Saving Faith is a Self-Renouncing Faith


by Mike Ratliff

24 Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. 25 ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δʼ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν. Matthew 16:24-25 (NA28)

24 Then Jesus said to his disciples, “If someone wishes to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me, 25 for whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life because of me will find it.” Matthew 16:24-25 (translated from the NA28 Greek text)

The Gospel of our Lord Jesus Christ is a message given to be passed on as “Good News” of the completed word of Christ on behalf of those he came to save. The message is about his incarnation, his perfect life, his death on the cross, his three days and nights in the tomb, and his resurrection. All of these things were attested to by witnesses. The resurrection is the proof that our Lord is God and that the work of the Atonement is complete.  Those who hear the Gospel, believe it, receive it by grace through faith and repent as they turn to Christ as Lord and Saviour. As is made clear in Ephesians 2:1-10, there is no one is able to do this on their own, God must intervene making then alive in Christ who were once dead in their sins so they could believe and be saved.  Continue reading

Who is Jesus Christ?


by Mike Ratliff

15 He *said to them, “But who do you say that I am?” Matthew 16:15 (NASB)

Several years ago when I liven in Kansas I served on a jury for a few days. We tried a criminal drug case. It was heart rending. All through the trial we were subjected to evidence and testimony that were all vivid markers of the deep darkness to which our world is in bondage. Even though my life is far removed from that of the drug culture and that of the police who must operate in it, but not be part of it, I still felt compassion for those people who do not have the light of life from our Lord Jesus Christ. Continue reading

Are you born again?


By Mike Ratliff

1 Now there was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews; 2 this man came to Jesus by night and said to Him, “Rabbi, we know that You have come from God as a teacher; for no one can do these signs that You do unless God is with him.” 3 Jesus answered and said to him, “Truly, truly, I say to you, unless one is born again he cannot see the kingdom of God.” John 3:1-3 (NASB) 

I shared the following on Facebook today:

After church yesterday I came home and ate a small lunch and rested. I taught our Bible Study class. We went through Acts 4. As usual I was exhausted when I was done. I think “drained” is a better word. I actually don’t remember Brian’s sermon in great detail, but it was pretty good because he emphasized much of the same things that we talked about in our lesson, like Peter and John boldly proclaiming the Gospel as the most important thing that we do while also continually remaining together as a church body because we need each other. After lunch I tried to rest, but couldn’t so I got on my walking/hiking gear and went to the park to do a fast 4 miles. That should relax me, right? At the end I was hot and sweaty. I got my water out of my pickup and went to the pavilion that is near the parking lot. There were two women in there talking. They had bicycles, but I didn’t pay any attention to them. I just enjoyed the shade and how fast I cooled off as I drank my ice cold water as the cool breeze swept over me as I sat at that picnic table. However, that’s not how it went. The older of the two women kept trying to get my attention. It was then that I noticed that they had name tags on their shirts. My brain immediately threw up a caution flag and it was correct. They were Mormon missionaries. She asked me if I knew what a missionary was. I took a long drink of water then said, “Yes, I know what a missionary is, and I am one.” That startled them. I got up and went over there and we talked awhile. She asked me if I had any questions about their religion. I told her no. She asked me what religion I was part of. I told her I was a Christian, born again, regenerated from the dead, saved by grace through faith. Both of them just stared at me. I asked if they had Bibles with them. They did. I asked them to read Ephesians 2:1-10. They tried, but they couldn’t understand it. I looked at the version they were reading. It must have been the 1611 version of the KJV. I mean, that was harder to read than my 1569 Geneva Bible. In any case, I realized that the only way I could give them the truth was through my testimony so I gave it to them. They simply could not comprehend how the Holy Spirit works in conjunction with the will of the Father to draw sinners to Christ. They just could not see it. When I finished my water I said goodbye and left. I was never abrupt with them. I did not get arrogant with them. I simply conversed with them and gave them the Gospel. Please pray for Brittany and Sarah who are Mormon missionaries currently working in Yukon, OK. May God use my poor effort yesterday in some way to reach them for Christ.

Continue reading

The superiority of Christ, the cost of discipleship, and the genuine Gospel


by Mike Ratliff

1 God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, 2 in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. 3 And He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature, and upholds all things by the word of His power. When He had made purification of sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high, 4 having become as much better than the angels, as He has inherited a more excellent name than they. Hebrews 1:1-4 (NASB) 

The Church in the early part of the 21st Century is very sick. This sickness has not happened all at once. Instead, it is the result of centuries of compromise after compromise on the part of Christian leaders and their followers to adapt the Gospel and the Church doctrines to conform to what men want. As a result, the Church has lost its savor. It is no longer salty. The countries in Europe where the Reformers restored the Gospel at the cost of untold numbers of martyrs would not now be considered Christian at all.

In the United States, the visible Church still has some influence in politics and society, but is that what the Church is supposed to be about? The segment of the American Church that would consider itself evangelical has become so doctrinally shallow that most of the members as well as their leadership have no idea what they really believe. If they are confronted with the Arminain/Semi-Pelagian vs. Calvinism debate they would be clueless about what each side believes and does not believe. In fact, they are so spiritually shallow, they don’t understand why it is important to know what you believe and why you believe it. Continue reading

What did Jesus mean when He said, “It is Finished!”?


by Mike Ratliff

28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή, λέγει· διψῶ. 29 σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν· σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι. 30 ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος [ὁ] Ἰησοῦς εἶπεν· τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα. John 19:28-30 (NA28)

28 After this, Jesus having known everything that had been completed that the Scripture may be fulfilled, said, “I thirst.” 29 A jar full of vinegar was there, so they put a sponge full of the vinegar on a hyssop branch and put it to his mouth. 30 Therefore, when he received the vinegar, Jesus said, “It is finished.” And having bowed his head, he gave up his Spirit. John 19:28-30 (translated from the NA28 Greek text)

Many of those with whom we earnestly contend for the faith have a problem with the absolute truth that is presented to us in the three verses above. Many of them may deny the fact that they hold to a form of salvation that denies the sufficiency of the atoning work of Christ on the cross to accomplish all that is required for all of the elect to not only believe the gospel, but also to persevere. Those who have doubts about that do so because they either do not understand or believe the doctrine of imputation. We have looked at this many times and I do not intend to go into that here. In this post we will look at what Christ meant when he knew that everything had been completed in John 19:28 and then said so in John 19:30. Continue reading

A Salvation that is Biblical


by Mike Ratliff

8 For by grace you have been saved through faith; and that not of yourselves, it is the gift of God; 9 not as a result of works, so that no one may boast. 10 For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Ephesians 2:8-10 (NASB)

Our salvation is far more than simply justification by faith, which in and of itself is incredible, but also includes the imputation of the actual active righteousness of Christ, His good works or keeping of the Law, which is required for our complete acceptation by God into His Kingdom. I know that many reading this may not have no idea what I am talking about. However, please understand, I am praying that you will understand the truth of this because this is a huge missing piece from the gospel in the church in our time. Without this teaching, the church is plagued with professing Christians who are in a form of self-salvation. They did the religious thing “to get saved” at church. They were sincere, but there is no real change in their lives. However, the Bible is very clear as in the passage above that we are saved “not a result of works, so that no one may boast.” Therefore, there is a huge problem with a lack of assurance in these people. The issue is not their lack of sincerity or their lack of obedience since their religious experience, but that they have believed a false, man-made gospel that has no spiritual power to really save or regenerate anyone.  Continue reading

What exactly is salvation?


by Mike Ratliff

16 Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι. Romans 1:16 (NA28)

16 For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Romans 1:16 (translated from the NA28 Greek text)

In the passage above the word  “salvation” translates the noun σωτηρίαν (sōtērian), the accusative singular feminine case of σωτηρία (sōtēria), which means safety, deliverance, and preservation from danger or destruction. But what exactly is Biblical salvation?

Continue reading

For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith; as it is written, “ But the righteous man shall live by faith.”


by Mike Ratliff

1 I will stand on my guard post
And station myself on the rampart;
And I will keep watch to see what He will speak to me,
And how I may reply when I am reproved.
2 Then the Lord answered me and said,
“Record the vision
And inscribe it on tablets,
That the one who reads it may run.
3 “For the vision is yet for the appointed time;
It hastens toward the goal and it will not fail.
Though it tarries, wait for it;
For it will certainly come, it will not delay.
4 “Behold, as for the proud one,
His soul is not right within him;
But the righteous will live by his faith. Habakkuk 2:1-4 (NASB) 

Just a few days ago I had a conversation with a young man who was interested in talking to me about my camera gear and how I approached all that went into setting it up and what I used in certain situations, et cetera. We were at a gym where I was taking pictures of children as they celebrated a birthday party. I had one camera on a tripod that I was using to shoot video and the other one I held with a flash that I was using to take facial shots. In any case, I asked him which kids were his and he pointed them out to me and I recognized one of them and so we talked about all sorts of things and eventually I asked him where he went to church. I was very surprised by his response. He just gave me a nervous grin and said he could not find a church that suited him. In Oklahoma that’s unusual. I understand someone saying that in place like Kansas City, but here there are churches everywhere. He then told me that all the churches that I mentioned as possibilities for him were too judgmental. That’s when I decided to ask him what his church background was. He said he grew up Catholic, but he was not real religious. We quit talking about church after that because I got too busy with my photoshoot. What do you think he meant by all those churches I mentioned as possibilities for him and his family being too judgmental? I had to think on that for awhile. Continue reading

Therefore, when he received the vinegar, Jesus said, “It is finished” and having bowed his head, he gave up his Spirit


by Mike Ratliff

28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή, λέγει· διψῶ. 29 σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν· σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι. 30 ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος [ὁ] Ἰησοῦς εἶπεν· τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα. John 19:28-30 (NA28)

28 After this, Jesus having known everything that had been completed that the Scripture may be fulfilled, said, “I thirst.” 29 A jar full of vinegar was there, so they put a sponge full of the vinegar on a hyssop branch and put it to his mouth. 30 Therefore, when he received the vinegar, Jesus said, “It is finished.” And having bowed his head, he gave up his Spirit. John 19:28-30 (translated from the NA28 Greek text)

Many of those with whom we earnestly contend for the faith have a problem with the absolute truth that is presented to us in the three verses above. Many of them may deny the fact that they hold to a form of salvation that denies the sufficiency of the atoning work of Christ on the cross to accomplish all that is required for all of the elect to not only believe the gospel, but also to persevere. Those who have doubts about that do so because they either do not understand or believe the doctrine of imputation. We have looked at this many times and I do not intend to go into that here. In this post we will look at what Christ meant when he knew that everything had been completed in John 19:28 and then said so in John 19:30. Continue reading

Black Liberation Theology, Woke Christianity and Racism


by Mike Ratliff

16 But the eleven disciples proceeded to Galilee, to the mountain which Jesus had designated. 17 When they saw Him, they worshiped Him; but some were doubtful. 18 And Jesus came up and spoke to them, saying, “All authority has been given to Me in heaven and on earth. 19 Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, 20 teaching them to observe all that I commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age.” Matthew 28:16-20 (NASB)

If you have read even a small percentage of my posts then you know I focus a great deal on defining and presenting the Gospel of our Lord Jesus Christ. I also focus on the Word of God as our source of God’s Truth, which is absolute. We also have defined faith and what God has done to save His people from their sins, which is the purpose of Jesus’ incarnation, perfect life, crucifixion, and resurrection. Continue reading

The Cross and its offense


by Mike Ratliff

30 What shall we say then? That Gentiles, who did not pursue righteousness, attained righteousness, even the righteousness which is by faith; 31 but Israel, pursuing a law of righteousness, did not arrive at that law. 32 Why? Because they did not pursue it by faith, but as though it were by works. They stumbled over the stumbling stone, 33 just as it is written,
“Behold, I lay in Zion a stone of stumbling and a rock of offense,
And he who believes in Him will not be disappointed.” Romans 9:30-33 (NASB) 

The Gospel of our Lord Jesus Christ must always be offensive to the unregenerate. It is that offense that makes it clear to people that they have nothing with which to bargain with God. They are sinners lost with nothing to offer the one condemning them. The Gospel, the real Gospel preached with the Law, makes it clear that there is none righteous, no not one; but the Gospel shows that there is one and only one way to be reconciled to God, to be justified before Him. This is the Good News and that one way is via the Lord Jesus Christ alone. No one can work to earn or deserve salvation. No, this salvation is by God’s grace alone according to His divine election, according to His way alone. This is offensive. Let us look at Galatians 5:7-12 in which Paul makes the argument very clear to believers at Galatia who were being victimized by Judiazers making the claim that true salvation was not by Grace alone, but through Grace plus keeping the Jewish law.  Continue reading

Regenerated to a living hope


by Mike Ratliff

3 Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν διʼ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, 4 εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς 5 τοὺς ἐν δυνάμει θεοῦ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ. 1 Peter 1:3-5 (NA28)

3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy having regenerated us to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, 4 to an inheritance that is imperishable and undefiled and unfading, having been kept in heaven for you, 5 who are protected by the power of God being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. 1 Peter 1:3-5 (translated from the NA28 Greek text)

The first chapter of 1 Peter is extremely pastoral. If there is anything the sheep in our time desperately need in great measure it is spirit-led shepherds (pastors) who are bound to the Word of God who obey Him in the pastoring of their flocks as our Lord commands. It is tragic that so many of those the world sees in our time that claim to be Christian leaders do not in any way shape or form meet that criteria. No, instead they are celebrities or they are apostates or heretics on the way to being apostates. God has his church, ἐκκλησία (ekklēsia), and he will continue to build it and no power can destroy it (Matthew 16:18), however, we are warned throughout the New Testament that wolves in sheep’s clothing, false teachers and prophets would come in to the church and lead many astray. This has continued until this day.

Continue reading

The righteous will live by faith


by Mike Ratliff

16 Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι. 17 δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται· ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. Romans 1:16-17 (NA28)

16 For I am not ashamed of the Gospel for it is the power of God unto salvation to everyone believing, both to Jew first and to Greek. 17 For the righteousness of God is revealed in it from faith to faith as it has been written, “But the righteous man will live by faith.” Romans 1:16-17 (translated from the NA28 Greek text)

After Saul the Pharisee was knocked off his horse on his way to persecute Christians, blinded by the power of God, and saved becoming the Apostle Paul (Acts 9:1-9), a disciple of our Lord Jesus Christ in Damascus named Ananias was sent to lay hands on a “man of Tarsus named Saul, for behold, he is praying” (Acts 9:11). When Ananias expressed fear and doubt, knowing whom Saul was, our Lord said, “Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and children of Israel. For I will show him how much he must suffer for the sake of my name” (Acts 9:15-16).  Continue reading

The Gospel is a description of God’s bridge to people


by Mike Ratliff

If we compare much of what is preached or presented as the gospel these days to what the Bible says is the Gospel, and if we are scripturally honest, we will have to say that there is a vast difference between the two. The gospel that most here today has been neutered by the removal of the Law of God as well as His wrath against all unatoned for sin. As a result, the Church is populated by huge numbers of converts, but sadly few regenerate believers.

Not only is the concept that the Gospel is a description of God’s bridge to people not well known or understood, it is also not seen as necessary. Why? The social or seeker sensitive gospel does not talk about sin, repentance, God’s wrath, or Christ’s Lordship. Instead, the emphasis is on getting as many as possible to “decide for Christ.” Is salvation a decision that includes the reward of eternal life for making it? Continue reading