The Believer’s Supreme Act of Spiritual Worship


by Mike Ratliff

1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν· 2 καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον. Romans 12:1-2 (NA28)

1 Therefore, I urge you brothers through the compassions of God to present your bodies as living, holy sacrifices, well pleasing to God, which is your spiritual service. 2 And do not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind that you may discern the will of God, that which is good and well pleasing and perfect.Romans 12:1-2 (translated from the NA28 Greek text)

The vast majority of people in this age of Evangelical churches are by-and-large spiritually immature, Biblically ignorant, and self-centered, therefore, these people are also no threat to our enemy and his kingdom because they fall for every wind of doctrine, are prey to the wolves who have invaded the church at every level and they believe the lies such as, “God wants all of you to be rich and healthy and to have your best life now.” There are also the lies subverting the Gospel to make it into a social gospel all about “social justice” or making the world a better place. I could fill this post up with examples of these and countless other subversions that derail God’s people and move them to be focused on the temporal rather than on the eternal. Those who are suffering under these delusions are self-focused rather than God-focused. Continue reading

The cost of sin


by Mike Ratliff

1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 He was in the beginning with God. 3 All things came into being through Him, and apart from Him nothing came into being that has come into being. 4 In Him was life, and the life was the Light of men. 5 The Light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. John 1:1-5 (NASB) 

Those who have a problem with the Doctrine of Original Sin and the Wrath of God against all sin attempt to paint the God of Reformation Theology as some sort of ogre full of anger with very little love manifest except in the case of a chosen few. In their examples of how God operates in saving people, sin is never the issue. They portray God as loving everyone to the maximum and even if their sin amounted open rebellion against Him on their part. In their theology He just looks the other way and attempts to save everyone, but the point of contention is that the God in their example is unable to save anyone. The salvation of people is only made a possibility with those actually being saved being those who hear the Gospel and respond by exercising their sovereign Free Will. On the other hand, the God of the Bible is not anything like this. He is Sovereign. He saves those whom He has elected or chosen unto eternal life. No one limits Him in any way. Man’s will is in no way a barrier to God fulfilling His Will. From these two vastly different understandings of theology comes to very different understandings of sin.  Let’s look at a biblical view of sin and I invite you to compare your own understanding of it to what we unpack here. If your’s is different, I suggest to you that the Bible is not in error…  Continue reading

The nullifying of the conscience within relativism


by Mike Ratliff

5 Therefore it is necessary to be in subjection, not only because of wrath, but also for conscience’ sake. Romans 13:5 (NASB) 

In several discussion with friends both online and off-line over past several weeks one of the heart-rending topics was the lack of holiness in the Church along with God’s Holiness and His commands that His children be holy as He is Holy. My brethren, God is patient and that is a good thing, but eventually He is going to cleanse things and bring judgment to pass and the lack of fear of God that we are witnessing in many so-called “Christian” leaders about this is astounding. However, much of what is overlooked in this issue is that these compromises within the visible Church are actually mirrored in the same issues that run very deep within our society.

This blog is public enough that I do receive quite a few comments and emails from those who contend that “religion” is a scourge and a plague in the world. While I agree that that does describe man-made religion, we contend that genuine Christianity is not man-made, or man-controlled, or in any way a scourge or a plague. The blunt instrument that these “fellows” use in their “contentions” is entirely based in relativism. They claim to be using “reason” while accusing all who live by faith as being blind fools for being so certain. Continue reading

God’s disipline


By Mike Ratliff

1 Simon Peter, a bond-servant and apostle of Jesus Christ,
To those who have received a faith of the same kind as ours, by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ: 2 Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord; 3 seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness, through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. 4 For by these He has granted to us His precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. 2 Peter 1:1-4 (NASB)

Last night I posted a short piece titled Be Anxious for Nothing which is about how Christians are not immune from suffering, but are called to not be anxious about anything since God is Sovereign and is using our tests and trials for His own purposes. Also, our main weapon in this battle is prayer. After I posted it I received several emails and some comments from readers requesting prayer and thanking me for that post. I take no credit for that. I wrote it as one of you since I am going through pretty much the same trials and tribulations as the rest of the Body of Christ. In this post we will look at another aspect of Christian suffering. What do I mean? I keep hearing certain “New Evangelism” types say things on Christian radio and other places that really raises red flags in my heart. They say things like, “God loves you just the way you are!” Or something like, “You are unique, God made you like no one else, quit feeling inferior, you are one of God’s favorites, so start acting like it.” You get the idea. These same people are the ones whose “god” just loves everyone and would do nothing to hurt anyone nor judge anyone’s sin. Continue reading

Personal holiness and inward cleanliness


by Mike Ratliff

24 You blind guides, who strain out a gnat and swallow a camel! Matthew 23:24 (NASB) 

A huge trap that Christians can fall into is self-righteousness. It is a form of idolatry and that always causes spiritual blindness (Romans 1:24-25). Self-righteousness puts all effort towards godliness in the wrong place. It creates a form of piety that is all about outward appearances while putting little or no priority on matters of the heart. It is all about being concerned about appearances and what others think rather than being totally committed to abiding in Christ from within first. The self-righteous are consciously holy. However, that is not what we are called to be. Christians must be consciously repentant and unconsciously holy. The difference is huge for these are totally opposite walks. Continue reading

Do not be conformed to this age


by Mike Ratliff

1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν· 2 καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον. Romans 12:1-2 (NA28)

1 Therefore, I urge you brothers through the compassions of God to present your bodies as living, holy sacrifices, well pleasing to God, which is your spiritual service. 2 And do not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind that you may discern the will of God, that which is good and well pleasing and perfect. Romans 12:1-2 (translated from the NA28 Greek text)

One of the markers of genuineness in a Christian is separation from the world. This isn’t a physical removal from planet Earth or a disintegration of the body of a Christian. A genuine Christian’s character should be in a continual upgrade unto Christlikeness. That means that as he or she cooperates with God in their sanctification, working out their salvation with fear and trembling, their character will take on more and more of Christ’s character. They will love what He loves and hate what he hates. God is love, but He hates a certain type of love. Continue reading

Are we to continue in sin so that grace may increase?


by Mike Ratliff

8 And why not say (as we are slanderously reported and as some claim that we say), “Let us do evil that good may come”? Their condemnation is just. Romans 3:8 (NASB) 

The debate in the visible Church in our time concerning the need for Christians to walk in Repentance is actually quite perplexing to those of us whose hearts and consciences are bound to the Word of God. It clearly exhorts us all to repent and walk in righteousness. I had a conversation with a Pastor several years ago at lunch following his sermon that Sunday morning. We discussed the dreadful condition in the visible Church today in which most professing Christians appeared to be very immature and in bondage to their flesh. I asked for his opinion of why that was so. His response was that it was the result of the Church not being the Church as God designed. There was little or no Church discipline. There was little preaching of the Law and the Gospel together. There was hardly ever a mention of walking in repentance before our Holy God. I agreed completely with his analysis. He also shared that he did not believe that a very large percentage of the professing Christians were genuine.  Continue reading

What is your role in the Truth War?


by Mike Ratliff

15 Βλέπετε οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλʼ ὡς σοφοί, 16 ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν. Ephesians 5:15-16 (NA28)

15 See therefore how carefully you walk not as unwise but as wise, 16 redeeming the time, because the days are evil. Ephesians 5:15-16 (translated from the NA28 Greek text)

There is a great deal going on in the visible church, much of it having little to do with genuine Christianity, that most of us can do little about. Yes, we can pray, which is very powerful. We can also obey God and expose the evil to other believers. However, the older I get in the faith the outrage over much of what people like Stephen Furtick or Rick Warren say or write I no longer allow to consume me. I know what my role is in the Truth War. Do you know what yours is? Shouldn’t it be to obey what the Apostle Paul wrote to the Ephesian church in Ephesians 5:1-21.  Continue reading

Christians must walk in the light of God’s truth regardless of the rest of the world loving and living in deception and darkness


by Mike Ratliff

9 For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, 10 so that you will walk in a manner worthy of the Lord, to please Him in all respects, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God; 11 strengthened with all power, according to His glorious might, for the attaining of all steadfastness and patience; joyously 12 giving thanks to the Father, who has qualified us to share in the inheritance of the saints in Light.
13 For He rescued us from the domain of darkness, and transferred us to the kingdom of His beloved Son, 14 in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Colossians 1:9-14 (NASB)

We live in a time of deep deception. Even genuine Christians can be deceived if they are not exceedingly careful. It is imperative that, even though we must remain in the world for a time, we must not be of it. The Church has been under heavy attack since Acts 2. It is a wise and discerning thing for us to understand that God uses this to purify, cleanse, and teach the Church. It is as we address heresy that doctrine is developed or our understanding of God and His ways becomes more defined for us. Continue reading

Friendship with the world and its ways is hostility toward God


by Mike Ratliff

1 What is the source of quarrels and conflicts among you? Is not the source your pleasures that wage war in your members? 2 You lust and do not have; so you commit murder. You are envious and cannot obtain; so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask. 3 You ask and do not receive, because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your pleasures. 4 You adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Therefore whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. James 4:1-4 (NASB) 

The Church since its inception in the 1st Century AD has been plagued by quarrels, disagreements, feuds, splits, et cetera. According to God, the problem is not with the Gospel of our Lord Jesus Christ or His doctrines, but with the fact that people in the Church are not submitted properly to Him or to each other. Pride is behind most disagreements just as it is behind those who break away from the truth to lead their followers with false doctrines and a focus that is on self rather than on God and His glory. Instead, those who cause these problems are in love with self and, therefore, in love with the world, its ways, and the things of the world.  Continue reading

Rekindle the Gift of God


by Mike Ratliff

13 Until I come, give attention to the public reading of Scripture, to exhortation and teaching. 14 Do not neglect the spiritual gift within you, which was bestowed on you through prophetic utterance with the laying on of hands by the presbytery. 15 Take pains with these things; be absorbed in them, so that your progress will be evident to all. 16 Pay close attention to yourself and to your teaching; persevere in these things, for as you do this you will ensure salvation both for yourself and for those who hear you. 1 Timothy 4:13-16 (NASB) 

The way the gospel is presented in our time is backward. It is focused incorrectly. Instead of focusing on what God has done for us who have nothing in and of ourselves to warrant it; the way the gospel is given ever since I can remember is to attempt to make it appealing as if people should decide to try Jesus for 30 or 60 days to see if He makes a difference. What a joke! What blasphemy! To be honest, the closer I get to the front lines in serving my Lord, the more our enemy attacks me. The more I suffer. The more problems I have. However, I do not serve my Lord to get away from that stuff. I serve Him for His glory and my Lord went to the Cross for me so how can I seek the easy way out here and now?  Continue reading

Are You a Child of God?


by Mike Ratliff

28 Now, little children, abide in Him, so that when He appears, we may have confidence and not shrink away from Him in shame at His coming. 29 If you know that He is righteous, you know that everyone also who practices righteousness is born of Him.  (1 John 2:28-29 NASB)

There are two types of people in the world. There are God’s children and everyone else. One of the reasons I love to read the Gospel of John, 1 John, 2 John, 3 John and Revelation is that John, the disciple whom Jesus loved (John 21:7), wrote very profound words that have no gray areas. Of course he wrote as the Spirit breathed these words through him, but God used this man’s entire makeup in that process. John was very pastoral, but he was also a Christian apologist of the highest order. He was one the three Apostles who made up the inner circle closest to our Lord during His earthly ministry. Before Jesus called him to be his disciple, he was a disciple of John the Baptist along with Andrew, Peter’s brother. Jesus called him and his brother James, the Sons of Thunder. He had great faith, but like most of us, he could get full of himself and focus inward instead of humble and lined up with our Lord’s will alone. Continue reading

The source of Christian joy


by Mike Ratliff

21 “Not everyone who says to Me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of My Father who is in heaven will enter. 22 Many will say to Me on that day, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in Your name, and in Your name cast out demons, and in Your name perform many miracles?’ 23 And then I will declare to them, ‘I never knew you; depart from Me, you who practice lawlessness.’
24 “Therefore everyone who hears these words of Mine and acts on them, may be compared to a wise man who built his house on the rock. 25 And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house; and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. Matthew 7:21-25 (NASB) 

One of my first posts, What is Joy?, which I wrote on January 10, 2006, is the 2nd most read post on this blog. As of a few minutes ago it has been read 48,485 times. This is obviously because it is returned in search engines to people seeking some truth about Biblical Joy, which is a constant theme throughout God’s Word. This tells us that most Christians are seeking joy and are, perhaps, perplexed because their circumstances are anything but joyful. Our Lord gave us the example through the way He walked throughout His earthly ministry in which we are given what true joy is and how we must live in order to obtain it. The following passage is right in the middle of that part of John’s Gospel dealing with the Samaritan woman at the well.  Continue reading

We are called to be holy


by Mike Ratliff

45 For I am the Lord who brought you up from the land of Egypt to be your God; thus you shall be holy, for I am holy.’” Leviticus 11:45 (NASB)

The resistance in today’s version of the Church of Jesus Christ to commands such as the one above is rooted in rebellion. Yes, I know that is a blunt statement. Yes, I know that there are huge segments of the church in America that believe that the Old Testament is not for them. However, the truth does not stop being the truth simply because people refuse to believe it. I run into this quite a bit. I teach something or write something that is a clear command of God that we must obey and someone will say or write something like, “well everyone knows that that can’t mean that because God isn’t like that.” Excuse me but since when does what people believe about God change what God is like or diminishes the veracity of His commands? Continue reading