Judgment at the Great White Throne


by Mike Ratliff

11 Καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήμενον ἐπʼ αὐτόν, οὗ ἀπὸ τοῦ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανὸς καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς. 12 καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου. καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν, καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ ἐστιν τῆς ζωῆς, καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 13 καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 14 καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ ᾅδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν, ἡ λίμνη τοῦ πυρός. 15 καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος, ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. Revelation 20:11-15 (NA28)

11 And I saw a great white throne and the one sitting on it. From his presence fled the earth and heaven, and a place was not found for them. 12 And I saw the dead, the great and the small, having taken their stand before the throne, and books were opened. And another book was opened, which is the Book of Life. And the dead were judged by the things written in the books according to their works. 13 And the sea gave up the dead in it and Death and Hades gave up the dead in them and they were judged each one according their works. 14 And Death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the Second Death, the lake of fire. 15 And if anyone was not found having been written in the Book of Life, he was thrown into the lake of fire. Revelation 20:11-15 (translated from the NA28 Greek text) 

In Revelation 2:11, in his message to the Church at Smyrna, our Lord Jesus said, “Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.” Or, “The one having ears let him hear what the Spirit says to the churches. The one overcoming will never be hurt by the second death.” What is described in Revelation 20:11-15 is the judgment of those going into “the second death.” These are people who have already lived their physical, temporal lives on earth and have died physically, but now they stand before the great white throne to receive the judgment of God. Continue reading

The inner war


by Mike Ratliff

15 “Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly are ravenous wolves. Matthew 7:15 (NASB)

False prophets have infiltrated the Church since the very beginning. Also, disingenuous professors have always plagued churches. There has not been a time when the church has been free from enemies within. However, in our time the church is the sickest it has ever been. False prophets beget false doctrine, the doctrine of demons, for the false believers that flock to them. Sound Doctrine is no longer tolerated. Expository preaching and teaching is ignored or shouted down. This is happening not between Christians and non-Christians, but between professing Christians in the “name” of Christ. As a result of the “visible church” becoming more and more like the world, it has also begun to take on the insanity of “Political Correctness” and “Cultural Marxism”.  As a result of this pollution, those in the “visible church” who are contaminated by these things also demand, “No Offense to Anyone,” that is, except those who hold solid doctrine. Continue reading

Who or What is the Scarlet Woman?


by Mike Ratliff

1 Then one of the seven angels who had the seven bowls came and spoke with me, saying, “Come here, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters, 2 with whom the kings of the earth committed acts of immorality, and those who dwell on the earth were made drunk with the wine of her immorality.” Revelation 17:1-2 (NASB)

John the Baptist was the one who was sent to make the way straight, to prepare the way for the one was to come. Of course the one who was to come is our Lord Jesus Christ the long awaited Messiah of the Jews. Gabriel told Zechariah, the father of John, “he would be filled with the Holy Spirit, even from his mother’s womb, and will turn many of the children of Israel to the Lord their God, and he will go before him in the spirit and power of Elijah, to turn the heart of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared.” Of course he did that very thing and our Lord was born of a virgin soon after John. Continue reading

For this reason they could not believe


by Mike Ratliff

35 So Jesus said to them, “For a little while longer the Light is among you. Walk while you have the Light, so that darkness will not overtake you; he who walks in the darkness does not know where he goes. 36 While you have the Light, believe in the Light, so that you may become sons of Light.”
These things Jesus spoke, and He went away and hid Himself from them. 37 But though He had performed so many signs before them, yet they were not believing in Him. 38 This was to fulfill the word of Isaiah the prophet which he spoke: “Lord, who has believed our report? And to whom has the arm of the Lord been revealed?” 39 For this reason they could not believe, for Isaiah said again, 40 “He has blinded their eyes and He hardened their heart, so that they would not see with their eyes and perceive with their heart, and be converted and I heal them.” John 12:35-40 (NASB) 

God does control all things. If you doubt it, read the following passage from Isaiah.

Continue reading

Are you ready to meet God?


by Mike Ratliff

1 Behold, a day is coming for the Lord when the spoil taken from you will be divided among you. 2 For I will gather all the nations against Jerusalem to battle, and the city will be captured, the houses plundered, the women ravished and half of the city exiled, but the rest of the people will not be cut off from the city. 3 Then the Lord will go forth and fight against those nations, as when He fights on a day of battle. 4 In that day His feet will stand on the Mount of Olives, which is in front of Jerusalem on the east; and the Mount of Olives will be split in its middle from east to west by a very large valley, so that half of the mountain will move toward the north and the other half toward the south. 5 You will flee by the valley of My mountains, for the valley of the mountains will reach to Azel; yes, you will flee just as you fled before the earthquake in the days of Uzziah king of Judah. Then the Lord, my God, will come, and all the holy ones with Him! Zechariah 14:1-5 (NASB) 

When I preached in a small Baptist Church in northern Missouri several years ago the title of my sermon was, “Are you ready to meet God?” The main theme of that sermon was who Jesus Christ really is and what He has done to redeem His people from the wrath to come. Even though it has been well over ten years since then, I am convinced that God’s wrath is coming. His wrath burns against all sin. Only those who bear the mark of His Son will be rescued. I have been part of some discussions lately where we all agree to an extent that the growing apostasy in the Church seems to be a precursor for the soon return of our Lord and that was the theme of our last post, Laodicea, the apostate church. Since the Church seems to have abandoned its mission to a large degree, and, instead, has become Compromised with the World and its ways, then we see only two alternatives. Either God will send another Reformation / Revival / Restoration or this Church we see now is the beginnings of the apostate church similar to the Church of Laodicea.

Continue reading

Laodicea, the apostate church


by Mike Ratliff

30 “But as for you, son of man, your fellow citizens who talk about you by the walls and in the doorways of the houses, speak to one another, each to his brother, saying, ‘Come now and hear what the message is which comes forth from the Lord.’ 31 They come to you as people come, and sit before you as My people and hear your words, but they do not do them, for they do the lustful desires expressed by their mouth, and their heart goes after their gain. 32 Behold, you are to them like a sensual song by one who has a beautiful voice and plays well on an instrument; for they hear your words but they do not practice them. 33 So when it comes to pass—as surely it will—then they will know that a prophet has been in their midst.” Ezekiel 33:30-33 (NASB) 

In the book of Revelation, chapters 2 and 3 contain the seven letters Christ dictated to John to be sent to seven churches that existed in John’s time in Asia Minor. I have heard several sermons and read some exposits of these chapters that were geared towards these seven churches each representing one of the seven church ages. For this to be true there would have to be seven separate, distinct church ages that we could clearly line up with the each church description in these two chapters. First, let me say that I am not 100% convinced that this is valid, but it is intriguing. Continue reading

We must remember that God is Sovereign


by Mike Ratliff

1 Nebuchadnezzar the king to all the peoples, nations, and men of every language that live in all the earth: “May your peace abound! 2 It has seemed good to me to declare the signs and wonders which the Most High God has done for me.
3 “How great are His signs
And how mighty are His wonders!
His kingdom is an everlasting kingdom
And His dominion is from generation to generation. Daniel 4:1-3 (NASB) 

The deepest, widest blind spot that most professing Christians have is that they are convinced their religion pleases God. Pride disguises itself in many different ways. One that I have noticed in most professing Christians is a form of self-righteousness that sees their religion as making them so well-pleasing to God that anyone who is not part of their denomination or church could not possibly be right with God. Pragmatism springs from a desire by spiritually blind Christian leaders to mimic what other “successful” preachers or pastors do to grow their congregations or baptize huge numbers of converts. When these manipulating processes “seem to work” the first result is actually a deepening of that spiritual blindness. Why? Idolatry always produces spiritual blindness. This blindness keeps those in it deceived into believing a lie. What lie? The lie is that God is not totally sovereign and needs their help to further the Kingdom. Their religious efforts may appear to “work,” but since the results are the fruit of fleshly methods and the works of men they only lead to cultivating pride. However, we must remember that God is Sovereign. Continue reading

The Compromised Church is a Friend of the World


by Mike Ratliff

1 And when I came to you, brethren, I did not come with superiority of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God. 2 For I determined to know nothing among you except Jesus Christ, and Him crucified. 3 I was with you in weakness and in fear and in much trembling, 4 and my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, 5 so that your faith would not rest on the wisdom of men, but on the power of God.
6 Yet we do speak wisdom among those who are mature; a wisdom, however, not of this age nor of the rulers of this age, who are passing away; 7 but we speak God’s wisdom in a mystery, the hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory; 8 the wisdom which none of the rulers of this age has understood; for if they had understood it they would not have crucified the Lord of glory; 9 but just as it is written,
“Things which eye has not seen and ear has not heard,
And which have not entered the heart of man,
All that God has prepared for those who love Him.”
10 For to us God revealed them through the Spirit; for the Spirit searches all things, even the depths of God. 11 For who among men knows the thoughts of a man except the spirit of the man which is in him? Even so the thoughts of God no one knows except the Spirit of God. 12 Now we have received, not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God, 13 which things we also speak, not in words taught by human wisdom, but in those taught by the Spirit, combining spiritual thoughts with spiritual words.
14 But a natural man does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him; and he cannot understand them, because they are spiritually appraised. 15 But he who is spiritual appraises all things, yet he himself is appraised by no one. 16 For who has known the mind of the Lord, that he will instruct Him? But we have the mind of Christ. 1 Corinthians 2 (NASB)

One of the most subtle aspects of the Compromised Church is its friendship with the world. All through the Bible we are told that we are not to love the things of this world, nor are we to be conformed to this world, nor are we to see this world as our home, but we are to have our treasure in Heaven rather than in the world. We are to be transformed by the renewing of our minds. We are to live this life with eternity in mind.  Continue reading

What does the Bible tell us about God’s righteous judgment?


by Mike Ratliff

18 For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness, 19 because that which is known about God is evident within them; for God made it evident to them. 20 For since the creation of the world His invisible attributes, His eternal power and divine nature, have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. Romans 1:18-20 (NASB) 

It seems that the default theology of Man is “Justification by Death.” Justification is a legal term where a person is declared “not guilty” by a judge. No one seems to have a problem with the concept of all people being sinners. However, our culture says that all people will be sent to Heaven when they die regardless of how they lived their lives. Once there, they will receive rewards or lose rewards based on the quality of their character. This is why the Doctrine of Hell is seen as “judgmental” and “Pharisaical” by those of the “New Evangelism” or any form of postmodern “christianity.”  Continue reading

The Great White Throne Judgment and Church Leadership in our day


by Mike Ratliff

9 “I kept looking
Until thrones were set up,
And the Ancient of Days took His seat;
His vesture was like white snow
And the hair of His head like pure wool.
His throne was ablaze with flames,
Its wheels were a burning fire.
10 “A river of fire was flowing
And coming out from before Him;
Thousands upon thousands were attending Him,
And myriads upon myriads were standing before Him;
The court sat,
And the books were opened. Daniel 7:9-10 (NASB) 

In this post we will study Revelation 20:11-15, however, let us take a moment to reflect on the carnage being wrought upon the visible church in our time by the very men who, by their own positions, should be shepherding the sheep. Instead, they are actually doing the very things to bring about the famine of hearing the Word of God and, hence, spiritual darkness seems to be all around us right in the midst of the “Church.” Mysticism in the guise of Spiritual Formation is being flim-flamed off on the unsuspecting as if it is another form of Christian prayer. We have rock-star pastors who measure their success by how many books they sell and how many branch churches they have who watch them preach via satellite. Of course, if you measure the content of their sermons by the Word of God, what you have is simply man-centered propaganda meant to appease, tease, and keep people coming through the front door instead of confronting them with their sin and need of a Saviour. Now, as you reflect on that, consider what awaits those whose names are not found written in the book of life.  Continue reading

Judgment is coming


by Mike Ratliff

9 “I kept looking
Until thrones were set up,
And the Ancient of Days took His seat;
His vesture was like white snow
And the hair of His head like pure wool.
His throne was ablaze with flames,
Its wheels were a burning fire.
10 “A river of fire was flowing
And coming out from before Him;
Thousands upon thousands were attending Him,
And myriads upon myriads were standing before Him;
The court sat,
And the books were opened. (Daniel 7:9,10 NASB)
 

Before we look at Revelation 20:11-15, take a moment to reflect on the carnage being wrought upon the visible church in our time by the very men who, by their own positions, should be shepherding the sheep. Instead, they are actually doing the very things to bring about the famine of hearing the Word of God and, hence, spiritual darkness seems to be all around us right in the midst of the “Church.” Mysticism in the guise of Spiritual Formation is being flim-flamed off on the unsuspecting as if it is another form of Christian prayer. We have rock-star pastors who measure their success by how many books they sell and how many branch churches they have who watch them preach via satellite. Of course, if you measure the content of their sermons by the Word of God, what you have is simply man-centered propaganda meant to appease, tease, and keep people coming through the front door instead of confronting them with their sin and need of a Saviour. Now, as you reflect on that, consider what awaits those whose names are not found written in the book of life.  Continue reading

Do you posses the treasure or something else?


by Mike Ratliff

32 Remember Lot’s wife. 33 Whoever seeks to keep his life will lose it, and whoever loses his life will preserve it. (Luke 17:32-33 NASB)

Believe it or not, there are parallels of God’s grace in remembering Abraham and thereby saving Lot from destruction and remembering Christ when at the final judgment and thereby saving all those for whom He is their propitiation. In light of this let us look at why so much of what seems so right and innovative in today’s Church is nothing more than possessing heaps of overthrow while those who refuse to compromise in worship, preaching, witnessing, and making disciples are the ones who truly possess the treasure of the Kingdom of God.  Continue reading

The enemies of the cross of Christ and their judgment


by Mike Ratliff

18 For many walk, of whom I often told you, and now tell you even weeping, that they are enemies of the cross of Christ, 19 whose end is destruction, whose god is their appetite, and whose glory is in their shame, who set their minds on earthly things. (Philippians 3:18-19 NASB)

When Christians understand their proper role in their relationship with their Saviour as that of a δοῦλος (slave) of the Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν (Lord Jesus Christ) then they must also have a clear understanding of the fact this does include everyone. Those whom He saves are His δοῦλοί and their responsibility is to serve Him according to His will for the rest of their lives. However, as the passage above reads, this does not include everyone, far from it. There are enemies of the cross of Christ. While these δοῦλοι of the Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν will spend eternity with Him, these enemies have an end that Paul calls “destruction.”  Continue reading

The lovingkindness of God endures all day long


by Mike Ratliff

For the choir director. A Maskil of David, when Doeg the Edomite came and told Saul and said to him, “David has come to the house of Ahimelech.”

1 Why do you boast in evil, O mighty man?
The lovingkindness of God endures all day long.
2 Your tongue devises destruction,
Like a sharp razor, O worker of deceit.
3 You love evil more than good,
Falsehood more than speaking what is right.
Selah.
4 You love all words that devour,
O deceitful tongue.
5 But God will break you down forever;
He will snatch you up and tear you away from your tent,
And uproot you from the land of the living.
Selah.
6 The righteous will see and fear,
And will laugh at him, saying,
7 “Behold, the man who would not make God his refuge,
But trusted in the abundance of his riches
And was strong in his evil desire.”
8 But as for me, I am like a green olive tree in the house of God;
I trust in the lovingkindness of God forever and ever.
9 I will give You thanks forever, because You have done it,
And I will wait on Your name, for it is good, in the presence of Your godly ones. (Psalm 52:1-9 NASB)

No matter how far away from the light the visible Church drifts into apostasy and darkness, we must remain faithful and understand that God is sovereign. Those God gives over to their idolatry are spiritually blind. They cannot see that while they believe they are serving God they are actually walking in rebellion. It seems that at this time God is placing me in a position of reflection on His grace and His love and that neither of them will ever fail. We must pray for those in darkness and never stop telling them the truth. Perhaps God will have mercy on them and call them to come out of the Scarlet Woman, from darkness into the light. Continue reading