Do not be conformed to this age


by Mike Ratliff

1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν· 2 καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον. Romans 12:1-2 (NA28)

1 Therefore, I urge you brothers through the compassions of God to present your bodies as living, holy sacrifices, well pleasing to God, which is your spiritual service. 2 And do not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind that you may discern the will of God, that which is good and well pleasing and perfect. Romans 12:1-2 (translated from the NA28 Greek text)

One of the markers of genuineness in a Christian is separation from the world. This isn’t a physical removal from planet Earth or a disintegration of the body of a Christian. A genuine Christian’s character should be in a continual upgrade unto Christlikeness. That means that as he or she cooperates with God in their sanctification, working out their salvation with fear and trembling, their character will take on more and more of Christ’s character. They will love what He loves and hate what he hates. God is love, but He hates a certain type of love. Continue reading

The best place to be


by Mike Ratliff

7 Because of the surpassing greatness of the revelations, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me—to keep me from exalting myself! 8 Concerning this I implored the Lord three times that it might leave me. 9 And He has said to me, “My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness.” Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me. 10 Therefore I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ’s sake; for when I am weak, then I am strong. 2 Corinthians 12:7-10 (NASB) 

10 But I rejoiced in the Lord greatly, that now at last you have revived your concern for me; indeed, you were concerned before, but you lacked opportunity. 11 Not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. 12 I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity; in any and every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. 13 I can do all things through Him who strengthens me. Philippians 4:10-13 (NASB) 

I believe that what ails the visible Church the most at this time in the early 21st Century is actually the root of most, if not all, of the growing apostasy we are witnessing. This ailment is the product of decades of poor doctrine and man-serving preaching and teaching. God has given the Church, except for His Remnant, a spirit of stupor that has blinded them so that they have believed the lie that the center of all things is not Christ, but themselves. Their felt needs are far more important to them than God’s glory. They view God as being good when their circumstances are ok, but not good when they aren’t. They have bought their goods at Vanity Fair and they have become their idols. Let us look at a wonderful Biblical example of a man who did not devalue his relationship with God in order to have temporal pleasure.

Continue reading

Do not be conformed to this world


by Mike Ratliff

1 Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. 2 And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Romans 12:1-2 (NASB) 

One of the markers of genuineness in a Christian is separation from the World. This isn’t a physical removal from planet Earth or a disintegration of the body of a Christian. A genuine Christian’s character should be in a continual upgrade unto Christlikeness. That means that as he or she cooperates with God in their sanctification, working out their salvation with fear and trembling, their character will take on more and more of Christ’s character. They will love what He loves and hate what he hates. God is love, but He hates a certain type of love. Continue reading

Do not love the world nor the things in the world because If anyone loves the world, the love of the Father is not in him


by Mike Ratliff

1 Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. 2 And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Romans 12:1-2 (NASB) 

One of the markers of genuineness in a Christian is Separation from the World. This isn’t a physical removal from planet Earth or a disintegration of the body of a Christian. A genuine Christian’s character should be in “process” of being transformed unto Christlikeness as Paul stated above. That means that as he or she cooperates with God in their sanctification, working out their salvation with fear and trembling, their character will take on more and more of Christ’s character. They will love what He loves and hate what he hates. God is love, but He hates a certain type of love. Continue reading

Godly contentment


by Mike Ratliff

I rejoiced in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through him who strengthens me. (Philippians 4:10-13 ESV)

If anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching that accords with godliness, he is puffed up with conceit and understands nothing. He has an unhealthy craving for controversy and for quarrels about words, which produce envy, dissension, slander, evil suspicions, and constant friction among people who are depraved in mind and deprived of the truth, imagining that godliness is a means of gain. (1 Timothy 6:3-5 ESV)

In this post, I deeply desire to focus on what I call “Godly contentment.” I tire of continually pointing out the false and why it is so. Let us take this  post and look at true contentment, its proper focus, and what it brings to each Christian who obtains it. Continue reading

The correct response to false teachers


by Mike Ratliff

10 But I rejoiced in the Lord greatly, that now at last you have revived your concern for me; indeed, you were concerned before, but you lacked opportunity. 11 Not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. 12 I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity; in any and every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. 13 I can do all things through Him who strengthens me. (Philippians 4:10-13 NASB)

When I see or hear so-called Christians speak of God prospering them because of their faith or see Pastors or “Evangelists” with their own private jets, huge homes and limousines there is a bad taste that forms in my mouth. From the birth of the Church until now there have been those professing to be Christians who are anything but. They major in minors while ignoring the major points of our faith. They take passages of scripture out of context to make it say that it supports their aberrant forms of Christian theology. The huge tragedy of this, of course, is how many blindly follow them thinking they are Christian, when they are nothing but False Teachers who love money. Money is their idol and idolatry always leads to spiritual blindness. Continue reading

Being humble in all circumstances


by Mike Ratliff

12 οἶδα καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ ἐν πᾶσιν μεμύημαι, καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν καὶ περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι· 13 πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με. (Philippians 4:12-13 NA28)

12 I know both how to be humbled and how to abound. In everything and in all things I have learned the secret both to be filled and to hunger, both to abound and to have lack. 13 I can do all things in the one empowering me. (Philippians 4:12,13 translated from the NA28 Greek text)

The enemy of our souls, Satan, does not attack believers in such a way that we should recognize him as being who he is. Instead, he comes disguised as the voice behind the theologian from the best seminary who may be the leader with a huge church empire and also be the author of many best-selling books. How does he attack what we call the Orthodox Christian faith? You know, the preaching of the gospel, the weekly opening of the Word of God, the sacraments of baptism and the Lord’s supper, et cetera. He attacks that by putting people in place that both insist on and those who promise to deliver “more.” You know, taking emphasis away from all that stuff above and giving people “what they really want!” Sometimes the leaders doing this think this is what the people really want, but it is not. That is when the sheep go to their pastors and ask to be fed rather than be entertained. What happens most of the time nowadays when that takes place?  Continue reading

Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me


by Mike Ratliff

7 Because of the surpassing greatness of the revelations, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me—to keep me from exalting myself! 8 Concerning this I implored the Lord three times that it might leave me. 9 And He has said to me, “My grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness.” Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me. 10 Therefore I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties, for Christ’s sake; for when I am weak, then I am strong. (2 Corinthians 12:7-10 NASB)

10 But I rejoiced in the Lord greatly, that now at last you have revived your concern for me; indeed, you were concerned before, but you lacked opportunity. 11 Not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. 12 I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity; in any and every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. 13 I can do all things through Him who strengthens me. (Philippians 4:10-13 NASB)

What ails the Church the most at this time in the early 21st Century is actually the root of most, if not all, of the growing apostasy we are witnessing. This ailment is the product of decades upon decades of poor doctrine and man-serving preaching and teaching. God has given the Church, except for His Remnant, a spirit of stupor that has blinded them so that they have believed the lie that the center of all things is not Christ, but themselves. Their felt needs are far more important to them than God’s glory. They view God as being good when their circumstances are ok, but not good when they aren’t. They have bought their goods at Vanity Fair and they have become their idols. Let us look at a wonderful Biblical example of a man who did not devalue his relationship with God in order to have temporal pleasure.

Continue reading

Do not love the world or the things in the world; If anyone loves the world, the love of the Father is not in him


by Mike Ratliff

1 I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. 2 Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. (Romans 12:1-2 ESV)

One of the markers of genuineness in a Christian is separation from the World. This isn’t a physical removal from planet Earth or a disintegration of the body of a Christian. A genuine Christian’s character should be in a continual upgrade unto Christlikeness. That means that as he or she cooperates with God in their sanctification, working out their salvation with fear and trembling, their character will take on more and more of Christ’s character instead of being patterned after the world and its ways. They will love what He loves and hate what he hates. God is love, but He hates a certain type of love. Continue reading

My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness


by Mike Ratliff

7 So to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelations, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. 8 Three times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. 9 But he said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. 10 For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. (2 Corinthians 12:7-10 ESV)

10 I rejoiced in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. 11 Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. 12 I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. 13 I can do all things through him who strengthens me. (Philippians 4:10-13 ESV)

I believe that what ails the Church the most at this time in the early 21st Century is actually the root of most, if not all, of the growing apostasy we are witnessing. This ailment is the product of decades of poor doctrine and man-serving preaching and teaching. God has given the Church, except for His Remnant, a spirit of stupor that has blinded them so that they have believed the lie that the center of all things is not Christ, but themselves. Their felt needs are far more important to them than God’s glory. They view God as being good when their circumstances are ok, but not good when they aren’t. They have bought their goods at Vanity Fair and they have become their idols. Let us look at a wonderful Biblical example of a man who did not devalue his relationship with God in order to have temporal pleasure.

Continue reading

The Letter of Paul to the Philippians Chapter 4


by Mike Ratliff

I know both how to be humbled and how to abound. In everything and in all things I have learned the secret both to be filled and to hunger, both to abound and to have lack. I can do all things in the one empowering me.  (Philippians 4:12,13 Possessing the Treasure New Testament Version 1)

The enemy of our souls, Satan, does not attack believers in such a way that we should recognize him as being who he is. Instead, he comes disguised as the voice behind the theologian from the best seminary who may be the leader with a huge church empire and also be the author of many best-selling books. How does he attack what we call the Orthodox Christian faith? You know, the preaching of the gospel, the weekly opening of the Word of God, the sacraments of baptism and the Lord’s supper, et cetera. He attacks that by putting people in place that both insist on and those who promise to deliver “more.” You know, taking emphasis away from all that stuff above and giving people “what they really want!” Sometimes the leaders doing this think this is what the people really want, but it is not. That is when the sheep go to their pastors and ask to be fed rather than be entertained. What happens most of the time nowadays when that takes place?  Continue reading

True Godliness Comes Only From True Contentment


by Mike Ratliff

I rejoiced in the Lord greatly that now at length you have revived your concern for me. You were indeed concerned for me, but you had no opportunity. Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content. I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need. I can do all things through him who strengthens me. (Philippians 4:10-13 ESV)

I heard a rhetorical question the other day in an interview with R.C. Sproul. He wondered aloud why so many liberal theologians entered “the ministry” when all they were about was denying the veracity of Sacred Scripture and, therefore, the deity of Christ. As I pondered this I thought of all those liberals who profess to be Christians using their “ministries” to effect social change. I also thought of those in their very public ministries perverting the Grace of God in order to become rich. Paul describes both groups of people succinctly in 1 Timothy 6:3-5.  Continue reading

Repost of Do Not Love the World


The following was first posted on January 18th, 2007.

by Mike Ratliff

1 I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. 2 Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. (Romans 12:1-2 ESV)

One of the markers of genuineness in a Christian is Separation from the World. This isn’t a physical removal from planet Earth or a disintegration of the body of a Christian. A genuine Christian’s character should be in a continual upgrade unto Christlikeness. That means that as he or she cooperates with God in their sanctification, working out their salvation with fear and trembling, their character will take on more and more of Christ’s character. They will love what He loves and hate what he hates. God is love, but He hates a certain type of love. Continue reading

Contentment Comes from God


by Mike Ratliff

I was driving home from work today and heard the tail end of a song on the radio where the female singer said in essence, “I want to change and be like you God, but I cannot unless you change me.” We are the clay in the potter’s hands. He is the one who designs and completes us. We work with Him in our sanctification, but it is all according to His plan and good work in us. Continue reading