Therefore, when he received the vinegar, Jesus said, “It is finished” and having bowed his head, he gave up his Spirit


by Mike Ratliff

28 Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἤδη πάντα τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφή, λέγει· διψῶ. 29 σκεῦος ἔκειτο ὄξους μεστόν· σπόγγον οὖν μεστὸν τοῦ ὄξους ὑσσώπῳ περιθέντες προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι. 30 ὅτε οὖν ἔλαβεν τὸ ὄξος [ὁ] Ἰησοῦς εἶπεν· τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκεν τὸ πνεῦμα. John 19:28-30 (NA28)

28 After this, Jesus having known everything that had been completed that the Scripture may be fulfilled, said, “I thirst.” 29 A jar full of vinegar was there, so they put a sponge full of the vinegar on a hyssop branch and put it to his mouth. 30 Therefore, when he received the vinegar, Jesus said, “It is finished.” And having bowed his head, he gave up his Spirit. John 19:28-30 (translated from the NA28 Greek text)

Many of those with whom we earnestly contend for the faith have a problem with the absolute truth that is presented to us in the three verses above. Many of them may deny the fact that they hold to a form of salvation that denies the sufficiency of the atoning work of Christ on the cross to accomplish all that is required for all of the elect to not only believe the gospel, but also to persevere. Those who have doubts about that do so because they either do not understand or believe the doctrine of imputation. We have looked at this many times and I do not intend to go into that here. In this post we will look at what Christ meant when he knew that everything had been completed in John 19:28 and then said so in John 19:30. Continue reading

Black Liberation Theology, Woke Christianity and Racism


by Mike Ratliff

16 But the eleven disciples proceeded to Galilee, to the mountain which Jesus had designated. 17 When they saw Him, they worshiped Him; but some were doubtful. 18 And Jesus came up and spoke to them, saying, “All authority has been given to Me in heaven and on earth. 19 Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, 20 teaching them to observe all that I commanded you; and lo, I am with you always, even to the end of the age.” Matthew 28:16-20 (NASB)

If you have read even a small percentage of my posts then you know I focus a great deal on defining and presenting the Gospel of our Lord Jesus Christ. I also focus on the Word of God as our source of God’s Truth, which is absolute. We also have defined faith and what God has done to save His people from their sins, which is the purpose of Jesus’ incarnation, perfect life, crucifixion, and resurrection. Continue reading

The Cross and its offense


by Mike Ratliff

30 What shall we say then? That Gentiles, who did not pursue righteousness, attained righteousness, even the righteousness which is by faith; 31 but Israel, pursuing a law of righteousness, did not arrive at that law. 32 Why? Because they did not pursue it by faith, but as though it were by works. They stumbled over the stumbling stone, 33 just as it is written,
“Behold, I lay in Zion a stone of stumbling and a rock of offense,
And he who believes in Him will not be disappointed.” Romans 9:30-33 (NASB) 

The Gospel of our Lord Jesus Christ must always be offensive to the unregenerate. It is that offense that makes it clear to people that they have nothing with which to bargain with God. They are sinners lost with nothing to offer the one condemning them. The Gospel, the real Gospel preached with the Law, makes it clear that there is none righteous, no not one; but the Gospel shows that there is one and only one way to be reconciled to God, to be justified before Him. This is the Good News and that one way is via the Lord Jesus Christ alone. No one can work to earn or deserve salvation. No, this salvation is by God’s grace alone according to His divine election, according to His way alone. This is offensive. Let us look at Galatians 5:7-12 in which Paul makes the argument very clear to believers at Galatia who were being victimized by Judiazers making the claim that true salvation was not by Grace alone, but through Grace plus keeping the Jewish law.  Continue reading

Regenerated to a living hope


by Mike Ratliff

3 Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν διʼ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, 4 εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς 5 τοὺς ἐν δυνάμει θεοῦ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ. 1 Peter 1:3-5 (NA28)

3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy having regenerated us to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, 4 to an inheritance that is imperishable and undefiled and unfading, having been kept in heaven for you, 5 who are protected by the power of God being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. 1 Peter 1:3-5 (translated from the NA28 Greek text)

The first chapter of 1 Peter is extremely pastoral. If there is anything the sheep in our time desperately need in great measure it is spirit-led shepherds (pastors) who are bound to the Word of God who obey Him in the pastoring of their flocks as our Lord commands. It is tragic that so many of those the world sees in our time that claim to be Christian leaders do not in any way shape or form meet that criteria. No, instead they are celebrities or they are apostates or heretics on the way to being apostates. God has his church, ἐκκλησία (ekklēsia), and he will continue to build it and no power can destroy it (Matthew 16:18), however, we are warned throughout the New Testament that wolves in sheep’s clothing, false teachers and prophets would come in to the church and lead many astray. This has continued until this day.

Continue reading

The righteous will live by faith


by Mike Ratliff

16 Οὐ γὰρ ἐπαισχύνομαι τὸ εὐαγγέλιον, δύναμις γὰρ θεοῦ ἐστιν εἰς σωτηρίαν παντὶ τῷ πιστεύοντι, Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ Ἕλληνι. 17 δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ ἐν αὐτῷ ἀποκαλύπτεται ἐκ πίστεως εἰς πίστιν, καθὼς γέγραπται· ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται. Romans 1:16-17 (NA28)

16 For I am not ashamed of the Gospel for it is the power of God unto salvation to everyone believing, both to Jew first and to Greek. 17 For the righteousness of God is revealed in it from faith to faith as it has been written, “But the righteous man will live by faith.” Romans 1:16-17 (translated from the NA28 Greek text)

After Saul the Pharisee was knocked off his horse on his way to persecute Christians, blinded by the power of God, and saved becoming the Apostle Paul (Acts 9:1-9), a disciple of our Lord Jesus Christ in Damascus named Ananias was sent to lay hands on a “man of Tarsus named Saul, for behold, he is praying” (Acts 9:11). When Ananias expressed fear and doubt, knowing whom Saul was, our Lord said, “Go, for he is a chosen instrument of mine to carry my name before the Gentiles and kings and children of Israel. For I will show him how much he must suffer for the sake of my name” (Acts 9:15-16).  Continue reading

The Gospel is a description of God’s bridge to people


by Mike Ratliff

If we compare much of what is preached or presented as the gospel these days to what the Bible says is the Gospel, and if we are scripturally honest, we will have to say that there is a vast difference between the two. The gospel that most here today has been neutered by the removal of the Law of God as well as His wrath against all unatoned for sin. As a result, the Church is populated by huge numbers of converts, but sadly few regenerate believers.

Not only is the concept that the Gospel is a description of God’s bridge to people not well known or understood, it is also not seen as necessary. Why? The social or seeker sensitive gospel does not talk about sin, repentance, God’s wrath, or Christ’s Lordship. Instead, the emphasis is on getting as many as possible to “decide for Christ.” Is salvation a decision that includes the reward of eternal life for making it? Continue reading

What must we do to fight the good fight?


by Mike Ratliff

1 But realize this, that in the last days difficult times will come. 2 For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, 3 unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, 4 treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, 5 holding to a form of godliness, although they have denied its power; Avoid such men as these. 6 For among them are those who enter into households and captivate weak women weighed down with sins, led on by various impulses, 7 always learning and never able to come to the knowledge of the truth. 2 Timothy 3:1-7 (NASB) 

This coming Monday I am leading the Bible study in our Small Group. We have been working our way through Hosea. If you have studied Hosea then you know what a mess Israel and Judah had made of their obedience to their covenant with God. They resembled in many ways that description written by Paul in the passage above. In my own experience on this blog and on others where we have dealt with obvious heretics and very “liberal christians” who considered everything we taught and stood for as nothing more than legalism. However, their behavior matched that list above as well even though they insisted that they were the “real christians.” Continue reading

Social Justice: How Good Intentions Undermine Justice and Gospel


by Mike Ratliff

Not long after Donald Trump took office a stranger began posting hateful messages on my Facebook page in reference to some of my posts. However, most of those messages were pointed towards a friend who was commenting on those posts, not me. It began with me trying to peacefully end the hostility, but then graduated into one of those long, drawn-out sessions I hate with a passion where this fellow kept building straw-men about nearly everything I believe and write about as he gleefully burned them as if to say he was the “real christian” because he was a “social justice warrior” while we were mired in our self-focused religiosity. I got angry (that’s not good).  I then decided to pray about it (that’s good). It was then I realized that I could solve this very easily. I simply asked the fellow to show me from scripture where it backed up what he was saying we were to do what he claimed the Church had been doing wrong for over 2000 years. That made him angry. It was then I blocked him because his real personality came out and his pretensions about being a “real christian” were greatly over-shadowed by some very ugly comments. 🙂   Continue reading

The glorious Gospel vs the contextualized gospel


by Mike Ratliff

8 μὴ οὖν ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ κυρίου ἡμῶν μηδὲ ἐμὲ τὸν δέσμιον αὐτοῦ, ἀλλὰ συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ κατὰ δύναμιν θεοῦ,
9 τοῦ σώσαντος ἡμᾶς
καὶ καλέσαντος κλήσει ἁγίᾳ,
οὐ κατὰ τὰ ἔργα ἡμῶν
ἀλλὰ κατὰ ἰδίαν πρόθεσιν καὶ χάριν,
τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
πρὸ χρόνων αἰωνίων, 2 Timothy 1:8-9 (NA28)

8 Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me His prisoner, but suffer together in the Gospel by the power of God,
9 the one having saved us
and having called us to a holy calling,
not by our works,
but by His own purpose and grace,
which he gave us in Christ Jesus
before the ages began 2 Timothy 1:8,9 (translated from the NA28 Greek text)

The Apostle Paul’s understanding of the Gospel of our Lord Jesus Christ and that of most of what we refer to as the visible church in our time is quite different. I’m not talking about Reformed Theology as opposed to Arminianism or Semi-Pelagianism or even Pelagianism here. No, I am talking about the Good News itself and its impact on the believer and all those whom God touches through it as it preached and shared by obedient disciples of our Lord Jesus Christ. Remember, the real, un-doctored Gospel must contain the offense of the Cross. It must be offensive in that it addresses the fact that each and every one of us is hopelessly lost and and on our way to an eternity separated from God in judgment because we are sinners who can do nothing to save ourselves from God’s Wrath which must come upon on all sin with no exceptions. That is why the Gospel is “Good News” and glorious my brethren.  Continue reading

The five responses to the resurrection of Jesus


by Mike Ratliff

1 Now after the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary came to look at the grave. 2 And behold, a severe earthquake had occurred, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled away the stone and sat upon it. 3 And his appearance was like lightning, and his clothing as white as snow. 4 The guards shook for fear of him and became like dead men. Matthew 28:1-4 (NASB) 

Jesus is Risen! He is Risen Indeed! According to Paul in his first epistle to the church in Corinth, the doctrine of the Resurrection of Jesus Christ is the lynchpin of our faith.

13 But if there is no resurrection of the dead, not even Christ has been raised; 14 and if Christ has not been raised, then our preaching is vain, your faith also is vain. 1 Corinthians 15:13-14 (NASB) 

If the resurrection of Christ is not true then Christianity is based on a myth and our faith is in vain. Therefore, we must hold tightly to the fact that our Lord is Risen. On the morning of our Lord’s resurrection there were several people who witnessed different aspects of it. Their responses to it varied drastically. Continue reading

The Gospel vs Another Gospel


by Mike Ratliff

23 Then if anyone says to you, ‘Behold, here is the Christ,’ or ‘There He is,’ do not believe him. 24 For false Christs and false prophets will arise and will show great signs and wonders, so as to mislead, if possible, even the elect. Matthew 24:23-24 (NASB) 

I will be 67 years old later this year. I have been a Christian for over 32 years, but I grew up in a “Christian” home going to church every Sunday until I grew up and went my own way. I know that Christians are commanded to be forgiving, kind, and gentle with others. However, we are also commanded to stand firm and withstand false teachers and their doctrines. When I began writing and blogging as an extension of my teaching ministry, I soon experienced a very rude awakening. When I wrote about things that were experiential and not tied to any specific doctrines no one seemed to care, but the closer I came to that dividing line that separates God’s Truth from everything else, the attacks of every sort seemed to descend on me from every direction. The more precise I came in laying out what is true from that which is not true, the angrier many of my so-called brethren became. It seems the way to ‘get along’ in the visible church is to accept the default form of Christianity and never, even if you have irrefutable Biblical truth to the contrary, teach against it. The one who does that is labeled as divisive as well as an enemy of Christian unity. But this stance is all one-sided. We are divisive for publishing God’s pure doctrines, but those who hold to man-made doctrines are allowed to say anything they want about us. It is as if they have free speech, but we do not.  Continue reading

Christ’s work of redemption is finished!


by Mike Ratliff

10 For as many as are of the works of the Law are under a curse; for it is written, “Cursed is everyone who does not abide by all things written in the book of the law, to perform them.” 11 Now that no one is justified by the Law before God is evident; for, “ The righteous man shall live by faith.” Galatians 3:10-11 (NASB) 

The easy-believism “gospel” as well as any version of it that either calls for more works (i.e. piety) on the part of the believer over and above believing the Gospel and receiving Christ as Lord and Saviour or suggests that the saving work of Christ on the Cross was not “sufficient enough” to cover the sins of the those He came to save, therefore they must somehow achieve perfection on their own or enter into some form of purgatory after death to make up for that, are perversions of what is clearly taught in God’s Word. They are based on the presupposition that God has created salvation in a man-centered, law-based, works-righteousness oriented way that is found nowhere in Sacred Scripture. The correct presupposition, being Biblically based, we will explore in this post and will focus primarily on Hebrews 10:1-18.  Continue reading

These things I have written to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life


by Mike Ratliff

1 Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς, ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ [καὶ] τὸν γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ. 2 ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ, ὅταν τὸν θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ποιῶμεν. 3 αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν, καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν. 4 ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον· καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν. 1 John 5:1-4 (NA28)

1 All who believe that Jesus is the Christ, born of God, and all who love the Father loves the one born of him. 2 In this we know that we love the children of God when we love God and we obey his commandments. 3 For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. 4 For all that has been born of God overcomes the world; and this is the victory that has overcome the world—our faith. 1 John 5:1-4 (translated from the NA28 Greek text)

Satan’s worldwide system of deception and wickedness, at times, seems to be overcoming the Church not the Church overcoming it. However, through Christ and his provision of salvation, believers are victorious over the invisible system of demonic and human evil that our enemy operates to capture men’s souls for hell. Currently, the visible church seems split with divisive conflicts that those with any rational sense of reason can only attribute to demonic attacks our enemy is using to divide Christians to get them away from our primary mission, the Gospel and the Great Commission and, instead, focusing on issues that simply cause these conflicts and strife keeping us from what we should really be about. Continue reading

What is Biblical salvation?


by Mike Ratliff

16 For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Romans 1:16 (NKJV) 

Back in 2006 when God opened my eyes to what the leadership at our church was doing with the Purpose Driven stuff and I raised the alarm I was rebuked with argument that I should just kick back and cooperate so that the church could peacefully go Purpose Driven so that God could work there and people’s lives could be changed. When I began commenting on the old Slice of Laodicea blog about that same time, those PDC apologists who hated our firm stance against it said very much the same thing. If you listen to Rick Warren speak when talking about what a great ministry Saddleback Valley Community Church is, he will always try to emphasize the thousands of people whose lives have been transformed or changed.  Continue reading