These things I have written to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life


by Mike Ratliff

1 Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς, ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ [καὶ] τὸν γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ. 2 ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ, ὅταν τὸν θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ποιῶμεν. 3 αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν, καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν. 4 ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον· καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν. 1 John 5:1-4 (NA28)

1 All who believe that Jesus is the Christ, born of God, and all who love the Father loves the one born of him. 2 In this we know that we love the children of God when we love God and we obey his commandments. 3 For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. 4 For all that has been born of God overcomes the world; and this is the victory that has overcome the world—our faith. 1 John 5:1-4 (translated from the NA28 Greek text)

Satan’s worldwide system of deception and wickedness, at times, seems to be overcoming the Church not the Church overcoming it. However, through Christ and his provision of salvation, believers are victorious over the invisible system of demonic and human evil that our enemy operates to capture men’s souls for hell. Currently, the visible church seems split with divisive conflicts that those with any rational sense of reason can only attribute to demonic attacks our enemy is using to divide Christians to get them away from our primary mission, the Gospel and the Great Commission and, instead, focusing on issues that simply cause these conflicts and strife keeping us from what we should really be about. Continue reading

What is Biblical salvation?


by Mike Ratliff

16 For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Romans 1:16 (NKJV) 

Back in 2006 when God opened my eyes to what the leadership at our church was doing with the Purpose Driven stuff and I raised the alarm I was rebuked with argument that I should just kick back and cooperate so that the church could peacefully go Purpose Driven so that God could work there and people’s lives could be changed. When I began commenting on the old Slice of Laodicea blog about that same time, those PDC apologists who hated our firm stance against it said very much the same thing. If you listen to Rick Warren speak when talking about what a great ministry Saddleback Valley Community Church is, he will always try to emphasize the thousands of people whose lives have been transformed or changed.  Continue reading

Preaching the real Gospel instead of another one


by Mike Ratliff

8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται [ὑμῖν] παρʼ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. 9 ὡς προειρήκαμεν καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρʼ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.
10 Ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἢ τὸν θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην. 11 Γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπʼ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον· 12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ διʼ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. Galatians 1:8-12 (NA28)

8 But even if we or an angel from heaven should preach a gospel to you besides that which we preached to you let him be a curse. 9 As we have previously said, and now again I say, if anyone preaches a gospel to you besides that which you received, let him be a curse. 10 For am I now trying to convince men or God? Or am I seeking to please men? If I were still trying to please men, I would not be Christ’s slave. 11 For I make known to you, brothers, the gospel that was preached by me is not man’s gospel. 12 For I neither received it from man nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. Galatians 1:8-12 (translated from the NA28 Greek text)

There is only one true gospel. That may surprise many, but it is actually one of the major themes of the epistle of Galatians. I have been in “conversation” on this topic for the last several days with many who disagree that there is only one gospel. Their stance is that no one can know everything about the gospel. We must be tolerant of others’ views of salvation because the gospel is inherently unknowable. Several years ago, I may have bought that argument, but not anymore. Our God is a very precise God who does things His way in His timing and always for His glory. Continue reading

Be ready for every good deed


by Mike Ratliff

1 Every person is to be in subjection to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those which exist are established by God. 2 Therefore whoever resists authority has opposed the ordinance of God; and they who have opposed will receive condemnation upon themselves. Romans 13:1-2 (NASB) 

There are some who teach that our salvation is something of a crapshoot. Oh, they don’t ‘use words like crapshoot to describe their Soteriology, but their insistence that a person’s salvation is a mere decision means that their approach to the Gospel is one of mood and emotion manipulation that can be resisted by a person and, therefore, results in nothing more than some emotional decisions amidst many equally emotional rejections. Is this the means that God uses in the building of His Church? Continue reading

The washing of regeneration


by Mike Ratliff

25 Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself up for her, 26 so that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, 27 that He might present to Himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing; but that she would be holy and blameless. Ephesians 5:25-27 (NASB) 

4 But when the kindness of God our Savior and His love for mankind appeared, 5 He saved us, not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit, 6 whom He poured out upon us richly through Jesus Christ our Savior, 7 so that being justified by His grace we would be made heirs according to the hope of eternal life. Titus 3:4-7 (NASB)

Many false teachers in the past and currently have taken the word “washing” in the two passages above and taught that this refers to baptism. However, a careful reading of the text reveals that baptism is never mentioned nor is the Greek word for baptism used by Paul in either passage, therefore, we know that he, inspired by the Holy Spirit, was writing about something else entirely. Continue reading

The Pilgrim’s Heart Part 14 – Conclusion


by Mike Ratliff

37 For yet in a very little while,
He who is coming will come, and will not delay.
38 But My righteous one shall live by faith;
And if he shrinks back, My soul has no pleasure in him.
39 But we are not of those who shrink back to destruction, but of those who have faith to the preserving of the soul. Hebrews 10:37-39 (NASB) 

As we end this study of the Pilgrim’s Heart, let us take notice of the vast difference between the self-focused Christian, the Flesh-bound, and the God-focused Christian, the Spirit-led. The former is fleshly. He or she may very well be a genuine Christian, but they struggle mightily with besetting sins and are still focused on self-gratification as a means of fulfillment. His or her heart is relatively hard or callous towards God. The latter is not nearly as fleshly. He or she is a genuine Christian, and besetting sins are actively fought via mortification. The Spirit-led believer seeks to obey God and deny self. He or she has learned to take every thought captive so that sin does not have a chance to take root. His or her heart is relatively tender towards God. The Spirit-led believer, in his or her obedience, is Spirit-filled. That means he or she walks and obeys God by His grace. These fundamentals are the basis for all aspects of the victorious pilgrimage.

Continue reading

The Pilgrim’s Heart Part 12 – The Disciple’s Heart


by Mike Ratliff

25 Now large crowds were going along with Him; and He turned and said to them, 26 “If anyone comes to Me, and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be My disciple. 27 Whoever does not carry his own cross and come after Me cannot be My disciple. 28 For which one of you, when he wants to build a tower, does not first sit down and calculate the cost to see if he has enough to complete it? 29 Otherwise, when he has laid a foundation and is not able to finish, all who observe it begin to ridicule him, 30 saying, ‘This man began to build and was not able to finish.’ 31 Or what king, when he sets out to meet another king in battle, will not first sit down and consider whether he is strong enough with ten thousand men to encounter the one coming against him with twenty thousand? 32 Or else, while the other is still far away, he sends a delegation and asks for terms of peace. 33 So then, none of you can be My disciple who does not give up all his own possessions.
34 “Therefore, salt is good; but if even salt has become tasteless, with what will it be seasoned? 35 It is useless either for the soil or for the manure pile; it is thrown out. He who has ears to hear, let him hear.” Luke 14:25-35 (NASB)

During all my Flesh-bound years as a born again believer, I read the passage above (Luke 14:25-35) innumerable times. I had an understanding of it, but I have found since I became Spirit-led that I was wrong all along. I had assumed someday I would learn to enjoy church enough and develop a deeper love and devotion to the Lord through that. Boy was that stupid! Continue reading

The Pilgrim’s Heart Part 5 – The Contrite Heart


by Mike Ratliff

1 I will bless the Lord at all times;
His praise shall continually be in my mouth.
2 My soul will make its boast in the Lord;
The humble will hear it and rejoice.
3 O magnify the Lord with me,
And let us exalt His name together.
4 I sought the Lord, and He answered me,
And delivered me from all my fears.
5 They looked to Him and were radiant,
And their faces will never be ashamed.
6 This poor man cried, and the Lord heard him
And saved him out of all his troubles.
7 The angel of the Lord encamps around those who fear Him,
And rescues them.
8 O taste and see that the Lord is good;
How blessed is the man who takes refuge in Him!
9 O fear the Lord, you His saints;
For to those who fear Him there is no want.
10 The young lions do lack and suffer hunger;
But they who seek the Lord shall not be in want of any good thing.
11 Come, you children, listen to me;
I will teach you the fear of the Lord.
12 Who is the man who desires life
And loves length of days that he may see good?
13 Keep your tongue from evil
And your lips from speaking deceit.
14 Depart from evil and do good;
Seek peace and pursue it.
15 The eyes of the Lord are toward the righteous
And His ears are open to their cry.
16 The face of the Lord is against evildoers,
To cut off the memory of them from the earth.
17 The righteous cry, and the Lord hears
And delivers them out of all their troubles.
18 The Lord is near to the brokenhearted
And saves those who are crushed in spirit.
19 Many are the afflictions of the righteous,
But the Lord delivers him out of them all.
20 He keeps all his bones,
Not one of them is broken.
21 Evil shall slay the wicked,
And those who hate the righteous will be condemned.
22 The Lord redeems the soul of His servants,
And none of those who take refuge in Him will be condemned. Psalms 34 (NASB)

What is a contrite heart? The word contrite is not used much anymore. The dictionary definition for contrite is grieving and penitent for sin or shortcoming. Grieving has the same meaning as mourning. Therefore, a contrite heart is one that mourns. Is that all? What does penitent mean? Its dictionary meaning is feeling or expressing humble or regretful pain or sorrow for sins or offenses. A contrite heart appears to be one that mourns and regrets sin. Does this mean a contrite heart regrets sin and feels bad about it? That is part of it. Actually, the key to understanding what contrite means is found in its synonym, penitent. That word does mean having the humble or regretful pain or sorrow for sin, but it is also the root word for repentance. Continue reading

The Pilgrim’s Heart Part 2 – Back to Fundamentals


by Mike Ratliff

1 Simon Peter, a bond-servant and apostle of Jesus Christ,
To those who have received a faith of the same kind as ours, by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ: 2 Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord; 3 seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness, through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. 4 For by these He has granted to us His precious and magnificent promises, so that by them you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. 5 Now for this very reason also, applying all diligence, in your faith supply moral excellence, and in your moral excellence, knowledge, 6 and in your knowledge, self-control, and in your self-control, perseverance, and in your perseverance, godliness, 7 and in your godliness, brotherly kindness, and in your brotherly kindness, love. 8 For if these qualities are yours and are increasing, they render you neither useless nor unfruitful in the true knowledge of our Lord Jesus Christ. 9 For he who lacks these qualities is blind or short-sighted, having forgotten his purification from his former sins. 10 Therefore, brethren, be all the more diligent to make certain about His calling and choosing you; for as long as you practice these things, you will never stumble; 11 for in this way the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you.
12 Therefore, I will always be ready to remind you of these things, even though you already know them, and have been established in the truth which is present with you. 13 I consider it right, as long as I am in this earthly dwelling, to stir you up by way of reminder, 14 knowing that the laying aside of my earthly dwelling is imminent, as also our Lord Jesus Christ has made clear to me. 15 And I will also be diligent that at any time after my departure you will be able to call these things to mind. 2 Peter 1:1-15 (NASB) 

In the 1960s, the premier football team in the NFL was the Green Bay Packers. They won the NFL title in 1961, 1962, 1965, 1966 and 1967. They also won the first two Super Bowls. Their coach through all of these winning seasons was Vince Lombardi. Continue reading

The Compromised Church is a Friend of the World


by Mike Ratliff

1 And when I came to you, brethren, I did not come with superiority of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God. 2 For I determined to know nothing among you except Jesus Christ, and Him crucified. 3 I was with you in weakness and in fear and in much trembling, 4 and my message and my preaching were not in persuasive words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, 5 so that your faith would not rest on the wisdom of men, but on the power of God.
6 Yet we do speak wisdom among those who are mature; a wisdom, however, not of this age nor of the rulers of this age, who are passing away; 7 but we speak God’s wisdom in a mystery, the hidden wisdom which God predestined before the ages to our glory; 8 the wisdom which none of the rulers of this age has understood; for if they had understood it they would not have crucified the Lord of glory; 9 but just as it is written,
“Things which eye has not seen and ear has not heard,
And which have not entered the heart of man,
All that God has prepared for those who love Him.”
10 For to us God revealed them through the Spirit; for the Spirit searches all things, even the depths of God. 11 For who among men knows the thoughts of a man except the spirit of the man which is in him? Even so the thoughts of God no one knows except the Spirit of God. 12 Now we have received, not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God, 13 which things we also speak, not in words taught by human wisdom, but in those taught by the Spirit, combining spiritual thoughts with spiritual words.
14 But a natural man does not accept the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him; and he cannot understand them, because they are spiritually appraised. 15 But he who is spiritual appraises all things, yet he himself is appraised by no one. 16 For who has known the mind of the Lord, that he will instruct Him? But we have the mind of Christ. 1 Corinthians 2 (NASB)

One of the most subtle aspects of the Compromised Church is its friendship with the world. All through the Bible we are told that we are not to love the things of this world, nor are we to be conformed to this world, nor are we to see this world as our home, but we are to have our treasure in Heaven rather than in the world. We are to be transformed by the renewing of our minds. We are to live this life with eternity in mind.  Continue reading

The Compromised Church and Humanism


by Mike Ratliff

13 “But He is unique and who can turn Him?
And what His soul desires, that He does. Job 23:13 (NASB) 

2 “I know that You can do all things,
And that no purpose of Yours can be thwarted. Job 42:2 (NASB) 

5 For I know that the Lord is great
And that our Lord is above all gods.
6 Whatever the Lord pleases, He does,
In heaven and in earth, in the seas and in all deeps. Psalms 135:5-6 (NASB) 

9 What then? Are we better than they? Not at all; for we have already charged that both Jews and Greeks are all under sin; 10 as it is written,
“There is none righteous, not even one;
11 There is none who understands,
There is none who seeks for God;
12 All have turned aside, together they have become useless;
There is none who does good,
There is not even one.”
13 “Their throat is an open grave,
With their tongues they keep deceiving,”
“The poison of asps is under their lips”;
14 “Whose mouth is full of cursing and bitterness”;
15 “Their feet are swift to shed blood,
16 Destruction and misery are in their paths,
17 And the path of peace they have not known.”
18 “There is no fear of God before their eyes.” Romans 3:9-18 (NASB) 

8 “For My thoughts are not your thoughts,
Nor are your ways My ways,” declares the Lord.
9 “For as the heavens are higher than the earth,
So are My ways higher than your ways
And My thoughts than your thoughts. Isaiah 55:8-9 (NASB) 

12 There is a way which seems right to a man,
But its end is the way of death. Proverbs 14:12 (NASB) 

Humanism: A system of thought that centers on humans and their values, capacities, and worth; the doctrine emphasizing a person’s capacity for self-realization through reason

Reformed Theology – the theological system which emphasizes the omnipotence of God and salvation by grace alone

If you haven’t done so already, please prayerfully read the scripture I have placed at the beginning of this chapter as well as the definitions for “Humanism” and “Reformed Theology.”

God is sovereign. He is omnipotent. He is perfect. He is Holy. He is Just. He is immutable. That means He does not change. He spoke His truth at the beginning of creation and that truth is still the truth now and will be for all eternity. God said in Isaiah 55:8-9 that His thoughts and ways are not as ours are. In fact His thoughts and ways are infinitely higher than ours. When I say “ours” I am speaking of all mankind. There are no exceptions. God said this to Isaiah and Isaiah wrote it down. It is given to us in the Bible which is the perfect Word of God. Continue reading

Consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus


by Mike Ratliff

6 But the righteousness based on faith speaks as follows: “DO not say in your heart, ‘Who will ascend into heaven?’ (that is, to bring Christ down), 7 or ‘Who will descend into the abyss?’ (that is, to bring Christ up from the dead).” 8 But what does it say? “The word is near you, in your mouth and in your heart”—that is, the word of faith which we are preaching, 9 that if you confess with your mouth Jesus as Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved; 10 for with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. Romans 10:6-10 (NASB) 

Since God drew me into spiritual boot camp in 2004 I have read many of the Reformers.  I have also read as much as I can of what are referred to as the Ante-Nicene Fathers such as Polycarp and Irenaeus. The Reformers were used by God to recover the Gospel which had become hidden and corrupted by the apostate Roman Catholic Church. The Reformers such as Luther and Calvin were good theologians, but also former Catholics. Their form of “religiosity” was highly effected by their years in the R.C.C. On the other hand, Polycarp was a disciple of the Apostle John while Irenaeus was his disciple. Reading them gives us a very different view of “church structure.”  Nowhere in their writings do we see state churches or massive cathedrals or Christian leaders becoming national leaders, etc. No, they served the Lord during a time when Christians were persecuted, that is, during the time of the Roman Empire. Bishops had been appointed by the Apostles and these Bishops would appoint Bishops in other churches they planted and select their successors. Irenaeus said that way of doing things kept the church from pursuing false teachers and false doctrines because they had the Word from Apostles themselves (the New Testament) and their teachings passed down directly from them to their Bishops who passed it down and so forth. As I read about their focus during that time in Church History they talked a great deal about “The Resurrection.” Polycarp was martyred when he was in his late 80’s  because he would not worship Caesar as lord. He told the Romans who were going to burn him that he was excited about his “better resurrection” because he was going to share in the sufferings of Christ. I’m sorry, but I don’t see or hear much preaching or teaching about the resurrection in our time that we should be excited about it like Polycarp was. Instead, we hear about Heaven.

Continue reading

In him we have redemption through his blood


By Mike Ratliff

28 And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. 29 For those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren; 30 and these whom He predestined, He also called; and these whom He called, He also justified; and these whom He justified, He also glorified. Romans 8:28-30 (NASB) 

The unregenerate cannot conceive of a religion unless it is fully entwined with the exercise of free will as an expression of devotion or belief. Genuine Christianity is not a religion if that is how religion is defined. Authentic Christianity consists of God’s work in the hearts of those whom He gave and drew to Christ. The Holy Spirit regenerated them at the will of the Father as they heard the gospel thereby enabling them to believe and repent. From that time forward they serve their Saviour and God as His disciples. Their divine faith, a gift from God, overcomes the world as they obey Him, love Him, and love their brethren. They share their faith with others thereby being obedient disciples whom God uses to bring others into the Kingdom. Continue reading

What is Salvation?


by Mike Ratliff

16 For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Romans 1:16 (NASB) 

Back in 2006 when God opened my eyes to what the leadership at our church was doing with the Purpose Driven stuff and I raised the alarm I was rebuked again with argument that I should just kick back and cooperate so that the church could peacefully go Purpose Driven so that God could work there and people’s lives could be changed. When I began commenting on the old Slice of Laodicea blog about that same time, those PDC apologists who hated our firm stance against it said very much the same thing. If you listen to Rick Warren speak when talking about what a great ministry Saddleback Valley Baptist Church is, he will always try to emphasize the thousands of people whose lives have been transformed or changed.  Continue reading