The offenses of the Gospel


by Mike Ratliff

34 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν. (Matthew 10:34 NA28)

34 Do not think that I came to bring peace on the earth. I have not come to bring peace, but a sword. (Matthew 10:34 translated from the NA28 Greek text)

26 τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; (Matthew 16:26 NA28)

26 For what will be benefited a man if he acquires the whole world, but he forfeits his soul? Or what will a man give in exchange for his soul? (Matthew 16:26 translated from the NA28 Greek text)

If you are an ardent listener to many so-called “Christian” leaders today you may be surprised to learn that the Gospel message is not meant to bring peace to the earth or between people. It is not meant to make your life better or to make this world a better place. No, in fact, the real Gospel message is hated by the world and those so-called “Christian” leaders who never preach it, but, instead, preach a man-pleasing comprised version of it that includes their own “Jesus” not the real Jesus Christ of the Bible. They compromise the message in order to enlarge their ministries and perhaps make more money. However, the Word of God itself tells us the true preaching of the Gospel will always be offensive. Let us look at these “offenses” of the Gospel. Continue reading

Amen, amen I say to you, unless one is born again, he is not able to see the Kingdom of God


by Mike Ratliff

3 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. (John 3:3 NA28)

3 Jesus answered and said to Him, “Amen, amen I say to you, unless one is born again, he is not able to see the Kingdom of God.” (John 3:3 translated from the NA28 Greek text)

What causes corruption of the Gospel message? A careful study of John’s account of our Lord’s earthly ministry reveals what? John makes it clear that all through our Lord’s earthly ministry He  was in constant contention with the Jewish religious leaders. However, John also makes it clear that Jesus came to Israel to reveal the Father to them proving that He, the Son, was deity, to live a perfect, sinless life and then lay His life down voluntarily to purchase those who were chosen before the foundation of the world with the price of His blood. His perfect sacrifice was their propitiation. We learn these things and so much more by going to the Word and learning from the Holy Spirit as He transforms our minds as we submit to it. Studies into the Word, like this one, are sorely needed in the Body of Christ. I would hate to be a Pastor whose time has come to stand before our Lord to give an account that had sold out and ministered in a way that simply tickled itching ears.  Continue reading

The Gospel and Paul and Silas in Philippi


by Mike Ratliff

11 Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ Τρῳάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθρᾴκην, τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰς Νέαν πόλιν 12 κἀκεῖθεν εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶν πρώτη [ς] μερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις, κολωνία. Ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς. (Acts 16:11-12 NA28)

11 And having set sail from Troas, we ran a straight course to Samothrace, and on the next day to Neapolis 12 and from there to Philippi, which is a prominent city of the District of Macedonia, a colony, and we stayed in this city some days. (Acts 16:11-12  translated from the NA28 Greek text)

As you know, Paul’s friend and companion Luke wrote the book of Acts in the New Testament. In Acts 16:10, we read that after Paul had seen the vision to leave Asia and come to Europe after seeking the will of God for the next focus of his missionary journey, Luke includes himself in the narrative as an eyewitness, therefore, his account of what happened to Paul and Silas in Philippi is given as one who was there.  Continue reading

Christ the wisdom and power of God vs gospel contextualization


by Mike Ratliff

18 Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις θεοῦ ἐστιν. 19 γέγραπται γάρ·
ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν
καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. (1 Corinthians 1:18-19 NA28)

18 For the word of the cross to those perishing is senseless, but to us being saved, it is the power of God 19 for it has been written,
‘I will destroy the wisdom of the wise ones
and the understanding of the intelligent I will set aside.’ (1 Corinthians 1:18-19 translated from the NA28 Greek text)

Look around at those man-focused, pragmatic, seeker-sensitive “churches” in our time. They may vary in many ways, but there is a commonality that marks them all as products of the spirit of Laodicea (Revelation 3:14-22) rather than the spirit of Philadelphia (Revelation 3:7-13). That commonality is seen in the passage I placed at the top of this post. It is what makes them of the spirit of Laodicea. They are structured and operate according to the wisdom of men. Their very way of handling the gospel of our Lord Jesus Christ depletes the cross of its power. What do I mean? When the “so-called gospel” that is “preached” is given in a way that intentionally removes its offense and an attempt is made to make it sensible to the lost and dying world by removing the blood and removing the necessity of our Lord’s death for those who owed a debt to God they could not pay, what is given is more of a sales pitch and self-help remedy. All this does is create a body of people who are neither cold nor hot. No, they believe they have everything and are right with God, but are in reality, wretched, pitiable, poor, blind, and naked who are simply ready for the next deceiver to come along.  Continue reading

The Gospel of our Lord Jesus Christ vs the man-made gospel


by Mike Ratliff

11 Γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπʼ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον· 12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ διʼ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. (Galatians 1:11-12 NA28)

11 For I make known to you brothers, the gospel that I preached, is not according to man. 12 For I neither received it from man nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. (Galatians 1:11-12 translated from the NA28 Greek text)

The εὐαγγέλιον or euaggelion, which the word “gospel” above translates, means “good message” or “good news.” What Paul stated in Galatians 1:11,12 is vital for us to grasp. Those of us who are in Christ can proclaim this εὐαγγέλιον for it is a message of very good news about something our Lord Jesus Christ has done on our behalf, but we cannot “be the gospel” nor can we “live the gospel.” It is a message of Christ’s work of redemption that was successful. He died on that cross and in so doing, His perfect obedience was made available to be imputed to all who believe this εὐαγγέλιον and in so doing, receive Christ as Lord and Saviour in repentance being saved by God’s grace through faith. In this, the Father justifies them, imputing Christ’s perfect righteousness to their account. This is possible because, while he was on that cross, their unrighteousness was imputed to his account and through his death, he became their propitiation. This εὐαγγέλιον  is indeed good news because it means Christians do not have to work their way to God. Their salvation according to Ephesians 1,2 is actually God’s work entirely, not theirs. The preaching of the gospel is a call to repent and believe, which is how those effectually called by God do become Christians receiving Christ as Lord and Saviour. Now, is that the gospel prevalently heard in the visible church in our time?  Continue reading

The one who practices sin is of the devil


by Mike Ratliff

7 Little children, make sure no one deceives you; the one who practices righteousness is righteous, just as He is righteous; 8 the one who practices sin is of the devil; for the devil has sinned from the beginning. The Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. (1 John 3:7-8 NASB)

Relativism is the fatal disease of the unregenerate heart. Of course, it is a self-focused relativism. Everyone is unique, of course, but we have this built-in sense of ‘fairness’ that is antithetical to God’s Sovereignty. Several years ago, before our brother Ken Silva died, he came under attack from some “emergence boyz” in a satirical article portraying him killing a beast on the beach. The creature was called an EvanJellyFish. Ken killed it even though every now and then the beast said something that might be considered edifying. Ah, now we are back in that comfortable realm of relativism. It goes something like this, “Hey man, why are you attacking this brother in Christ? Look, he may practice Yoga and Contemplative Prayer and lead his congregation to pray to Mother God, but hey, look at all the edifying and nice thing he says in this book he just wrote!” Is this ancient history? Just a few days ago I was on Facebook and was reading a post about Rick Warren. I was reading some of the comments then, BOOM, out of nowhere there was a very angry commenter descending from a cloud of self-righteousness condemning everyone who dared saying anything negative about Rick Warren. Oh sure he had issues and said some heretical things here and there and was buddying up with the Pope, but hey, look at his terrific Daniel Plan… That my brothers and sisters in Christ are the words of someone who thinks that the truth is truth because they think it is, but they do not know the words of God, the truth, because they do not hear them (John 8:46).

Continue reading

He who eats this bread will live forever


by Mike Ratliff

53 So Jesus said to them, “Truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in yourselves. 54 He who eats My flesh and drinks My blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. 55 For My flesh is true food, and My blood is true drink. 56 He who eats My flesh and drinks My blood abides in Me, and I in him. 57 As the living Father sent Me, and I live because of the Father, so he who eats Me, he also will live because of Me. 58 This is the bread which came down out of heaven; not as the fathers ate and died; he who eats this bread will live forever.” (John 6:53-58 NASB)

In January 1986 God intervened in my life with eternal results. He called me to Himself. He regenerated me. He justified me. He sanctified me. He adopted me. He changed me forever. However, I was a baby Christian. I had only a vague concept of what God had done on my behalf. I really did not have a clear understanding of this thing we call Christianity. All I knew was that before that wonderful day I did not care too much for church. My concept of the proper Christian life was one of being religious, but that religion had to meet certain criteria. However, after God saved me, my concept changed radically. I suddenly found that I loved God and His people. I loved hearing Bible centered sermons and being in Bible study classes. I had a deep desire to know God’s will that I may obey Him in all things. However, that earlier concept of the proper Christian life was still with me, that is, that one’s religiosity was what determined one’s right standing before God. Continue reading

If anyone wishes to come after Me, he must deny himself, and take up his cross and follow Me


by Mike Ratliff

24 Then Jesus said to His disciples, “If anyone wishes to come after Me, he must deny himself, and take up his cross and follow Me. 25 For whoever wishes to save his life will lose it; but whoever loses his life for My sake will find it. (Matthew 16:24-25 NASB)

The Gospel of our Lord Jesus Christ is a message given to be passed on as “Good News” of the completed work of Christ on behalf of those he came to save. The message is about his incarnation, his perfect life, his death on the cross, his three days and nights in the tomb, and his resurrection. All of these things were attested to by witnesses. The resurrection is the proof that our Lord is God and that the work of the Atonement is complete. Those who effectually hear the Gospel, believe it, receive it by grace through faith and repent as they turn to Christ as Lord and Saviour. As is made clear in Ephesians 2:1-10, there is no one is able to do this on their own, God must intervene making then alive in Christ who were once dead in their sins so they could believe and be saved. Continue reading

Peter’s sermon on the Day of Pentecost


by Mike Ratliff

14 But Peter, taking his stand with the eleven, raised his voice and declared to them:“Men of Judea and all you who live in Jerusalem, let this be known to you and give heed to my words. 15 For these men are not drunk, as you suppose, for it is only the third hour of the day; 16 but this is what was spoken of through the prophet Joel: 17 ‘ And it shall be in the last days, ’ God says, ‘ That I will pour forth of MY Spirit on all mankind; And your sons and your daughters shall prophesy, And your young men shall see visions, And your old men shall dream dreams; 18 Even on MY bondslaves, both men and women, I will in those days pour forth of MY Spirit And they shall prophesy. 19 ‘ And I will grant wonders in the sky above And signs on the earth below, Blood, and fire, and vapor of smoke. 20 ‘ The sun will be turned into darkness And the moon into blood, Before the great and glorious day of the Lord shall come. 21 ‘ And it shall be that everyone who calls on the name of the Lord will be saved.’ (Acts 2:14-21 NASB)

Thus began the Apostle Peter’s sermon following the outpouring of the Holy Spirit on the Day of Pentecost just 10 days following our Lord’s Ascension. I am going to walk through this sermon with you so that we can see how the Gospel works when preached with power and with the right focus. Who is being glorified in vv14-21 above? Is it the preacher Peter? Is it those prophesying? Is it those responding? No, it is God who is causing this to happen through the moving of His mighty hand. What will be the result as Peter summarizes in v21? Everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Here is that verse from Greek, “και εσται πας ος εαν επικαλεσηται το ονομα κυριου σωθησεται.” The NASB’s rendering of “calls on” translates επικαλεσηται the Aorist, Subjunctive, Middle form of ἐπικαλέομαι or epikaleomai, which, in this context, is making use of the name of the Lord in adoration as Lord and Saviour. This is a turning to Him for salvation from the hour of judgment and wrath to come. That is how Peter opens his sermon. Let us see the rest. Continue reading

Unless you repent you will perish


by Mike Ratliff

27 After that He went out and noticed a tax collector named Levi sitting in the tax booth, and He said to him, “Follow Me.” 28 And he left everything behind, and got up and began to follow Him. 29 And Levi gave a big reception for Him in his house; and there was a great crowd of tax collectors and other people who were reclining at the table with them. 30 The Pharisees and their scribes began grumbling at His disciples, saying, “Why do you eat and drink with the tax collectors and sinners?” 31 And Jesus answered and said to them, “ It is not those who are well who need a physician, but those who are sick. 32 I have not come to call the righteous but sinners to repentance.” (Luke 5:27-32 NASB)

I have been asked many times how our salvation could be totally by Grace alone through faith alone, totally God’s work alone if it involved our repentance. My response has always been that the repentance part is our response to our Lord’s call, ἀκολούθει μοι, “Follow me.” However, the washing of regeneration, the gift of faith had been given as part of this effectual call. That is why we turned as Levi did, leaving everything, rising, and following our Lord. There are two calls of the gospel, the general call and the effectual call. The general call goes to everyone so there is no excuse. The effectual call, as the one above to Levi, which the Pharisees and the scribes objected to, always leads to repentance and goes only to God’s elect.  Continue reading

From where does faith come and to whom does it belong?


by Mike Ratliff

2 This is the only thing I want to find out from you: did you receive the Spirit by the works of the Law, or by hearing with faith? 3 Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? 4 Did you suffer so many things in vain— if indeed it was in vain? 5 So then, does He who provides you with the Spirit and works miracles among you, do it by the works of the Law, or by hearing with faith? (Galatians 3:2-5 NASB)

When it comes to Justification by God of His people, shouldn’t the clutter be removed and the rubbish swept away? All aspects of our salvation should be clarified and those things that are only meant to cause confusion or misdirection (showing those with discernment their true source) should be shown for what they really are and cast aside. Then, with a sharp focus, we must look at the truth, which means we go to the source; i.e. The Word of God not some emergent or missional guru. Therefore, in this post we will look at part of Romans 10, in which the Apostle Paul, showing that God has provided a way to justification in His eyes to both Jews and Gentiles, further nails down from where salvation comes, who possesses it, and how they got it. What could be more important than that? Continue reading

From where does the righteousness of the Christian come?


by Mike Ratliff

7 but what things were gain to me, these I have considered loss on account of Christ. 8 But even more so I consider all things to be loss on account of the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, on account of whom all things I suffered loss and I consider them dung, that I may gain Christ 9 and be found in him, not having my own righteousness that is of the law, but the righteousness through faith in Christ, the righteousness from God based upon faith, 10 to know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings being conformed to his death, 11 that if somehow I may attain to the resurrection from the dead. 12 Not that I have already obtained this or have already been perfected, but I press on if indeed I my lay hold of that for which I was also laid hold of by Christ Jesus. (Philippians 3:7-11 translated from the NA28 Greek text)

From where does the righteousness of the Christian come? If you think that is an unimportant question or one that we do not need to spend much time on, then you could quite possibly be one who is either the next victim of a deceiver or have already been deceived. If we look at the opposition to the gospel of our Lord Jesus Christ by professing Christians, in other words, either apostates or the religious who believe they are Justified through their religion, they claim righteousness comes from some other way beyond what the gospel of our Lord Jesus Christ says. Many of these were like I was growing up as a Southern Baptist. My understanding of salvation was that one had to be religious, but it all started with that profession of faith that was followed by Baptism, which I did in the 4th grade (1960). I was not regenerate. I was religious and since it was all works of the flesh in order to please God (law), I could not do a very good job of it nor did I like nor did I keep it up very long. However, my heart goes out to all those like me who grew up like me and did that same thing. I pray that God has mercy on you and draw you into His light and obedience to the Gospel as He did me in 1986.  Continue reading