But God, being rich in mercy


by Mike Ratliff

4 ὁ δὲ θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, 5 καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν συνεζωοποίησεν τῷ Χριστῷ, — χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι — 6 καὶ συνήγειρεν καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 7 ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφʼ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. (Ephesians 2:4-7 NA28)

4 But God, being rich in mercy, because of his great love with which he loved us,  5 even when we were dead in our trespasses, he made us alive with Christ — by grace you have  been saved — 6 and he raised us with him and seated us with him in the heavenlies in Christ Jesus,  7 that he might display in the coming ages the surpassing wealth of his grace in his kindness towards us in Christ Jesus. (Ephesians 2:4-7 translated from the NA28 Greek text)

Let us this day focus on our wonderful God with worshipful, grateful hearts. Back several years ago when I was confronted with Reformation Theology I was amazed that the passages that the Holy Spirit used to “nail it” firmly in my heart that it was what best lined up with the Bible in all areas of doctrine were many if not all of the same passages that I had taught from, memorized in Evangelism Explosion training, and read every day during my devotions. They were all very dear to me because they spoke of the saving work of God on my behalf. Of course, I must confess, I was never a “theological Arminian,” just a default one since that is what most SBC churches teach. It was as this confrontation took place over each point of doctrine I was amazed that in every case it really came down to whether our salvation is a. work of cooperation between us and God (Synergism) or if it is all of God (Monergism). It was as I did some serious study on the Sovereignty of God throughout the Bible that the last thread of synergism I held on to finally broke away.  Continue reading

Faith without Works is Dead


by Mike Ratliff

14 What use is it, my brothers, if someone says he has faith but he has no works? Can that faith save him? 15 If a brother or sister is without clothing and in need of daily food, 16 and one of you says to them, “Go in peace, be warmed and be filled,” and yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? 17 Even so faith, if it has no works, is dead by itself.
18 But someone will say, “You have faith; and I have works. Show me your faith without the works, and I will show you my faith by my works.” James 2:14-18 (LSB)

The passage I placed at the beginning of this article is one the most abused and misunderstood passages that I know of. If it is read casually, it can be easily misunderstood. If it is exposited by someone possessing a faulty hermeneutic, it can be twisted to say what no other part of the Bible teaches, that faith plus works is required for salvation. Continue reading

Christ’s Glory and the Prophetic Word


by Mike Ratliff

1 And six days later Jesus *brought with Him Peter and James and John his brother, and *led them up on a high mountain by themselves. 2 And He was transfigured before them; and His face shone like the sun, and His garments became as white as light. 3 And behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with Him. 4 And Peter answered and said to Jesus, “Lord, it is good for us to be here; if You wish, I will make three booths here, one for You, and one for Moses, and one for Elijah.” 5 While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud said, “This is My beloved Son, with whom I am well-pleased; listen to Him!” 6 And when the disciples heard this, they fell on their faces and were terrified. 7 And Jesus came to them and touched them and said, “Get up, and do not be afraid.” 8 And lifting up their eyes, they saw no one except Jesus Himself alone.Matthew 17:1-8 (LSB) 

From what I have observed, and please correct me if I am wrong, it seems that telling a false prophet or false teacher from those who are true is not as difficult as we may think. Those who are true understand and teach the centrality of our Lord Jesus Christ in all things. It really is all about Him and His glory. On the other hand, those who are false will focus nearly all of what they preach and teach from the perspective of Man. Instead of teaching our role in the Kingdom as subjects of God, they expound things for the benefit of what is fair or what seems right to men, making excuses for fleshly indulgences and not calling it sin. They refuse to accept that the Bible teaches that sin is what separates Men from God and those who die in their sin will spend eternity in Hell. Of course these teachings echo the lie that our enemy told Eve in the Garden, “Has God really said?” Continue reading

Self-Righteousness


by J. C. Ryle

“He told this parable to some who trusted in themselves, that they were righteous, and treated others with contempt.” (Luke 18:9)

Are there none to whom this parable is applicable in the present day? Truly, if it were so, the ministers of Jesus would have comparatively a light employment and an idle post. We do not often meet with men who deny the divinity of Christ—or the personality of the Holy Spirit—or disbelieve the Bible—or doubt the existence of a God, and so bring upon themselves swift destruction. But, alas! We have daily proof that the disease spoken of in our text is as deep-seated and hard to cure as ever, and of all the mischievous delusions that keep men out of heaven, of all the soul-destroying snares that Satan employs to oppose Christ’s Gospel, there is none we find so dangerous, none so successful, as self-righteousness! Continue reading

What is genuine Biblical Humility?


by Mike Ratliff

3 μηδεν κατ εριθειαν μηδε κατα κενοδοξιαν αλλα τη ταπεινοφροσυνη αλληλουσ ηγουμενοι υπερεχοντασ εαυτων (Phlippians 2:3 NA28)

3 Do nothing according to rivalry nor empty conceit, but in humility esteem others more significant than yourselves. (Philippians 2:3 translated from the NA28 Greek text)

One of the main contentions of the Christian deconstructionists in our time such as Andy Stanley is that it is an arrogant thing to teach from the Bible as if it is absolute truth. They say that the truly humble are those who confess to know nothing precisely, but only in a nebulous sort of way. This is primarily an attempt to appear humble to the world by seeking common ground with everyone, which is only possible if truth is held loosely so there is room for compromise. In the world’s eyes this does appear to be humble, but is this biblical humility? Carefully read the following passage (John 8:30-32) and pay special attention to v32, which I have put in bold.

30 ταυτα αυτου λαλουντοσ πολλοι επιστευσαν εισ αυτον. 31 ελεγεν ουν ο ιησουσ προσ τουσ πεπιστευκοτασ αυτω ιουδαιουσ· εαν υμεισ μεινητε εν τω λογω τω εμω, αληθωσ μαθηται μου εστε 32 και γνωσεσθε την αληθειαν, και η αληθεια ελευθερωσει υμασ. (John 8:30-32 NA28)

30 As he was saying these things, many believed in him. 31 So Jesus said to the Jews who had believed in him, “If you abide in my word, you are truly my disciples, 32 and you will know the truth, and the truth will free you.” (John 8:30-32 translated from the NA28 Greek text) Continue reading

Taking Up Your Cross and Following Jesus


by Mike Ratliff

11 It is a trustworthy saying:
For if we died with Him, we will also live with Him;
12 If we endure, we will also reign with Him;
If we will deny Him, He also will deny us;
13 If we are faithless, He remains faithful, for He cannot deny Himself.2 Timothy 2:11-13 (LSB) 

My favorite book outside of the Bible is John Bunyan’s The Pilgrim’s Progress. Bunyan, a Puritan, spent seven years in prison because he was a preacher, but a nonconformist in the eyes of the Anglican Church. He preached the pure gospel unencumbered by the empty religiosity of The Church of England at that time. However, God used this persecution in the man Bunyan. When he came out of prison for the last time, he had with him the manuscript for The Pilgrim’s Progress ready for a publisher. God uses suffering to prune his people. We are the clay. He is the potter. Continue reading

What My Obedience to God Costs Other People


Back in 2004 God took me through a year long renewal/revival with Him. By the end of that I found that I no longer cared anything about becoming “seen” or “known” through “religiosity.” No, all I cared about was being where God wanted me to be, doing what He wanted me to be doing. However, I still had some learning experiences to work through.  I naively assumed that other believers I knew would automatically see the truths God was revealing to my heart and rejoice in their own revival. However, that was not the case. In fact, most of them quit talking with me. I found myself isolated and separate. The more I obeyed God the more separate I became. If we check this out with scripture we will find that this is the way it is. Our little minds and our fragile egos may not like that, but it is the way it is. However, God is good. He will bring into our lives those whom He uses to encourage us and keep us focused on Him and His glory. I pray that the following devotional by Oswald Chambers speaks to your heart has it has to mine many times. – Mike Ratliff Continue reading

Our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed


by Mike Ratliff

6 τοῦτο γινώσκοντες ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη, ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ· 7 ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας.Romans 6:6-7 (NA28)

6 Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that  we no longer should serve sin. 7 For he that is dead is freed from sin. (Romans 6:6-7 translated from the NA28 Greek text)

Romans 6:6 clearly shows us that true believers become holy in Christ. However, there is confusion because many do not look correctly at the Greek verb tenses in this passage. If they simply read it in English or some other translation it is easy to not see that the all the verb tenses here are past tenses (aorist or perfect). What this means is that every verb tense here that refers to our identification with Christ in His death refers to it being completed in the past. Romans 6:6, therefore, says  ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη or “our old man was crucified with” way back when Christ died and that it was completed then and there. What it does not say is that we must each morning get up and “crucify ourselves again to sin.” Instead, it says that by God’s judicial act, not by our experiential effort, the old man was “crucified” and therefore “destroyed.” Continue reading

Be strong in the grace that is in Christ Jesus


C.H. Spurgeon from his Morning by Morning Devotional for March 15.

1 Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.(2 Timothy 2:1 KJV) 
CHRIST has grace without measure in Himself, but He hath not retained it for Himself. As the reservoir empties itself into the pipes, so hath Christ emptied out His grace for His people. “Of His fulness have all we received, and grace for grace.” He seems only to have in order to dispense to us. He stands like the fountain, always flowing, but only running in order to supply the empty pitchers and the thirsty lips which draw nigh unto it. Like a tree, He bears sweet fruit, not to hang on boughs, but to be gathered by those who need. Grace, whether its work be to pardon, to cleanse, to preserve, to strengthen, to enlighten, to quicken, or to restore, is ever to be had from Him freely and without price; nor is there one form of the work of grace which He has not bestowed upon His people. As the blood of the body, though flowing from the heart, belongs equally to every member, so the influences of grace are the inheritance of every saint united to the Lamb; and herein there is a sweet communion between Christ and His Church, inasmuch as they both receive the same grace. Christ is the head upon which the oil is first poured; but the same oil runs to the very skirts of the garments, so that the meanest saint has an unction of the same costly moisture as that which fell upon the head. This is true communion when the sap of grace flows from the stem to the branch, and when it is perceived that the stem itself is sustained by the very nourishment which feeds the branch. As we day by day receive grace from Jesus, and more constantly recognize it as coming from Him, we shall behold Him in communion with us, and enjoy the felicity of communion with Him. Let us make daily use of our riches, and ever repair to Him as to our own Lord in covenant, taking from Him the supply of all we need with as much boldness as men take money from their own purse.

Let All Bitterness And Wrath And Anger And Clamor And Slander Be Put Away From You Along With All Malice


by Mike Ratliff

29 Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. 30 And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. 31 Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. 32 Be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you. (Ephesians 4:29-32 ESV)

Steel is made through the smelting of iron ore. Iron becomes steel as carbon is added while the iron is very hot. What makes steel much harder than iron was not really understood by the ancients who created it. All they knew was that at a certain point in the shaping of a sword they would lay the red hot blade into the coals for a few minutes then resume the process of hammering, cooling in water, re-heating, hammering, cooling in water, et cetera. The finished product was a sword that would not bend in battle and could be sharpened over and over. The blade was actually made up of many pieces of iron rods that were heated, flattened, and folded upon themselves over and over. It was hard work, but that was what it took to create a fine, usable steel sword.

17 Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the new has come. (2 Corinthians 5:17 ESV)

When we are born of the Spirit at regeneration we are new creations. However, that does not mean that we become instantly sinless. Nor does it mean that we are instantly mature and able to know the will of God in walking before Him for His glory alone. No, these attributes come over time and after much “smelting, hammering, cooling, re-heating of us in the fires of sanctification. When I was a young Christian I remember many times being on the verge of walking away from my faith. Why? It seemed that I was “in the fire” all the time. I am very glad that God preserved me, but I want to share with all of you reading this that God has not stopped this process in me. I have been a believer since 1986, but I am no where near complete and this is obvious as God has not relented in showing me how much I must suffer for the name of Christ. Continue reading

Is there a war going on between God and His forces on one side and Satan and his forces on the other?


by Mike Ratliff

1 Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of Yahweh, and Satan standing at his right hand to accuse him. 2 And Yahweh said to Satan, “Yahweh rebuke you, Satan! Indeed, Yahweh who has chosen Jerusalem rebuke you! Is this not a brand delivered from the fire?” Zechariah 3:1-2 (LSB) 

I have had a rough couple of days. For a while I could not figure out what was wrong. Then early this morning, not being able to sleep, I asked God for help. Things began to become clear. I was being accused by the enemy. I do not pretend to be righteous by my own merit. If I was I would have lost it a long time ago. However, our enemy loves to attack us, especially when we attack him and his strongholds. It is imperative to know the enemy and how he works. To have an enemy implies that there is a conflict of some kind. Is there a war going on between God and His forces on one side and Satan and his forces on the other? Continue reading

The New Gnostics


by Mike Ratliff

5 Καὶ ἔστιν αὕτη ἡ ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἀναγγέλλομεν ὑμῖν, ὅτι ὁ θεὸς φῶς ἐστιν καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία. 6 Ἐὰν εἴπωμεν ὅτι κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν· 7 ἐὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ᾽ ἀλλήλων καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας. 8 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι ἁμαρτίαν οὐκ ἔχομεν, ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. 9 ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος, ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας. 10 ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτὸν καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν. (1 John 1:5-10 NA27)

5 And this is the message, which we have heard from him and we proclaim to you, that God is light and there is not any darkness in him. 6 If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and are not practicing the truth. 7 But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another and the blood of Jesus his son cleanses us from every sin. 8 If we say that we do not have sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. 9 If we confess our sins, he is faithful and righteous, that he may forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. 10 if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. (1 John 1:5-10 Possessing the Treasure New Testament V1) 

The following definition for the word “esoteric” is from the New Oxford American Dictionary: 

esoteric |ˌesəˈterik|

adjective

intended for or likely to be understood by only a small number of people with a specialized knowledge or interest : esoteric philosophical debates.

DERIVATIVES

esoterically |-(ə)lē| adverb

esotericism |-ˈterəˌsizəm| noun

esotericist |-ˈterəsist| noun

ORIGIN mid 17th cent.: from Greek esōterikos, from esōterō, comparative of esō ‘within,’ from es, eis ‘into.’ Compare with exoteric .

Not long after God had mercy on me in January 1986, saving me, I remember seeing a newspaper ad with the title “Esoteric Christianity” in bold letters. Below that in nearly as large bold letters was one word, “Gnosticism.” There was a phone number below that. I was a new believer, but I had heard in a Bible study about Gnosticism and how it was a heresy. What is a heresy?

“Error, indeed, is never set forth in its naked deformity, lest, being thus exposed, it should at once be detected. But it is craftily decked out in on attractive dress, so as, by its outward form, to make it appear to the inexperienced (ridiculous as the expression may seem) more true than truth itself.” Irenaeus Against Heresies 1.2 

In other words, a heresy is something false that is portrayed or taught as the truth in such a way that is very convincing to professing believers who are not very mature and are have not been trained to be discerning.

What is it that makes Gnosticism a heresy? As the definition for the word “esoteric” above tells us, it was a religious mysticism that pirated Christian motifs to propagate a totally unchristian understanding of salvation than what we know of in our Orthodox Christian faith. In Gnosticism, salvation is based on esoteric “knowledge” (Greek γνῶσις or gnōsis). To the Gnostic, redemption is through affirming the divine light already in the human soul, not through repentance of sin and faith in Christ’s death to bring about spiritual rebirth.  Continue reading

The Day of the Lord is coming


by Mike Ratliff

36 “But of that day and hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father alone. 37 For just as the days of Noah were, so the coming of the Son of Man will be. 38 For as in those days before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered the ark, 39 and they did not understand until the flood came and took them all away; so will the coming of the Son of Man be. 40 Then there will be two in the field; one will be taken, and one will be left. 41 Two women will be grinding grain at the mill; one will be taken and one will be left.
42 “Therefore stay awake, for you do not know which day your Lord is coming. 43 But be sure of this, that if the head of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have stayed awake and would not have allowed his house to be broken into. 44 For this reason you also must be ready; for the Son of Man is coming at an hour when you do not think He will. Matthew 24:36-44 (LSB) 

I am no “expert” on eschatology. All I know is that the Jesus and writers of the New Testament say over and over again that the Day of the Lord is coming and we need to be ready, but most will not be ready. If you look at the current trends in the Missional movement, its adherents seem to have abandoned any concrete concept of a Church age that will end with the Lord Jesus returning in judgment against those outside of His Kingdom. To be honest, I grew up with a lot of that eschatology stuff with those very complicated charts with arrows and lines running all over the place and I must admit that I understood them only when those presenting them spoke, but when I read the Word of God for myself, I couldn’t find what they were talking about most of the time. I think they were overcomplicating things. Let’s look at one passage from 2 Peter that deals with this.  Continue reading

Pride goes before destruction


by Mike Ratliff

18 Pride goes before destruction,
And a haughty spirit before stumbling. Proverbs 16:18 (LSB)

8 To me, the very least of all saints, this grace was given, to proclaim to the Gentiles the good news of the unfathomable riches of Christ, Ephesians 3:8 (LSB)

At the root of hypocrisy is, of course, pride. Pride is the antithesis of humility, which is exemplified for us by Paul’s attitude to the Ephesian church in Ephesians 3:8 (above). On the other hand, pride is absolutely never portrayed in the Bible in a positive way. Never is pride tolerated. Never is it praised as it is today. However, in the visible church in our time don’t we hear sermons and read teachings about “positive pride” and the building up of self or the searching inside to find that real “you” that God is deeply in love with and only wants you to find it so He can show you what a fantastic you that you really are? Well, I have a Greek word for that, σκύβαλον (skybalon) In any case, let’s look at the Greek words in the New Testament translated as “pride,” “proud,” and “puffed up.”  Continue reading