Wisdom in the power of God


by Mike Ratliff

6 Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις, σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων· 1 Corinthians 2:6 (NA28)

6 But wisdom we speak among the mature, yet it is a wisdom not of this age or of the rulers of this age, the ones being brought to nothing; 1 Corinthians 2:6 (translated from the NA28 Greek text)

Every generation of genuine Christians must fight the battles for the truth and correct doctrine. Some of these “Truth Wars,” as John MacArthur calls them, have been worse and longer than others, but the one we are in now has been especially ugly with outright defections from within what most would consider the bulwark of Christian leaders who have shown their true liberal colors. However, what has been most enlightening to this Christian has been the absolute faithfulness of our Lord in the building of his church in the midst of rampant apostasy, pop-culture so-called chrisitianity, the decimation of local churches on a huge scale with the proliferation of mega-churches that are seeker-sensitive and politically correct non-gospel man-centered fake churches. There are also the huge churches based on the personality of the pastor as if he is some sort of rock-star. I have contacts from all over the world who testify how hard it is for them to find a solid, Biblically based church in their area. Even through all of this carnage, our Lord is faithful and continues to build his church.  Continue reading

Walking Circumspectly


by Mike Ratliff

21 Folly is joy to him who is destitute of discernment,
But a man of understanding walks uprightly. Proverbs 15:21 (NKJV) 

15 See then that you walk circumspectly, not as fools but as wise, 16 redeeming the time, because the days are evil.
17 Therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. 18 And do not be drunk with wine, in which is dissipation; but be filled with the Spirit, 19 speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, 20 giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, 21 submitting to one another in the fear of God. Ephesians 5:15-21 (NKJV) 

15 Βλέπετε οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλʼ ὡς σοφοί, 16 ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν. 17 διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνίετε τί τὸ θέλημα τοῦ κυρίου. 18 καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύματι, 19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς [ἐν] ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ κυρίῳ, 20 εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ θεῷ καὶ πατρί.
21 Ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ, * Ephesians 5:15-21 (NA28)

15 See then how circumspectly you walk, not as unwise but as wise, 16 redeeming the time, because the days are evil. 17 Through this not become unthinking, but understand what the will of the Lord is. 18 And not be drunk in wine, in which is dissipation, but be filled in spirit, 19 speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, 20 giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ.
21 Being subject to one another in the fear of Christ.
Ephesians 5:15-21 (translated from the NA28 Greek text)

This “walking,” this περιπατεῖτε is the present, indicative, active form of the verb περιπατέω, which, in this context, is speaking of ‘walking concerning something.’ It is describing a certain way in which a Christian walks through each day. It has to do with relationships and how he or she responds and reacts both outwardly and inwardly to all of life’s circumstances. Paul tells us to do this ἀκριβῶς or akribōs. I and the NKJV translated this as “circumspectly.” The idea is to walk through this life looking all around, being on the lookout. The word ἀκριβῶς can also be translated as “accurate, which speaks of precision, diligence, accuracy, and exactness. Those are very important things in how I do my job as a DBA, but in our walk as Christians it also applies in our diligence to hold to the things of the Lord. Think of those preachers of God’s Word who hold firm and never waiver. They are diligent. Now think of those who do the very opposite as they waiver all over the place desperately seeking to be culturally relevant. Continue reading

For our struggle is not against flesh and blood


by Mike Ratliff

10 Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. 11 Put on the full armor of God, so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. 12 For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Ephesians 6:10-12 (NASB) 

In the passage above the words “Put on” translate the Greek verb ἐνδύσασθε (endysasthe) the second plural, aorist middle imperative case of ἐνδύω (endyō) which means “clothe.” This is a command for believers to clothe themselves with the “full armor of God” and never take it off. Why? The Church and God’s truth are continually under attack by our enemy. We ἐνδύσασθε this whole armor in order to stand firm in the evil day. Well, this is most definitely an evil day when truth is seen as something to be bargained away or shunned while lies and that which only appears to be the truth is elevated as if it is the truth. Therefore, we must become discerning and wise and that means we must consistently wear this armor.  Continue reading

Prayer that is powerful and effectual


by Mike Ratliff

16 ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων ὅπως ἰαθῆτε. Πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. James 5:16 (NA28)

16 Therefore, confess your sins to one another and pray on behalf of one another so that you may be cured. The petition of the righteous, being effective, has great power. James 5:16 (translated from the NA28 Greek text)

Prayer, to me, has always been a very personal thing. Yes, I have always admired those people who can pray those long eloquent prayers publicly, but I am not one of those. When I pray, I do so with a one-on-one between me and God. Of course, there is always Paul’s exhortation from 1 Thessalonians 5:17.

17 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, 1 Thessalonians 5:17 (NA28)

17 unceasingly pray, 1 Thessalonians 5:17 (translated from the NA28 Greek text)

That exhortation is talking about how we walk through each day, that is, with our focus being eternal rather than temporal. I, for one, believe that this is more important for me to do than learning how to pray long eloquent prayers in public. In any case, prayer is important and it is far more important to pray as James described, don’t you think?
Continue reading

Live the rest of your life for the will of God


by Mike Ratliff

5 Walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. 6 Let your speech always be with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer each one. Colossians 4:5-6 (NKJV) 

There are really only two mindsets. There is the natural man mindset that we were all born with then there is the transformed mindset that comes as a result of being transformed by the renewal of our minds as a way of life and walking before the face of God. (Romans 12:1-2) The natural man mindset sees things of God as foolishness or unfairness while the transformed mindset is in the process of learning to see things as God sees them. Continue reading

God’s wisdom is spiritual wisdom


by Mike Ratliff

6 However, we speak wisdom among those who are mature, yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age, who are coming to nothing. 7 But we speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory, 8 which none of the rulers of this age knew; for had they known, they would not have crucified the Lord of glory. 1 Corinthians 2:6-8 (NKJV) 

When we are pressured in our circumstances to compromise and respond via the flesh, i.e. the way of the world, we are actually employing worldly wisdom. That wisdom says to, “Look out for number one!” It says to, “Never allow yourself to be taken advantage of.” It says to, “If attacked, respond in kind.” When Christians react this way then they are actually utilizing values that are part of a system that does not know God, cannot know God, and sees truth as relative. Those who hold to relativism appear to the unregenerate as the most enlightened and, obviously, more fair minded. However, when the disciples of relativism come head to head with those who will not compromise  God’s truth, their response can be quite brutal. Continue reading

The Pilgrim’s Heart Part 14 – Conclusion


by Mike Ratliff

37 For yet in a very little while,
He who is coming will come, and will not delay.
38 But My righteous one shall live by faith;
And if he shrinks back, My soul has no pleasure in him.
39 But we are not of those who shrink back to destruction, but of those who have faith to the preserving of the soul. Hebrews 10:37-39 (NASB) 

As we end this study of the Pilgrim’s Heart, let us take notice of the vast difference between the self-focused Christian, the Flesh-bound, and the God-focused Christian, the Spirit-led. The former is fleshly. He or she may very well be a genuine Christian, but they struggle mightily with besetting sins and are still focused on self-gratification as a means of fulfillment. His or her heart is relatively hard or callous towards God. The latter is not nearly as fleshly. He or she is a genuine Christian, and besetting sins are actively fought via mortification. The Spirit-led believer seeks to obey God and deny self. He or she has learned to take every thought captive so that sin does not have a chance to take root. His or her heart is relatively tender towards God. The Spirit-led believer, in his or her obedience, is Spirit-filled. That means he or she walks and obeys God by His grace. These fundamentals are the basis for all aspects of the victorious pilgrimage.

Continue reading

The Pilgrim’s Heart Part 12 – The Disciple’s Heart


by Mike Ratliff

25 Now large crowds were going along with Him; and He turned and said to them, 26 “If anyone comes to Me, and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be My disciple. 27 Whoever does not carry his own cross and come after Me cannot be My disciple. 28 For which one of you, when he wants to build a tower, does not first sit down and calculate the cost to see if he has enough to complete it? 29 Otherwise, when he has laid a foundation and is not able to finish, all who observe it begin to ridicule him, 30 saying, ‘This man began to build and was not able to finish.’ 31 Or what king, when he sets out to meet another king in battle, will not first sit down and consider whether he is strong enough with ten thousand men to encounter the one coming against him with twenty thousand? 32 Or else, while the other is still far away, he sends a delegation and asks for terms of peace. 33 So then, none of you can be My disciple who does not give up all his own possessions.
34 “Therefore, salt is good; but if even salt has become tasteless, with what will it be seasoned? 35 It is useless either for the soil or for the manure pile; it is thrown out. He who has ears to hear, let him hear.” Luke 14:25-35 (NASB)

During all my Flesh-bound years as a born again believer, I read the passage above (Luke 14:25-35) innumerable times. I had an understanding of it, but I have found since I became Spirit-led that I was wrong all along. I had assumed someday I would learn to enjoy church enough and develop a deeper love and devotion to the Lord through that. Boy was that stupid! Continue reading

The Pilgrim’s Heart Part 10 – The Enduring Heart


by Mike Ratliff

2 Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, 3 knowing that the testing of your faith produces endurance. 4 And let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. James 1:2-4 (NASB)

My natural inclination is to resent uncomfortable circumstances. I want them to end and end now! Believers are spiritual, but their natural man, their flesh, is still within. My natural man does not understand how anything constructive can come out of sorrow and suffering. If we are honest with ourselves, we must admit we are all uncomfortable with things not working out the way we want them to. Our problem is we want good things to be the norm in our lives because we love the Lord and are living for Him. When bad things happen or things do not work out the way we want, we hunker down in our self-pity. We ask God and others, “Why is this happening to me?” That is not the response of the Enduring heart. That is the response of the self-focused heart. Continue reading

The Pilgrim’s Heart Part 4 – The Undivided Heart


by Mike Ratliff

1 Incline Your ear, O Lord, and answer me;
For I am afflicted and needy.
2 Preserve my soul, for I am a godly man;
O You my God, save Your servant who trusts in You.
3 Be gracious to me, O Lord,
For to You I cry all day long.
4 Make glad the soul of Your servant,
For to You, O Lord, I lift up my soul.
5 For You, Lord, are good, and ready to forgive,
And abundant in lovingkindness to all who call upon You.
6 Give ear, O Lord, to my prayer;
And give heed to the voice of my supplications!
7 In the day of my trouble I shall call upon You,
For You will answer me.
8 There is no one like You among the gods, O Lord,
Nor are there any works like Yours.
9 All nations whom You have made shall come and worship before You, O Lord,
And they shall glorify Your name.
10 For You are great and do wondrous deeds;
You alone are God.
11 Teach me Your way, O Lord;
I will walk in Your truth;
Unite my heart to fear Your name.
12 I will give thanks to You, O Lord my God, with all my heart,
And will glorify Your name forever.
13 For Your lovingkindness toward me is great,
And You have delivered my soul from the depths of Sheol.
14 O God, arrogant men have risen up against me,
And a band of violent men have sought my life,
And they have not set You before them.
15 But You, O Lord, are a God merciful and gracious,
Slow to anger and abundant in lovingkindness and truth.
16 Turn to me, and be gracious to me;
Oh grant Your strength to Your servant,
And save the son of Your handmaid.
17 Show me a sign for good,
That those who hate me may see it and be ashamed,
Because You, O Lord, have helped me and comforted me. Psalms 86 (NASB)

The pre-Christian era of the Roman Empire (prior to Constantine), was made up of many diverse ethnic groups. Each had its own religious beliefs. The Romans were good at allowing those they conquered to keep their gods as long as they paid homage to Caesar or the Emperor as lord. In most of those cultures, that was no big deal. However, for the Christians who lived within the Roman Empire it was a very big deal. Why? Jesus Christ is Lord! It does not matter who else claims to be lord. It does not matter who or what we elevate to lordship status. Jesus Christ is Lord of all no matter the circumstances. The Roman Empire sent many Christians to their martyrdom because they refused to bow to Caesar’s statue and call him lord. Those who would try to hang on to their beliefs, but save their lives by worshipping Caesar were compromising. I would hate to have been them when they stood before the Lord after they died. Continue reading

Because we have been justified by faith we exult in hope of the glory of God


by Mike Ratliff

1 Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, 2 through whom also we have obtained our introduction by faith into this grace in which we stand; and we exult in hope of the glory of God. Romans 5:1-2 (NASB) 

What is the difference between faith and hope? Are they the same thing? They are not the same, but they are two sides of the same coin. If I want my old College to win in football against our biggest rival that is hope. On the other hand, if I believe it will happen then it is faith. With this faith, my hope is enhanced. It becomes active. On the other hand, if I have little faith that it will happen then my hope becomes simply wishful thinking. What about our faith through which we are saved by grace? Is this faith simply working up enough belief so that our hope becomes strong, or is there more to it than that?
Continue reading

The Great Mystery


by Mike Ratliff

19 Nevertheless, the firm foundation of God stands, having this seal, “The Lord knows those who are His,” and, “Everyone who names the name of the Lord is to abstain from wickedness.” 2 Timothy 2:19 (NASB)

As many of you know, I took these last two weeks off in order to spend time with family and friends and that “taking time off” included staying out of theological discussion online as much as possible, etc. However, the last few days have been utterly amazing, at least to me. About 3 years ago or so I became part of a discussion group on Facebook in which I tagged team with some friends who stood up and defended the truths of Reformation Theology against those who hate it. It was not a pleasant experience and I soon tired of it and dropped out.  Why? The moderator of the group allowed people in who were obviously abject heretics who had absolutely no ability to debate. After one really long ugly discussion with one fellow who finally called me some horrible names and went away I was contacted by a pastor who ran a very well-known ministry who suggested that what we were doing was a total waste of time.  Why? All we were doing was arguing with goats who had absolutely no inkling of God’s truth. No, they were spiritually dead people who believed they knew the truth better than we did because it was their own truth while all we had was that exegetical interpretation of the Scripture to go by. In any case, just yesterday I got drawn into a discussion with that very same fellow I mentioned above. Nothing has changed. He still won’t listen to the truth. He still has “his own truth,” which is found nowhere in scripture. At the same time, I started receiving email from a fellow who I had not heard from since August 2016. He is a Rick Warren fan and had been demanding from me a detailed explanation of why I have so many posts on my blog against the Purpose Driven Paradigm, Seeker Sensitive church models in general, and Rick Warren’s approach to ministry. I gave him a short history back in August and forgot about it.  Yesterday right in middle of that little debate I got an email from him. He accused me of hypocrisy and picking on his favorite two pastors, Rick Warren and John Piper. He accused those of us who do discernment work of placing ourselves above them. I told him in a return email that none of what he was saying was true, I was not wasting any more time on him, and that I was sorry that he was blinded by his idols.  I sent the email then blocked his email from by blog and my email provider. Continue reading

For our struggle is not against flesh and blood


by Mike Ratliff

10 Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. 11 Put on the full armor of God, so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. 12 For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places. Ephesians 6:10-12 (NASB) 

As we study the Greek underlying our translations of Ephesians 6:10-20 pertaining to the “whole armor of God” we learn that Christians are commanded to ἐνδύσασθε or to put on the whole armor of God once-for-all and never take it off because it is to our benefit especially when we find ourselves in circumstances where we are in the minority standing firm as our Lord commanded. Why? The Church and God’s truth are continually under attack by our enemy. We ἐνδύσασθε this whole armor in order to stand firm in the evil day. Well, this is most definitely an evil day when truth is seen as something to be bargained away or shunned while lies and that which only appears to be the truth is elevated as if it is the truth, therefore, we must become discerning and wise and that means we must consistently wear this armor.  Continue reading