Paul and Silas in Philippi


by Mike Ratliff

11 Ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ Τρῳάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθρᾴκην, τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰς Νέαν πόλιν 12 κἀκεῖθεν εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶν πρώτη[ς] μερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις, κολωνία. Ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς. Acts 16:11-12 (NA28)

11 And having set sail from Troas, we ran a straight course to Samothrace, and on the next day to Neapolis 12 and from there to Philippi, which is a prominent city of the District of Macedonia, a colony, and we stayed in this city some days. Acts 16:11-12  (translated from the NA28 Greek text)

As you know, Paul’s friend and companion Luke wrote the book of Acts in the New Testament. In Acts 16:10, we read that after Paul and seen the vision to leave Asia and come to Europe after seeking the will of God for next focus of his missionary journey, Luke includes himself in the narrative as an eyewitness, therefore, his account of what happened to Paul and Silas in Philippi are given as one who was there.  Continue reading

Jesus Has Overcome the World


by Mike Ratliff

33 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον. John 16:33 (NA28)

33 These things I have spoken to you that in Me you have peace. In the world you have affliction, but be cheerful, I have overcome the world. John 16:33 (translated from the NA28 Greek text)

God is Sovereign and Jesus Christ, the son of man, is the Son of God. Our Lord came to reveal the Father and through His perfect life become the propitiation for those He came to save. Through His death, as He willingly laid His life down, He purchased a people for Himself who are all those who believe the Gospel of our Lord Jesus Christ. These are justified by grace through faith alone as a gift from God. These are given to the Son by God the Father. Those of us who remain alive in this world who are part of His Church often wonder why we were left here in this evil place. Sadly, many professing Christians are quite at home here. Continue reading

The Eternal Purpose of Temptation


by Mike Ratliff

12 Blessed is a man who perseveres under trial; for once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. 13 Let no one say when he is tempted, “I am being tempted by God”; for God cannot be tempted by evil, and He Himself does not tempt anyone. 14 But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. 15 Then when lust has conceived, it gives birth to sin; and when sin is accomplished, it brings forth death. 16 Do not be deceived, my beloved brethren. James 1:12-16 (NASB) 

Temptation is an often-misunderstood subject. Many of us tend to think that temptation is sin, that temptation is the problem with living the Christian life. However, as Puritan Thomas Watson wrote, “The devil tempts, that he may deceive; but God suffers [i.e. allows] us to be tempted, to try us. Temptation is a trial of our sincerity.” Continue reading

The Words That Keeps Believers From Stumbling


by Mike Ratliff

1 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε. John 16:1 (NA28)

1 “These things I have spoken to you that you not be caused to stumble.” John 16:1 ( translated from the NA28 Greek text)

In our post, The True Vine, we looked at John 15. When our Lord spoke of the “things” He spoke of in order that believers “not be caused to stumble,” He was referring to John 15:18-25, which is the fact that those who are truly in Christ will be hated by the world just as our Lord was. Our Lord made it an imperative that we understand that this is true, but also that we do not have to contend with this alone. In John 15:26-27, the promise of the Helper, the Holy Spirit, is given again. Those who have the Holy Spirit are genuine believers and they bear witness about Christ because that is what the Holy Spirit does.  Continue reading

The True Vine


by Mike Ratliff

1 Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινὴ καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν. John 15:1 (NA28)

1 “I am the true vine and my Father is the vinedresser.” John 15:1 (translated from the NA28 Greek text)

In John 15:1, we have our Lord’s last of His seven “I am” sayings signifying His claim of deity. The word “true” in v1 translates the adjective ἀληθινὴ, which is nominative, singular of ἀληθινός (alēthinos), “unfeigned, trustworthy, true.” The nominative case form, ἀληθινὴ of ἀληθινός means that the metaphor our Lord is making of Him being the “true vine” is subject to the main verb in the sentence with is εἰμι, which, of course, means, in this context, “am.” Therefore, our Lord is saying that the fact that He is, in fact, deity means that He is the “true vine.” What this means, of course, is that there are “other vines,” but He is the only one who is “true” and God the Father is the γεωργός or vinedresser.  The noun γεωργός (geōrgos), “can refer to the owner of a farm or to those who work the farm.” Here our Lord is using this term metamorphically to refer to God the Father as the owner of a vineyard, the “vinedresser.”  Continue reading

Christ will Reign Forever


by Mike Ratliff

13 I will be his father and he shall be My son; and I will not take My lovingkindness away from him, as I took it from him who was before you. 14 But I will settle him in My house and in My kingdom forever, and his throne shall be established forever.”’” 1 Chronicles 17:13-14 (NASB) 

God is Sovereign. He is at no one’s beck and call. He is not subject to anyone. Men may indeed insist that God must follow their ideas of who He is and what He will or won’t do, but these things come from flawed Human reason. Men are arrogant creatures who have been trying to usurp God’s place on His throne since the fall in Genesis 3. Most people do not correctly understand God’s revelation of Himself that we find in the Bible, therefore, their doctrines are more man based than God centered. Continue reading

God is Sovereign


by Mike Ratliff

19 But Peter and John answered and said to them, “Whether it is right in the sight of God to give heed to you rather than to God, you be the judge; 20 for we cannot stop speaking about what we have seen and heard.” 21 When they had threatened them further, they let them go (finding no basis on which to punish them) on account of the people, because they were all glorifying God for what had happened; 22 for the man was more than forty years old on whom this miracle of healing had been performed.
23 When they had been released, they went to their own companions and reported all that the chief priests and the elders had said to them. 24 And when they heard this, they lifted their voices to God with one accord and said, “O Lord, it is You who made the heaven and the earth and the sea, and all that is in them, 25 who by the Holy Spirit, through the mouth of our father David Your servant, said,
‘Why did the Gentiles rage,
And the peoples devise futile things?
26 ‘The kings of the earth took their stand,
And the rulers were gathered together
Against the Lord and against His Christ.’
27 For truly in this city there were gathered together against Your holy servant Jesus, whom You anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel, 28 to do whatever Your hand and Your purpose predestined to occur. Acts 4:19-28 (NASB)

When we make statements like, “God is Sovereign.” we sometimes include a qualifier in that statement like this, “God is Sovereign over ‘something.” That is a fallacious statement though meant well. God is Sovereign. There is no need to add any qualifier to that statement. I have heard many well meaning people say, “God is Sovereign over salvation.” Well, He is, but He is also Sovereign over all of creation. There is nothing over which He is not sovereign.
Continue reading

Bread from Heaven


by Mike Ratliff

4 Then the Lord said to Moses, “Behold, I will rain bread from heaven for you; and the people shall go out and gather a day’s portion every day, that I may test them, whether or not they will walk in My instruction. Exodus 16:4 (NASB) 

Most Christians I know do not walk by faith. They may claim that they do, but when their circumstances evolve so as to put them in a corner with a clear black and white choice to trust God or play it safe, they rarely step out on faith trusting God. Instead, they choose the easy way out which is always the wrong choice because it does not lead to the blessings of God or the peace of God or into His light. Continue reading

Spiritual Truth comes from God not by Intellectual Reasoning


by Mike Ratliff

15 Then she said, “Behold, your sister-in-law has gone back to her people and her gods; return after your sister-in-law.” 16 But Ruth said, “Do not urge me to leave you or turn back from following you; for where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. 17 Where you die, I will die, and there I will be buried. Thus may the Lord do to me, and worse, if anything but death parts you and me.” 18 When she saw that she was determined to go with her, she said no more to her. Ruth 1:15-18 (NASB) 

God’s ways are not our ways. His ways are higher than ours. Those who have moved on into God’s stride have learned to view their circumstances in light of who God is. On the other hand, all of us have made the huge mistake of viewing God in light of our circumstances. This is 180 degrees in the wrong direction. When we view God in light of our circumstances we are self-focused and see God as either impotent to help us or aloof and not caring that we suffer. However, when we become focused on God and His glory we step away from the realm of intellectual reasoning into that of faith. It is as we draw near unto God that He draws near unto us. If we surrender to His will in our lives fully believing that His will is always right then we have turned around and are viewing our circumstances in light of who God is. For us to reach this level of spiritual maturity requires for God to work in our hearts. It is not something that we can do ourselves, it is a gift from God. Continue reading

Jesus is the Light of the World


by Mike Ratliff

12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς λέγων· ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλʼ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. John 8:12 (NA28)

12 Then again Jesus spoke to them saying, “I Am the light of the world; the one following Me will never walk in darkness, but will have the light of life.” John 8:12 (translated from the NA28 Greek text)

For those who still have issues with the deity of Christ and whether He ever claimed that or not, He made it clear to those who opposed His ministry in vivid terms that he made that claim and they “took up stones” to kill Him for that more than a few times. For the record, he made clear, absolute “I am” statements that made it plain that He equated Himself to be the Son of God in five (5) absolute statements (John 6:20; 8:24, 28, 48; 18:5). He also made seven (7) metaphorical “I am” statements about Himself, one of which we will examine in this post, that referred back to Old Testament prophecies that clearly could be claimed only by the Messiah and the Son of God.

  1. I am the bread of life – John 6:35, 48, 51.
  2. I am the light of the world – John 8:12; 9:5.
  3. I am the door of the sheep – John 10:7, 9.
  4. I am the good shepherd – John 10:11, 14.
  5. I am the resurrection and the life – John 11:25.
  6. I am the way, the truth, and the life – John 14:6.
  7. I am the true vine – John 15:1.

We study these truths because when we know the truth about our Lord and Saviour, we are actually learning His good doctrines. We are doing our part in Romans 12:1-2 by renewing our minds by immersing ourselves in the Word of God. Through this, the Holy Spirit will transform us, maturing us, deepening and growing our faith. This is how we become those living sacrifices who bring glory to God.  Continue reading

Unworldliness


by Mike Ratliff

11 See with what large letters I am writing to you with my own hand. 12 Those who desire to make a good showing in the flesh try to compel you to be circumcised, simply so that they will not be persecuted for the cross of Christ. 13 For those who are circumcised do not even keep the Law themselves, but they desire to have you circumcised so that they may boast in your flesh. 14 But may it never be that I would boast, except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. 15 For neither is circumcision anything, nor uncircumcision, but a new creation. 16 And those who will walk by this rule, peace and mercy be upon them, and upon the Israel of God. Galatians 6:11-16 (NASB)

We cannot walk by faith, abide in Christ, take up the Yoke of Christ, run the race God has set before us, and be living sacrifices if we have a worldly focus. If we are enamored with the world and its ways then we are not doing any of these things. Instead, our service at church is nothing more than extensions of our pursuit of self-gratification. We are self-absorbed religious people who are not walking this walk as one who has died with Christ. In fact, when we are doing this we will find that our “service” is really no different than the ancient Jews reliance on circumcision as their “way to God.” Continue reading

Jesus’ High Priestly Prayer


by Mike Ratliff

1 Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν· πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα ὁ υἱὸς δοξάσῃ σέ, 2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. John 17:1-2 (NA28)

1 Jesus said these things and having lifted up His eyes to Heaven said, “Father, the hour has come. Glorify your Son that the Son may glorify You, 2 as You gave Him authority over all flesh that all You have given Him, He may give them eternal life.” John 17:1-2 (translated from the NA28 Greek text)

In John 17, we have the transition marking the end of Jesus’ earthly ministry and the beginning of His intercessory ministry for all believers (Hebrews 7:25). This has been called “The High Priestly Prayer,” however; it does summarize John’s entire Gospel. For instance, its principal themes include Jesus’ obedience to His Father, the glorification of His Father through His death and exaltation, the revelation of God in Jesus Christ, the choosing of the disciples out of the world, their unity modeled on the unity of the Father and the Son, and the believers final destiny in the presence of the Father and Son. There are three main sections to this prayer. In vv1-5, we have Jesus’ prayer for Himself. In vv 6-19, we have Jesus’ prayer for the apostles. In vv20-26 we have Jesus’ prayer for all New Testament believers who will form the Church.  Continue reading

Jesus is the Resurrection and the Life


by Mike Ratliff

25 εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται, 26 καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο; John 11:25-26 (NA28)

25 Jesus said to her, “I am The Resurrection and The Life; the one believing in Me, even if he should die will live, 26 and everyone living and believing in Me never dies into the age. Do you believe this?” John 11:25-26 (translated from the NA28 Greek text)

In this post we will look at our Lord’s final and ultimate messianic sign. John also bluntly contrasted our Lord’s spectacular, uncontested miracle with the evil intent of the Jewish religious leaders who resolved to arrest Jesus and kill not only Him, but Lazarus whom our Lord raised from the dead. John also reveals their self-centered motivations for this later in John 11:45-57. In this post we will look at John 11:1-44.  Continue reading

The Religious Are Not Immune From Being Carnal


by Mike Ratliff

63 τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν. John 6:63 (NA28)

63 The Spirit is who makes alive. The flesh does not profit anything. The words which I have spoken to you are Spirit and are life. John 6:63 (translated from the NA28 Greek text)

Apart from my normal preparations and Bible study to put these devotions and articles together, I also do a systematic read through of the Bible every year. Today I read 2 Kings 12-16 and John 6, which, on Saturdays, I usually do from my 1560 Edition of the Geneva Bible. The rampant apostasy in both the Northern Kingdom of Israel and the Southern Kingdom of Judah was horrifying to read. King Ahaz of Judah actually sacrificed his own son(s) to idols. I am sure things were just as bad, if not worse, in the Northern Kingdom. It was almost with relief that I came to the end of 2 Kings 16 and went to the New Testament. However, the Apostle John is someone I can identify with very well. I have been accused by many who know me well of not being able to compromise at all. I have no grey areas. Things are either right or wrong. I agree with that assessment to a point and I see the same sort of view of non-compromising adherence to the truth with the Apostle John. However, let us not forget that what he wrote for us in God’s Word is that very thing. We are reading the inspired Word of God and in John 6, the very words of our Lord are, for the most part, in response to His critics who were in the darkness of unbelief.  Continue reading