop a deeper love and devotion to the Lord through that. Boy was that stupid! Continue reading

The Compromised Church – Ungodly Discernment


by Mike Ratliff

1 My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an Advocate with the Father, Jesus Christ the righteous; 2 and He Himself is the propitiation for our sins; and not for ours only, but also for those of the whole world.
3 By this we know that we have come to know Him, if we keep His commandments. 4 The one who says, “I have come to know Him,” and does not keep His commandments, is a liar, and the truth is not in him; 5 but whoever keeps His word, in him the love of God has truly been perfected. By this we know that we are in Him: 6 the one who says he abides in Him ought himself to walk in the same manner as He walked. 1 John 2:1-6 (NASB) 

One of the most tragic aspects of the Compromised Church, which is a product of its emphasis on numbers, baptisms. relavance, and worldliness is its complete lack of correct theology pertaining to salvation and assurance. Those who are believing they became part of the Kingdom of God in these churches are, for the most part, responding to a doctrine of salvation based upon some form of works righteousness which is the belief that one’s standing before God is founded and maintained by works of merit. These works begin with walking an aisle at an invitation then praying a sinner’s prayer followed by baptism. Assurance of salvation is then always looking back at that moment as when the believer chose to be “saved” by obeying the call at the invitation. Continue reading

The Compromised Church Part 5 – Self-Deceived Godliness


by Mike Ratliff

14 “To the angel of the church in Laodicea write:
The Amen, the faithful and true Witness, the Beginning of the creation of God, says this:
15 ‘I know your deeds, that you are neither cold nor hot; I wish that you were cold or hot. 16 So because you are lukewarm, and neither hot nor cold, I will spit you out of My mouth. 17 Because you say, “I am rich, and have become wealthy, and have need of nothing,” and you do not know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked, 18 I advise you to buy from Me gold refined by fire so that you may become rich, and white garments so that you may clothe yourself, and that the shame of your nakedness will not be revealed; and eye salve to anoint your eyes so that you may see. 19 Those whom I love, I reprove and discipline; therefore be zealous and repent. 20 Behold, I stand at the door and knock; if anyone hears My voice and opens the door, I will come in to him and will dine with him, and he with Me. 21 He who overcomes, I will grant to him to sit down with Me on My throne, as I also overcame and sat down with My Father on His throne. 22 He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches.’” Revelation 3:14-22 (NASB)

The number one disturbing attribute of the leaders of Compromised Church is their rock-hard “conviction” that they are doing what God wants them to do in spite of overwhelming Biblical evidence that they are not. The measure of success or failure in business is profitability. It is that bottom line in the company ledger that reveals whether a company is on the right path or not. Unfortunatly, the Compromised Church leaders have taken the ways of the world and integrated them into their method of “doing church.” Church leader success is now measured in how well the church is managed. Is the church growing? If not, there must be something wrong. That church up the street started meeting in the library just a couple of years ago and now they are three times the size of our church. Their new building looks like a cathedral! What have they done right that we have not? We need to find out what their formula is and make it work for us. Continue reading

The Compromised Church Part 4 – Friend of the World


by Mike Ratliff

1 And when I came to you, brethren, I did not come with superiority of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God. 2 For I determined to know nothing among you except Jesus Christ, and Him crucified. 3 I was with you in weakness and in fear and in much trembling, 4 and my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, 5 so that your faith would not rest on the wisdom of men, but on the power of God.
6 Yet we do speak wisdom among those who are mature; a wisdom, however, not of this age nor of the rulers of this age, who are passing away; 7 but we speak God’s wisdom in a mystery, the hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory; 8 the wisdom which none of the rulers of this age has understood; for if they had understood it they would not have crucified the Lord of glory; 9 but just as it is written,
“THINGS WHICH EYE HAS NOT SEEN AND EAR HAS NOT HEARD,
AND which HAVE NOT ENTERED THE HEART OF MAN,
ALL THAT GOD HAS PREPARED FOR THOSE WHO LOVE HIM.”
10 For to us God revealed them through the Spirit; for the Spirit searches all things, even the depths of God. 11 For who among men knows the thoughts of a man except the spirit of the man which is in him? Even so the thoughts of God no one knows except the Spirit of God. 12 Now we have received, not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God, 13 which things we also speak, not in words taught by human wisdom, but in those taught by the Spirit, combining spiritual thoughts with spiritual words.
14 But a natural man does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him; and he cannot understand them, because they are spiritually appraised. 15 But he who is spiritual appraises all things, yet he himself is appraised by no one. 16 For WHO HAS KNOWN THE MIND OF THE LORD, THAT HE WILL INSTRUCT HIM? But we have the mind of Christ. 1 Corinthians 2:1-16(NASB)

One of the most subtle aspects of the Compromised Church is its friendship with the world. All through the Bible we are told that we are not to love the things of this world, nor are we to be conformed to this world, nor are we to see this world as our home, but we are to have our treasure in Heaven rather in the world. We are to be transformed by the renewing of our minds. We are to live this life with eternity in mind. Continue reading

The Compromised Church Part 3 – Ungodly Discernment


by Mike Ratliff

1 My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an Advocate with the Father, Jesus Christ the righteous; 2 and He Himself is the propitiation for our sins; and not for ours only, but also for those of the whole world.
3 By this we know that we have come to know Him, if we keep His commandments. 4 The one who says, “I have come to know Him,” and does not keep His commandments, is a liar, and the truth is not in him; 5 but whoever keeps His word, in him the love of God has truly been perfected. By this we know that we are in Him: 6 the one who says he abides in Him ought himself to walk in the same manner as He walked. 1 John 2:1-6 (NASB) 

One of the most tragic aspects of the Compromised Church, which is a product of its emphasis on numbers, baptisms. relavance, and worldliness is its complete lack of correct theology pertaining to salvation and assurance. Those who are believing they became part of the Kingdom of God in these churches are, for the most part, responding to a doctrine of salvation based upon some form of works righteousness which is the belief that one’s standing before God is founded and maintained by works of merit. These works begin with walking an aisle at an invitation then praying a sinner’s prayer followed by baptism. Assurance of salvation is then always looking back at that moment as when the believer chose to be “saved” by obeying the call at the invitation. Continue reading

The Compromised Church Part 2 – Spiritual Blindness


by Mike Ratliff

22 “The eye is the lamp of the body; so then if your eye is clear, your whole body will be full of light. 23 But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light that is in you is darkness, how great is the darkness! Matthew 6:22-23 (NASB) 

Over the last several years, perhaps even over the last several decades, I have become aware of a disturbing phenomenon in the Church in America. Perhaps you have noticed it as well. The phenomenon I am writing about is willful ignorance in our spiritual leaders. Continue reading

The Compromised Church Part 1 – Humanism


by Mike Ratliff

13 “But He is unique and who can turn Him?
And what His soul desires, that He does. Job 23:13 (NASB) 

2 “I know that You can do all things,
And that no purpose of Yours can be thwarted. Job 42:2 (NASB) 

5 For I know that the LORD is great
And that our Lord is above all gods.
6 Whatever the LORD pleases, He does,
In heaven and in earth, in the seas and in all deeps. Psalms 135:5-6 (NASB) 

9 What then? Are we better than they? Not at all; for we have already charged that both Jews and Greeks are all under sin; 10 as it is written,
“THERE IS NONE RIGHTEOUS, NOT EVEN ONE;
11 THERE IS NONE WHO UNDERSTANDS,
THERE IS NONE WHO SEEKS FOR GOD;
12 ALL HAVE TURNED ASIDE, TOGETHER THEY HAVE BECOME USELESS;
THERE IS NONE WHO DOES GOOD,
THERE IS NOT EVEN ONE.”
13 “THEIR THROAT IS AN OPEN GRAVE,
WITH THEIR TONGUES THEY KEEP DECEIVING,”
“THE POISON OF ASPS IS UNDER THEIR LIPS”;
14 “WHOSE MOUTH IS FULL OF CURSING AND BITTERNESS”;
15 “THEIR FEET ARE SWIFT TO SHED BLOOD,
16 DESTRUCTION AND MISERY ARE IN THEIR PATHS,
17 AND THE PATH OF PEACE THEY HAVE NOT KNOWN.”
18 “THERE IS NO FEAR OF GOD BEFORE THEIR EYES.” Romans 3:9-18 (NASB) 

8 “For My thoughts are not your thoughts,
Nor are your ways My ways,” declares the LORD.
9 “For as the heavens are higher than the earth,
So are My ways higher than your ways
And My thoughts than your thoughts. Isaiah 55:8-9 (NASB) 

12 There is a way which seems right to a man,
But its end is the way of death. Proverbs 14:12 (NASB) 

Humanism: A system of thought that centers on humans and their values, capacities, and worth; the doctrine emphasizing a person’s capacity for self-realization through reason

Reformed Theology – the theological system which emphasizes the omnipotence of God and salvation by grace alone

If you haven’t done so already, please prayerfully read the scripture I have placed at the beginning of this chapter as well as the definitions for “Humanism” and “Reformed Theology.”

God is sovereign. He is omnipotent. He is perfect. He is Holy. He is Just. He is immutable. That means He does not change. He spoke His truth at the beginning of creation and that truth is still the truth now and will be for all eternity. God said in Isaiah 55:8-9 that His thoughts and ways are not as ours are. In fact His thoughts and ways are infinitely higher than ours. When I say “ours” I am speaking of all mankind. There are no exceptions. God said this to Isaiah and Isaiah wrote it down. It is given to us in the Bible which is the perfect Word of God. Continue reading

Twisting Scripture


Martin Luther’s ministry as a reformer was in the early 16th Century. However, even back then people were trying to force their own man-made doctrines on the Bible. Nothing has changed. People still do this. The use of the Bible this way is always eisegetical. That is, it is reading into the text that which is not there. This does violence to the authority of scripture and it’s inerrancy. Every heresy started this way. Also, much of the rebellion against traditional churches these days is born within those who believe that established denominations are guilty of doing the same thing. This has tragic consequences. No matter how we “feel” about these things, we must not fall into the mistake of throwing out the baby with the bath water. I am not alone in contending that the Church is ripe for another Reformation. However, currently there are many counterfeit reformations taking place that are extra-Biblical in nature. In their zeal to reform, they have done away with the Authority of Scripture as our baseline. This is huge error and we must take a stand and not give in the least little bit on the truth and veracity of God’s Word, that it is inerrant and complete. As you read the following devotional by Martin Luther, I pray that the Lord will place the burden of remaining in this war on your heart as He has mine. – Mike Ratliff

Continue reading

Heresy vs Apostasy


by Mike Ratliff

10 Reject a factious man after a first and second warning, 11 knowing that such a man is perverted and is sinning, being self-condemned. Titus 3:10-11 (NASB) 

True Biblical discernment is crucial for the spiritual health of the Body of Christ because there has and always will be a plague of false teaching and teachers upon it until our Lord’s return.  In the Truth War that is upon us in the Church, we have many enemies trying to come in “unawares.” They try to infiltrate, appearing as “Orthodox” but their teaching is deceitful, degrading, and damnable (2 Peter 2:1). Those of us who have been gifted by God with spiritual discernment are, therefore, also given the job of flushing these people out. Part of this job is  knowing who our enemies really are. Are they apostates or are they simply holding to some heresy that doesn’t fall into the range of “deceitful, degrading, or damnable?”  Continue reading

An Examination of the Word-Faith Movement Part 2


by Mike Ratliff

15 Be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. 2 Timothy 2:15 (NASB)

I have debated Pelagians. I have debated Atheists. I have debated Agnostics. I have debated Campbellites. I have debated Semi-Pelagians and Arminians. I have debated Antinomians. I have debated Hyper-Calvinists. In every case I must say that I would much rather debate believers who have the same respect for the Word of God that I have. The hardest to debate are those whose Bible knowledge is superficial at best. What little they have has been spoon-fed to them from their favorite teacher of whatever Biblical error they hold. Instead of searching the scripture to see if what I say is so, they quote Brother So and So or read some commentary or book that supports their doctrine. Continue reading