He led captivity captive


by Mike Ratliff

1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, 2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, 3 σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης· 4 Ἓν σῶμα καὶ ἓν πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν·
5 εἷς κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα,
6 εἷς θεὸς καὶ πατὴρ πάντων,
ὁ ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν.
7 Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. 8 διὸ λέγει·
ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν,
ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνθρώποις. Ephesians 4:1-8 (NA28)

1 Therefore I, the prisoner in the Lord, encourage you to walk worthy of the calling by which you were called, 2 with all humility of mind and meekness with long-suffering, forbearing one another in love, 3 being eager to keep the oneness of the spirit in the uniting bond of peace. 4 As there is one body and one Spirit, as also you were called in one hope of your calling;
5 one Lord, one faith, one baptism,
6 one God and Father of all,
the one over all and through all and in all.
7 But to each one of us was given grace according to the measure of Christ’s gift. 8 Wherefore it says,
“Having ascending to the height he led captive
captivity,
He gave gifts to men.” Ephesians 4:1-8 (translated from the NA28 Greek text)

It wasn’t until I started studying and learning Koine Greek that I ran into the puzzling verse above (Ephesians 4:8). After all, the English translations I have always used did not read like I translated that verse above. No, the NASB translates v8 as:

 Therefore it says,
“WHEN HE ASCENDED ON HIGH,
HE LED CAPTIVE A HOST OF CAPTIVES,
AND HE GAVE GIFTS TO MEN.” Ephesians 4:8 (NASB)

However, the Greek reads as I translated it. I have actually heard sermons and teachings based on the English renderings of this verse that viewed “captivity” in v8 as referring to Old Testament saints who though saved, were held in some sort of captivity. Supposedly, then, Jesus went into hades (hell), retrieved them from their captivity, and took them to heaven. However such a teaching is actually rooted in Roman Catholic tradition, not Sacred Scripture, and it does not even come close to the imagery of the phrase. Continue reading

If Jesus Christ is your Lord then you were bought with a price


by Mike Ratliff

20 Each man must remain in that condition in which he was called.
21 Were you called while a slave? Do not worry about it; but if you are able also to become free, rather do that. 22 For he who was called in the Lord while a slave, is the Lord’s freedman; likewise he who was called while free, is Christ’s slave. 23 You were bought with a price; do not become slaves of men. 24 Brethren, each one is to remain with God in that condition in which he was called. (1 Corinthians 7:20-24 NASB)

During the ministries of our Lord Jesus Christ and His Apostles there was a full understanding of the nature of slavery. It dominated their culture. Therefore, we must take that into account when we read from God’s Word the true nature of our “personal relationship” with our Lord. The Greek word for Lord or Master is Κύριον or Kurios. This title describes Jesus Christ as Lord in the sense of being the owner, possessor, or master. Some may teach that Christians can be genuine without Christ being their Lord, but that concept is alien to the Bible. We do not make Christ Lord of our lives my brethren. No, He is Lord of all those whom He bought with the price of His precious blood. Continue reading

Light and Life vs Darkness and Death


by Mike Ratliff

1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 He was in the beginning with God. 3 All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. 4 In Him was life, and the life was the Light of men. 5 The Light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it.
6 There came a man sent from God, whose name was John. 7 He came as a witness, to testify about the Light, so that all might believe through him. 8 He was not the Light, but he came to testify about the Light.
9 There was the true Light which, coming into the world, enlightens every man. 10 He was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him. 11 He came to His own, and those who were His own did not receive Him. 12 But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, even to those who believe in His name, 13 who were born, not of blood nor of the will of the flesh nor of the will of man, but of God.
14 And the Word became flesh, and dwelt among us, and we saw His glory, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. 15 John *testified about Him and cried out, saying, “This was He of whom I said, ‘He who comes after me has a higher rank than I, for He existed before me.’” 16 For of His fullness we have all received, and grace upon grace. 17 For the Law was given through Moses; grace and truth were realized through Jesus Christ. 18 No one has seen God at any time; the only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him.
19 This is the testimony of John, when the Jews sent to him priests and Levites from Jerusalem to ask him, “Who are you?” 20 And he confessed and did not deny, but confessed, “I am not the Christ.” 21 They asked him, “What then? Are you Elijah?” And he *said, “I am not.” “Are you the Prophet?” And he answered, “No.” 22 Then they said to him, “Who are you, so that we may give an answer to those who sent us? What do you say about yourself?” 23 He said, “I am A voice of one crying in the wilderness, ‘Make straight the way of the Lord,’ as Isaiah the prophet said.”
24 Now they had been sent from the Pharisees. 25 They asked him, and said to him, “Why then are you baptizing, if you are not the Christ, nor Elijah, nor the Prophet?” 26 John answered them saying, “I baptize in water, but among you stands One whom you do not know. 27 It is He who comes after me, the thong of whose sandal I am not worthy to untie.” 28 These things took place in Bethany beyond the Jordan, where John was baptizing.
29 The next day he *saw Jesus coming to him and *said, “Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world! 30 This is He on behalf of whom I said, ‘After me comes a Man who has a higher rank than I, for He existed before me.’ 31 I did not recognize Him, but so that He might be manifested to Israel, I came baptizing in water.” 32 John testified saying, “I have seen the Spirit descending as a dove out of heaven, and He remained upon Him. 33 I did not recognize Him, but He who sent me to baptize in water said to me, ‘He upon whom you see the Spirit descending and remaining upon Him, this is the One who baptizes in the Holy Spirit.’ 34 I myself have seen, and have testified that this is the Son of God.” John 1:1-34 (NASB) 

The New Testament book of John is profound. The thirty-four opening verses (above) set the stage for us by making sure we understand whom Jesus Christ really is. Who is He? He is God! He is the Word, the Logos, who preexisted creation. Notice also, “In Him was life, and the life was the Light of men. The Light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it.” This is an analogy. “Life” translates ζωὴ or zōē, which is speaking of spiritual life or eternal life (John 3:15; John 17:3; Ephesians 2:5) and John calls it what? It is “the Light of men…” which translates the Greek phrase, “τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.” “Light” translates the word φῶς or phōs and it refers to biblical truth, therefore, what do we have? In Christ, we have eternal life that also bears the fruit within us of God’s truth, which is Biblical truth. Of course, the opposite is true as well. Outside of Christ is spiritual death and those outside of Him are in darkness, which means they are in error or falsehood. Morally, this light refers to holiness and purity (1 John 1:5) while darkness refers to sin or wrongdoing (John 3:19; John 12:35, 46; Romans 13:11-14; 1 Thessalonians 5:4-7; 1 John 1:6; 1 John 2:8-11). Continue reading

Jesus Christ is Lord


by Mike Ratliff

32 Therefore, when Mary came where Jesus was, she saw Him, and fell at His feet, saying to Him, “Lord, if You had been here, my brother would not have died.” 33 When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews who came with her also weeping, He was deeply moved in spirit and was troubled, 34 and said, “Where have you laid him?” They *said to Him, “Lord, come and see.” 35 Jesus wept. (John 11:32-35 NASB)

As we stand firm against the onslaught of false teachers and heretics attacking the modern church, we can wear ourselves out at times seeking every nuance of what they are saying and doing. Sometimes it can be overwhelming. However, most of the time, the very best way to stand against what is false is to teach God’s Truth clearly to all who will hear. When heretics attack the veracity of the Gospel from every angle or those sold out to the Purpose Driven paradigm dumming it down so that it is no longer recognizable, they do these things from a point of motivation. There is a reason or goal in mind. Mostly, it is to simply appear to be non-offensive to people, to be man-pleasers, to attract as many people as possible to come under their Big Tent where all forms of theology are welcome, that is, all forms except the one we hold to here. No Exclusivity is allowed. No Five Solas are allowed. No Sovereignty of God! No Justification by grace  through faith ALONE! No, there can be none of that for then others would be offended and there would go their artificial unity. Of course, in the make-believe-Christendom they have created, they have a made-up Jesus. He is not Jesus Christ of the Bible, the Son of God. No, because He is the one who said that No One comes to the Father except through Him, and that would be offensive so they have their own Jesus who just loves everyone and died on the Cross either to save everyone or just to show everyone a better way.  Continue reading

Therefore we have been buried with Him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life


by Mike Ratliff

Therefore we have been buried with Him through baptism into death, so that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in newness of life. (Romans 6:4 NASB)

As we study Ephesians 2:1-10 it hits us right in the face that it is God who takes us who were once dead in trespasses and sins and makes us alive together with Christ. In this post, we will look at what comes next. Not only did God make us spiritually alive in Christ, he also raised us up together from moral death to a new and blessed life devoted to God. The Bible knows nothing of Christians believing and then going back into a life of sin, rejecting Jesus Christ as Lord. Continue reading

You were bought with a price; do not become slaves of men


by Mike Ratliff

20 Each man must remain in that condition in which he was called.
21 Were you called while a slave? Do not worry about it; but if you are able also to become free, rather do that. 22 For he who was called in the Lord while a slave, is the Lord’s freedman; likewise he who was called while free, is Christ’s slave. 23 You were bought with a price; do not become slaves of men. 24 Brethren, each one is to remain with God in that condition in which he was called. (1 Corinthians 7:20-24 NASB)

During the ministries of our Lord Jesus Christ and His Apostles there was a full understanding of the nature of slavery. It dominated their culture. Therefore, we must take that into account when we read from God’s Word the true nature of our “personal relationship” with our Lord. The Greek word for Lord or Master is Κύριον or Kurios. This title describes Jesus Christ as Lord in the sense of being the owner, possessor, or master. Some may teach that Christians can be genuine without Christ being their Lord, but that concept is alien to the Bible. We do not make Christ Lord of our lives my brethren. No, He is Lord of all those whom He bought with the price of His precious blood. Continue reading