The Blind Leading the Blind


by Mike Ratliff

14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 15 Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων· οὗτος ἦν ὃν εἶπον· ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 16 ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· 17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. John 1:14-18 (NA28)

14 And the Word became flesh and tabernacled among us. and we gazed upon his glory, glory as of the only one from the Father, full of grace and truth. 15 (John testified about him and cried out saying, “This one was he whom I said, ‘The one coming after me ranks before me because he was prior to me.'”) 16 And from his fullness, we all received, even grace on top of grace. 17 For the law was given through Moses, the grace and the truth came through Jesus Christ.  18 No one has ever seen God; the only God, The one being in the bosom of the Father, that one explained him. John 1:14-18 (translated from the NA28 Greek text)

In John 1:18 the Apostle tells us that no one has ever seen God, but the Word who became flesh and tabernacled among us, that one, explained him. What got Jesus in hot water with the religious Jews during his earthly ministry? It was when he did that very thing and it was always in opposition to the presuppositions according to which the Scribes and Pharisees operated. They continually opposed our Lord’s ministry because they could not or would not see the true intent of God’s will as our Lord revealed as taught in the Old Testament. Because of this “blindness” our Lord called them blind guides and hypocrites. Let’s look at Matthew 15:10-20 then we will look at a current example of this same sort of blindness brought about by clinging to man-made presuppositions rather than obeying the Gospel and looking to the Word of God alone for God’s authoritative will for His church.  Continue reading

What is the Church?


by Mike Ratliff

18 κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. Matthew 16:18 (NA28)

18 And I say to you that you are Peter, and upon this rock, I will build my Church and the gates of Hades will not overcome it. Matthew 16:18 (translated from the NA28 Greek text)

What is the Church? There is much debate and with that, a great deal of unbiblical beliefs about what our Lord was talking about in Matthew 16:18 in the context of μου τὴν ἐκκλησίαν. This literally says in the Greek, “of me the ekklēsian.” The noun ἐκκλησίαν is the Accusative, Singular of ἐκκλησία (ekklēsia), “a called out assembly.” The Accusative case corresponds to the English Objective case. Here we see that ἐκκλησίαν is in the Accusative case because it has accusative case ending of “ν.” Nouns in the Accusative case are the direct object of the action, which in this sentence is our Lord’s stating, “καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω” “and upon this rock, I will build…” Therefore, we learn several things that tell us what the Church is and what it is not. It is built upon what our Lord called ταύτῃ τῇ πέτρᾳ and that He is the one doing the building. We learn that the Church is not built on or according to anything else nor is built by the efforts of men or according the wisdom of this world.  Continue reading

Genuine Christian Behavior


by Mike Ratliff

1 Ἡ φιλαδελφία μενέτω. Hebrews 13:1 (NA28)

1 Let brotherly love continue. Hebrews 13:1 (translated from the NA28 Greek text)

As we mature in Christ it is imperative that we practice our Christian liberty completely within the discernment and wisdom given to us by God. As we do this we must not abandon our common fellowship and that we not be part of some perceived legalistic religiosity. We cannot read the New Testament without seeing that believers are the ἐκκλησία (ekklēsia), “the called-out ones of God.” In the New Testament, the noun ekklēsia is found only in the Gospels in Matthew 16:18 and 18:17. Luke uses it in Acts several times, but Paul uses it throughout his epistles. More than half of its usage in the New Testament is in Paul’s epistles. In them, we see that he never thinks of the ekklēsia as a physical structure or man-made organization but as a dedicated group of disciples of Jesus Christ whom he has purchased with his blood. In light of these truths, we must seek to line ourselves up with God’s will in our obedience under the spiritual authority He has set over us. Continue reading

And the Word became flesh


by Mike Ratliff

14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. (John 1:14 NA28)

14 And the Word became flesh and tabernacled among us. and we gazed upon his glory, glory as of the only one from the Father, full of grace and truth. (John 1:14 translated from the NA28 Greek text)

One of my favorite passages in Sacred Scripture is Psalms 23. One part of that really speaks to me is v3 where David wrote about God saying, “He restores my soul;” There are many times where I find myself in a place where I desperately need for God to do for me what David describes in this Psalm.

1 The Lord is my shepherd,
I shall not want.
2 He makes me lie down in green pastures;
He leads me beside quiet waters.
3 He restores my soul;
He guides me in the paths of righteousness
For His name’s sake.
4 Even though I walk through the valley of the shadow of death,
I fear no evil, for You are with me;
Your rod and Your staff, they comfort me.
5 You prepare a table before me in the presence of my enemies;
You have anointed my head with oil;
My cup overflows.
6 Surely goodness and lovingkindness will follow me all the days of my life,
And I will dwell in the house of the Lord forever. (Psalms 23:1-6 NASB)

I write this motivated from my Lord’s own work in my heart over the past several days as God has indeed “restored my soul.” The battle against apostasy and seeing how the visible church is becoming more and more symbolic and less and less genuinely focused on what the Apostle John calls “Spirit and Truth” has caused me to become susceptible to attacks from the enemy all designed to discourage and distract. However, God allows us to be attacked like that. He allows us to be taken into the valley of the shadow of death and so be tested that we may become more and more reliant on God’s grace and less and less on ourselves. After these trials, he will take us to a quiet place of restoration and recovery, and, for me, that is to dig into and exegete His Word for His glory and the edification of the Body of Christ. Hence, we will look at John 1:1-18 and the Word that became flesh or “the Incarnate Word.”  Continue reading

God’s Firm Foundation Stands


by Mike Ratliff

18 I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build My church; and the gates of Hades will not overpower it. Matthew 16:18 (NASB) 

My father-in-law went on to be with the Lord several years ago, but during World War II he was a U.S. Navy Pharmist’s Mate. In today’s Navy, they are called Corpsmen. These are the medics who hit the beach or land in the choppers with the Marines or Navy Seals when they go into real combat. My father-in-law hit the beach with the U.S. Marines in the Pacific on the Islands of Peleliu and Okinawa. He was about 20 years old at the time. He hit the beach as a boy and left that island at the end of those two battles with a Bronze Star and two Purple Hearts. He rarely talked about it. I asked him to describe the battle in which he won the Bronze Star. He had volunteered to go in under fire to treat several wounded Marines then wait for a tank to come in as the means to take them out. That was where he earned that Bronze Star and the first of his Purple Hearts. He had already been wounded before he volunteered. He described the combat as men falling all around him.  Continue reading

Birth of the Church


by Mike Ratliff

1 When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. 2 And suddenly there came from heaven a noise like a violent rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. 3 And there appeared to them tongues as of fire distributing themselves, and they rested on each one of them. 4 And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues, as the Spirit was giving them utterance. Acts 2:1-4 (NASB) 

The Day of Pentecost just a few weeks after our Lord’s resurrection is marked in Church history as the day the Church was born. The Apostles obeyed our Lord’s commands that He gave them just before He returned to Heaven and were all gathered in a house in Jerusalem.  Carefully read the passage I placed at the top of this post. Where did the power for this miraculous event come from? Was it done according to the will and power of these Apostles? No, the Holy Spirit came with power upon these believers and nothing was the same. God the Holy Spirit gave these men the ability to preach the Gospel in languages of the people who had traveled from all parts of the known world to be in Jerusalem for this festival. This was indeed miraculous. (Acts 2:5-13) However, there were some who mocked as there always are when God’s truth is proclaimed and because of this Peter preached his first sermon. Continue reading

Blind guides leading the blind


by Mike Ratliff

14 And the Word became flesh, and dwelt among us, and we saw His glory, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. 15 John *testified about Him and cried out, saying, “This was He of whom I said, ‘He who comes after me has a higher rank than I, for He existed before me.’” 16 For of His fullness we have all received, and grace upon grace. 17 For the Law was given through Moses; grace and truth were realized through Jesus Christ. 18 No one has seen God at any time; the only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. John 1:14-18 (NASB)

In John 1:18 the Apostle tells us that no one has ever seen God, but the Word who became flesh and tabernacled among us, that one, explained him. What got Jesus in hot water with the religious Jews during his earthly ministry? It was when he did that very thing and it was always in opposition to the presuppositions according to which the Scribes and Pharisees operated. They continually opposed our Lord’s ministry because they could not or would not see the true intent of God’s will as our Lord revealed as taught in the Old Testament. Because of this “blindness” our Lord called them blind guides and hypocrites. Let’s look at Matthew 15:10-20 then we will look at a current example of this same sort of blindness brought about by clinging to man-made presuppositions rather than obeying the Gospel and looking to the Word of God alone for God’s authoritative will for His church.  Continue reading

What is genuine Christian behavior?


by Mike Ratliff

1 Ἡ φιλαδελφία μενέτω. Hebrews 13:1 (NA28)

1 Let brotherly love continue. Hebrews 13:1 (translated from the NA28 Greek text)

We cannot read the New Testament without seeing that believers are the ἐκκλησία or ekklēsia, “the called-out ones of God.” In the New Testament, the noun ἐκκλησία is found only in the Gospels in Matthew 16:18 and 18:17. Luke uses it in Acts several times, but Paul uses it throughout his epistles. More than half of its usage in the New Testament is in Paul’s epistles. In them, we see that he never thinks of the ἐκκλησία as a physical structure or man-made organization but as a dedicated group of disciples of Jesus Christ whom He has purchased with His blood. In light of these truths, we must seek to line ourselves up with God’s will in our obedience under the spiritual authority He has set over us.  Continue reading

Correctly dealing with apostates.


by Mike Ratliff

8 To sum up, all of you be harmonious, sympathetic, brotherly, kindhearted, and humble in spirit; 9 not returning evil for evil or insult for insult, but giving a blessing instead; for you were called for the very purpose that you might inherit a blessing. 10 For,
“ The one who desires life, to love and see good days,
Must keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit.
11 “ HE must turn away from evil and do good;
HE must seek peace and pursue it.
12 “ For the eyes of the Lord are toward the righteous,
And His ears attend to their prayer,
But the face of the Lord is against those who do evil.” (1 Peter 3:8-12 NASB)

This era of the Church is one of extreme deception due to compromise with the standards and focus of the world. Separation between the Church and the world is not being kept. Instead, the holy barrier between the two has been breached as false prophets have welcomed in not only the world and its ways into their churches, but have also embraced the mysticism of the Eastern religions. Syncretism is the new byword of the Emergent Village. On the other hand, God is good. He keeps His promises. The Lord told Peter that He is the one building His Church and no evil will ever be able to destroy it. (Matthew 16:18) If this is true, and it is because our Lord spoke it, then how do we reconcile the rapid apostasy of so much of the visible Church with what He said? God always keeps a remnant during times of rampant apostasy. These Christians are the small group whom God has reserved who have not bowed the knee to Baal. These are also the ones in whom God is developing Christlikeness and through the fires of persecution by those in the visible Church who have succumbed to the heresies and ungodliness going on in it, He is teaching them how to stand firm and never compromise with evil. In this they learn the difference between debate and dialogue and know that the former actually clarifies the truth and why they hold to it while the latter is only a conversation which has the intent of compromising the truth.

Continue reading

The Church


by Mike Ratliff

18 κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. (Matthew 16:18 NA28)

18 And I say to you that you are Peter, and upon this rock, I will build my Church and the gates of Hades will not overcome it. (Matthew 16:18 translated from the NA28 Greek text)

What is the Church? There is much debate and with that, a great deal of unbiblical beliefs about what our Lord was talking about in Matthew 16:18 in the context of μου τὴν ἐκκλησίαν. This literally says in the Greek, “of me the ekklēsian.” The noun ἐκκλησίαν is the Accusative, Singular of ἐκκλησία or ekklēsia, “a called out assembly.” The Accusative case corresponds to the English Objective case. Here we see that ἐκκλησίαν is in the Accusative case because it has accusative case ending of “ν.” Nouns in the Accusative case are the direct object of the action, which in this sentence is our Lord’s stating, “καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω” “and upon this rock, I will build…” Therefore, we learn several things that tell us what the Church is and what it is not. It is built upon what our Lord called ταύτῃ τῇ πέτρᾳ and that He is the one doing the building. We learn that the Church is not built on or according to anything else nor is it built by the efforts of men or according to the wisdom of this world.  Continue reading

They are blind guides of the blind–If the blind lead the blind, both will fall into a pit.


by Mike Ratliff

14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. 15 Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων· οὗτος ἦν ὃν εἶπον· ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 16 ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· 17 ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. 18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. (John 1:14-18 NA28)

14 And the Word became flesh and tabernacled among us. and we gazed upon his glory, glory as of the only one from the Father, full of grace and truth. 15 (John testified about him and cried out saying, “This one was he whom I said, ‘The one coming after me ranks before me because he was prior to me.'”) 16 And from his fullness, we all received, even grace on top of grace. 17 For the law was given through Moses, the grace and the truth came through Jesus Christ.  18 No one has ever seen God; the only God, The one being in the bosom of the Father, that one explained him. (John 1:14-18 translated from the NA28 Greek text)

In John 1:18 the Apostle tells us that no one has ever seen God, but the Word who became flesh and tabernacled among us, that one, explained him. What got Jesus in hot water with the religious Jews during his earthly ministry? It was when he did that very thing and it was always in opposition to the presuppositions according to which the Scribes and Pharisees operated. They continually opposed our Lord’s ministry because they could not or would not see the true intent of God’s will as our Lord revealed as taught in the Old Testament. Because of this “blindness” our Lord called them blind guides and hypocrites. Let’s look at Matthew 15:10-20 then we will look at a current example of this same sort of blindness brought about by clinging to man-made presuppositions rather than obeying the Gospel and looking to the Word of God alone for God’s authoritative will for His church.  Continue reading

The Lord knows those who are his!


by Mike Ratliff

18 And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. (Matthew 16:18 ESV)

My father-in-law went on to be with the Lord several years ago, but during World War II he was a U.S. Navy Pharmist Mate. In today’s Navy, they are called Corpsmen. These are the medics who hit the beach or land in the choppers with the Marines or Navy Seals when they go into real combat. My father-in-law hit the beach with the U.S. Marines in the Pacific on the Island of Okinawa not long after they had gone through the holocaust of Iwo Jima. He was about 20 years old at the time. He hit the beach as a boy and left that island at the end of the battle with a Bronze Star and two Purple Hearts. He rarely talked about it. I asked him to describe the battle in which he won the Bronze Star. He had volunteered to go in under fire to treat several wounded Marines then wait for a tank to come in as the means to take them out. That was where he earned that Bronze Star and the second of his Purple Hearts. He had already been wounded before he volunteered. He described the combat as men falling all around him.  Continue reading

God’s Purpose for the Church Part 1


by Mike Ratliff

1 Paul, an apostle of Christ Jesus through the will of God, to the saints and believers in Christ Jesus who are in Ephesus.  2 Grace to you and peace from God our Father and  our Lord Jesus Christ. (Ephesians 1:1-2 Possessing the Treasure New Testament v1)

We are in the throes of an election year and political motives are lurking behind so much of what the “powers that be” say and do right now. I have the luxury of being quite free to simply exegete God’s Word and use the discernment and wisdom he has given me plus the spiritual gift of teaching to explain what it says while the Holy Spirit takes these truths and applies them to reader’s hearts in ways that I could never imagine. I never have to worry about compromising anything in order not to offend some group or emphasize something else beyond what is necessary in order to please another. No, I am free to simply teach the Word and so should any Pastor or church leader. Why is it that so much of the visible church is so shallow and so much like the world? Those like that long ago abandoned adherence to God’s Word as authoritative as His Word and absolute truth, which is inerrant and infallible and complete, et cetera. Instead, they took on the “wisdom” of the world and so became “liberal” and spiritually dead. They are outside of God’s purpose for his Church. Their motives for doing so may vary, but mostly it boils down to them becoming man-pleasing instead of God-fearing.  Continue reading

The Incarnate Word and Sunday Mornings


by Mike Ratliff

14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. (John 1:14 NA27)

14 And the Word became flesh and tabernacled among us. and we gazed upon his glory, glory as of the only one from the Father, full of grace and truth. (John 1:14 Possessing the Treasure New Testament V1)

I write this motivated from my Lord’s own work in my heart over the past several days to “restore my soul” (Psalm 23:2). The battle against apostasy and seeing how the visible church is becoming more and more symbolic and less and less genuinely focused on what the Apostle John calls “Spirit and Truth” has caused me to become susceptible to attacks from the enemy all designed to discourage and distract. However, at church this morning I heard a sermon on Psalm 23 and when the preacher came to v2, he spoke of how God allows us to be attacked like that. He allows us to be taken into the valley of the shadow of death and so be tested that we may become more and more reliant on God’s grace and less and less on ourselves. After these trials, he will take us to a quiet place of restoration and recovery, and, for me, that is to dig into and exegete His Word for His glory and the edification of the Body of Christ. Hence, we will look at John 1:1-18 and the Incarnate Word.  Continue reading