Cross


by Mike Ratliff

37 Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος, καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος· 38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος. 39 ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν. Matthew 10:37-39 (NA28)

37 The one who  loves a father or mother more than Me is not worthy of me and the one loving a son or daughter more than me is not worthy of me. 38 And the one who does not take up his cross and follow after me is not worthy of me. 39 The one who has found his life will lose it and the one who has lost lost his life because of me will find it. Matthew 10:37-39 (translated from the NA28 Greek text)

When we say, “The Cross,” we state the very focal point of history. The Old Testament points to it, the New Testament presents it, and the Christian proclaims it. It is the cross that is our salvation, not religion. A study of the cross as used in crucifixion is a sobering exercise. Several years ago my wife and I took our small group, made up of young singles, to Mel Gibson’s new movie “The Passion of Christ.” I believe that was in either 2004 or 2005. In any case, the way the movie presented how our Lord was treated all through his arrest, trial and crucifixion was one of the most brutal things I have ever seen. I was not the only person weeping throughout that movie. Continue reading

For I determined to know nothing among you except Jesus Christ, and Him crucified


by Mike Ratliff

1 And when I came to you, brethren, I did not come with superiority of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God. 2 For I determined to know nothing among you except Jesus Christ, and Him crucified. 1 Corinthians 2:1-2 (NASB) 

The manner of our Lord’s death was one designed by the Romans to humiliate its criminals. The cross was a place of shame, disgrace, humiliation, indignity, degradation, and ignominy. The Roman soldiers were experts at this form of execution in which the criminal was beaten, undressed, arms spread and nailed to a cross-beam, feet nailed to a vertical beam, and hoisted above the ground for the world to see. However, as we read in 1 Corinthians 2:1-2 (above), Paul decided to know nothing among those to whom he preached and ministered except Jesus Christ and Him crucified. Continue reading

The Intensity of Christ’s Love and the Intentionality of His Death


by John Piper

The love of Christ for us in his dying was as conscious as his suffering was intentional. “By this we know love, that he laid down his life for us” (1 John 3:16). If he was intentional in laying down his life, it was for us. It was love. “When Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end” (John 13:1). Every step on the Calvary road meant, “I love you.” Continue reading

Empty Me


by Mike Ratliff 

And I, when I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and him crucified. (1 Corinthians 2:1-2 ESV) 

Today is Palm Sunday. This is the day the Church remembers the Triumphal Entry of our Lord into Jerusalem beginning the week that led to His arrest, trials, torture, execution, burial, and resurrection. Orthodox Christians celebrate this week as Holy Week and reflect on the incredible work of atonement God wrought through the sacrifice of our Lord Jesus as the Lamb of God. God poured out His wrath against the sin of His people onto our Lord. As the Lamb of God, Jesus paid the price of all the sins of every person who would believe, repent, and surrender to Him as Lord and Saviour. Continue reading

He Was Wounded for Our Transgressions


By Mike Ratliff

He was despised and rejected by men; a man of sorrows, and acquainted with grief; and as one from whom men hide their faces he was despised, and we esteemed him not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows; yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions; he was crushed for our iniquities; upon him was the chastisement that brought us peace, and with his stripes we are healed. (Isaiah 53:3-5 ESV)

I have been reading Roger Oakland’s book Faith Undone over the last several days. He does a fine job of revealing the often-subtle aspects of what has come to be called “The New Reformation.” Along with this study, I have been reading some Bible studies put together by a man who termed himself a “liberal evangelist,” William Barclay. I find it fascinating that we can look at the Christian liberalism of over a half-century ago and then witness in our day the result as the Emergents, Purpose Driven leaders, and New Evangelicals follow suit as they liberalize the truth of Sacred Scripture in order to justify their “New Reformation.” In light of this, let us look at some of the truths these liberals seem bent on ignoring or, at best, modifying for their own purpose. Continue reading

The Offense of the Cross


 

by Mike Ratliff

For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith working through love. You were running well. Who hindered you from obeying the truth? This persuasion is not from him who calls you. A little leaven leavens the whole lump. I have confidence in the Lord that you will take no other view than mine, and the one who is troubling you will bear the penalty, whoever he is. But if I, brothers, still preach circumcision, why am I still being persecuted? In that case the offense of the cross has been removed. I wish those who unsettle you would emasculate themselves! (Galatians 5:6-12 ESV)

In Paul’s Epistle to the Galatians he delivers a scathing indictment against all  who teach works salvation or any version of the Gospel that has been edited from the original. If these false gospels be true then, as Paul says, the offense of the cross has been removed. However, the Apostle, in fact, is declaring that the offense of the cross never has cease, and never can cease. Any attempt to soften the offense is folly. While genuine Christianity is peaceful, mild, and benevolent, history shows us that it has been attacked with the bitterest hate from the beginning. Why? It is clearly offensive to the unregenerate mind. Continue reading