Justified


by Mike Ratliff

23 πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ 24 δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· 25 ὃν προέθετο ὁ θεὸς ἱλαστήριον διὰ [τῆς] πίστεως ἐν τῷ αὐτοῦ αἵματι εἰς ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ τὴν πάρεσιν τῶν προγεγονότων ἁμαρτημάτων 26 ἐν τῇ ἀνοχῇ τοῦ θεοῦ, πρὸς τὴν ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν τῷ νῦν καιρῷ, εἰς τὸ εἶναι αὐτὸν δίκαιον καὶ δικαιοῦντα τὸν ἐκ πίστεως Ἰησοῦ. Romans 3:23-26 (NA28)

23 for all have sinned and come short of the glory of God, 24 and are justified freely by his grace through the redemption of Christ Jesus, 25 whom God displayed as a propitiation by his blood received through faith. This was in order to display his righteousness because in his divine forbearance, he passed over previously occurred sins. 26 This was to display his righteousness in the present time, for him to be just and the justifier of the one having faith in Jesus. Romans 3:23-26 (translated from the NA28 Greek text) 

In my mornings before work or before anything else if it is the weekend or a holiday I spend some time in prayer as the coffee brews. I write down what I pray as this helps me focus. There is nothing legalistic in this. There is nothing mystical about it. This just helps me pray. It also gives me a record of what I pray, which is pretty cool when God answers one of those requests. Part of all of my prayer contain something similar to this,“…I pray for your glory in and through me this day. I pray for your kingdom to come into fulfillment soon. I pray for you to be glorified in my worship of you this day in church and in my walk and service. Use me as you will. I pray for wisdom and discernment…” There is alway more of course. Some days are better than others, but on those days when God’s Word really speaks to me and as I pray I do indeed worship. It is on those days that I have a deep sense of the magnitude of our Election, the Atonement, and our Justification. On those days, I worship, Oh yes, I worship our Lord and Saviour!  Continue reading

The Justification Controversy: A Guide for the Perplexed


As I have shared in my posts here on this blog, God saw fit to mature me in Christ and open my spiritual eyes and heart to the truth of His Sovereignty in all things back in 2004-2005.  It was during this time that I became what many flippantly call a ‘Calvinist.’  I prefer the term Reformation Theology. In any case, It was as I was growing up in the Doctrines of Grace that I also became an apologist for them through this ministry. That was eye-opening I must say. However, I digress. To be a good apologist I had to become more educated so I began buying and reading everything I could on these good doctrines. It was amazing. I found that I could base all of my discernment ministry within the bounds of Reformation Theology and address all heretical and apostate behavior within the visible church from a very solid, immovable base. I remember a conversation I had with a fellow ‘Calvinist’ at that time that it seemed that only the ‘Reformed’ believers seemed to be able to withstand the onslaught of Rick Warrenism, the Seeker Sensitive nonsense, and the New Evangelicalism circus. Sadly, it was also at that time that we discovered that that was not the case. There was very much wrong going on within Reformed churches that we were only becoming aware of such as the Federal Vision Heresy. I tried to address it and found it so confusing and senseless that I could not fathom why anyone who was rooted and grounded in Christ and solid Reformed Theology could fall for something as absurd as that. None of my friends, some of them much more educated than me, could find the source either.  However, I suggest that you read the following essay by John W. Robbins, which addresses this issue succinctly and traces all of it back to its source. – Mike Ratliff Continue reading

But to me, may it not be to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ


by Mike Ratliff

1 And when I came to you, brethren, I did not come with superiority of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God. 2 For I determined to know nothing among you except Jesus Christ, and Him crucified. 3 I was with you in weakness and in fear and in much trembling, 4 and my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, 5 so that your faith would not rest on the wisdom of men, but on the power of God. (1 Corinthians 2:1-5 NASB)

Martin Luther is considered the “Lighting rod of the Protestant Reformation.” It was through his battle with the Roman Catholic Church that the doctrine of salvation through Justification by Grace through Faith alone was recovered and from that, many Christian martyrs went to their deaths refusing to compromise their faith by denying the truth of knowing Jesus Christ and Him crucified based not upon the wisdom of men, but on the power of God. So much of the pressure being brought to bear upon Christians in our time is to not be so precise in our theology, but be more willing to “compromise” along doctrinal grounds for the sake of “unity.” The “mega-church” model is based precisely upon never offending anyone, but being non-threatening and willing to be all things to all people in order to attract everyone, but to what? Continue reading

What is Penal Substitution and why is it so important in Justification?


by Mike Ratliff

6 For while we were still helpless, at the right time Christ died for the ungodly. 7 For one will hardly die for a righteous man; though perhaps for the good man someone would dare even to die. 8 But God demonstrates His own love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. 9 Much more then, having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath of God through Him. 10 For if while we were enemies we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. 11 And not only this, but we also exult in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. (Romans 5:6-11 NASB)

As I researched the doctrine of Penal Substitution for this article I was amazed at the lengths some people go to in order to obscure God’s truth through man-centered verbiage slanted away from Sacred Scripture towards human reasoning. Not one piece I read that decried Penal Substitution could attack it exegetically. In every case I read, the focus was on the barbarity of such a doctrine and how this shed a very negative light on the character of God. Before we go any further let us define what Penal Substitution is.

Penal Substitution is a theory of the atonement within Christian theology, especially associated with the Reformed tradition. It argues that Christ, by his own sacrificial choice, was punished in the place of sinners, thus satisfying the demands of justice so God can justly forgive their sins. Penal Substitution is, therefore, a specific understanding of substitutionary atonement, where the substitutionary nature of Jesus’ death is understood in the sense of a substitutionary punishment. Continue reading

Therefore, having been justified by faith…


by Mike Ratliff

1 Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (Romans 5:1 NA28)

1 Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. (Romans 5:1 translated from the NA28 Greek text)

In this post we will look at Romans 4:13-5:1 which is the application of the theology that Paul presents in Romans 3:20-31, which could be summarized with the statement, “By works of the law no human being will be justified in his sight since through the law come knowledge of sin, but the righteousness of God is manifest through faith in Jesus Christ for all who believe.”  In this time of “doctrinal indefiniteness” that seems to have overridden most of the “visible church,” we must become determined to define the gospel of our Lord Jesus Christ biblically and in no uncertain terms that we truly in Christ know what we believe and why we believe it. Also, that we know it so well that we can defend it against all attempts by our enemy and his people to corrupt it and distract us from obeying it.   Continue reading

Justification by what?


by Mike Ratliff

1 Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, 2 through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand; and we exult in hope of the glory of God. (Romans 5:1-2 NASB)

 

Justification by Faith is a doctrine that was the storm center of the Reformation. It was also a major concern of the Apostle Paul. As we study his epistles we can plainly see that he considered this doctrine to be the heart of the gospel. (Romans 1:17; 3:21-5:21; Galatians 2:15-5:1) It also shaped both his message (Acts 13:38-39) and his devotion and spiritual life (2 Corinthians 5:13-21; Philippians 3:4-14) Continue reading

How important is obeying the words of Christ?


by Mike Ratliff

22 But prove yourselves doers of the word, and not merely hearers who delude themselves. 23 For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror; 24 for once he has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of person he was. (James 1:22-24 NASB)

How important is obeying the words of Christ? This is, of course, the essence of Lordship. Jesus Christ is Lord. That is not just a title nor is it something we say to revere him nor is it part of some religious controversy. No, He is Lord over all. He is one in essence with God the Father and God the Holy Spirit in the Hypostatic Union of the Holy Trinity. God is Sovereign and because of his role in the Hypostatic Union, his submission in humbling himself to become a man, the Messiah, his obedience to the Father’s will in all of this as well as keeping the Law perfectly, he also, at the perfect time ordained by the Father, laid down his life as the propititiation for those he came to save. Continue reading

The application of our justification


by Mike Ratliff

1 Δικαιωθέντες οὖν ἐκ πίστεως εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν θεὸν διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ (Romans 5:1 NA28)

1 Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. (Romans 5:1 translated from the NA28 Greek text)

In this post we will look at Romans 4:13-5:1 which is the application of the theology that Paul presents in Romans 3:20-31, which could be summarized with the statement, “By works of the law no human being will be justified in his sight since through the law come knowledge of sin, but the righteousness of God is manifest through faith in Jesus Christ for all who believe.” I must interject something my brethren. In these times of doctrinal uncertainty and rampant apostasy in the visible church it is imperative that we who are truly in Christ know what we believe and why we believe it. Also, that we know it so well that we can defend it against all attempts by our enemy and his people to corrupt it and distract us from obeying it.  Continue reading

Your faith must not rest on the wisdom of men, but on the power of God


by Mike Ratliff

1 And when I came to you, brethren, I did not come with superiority of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God. 2 For I determined to know nothing among you except Jesus Christ, and Him crucified. 3 I was with you in weakness and in fear and in much trembling, 4 and my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, 5 so that your faith would not rest on the wisdom of men, but on the power of God. (1 Corinthians 2:1-5 NASB)

Martin Luther is considered the “Lighting rod of the Protestant Reformation.” It was through his battle with the Roman Catholic Church that the doctrine of salvation through Justification by Grace through Faith alone was recovered and from that, many Christian martyrs went to their deaths refusing to compromise their faith by denying the truth of knowing Jesus Christ and Him crucified based not upon the wisdom of men, but on the power of God. So much of the pressure being brought to bear upon Christians in our time is to not be so precise in our theology, but be more willing to “compromise” along doctrinal grounds for the sake of “unity.” The “mega-church” model is based precisely upon never offending anyone, but being non-threatening and willing to be all things to all people in order to attract everyone, but to what? Continue reading

What is the difference between Justification and Sanctification?


by Mike Ratliff

28 And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. 29 For those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren; 30 and these whom He predestined, He also called; and these whom He called, He also justified; and these whom He justified, He also glorified. (Romans 8:28-30 NASB)

12 So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling; 13 for it is God who is at work in you, both to will and to work for His good pleasure. (Philippians 2:12-13 NASB)

justify
Function: verb
Inflected Form(s): jus·ti·fied; jus·ti·fy·ing
Etymology: Middle English justifien, from Anglo-French or Late Latin; Anglo-French justifier, from Late Latin justificare, from Latin justus
Date: 14th century
transitive verb
1 a: to prove or show to be just, right, or reasonable b (1): to show to have had a sufficient legal reason (2): to qualify (oneself) as a surety by taking oath to the ownership of sufficient property
Merriam-Webster Online Dictionary. 2008. Merriam-Webster Online. 29 May 2008

sanctify
Function: transitive verb
Inflected Form(s): sanc·ti·fied; sanc·ti·fy·ing
Etymology: Middle English seintefien, sanctifien, from Anglo-French seintefier, sanctifier, from Late Latin sanctificare, from Latin sanctus sacred — more at saint
Date:14th century
1: to set apart to a sacred purpose or to religious use :consecrate
2: to free from sin :purify
3 a: to impart or impute sacredness, inviolability, or respect to b: to give moral or social sanction to
4: to make productive of holiness or piety <observe the day of the sabbath, to sanctify it — Deuteronomy 5:12(Douay Version)>
Merriam-Webster Online Dictionary. 2008. Merriam-Webster Online. 29 May 2008

The theological climate in the “visible church” today  has taken on the characteristics of a free-for-all. Most professing believers’ Bible knowledge is extremely shallow. On top of that we are also in a period of intellectual barbarianism which is marked by relativism. This causes the truth to be perceived as unknowable. Those holding this form of thinking refuse to believe that there is such a thing as absolute truth. In this intellectual climate it is little wonder that false prophets and false teachers can lead so many astray simply by saying what people want to hear.  Continue reading

The Storm Center of the Protestant Reformation


by Mike Ratliff

[1] Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. [2] Through him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. (Romans 5:1-2 ESV)

I shared in a previous post how I had in an incident in a Bible Study class while attempting to teach about the Doctrine of Election back in 2006 by a couple of men who were dead set on stopping me from simply reading certain texts from Sacred Scripture. I have had similar experiences when teaching on the Doctrine of Justification, which is what this post is about. Justification by Faith is a doctrine that was the storm center of the Reformation. It was also a major concern of the Apostle Paul. As we study his epistles we can plainly see that he considered this doctrine to be the heart of the gospel. (Romans 1:17; 3:21-5:21; Galatians 2:15-5:1) It also shaped both his message (Acts 13:38-39) and his devotion and spiritual life (2 Corinthians 5:13-21; Philippians 3:4-14) Continue reading

Loss of Discernment Regarding What It Means to Be a Protestant


By Paul M. Elliott

There has been a loss of discernment concerning the nature of Roman Catholicism, what it means to be a Protestant, and the need to be vigorously Protestant. Today too few Christians really understand why the Reformation took place and what is at stake if it is reversed – and the Reformation is being reversed in our time. This loss of discernment is the direct result of the loss of discernment regarding church history. Continue reading

Justification, Sanctification and Lordship Salvation


You cannot receive Christ as your justification only, and then, later, decide to refuse or to accept Him as your sanctification. He is one and indivisible, and if you receive Him at all, at once He is made unto you “wisdom and righteousness and sanctification and redemption.” You cannot receive Him as your Saviour only, and later decide to accept or refuse Him as your Lord; for the Saviour is the Lord who by His death has [bought] us and therefore owns us. Sanctification is nowhere taught or offered in the New Testament as some additional experience possible to the believer. It is represented rather as something which is already within the believer, something which he must realise more and more and in which he must grow increasingly. – D. Martyn Lloyd-Jones

What is Penal Substitution?


by Mike Ratliff

6 Ἔτι γὰρ Χριστὸς ὄντων ἡμῶν ἀσθενῶν ἔτι κατὰ καιρὸν ὑπὲρ ἀσεβῶν ἀπέθανεν. 7 μόλις γὰρ ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται· ὑπὲρ γὰρ τοῦ ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ ἀποθανεῖν· 8 συνίστησιν δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν. 9 πολλῷ οὖν μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα δι’ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὀργῆς. 10 εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ· 11 οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῷ θεῷ διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δι’ οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν. (Romans 5:6-11 NA28)

6 For while we were still weak, in due time, Christ died for the ungodly. 7 For one will scarcely die on behalf of a righteous man–though perhaps on behalf of for a good man someone would dare to die– 8 but God demonstrates his own love for us, that though we were still sinners, Christ died on our behalf. 9 Since, therefore,  having now been justified by his blood, much more will we be saved from the wrath through him. 10 For if while we were enemies we were reconciled to God through the death of his Son, much more, now having been reconciled, we will be saved by his life. 11 Not only that, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ  through whom we have now received reconciliation. (Romans 5:6-11 translated from the NA28 Greek text)

Penal Substitution is a theory of the atonement within Christian theology, especially associated with the Reformed tradition. It argues that Christ, by his own sacrificial choice, was punished in the place of sinners, thus satisfying the demands of justice so God can justly forgive their sins. Penal Substitution is, therefore, a specific understanding of substitutionary atonement, where the substitutionary nature of Jesus’ death is understood in the sense of a substitutionary punishment.

As I researched the doctrine of Penal Substitution for this article I was amazed at the lengths some people go to in order to obscure God’s truth through man-centered verbiage slanted away from Sacred Scripture towards human reasoning. Not one piece I read that decried Penal Substitution could attack it exegetically. In every case I read, the focus was on the barbarity of such a doctrine and how this shed a very negative light on the character of God. Before we go any further let us define what Penal Substitution is.

Continue reading