Religiosity and Unbelief


by Mike Ratliff

43 Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· 44 αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει. 45 ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν. John 4:43-45 (NA28)

43 And after the two days, He went from there into Galilee 44 (for Jesus Himself testified that a prophet in His own country does not have honor.)  45 Therefore, when He came into Galilee, The Galileans received Him having seen all things that He did in Jerusalem during the Feast for they also went to the Feast.  John 4:43-45 (translated from the NA28 Greek text)

The “after the two days” refers to the two days Jesus and His disciples spent in Sychar of Samaria ministering to the people there. The statement by our Lord about a prophet not having honor in his own country contrasts the believing response of the Samaritans with the unbelief of our Lord’s own people in Galilee and Judea. The Jews reticent faith depended on our Lord’s performance of miracles much as they did in John 6 after he fed the 5,000 from five barley loaves and two fish. This, of course, led to his hard preaching in John 6:22-65 leading to “many of his disciples turning back an no longer walking with him.” In contrast, all He did in Samaria was preach the truth. The Samaritans responded, but the Jews were not open to Him, but more often than not, exhibited reluctance and hardness. In my translation, the verb “received” from v45 is ἐδέξαντο the 3rd person, Aorist tense, Indicative mood, Middle voice case of δέχομαι (dechomai), “essentially means to receive something, but it can also mean to welcome someone.” As v45 is in context with v44 and v48, this reception was likely one of curiosity seekers whose appetite centered more on seeing miracles than believing in Jesus as Messiah, therefore, John probably meant these words as irony. Continue reading

The Foolishness of Unbelief


by Mike Ratliff

20 Where is the wise man? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? 1 Corinthians 1:20 (NASB) 

I moved my writing ministry to Possessing the Treasure in 2006. Not long after that Ken Silva asked me to come on board the Christian Research Network team. It was during that period that there were some monumental battles with a group of people dedicated to shutting us down. I can remember writing posts about the Ordo Salutis or the Five Solas of the Reformation using sources from Protestant Reformers then having to deal with vicious comments from those people attacking not only my own character, but also the very character and salvation of men such as John Owen, John Calvin, or Martin Luther. These comments were designed to do one thing, to get me and my friends backed into a corner so that we would believe we had to respond to these onslaughts through emotionally based, piece-meal replies. Once they got us to that point then we had left the realm of apologetics and entered into a no-mans land, slugging it out blow for blow with people who had no ethical basis for “playing nice.” It was through many of these ugly events that I came up with the rules for commenting on Possessing the Treasure which must be adhered to by all. I enforce these rules assiduously and since their implementation, those attacks have been few and far between.  Continue reading

Belief vs Unbelief


by Mike Ratliff

21 Therefore the LORD heard and was full of wrath;
And a fire was kindled against Jacob
And anger also mounted against Israel,
22 Because they did not believe in God
And did not trust in His salvation. Psalms 78:21-22 (NASB) 

There are only two groups of people in the world. There are Christians, the elect, and everyone else, the non-elect. What separates them? What is the difference? It is not different streams of faith, as new agers and the liberals” say, which are all equal and going to the same place and color people in different ways. No, that is what universalists of every variety are selling, but that is most definitely not what God’s Word explicitly says. No, the difference between those in Christ and everyone else is that the former are possessors of faith, which is the Greek word πιστις, which is transliterated as pistes. It and it’s many grammatical forms are translated as “assurance,” “faith,” ”belief,” et cetera throughout the New Testament. Before we define “unbelief,” let us define biblical faith, πιστις, so that we can see very clearly what marks the true believer from the false professor. Continue reading

The Religious Are Not Immune From Being Carnal


by Mike Ratliff

63 τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν. John 6:63 (NA28)

63 The Spirit is who makes alive. The flesh does not profit anything. The words which I have spoken to you are Spirit and are life. John 6:63 (translated from the NA28 Greek text)

Apart from my normal preparations and Bible study to put these devotions and articles together, I also do a systematic read through of the Bible every year. Today I read 2 Kings 12-16 and John 6, which, on Saturdays, I usually do from my 1560 Edition of the Geneva Bible. The rampant apostasy in both the Northern Kingdom of Israel and the Southern Kingdom of Judah was horrifying to read. King Ahaz of Judah actually sacrificed his own son(s) to idols. I am sure things were just as bad, if not worse, in the Northern Kingdom. It was almost with relief that I came to the end of 2 Kings 16 and went to the New Testament. However, the Apostle John is someone I can identify with very well. I have been accused by many who know me well of not being able to compromise at all. I have no grey areas. Things are either right or wrong. I agree with that assessment to a point and I see the same sort of view of non-compromising adherence to the truth with the Apostle John. However, let us not forget that what he wrote for us in God’s Word is that very thing. We are reading the inspired Word of God and in John 6, the very words of our Lord are, for the most part, in response to His critics who were in the darkness of unbelief.  Continue reading

The Nature of Unbelieving Thought


by Mike Ratliff

17 So this I say, and affirm together with the Lord, that you walk no longer just as the Gentiles also walk, in the futility of their mind, 18 being darkened in their understanding, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart; Ephesians 4:17-18 (NASB) 

Genuine Christianity is that which is within the Lordship of Jesus Christ. Christians are commanded to work out their salvation with fear and trembling (Philippians 2:12) within that Lordship. We are to obey our Lord as branches abiding in the True Vine (John 15). How do we practically do this? We must work out our own salvation with fear and trembling, that is, with every thought, intent, and action taken captive to the will of God. We do this by approaching and living life with God at the center of all things instead of ourselves. In the passage above, (Ephesians 4:17-18) we see the opposite way to walk and the outcome of that. Unfortunately, that is how most professing believers approach this life, that is, in functional unbelief. Continue reading

Ungodly Focus


by Mike Ratliff

6 Then Israel said, “Why did you treat me so badly by telling the man whether you still had another brother?” Genesis 43:6 (NASB)

Unforgiveness is poison for the Soul as it ensnares those who refuse to forgive by binding them into the prison of bitterness. This world is not a peaceful, easy, benign place. It is fallen. The world system is the product of Man’s rebellion against God. There is war. There is crime. There is oppression. People wrong other people. They place their wants and desires and perceived needs ahead of the wants and desires of others. The world system is marked by people pursuing their own no matter who gets hurt. The Christian is called to respond to the hurts and wrongs done to them in a vastly different way from the ways of the world. Continue reading

Unbelief, Disobedience, and Hatred


by Mike Ratliff

24 If I had not done among them the works which no one else did, they would not have sin; but now they have both seen and hated Me and My Father as well. 25 But they have done this to fulfill the word that is written in their Law, ‘They hated Me without a cause.’ John 15:24-25 (NASB) 

Let us never forget that those of us who stand for God’s Truth not only being knowable, but binding on all, are in a serious war. This is not a skirmish or a battle. It is a war as per John MacArthur’s book The Truth War. In it, he exposes the tremendous battle that is being fought over what is truth and what isn’t. The Church is wounded and compromised to an extent greater than most of us can imagine. The liberals who are part of those attacking the absolute truth we love and defend have said that the primary purpose of Jesus’ incarnation was not to provide a way for His people to be saved from their sins, but to show people how to be Kingdom people or to have a better life right now. They make the message sound so right and our flesh loves that message, but it isn’t Biblical. This statement is nothing more than unbelief packaged as an alternative truth designed to deceive people into discounting the truth from God’s Word thereby keeping them in darkness. It should be clear that this is a direct attack on the Gospel.

Continue reading

Unbelief and Sola Scriptura


by Mike Ratliff

Sola Scriptura       In Sacred scripture alone we find

Sola Gratia           Salvation is by grace alone

Sola Fide             Through faith alone

Solus Christus       In Christ alone

Soli Deo Gloria!    For the glory of God alone!

3 And the tempter came and said to Him, “If You are the Son of God, command that these stones become bread.” 4 But He answered and said, “It is written, ‘Man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of God.’” Matthew 4:3-4 (NASB) 

Unbelief is the fruit of arrogance. Back when I was dealing with the Emergent/Post-Modern know-it-alls, I would hear nearly every day from some of them that certainty is the product of pride and the only ones who are truly humble are those who view uncertainty in all things as a virtue. What is unbelief in this context? To define it we must first define its opposite, belief. In John 6:35 Jesus said, “I am the bread of life; he who comes to Me will not hunger, and he who believes in Me will never thirst.” So those who “believe in Jesus” are those who do what? Those with belief come to Jesus to partake of this promise instead of seeking fulfillment elsewhere. These believe God; therefore, those in unbelief are those who do not believe God. They may believe Him in some things, but they do not do so to the level that causes them to place all their trust in Him and His promises as their Lord. Those in belief live within the context of Jesus Christ being their Lord while those in unbelief do not. Oh, they compensate to be sure. They create their own Jesus who is more to their liking. Since they created him, they have him being “lord” in their context, but most certainly not according to that which we are clearly given in Sacred Scripture. Continue reading

A Better Rest


by Mike Ratliff

7 For He is our God,
And we are the people of His pasture and the sheep of His hand.
Today, if you would hear His voice,
8 Do not harden your hearts, as at Meribah,
As in the day of Massah in the wilderness,
9 “When your fathers tested Me,
They tried Me, though they had seen My work.
10 “For forty years I loathed that generation,
And said they are a people who err in their heart,
And they do not know My ways.
11 “Therefore I swore in My anger,
Truly they shall not enter into My rest.” Psalms 95:7-11 (NASB) 

I placed Psalm 95:7-11 at the top of this post. This part of Psalms 95, a song of praise, is a call for professors of faith to not harden their hearts like the Israelites in the Exodus, but to believe and obey God and, therefore, enter into His rest. In my post Pragmatism and Mustard Seed Faith a few nights ago, we looked at faith, belief, and unbelief. Those with faith that saves, πίστις, believe God and obey Him. These will enter into God’s rest. On the other hand, those in unbelief, ἄπιστος, do not believe God and, therefore, disobey Him. I used this contrast in an attempt to show how “liberal Christianity,” no matter what form it takes, is not Christianity at all because it is based entirely in ἄπιστος. This is true because its leaders attack God’s Truth as absolute truth. In fact, they elevate uncertainty about everything as a virtue and attempt to say that certainty about anything is arrogance in action.  Continue reading

Pragmatism and Mustard Seed Faith


by Mike Ratliff

1 He said to His disciples, “It is inevitable that stumbling blocks come, but woe to him through whom they come! 2 It would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea, than that he would cause one of these little ones to stumble. 3 Be on your guard! If your brother sins, rebuke him; and if he repents, forgive him. 4 And if he sins against you seven times a day, and returns to you seven times, saying, ‘I repent,’ forgive him.”
5 The apostles said to the Lord, “Increase our faith!” 6 And the Lord said, “If you had faith like a mustard seed, you would say to this mulberry tree, ‘Be uprooted and be planted in the sea’; and it would obey you. Luke 17:1-6 (NASB) 

There are many parallels between what is going on the visible church at this time with what Charles Spurgeon called “the Down-Grade Controversy” in his time. In the latter part of the 19th Century, he began addressing the growing apostasy in the Baptist Union in Great Britain. This apostasy was fueled by those leaders who wished to move Christianity from its historical focus, i.e. preaching the Gospel in the power of the Holy Spirit with emphasis on sin and the need of a Saviour, to one that was more in line with “Modernism.” He compared Biblical truth to the pinnacle of a steep, slippery mountain. The margin for error is very precise because one step away, and you find yourself on the downgrade. The following excerpt is from one of his sermons preached at the height of this controversy.

Doth that man love his Lord who would be willing to see Jesus wearing a crown of thorns, while for himself he craves a chaplet of laurel? Shall Jesus ascend to his throne by the cross, and do we expect to be carried there on the shoulders of applauding crowds? Be not so vain in your imagination. Count you the cost, and if you are not willing to bear Christ’s cross, go away to your farm and to your merchandise, and make the most of them; only let me whisper this in your ear; “What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? 1

Spurgeon preached the sermon from which this excerpt is taken just after he was censured by the Baptist Union for his stance against the majority’s efforts to “modernize” their churches with de-emphasis of the biblical gospel in favor of being more open to those who would be offended by the cross and the insistence that they were sinners in need of a Saviour.  Continue reading

Belief and unbelief


by Mike Ratliff

21 Therefore the Lord heard and was full of wrath;
And a fire was kindled against Jacob
And anger also mounted against Israel,
22 Because they did not believe in God
And did not trust in His salvation. Psalms 78:21-22 (NASB) 

There are only two groups of people in the world. There are Christians, the elect, and everyone else, the non-elect. What separates them? What is the difference? It is not that different streams of faith, which are all equal and going to the same place. Nor can Christianity be broken down into different racial groups like some are doing now with the Social Justice Gospel, which is not the Biblical Gospel at all. No, that is what the liberals are selling, but that is most definitely not what God’s Word explicitly says. No, the difference between those in Christ and everyone else is that the former are possessors of faith, which is the Greek noun πίστις (pistis). It and it’s many grammatical forms are translated as “assurance,” “faith,” ”belief,” et cetera throughout the New Testament. Before we define “unbelief,” let us define biblical faith, πίστις, so that we can see very clearly what marks the true believer from the false professor. Continue reading

The natural state of the fool is unbelief


by Mike Ratliff

20 Where is the wise man? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? 1 Corinthians 1:20 (NASB) 

I moved my writing ministry to Possessing the Treasure in 2006. Not long after that Ken Silva asked me to come on board the Christian Research Network team. It was during that period that there were some monumental battles with a group of people dedicated to shutting us down. I can remember writing posts about the Ordo Salutis or the Five Solas of the Reformation using sources from Protestant Reformers then having to deal with vicious comments from those people attacking not only my own character, but also the very character and salvation of men such as John Owen, John Calvin, or Martin Luther. These comments were designed to do one thing, to get me and my friends backed into a corner so that we would believe we had to respond to these onslaughts through emotionally based, piece-meal replies. Once they got us to that point then we had left the realm of apologetics and entered into a no-mans land, slugging it out blow for blow with people who had no ethical basis for “playing nice.” It was through many of these ugly events that I came up with the rules for commenting on Possessing the Treasure which must be adhered to by all. I enforce these rules assiduously and since their implementation, those attacks have been few and far between.  Continue reading

Unbelief is the root of Liberal Theology


by Mike Ratliff

1 But realize this, that in the last days difficult times will come. 2 For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, 3 unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, 4 treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, 5 holding to a form of godliness, although they have denied its power; Avoid such men as these. 6 For among them are those who enter into households and captivate weak women weighed down with sins, led on by various impulses, 7 always learning and never able to come to the knowledge of the truth. 2 Timothy 3:1-7 (NASB) 

Observing unbelief in a professing Christian is a terrible thing. Unbelief, which is rooted in spiritual blindness, is deceitful. We must never forget that spiritual blindness is the product of idolatry. These nominal Christians never walk by faith. They make choices based entirely within a flesh-bound value system. This decision making process is part of self-worship. Their value system is based entirely within self-worth, self-focusedness, self-protection, et cetera. If they are religious Christians then their religion will be the same.

This is idolatry. It is worship of self. As a result, God blinds their hearts. They are given over to their idol. Genuine Christianity is of faith. God’s grace accords with His people’s faith thereby washing them clean in their regeneration. Their faith was dead, but now it it is alive. They are new creations. God justifies them by this faith and begins their sanctification. This sanctification is the process of removing them from sin. This process takes time and will result in their spiritual blindness coming under attack. This means that their self-worship must go. They are called to humility and to be God’s servants forever. Continue reading

Unbelief, signs, and wonders


by Mike Ratliff

48 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν· ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε. John 4:48 (NA28)

48 Therefore, Jesus said to him, “Except you see signs and wonders you never believe!” John 4:48 (translated from the NA28 Greek text)

I lived in the Kansas City area from September 2001 until the first couple of weeks of December 2012.  In Kansas City is a “church” that calls itself “World Revival Church.” It is closely associated with another “church” that was once sued by the corporation ‘International House of Pancakes’ because it used the same logo, i.e. IHOP. In any case, the people behind these “churches” advertised heavily on local television during the evening news hour while we lived there. The focus of their ads was not to come there to see God glorified or to come and learn about Jesus our Lord and Saviour. Nope, it was all about “feelings” and “being blessed” and “experiences.” I have written about them before. There are some very disturbing videos portraying “signs and wonders” on Youtube about them as well. In any case, what they promote is attending their church for the experience, to get something for self, all subjectively. Contrast that with our Lord’s own words from John 4:48 (above).  Continue reading