Created


by Mike Ratliff

10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν ὁ θεός, ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν. Ephesians 2:10 (NA28)

10 For we are His masterpiece, created in Christ Jesus for Good works, which God prepared previously that we should walk in them. Ephesians 2:10 (translated from the NA28 Greek text)

For those who believe they are in Christ because of their own efforts or their own actions or their own worth, I’m sorry. That concept does not stand up to what the Word of God tells us.  In the passage above we are told two things. The first is that we are His masterpiece (ποίημα).  That means that as new creations in Christ it was God’s work entirely.  In this post we will look at the second word that speaks about this in this passage, κτισθέντες, which, literally could be translated as, “having been created.” My brethren, if you are truly in Christ you have been created in Him. Continue reading

These things I have spoken to you so that you may be kept from stumbling


by Mike Ratliff

1 “These things I have spoken to you so that you may be kept from stumbling. John 16:1 (NASB) 

In John 15 our Lord spoke of  “things” in order that believers “not be caused to stumble,” He was referring to John 15:18-25, which is the fact that those who are truly in Christ will be hated by the world just as our Lord was. Our Lord made it an imperative that we understand that this is true, but also that we do not have to contend with this alone. In John 15:26-27, the promise of the Helper, the Holy Spirit, is given again. Those who have the Holy Spirit are genuine believers and they bear witness about Christ because that is what the Holy Spirit does.  Continue reading

The High Priestly Prayer


by Mike Ratliff

1 Jesus spoke these things; and lifting up His eyes to heaven, He said, “Father, the hour has come; glorify Your Son, that the Son may glorify You, 2 even as You gave Him authority over all flesh, that to all whom You have given Him, He may give eternal life. John 17:1-2 (NASB) 

In John 17, we have the transition marking the end of Jesus’ earthly ministry and the beginning of His intercessory ministry for all believers (Hebrews 7:25). This has been called “The High Priestly Prayer,” however; it does summarize John’s entire Gospel. For instance, its principal themes include Jesus’ obedience to His Father, the glorification of His Father through His death and exaltation, the revelation of God in Jesus Christ, the choosing of the disciples out of the world, their unity modeled on the unity of the Father and the Son, and the believers final destiny in the presence of the Father and Son. There are three main sections to this prayer. In vv1-5, we have Jesus’ prayer for Himself. In vv 6-19, we have Jesus’ prayer for the apostles. In vv20-26 we have Jesus’ prayer for all New Testament believers who will form the Church.  Continue reading

Manna from Heaven


by Mike Ratliff

4 Then the Lord said to Moses, “Behold, I will rain bread from heaven for you; and the people shall go out and gather a day’s portion every day, that I may test them, whether or not they will walk in My instruction. Exodus 16:4 (NASB) 

Most Christians I know do not walk by faith. They may claim that they do, but when their circumstances evolve so as to put them in a corner with a clear black and white choice to trust God or play it safe, they rarely step out on faith trusting God. Instead, they choose the easy way out which is always the wrong choice because it does not lead to the blessings of God or the peace of God or into His light. Continue reading

All authority has been given to Jesus Christ in heaven and on earth


by Mike Ratliff

13 I will be his father and he shall be My son; and I will not take My lovingkindness away from him, as I took it from him who was before you. 14 But I will settle him in My house and in My kingdom forever, and his throne shall be established forever.”’” 1 Chronicles 17:13-14 (NASB) 

God is Sovereign. He is at no one’s beck and call. He is not subject to anyone. Men may indeed insist that God must follow their ideas of who He is and what He will or won’t do, but these things come from flawed Human reason. Men are arrogant creatures who have been trying to usurp God’s place on His throne since the fall in Genesis 3. Most people do not correctly understand God’s revelation of Himself that we find in the Bible, therefore, their doctrines are more man based than God centered.

One of the most important teachings about our Lord Jesus Christ that is missed by so many professing Christians and their leaders is that all of creation is really all about Him. He created it for Himself, that He would be glorified in it. After His resurrection just prior to His ascension He told His disciples and us something we would best not forget.

18 And Jesus came up and spoke to them, saying, “All authority has been given to Me in heaven and on earth. Matthew 28:18 (NASB) 

Continue reading

The Spirit is who makes alive while the flesh does not profit anything


by Mike Ratliff

63 τὸ πνεῦμά ἐστιν τὸ ζῳοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν. John 6:63 (NA28)

63 The Spirit is who makes alive while the flesh does not profit anything. The words which I have spoken to you are Spirit and are life. John 6:63 (translated from the NA28 Greek text)

A study of 2 Kings 12-16 is horrifying to read. Why? The rampant apostasy in both the Northern Kingdom of Israel and the Southern King of Judah was beyond reproach. King Ahaz of Judah actually sacrificed his own son(s) to idols. I am sure things were just as bad, if not worse, in the Northern Kingdom. However, are any better in our time. In today’s study we will look at John Chapter 6 and see that apostasy in our Lord’s time was little different than we are encountering in our day. Many who know me well say that I seem to enjoy teaching from John’s Gospel and his epistles and Revelation than from any other parts of the Bible.  I don’t know about that, but the Apostle John is someone I can identify with very well. I have been accused by those same people who who enjoy analyzing me so much of not being able to compromise at all. I have no grey areas. Things are either right or wrong. I agree with that assessment to a point and I see the same sort of view of non-compromising adherence to the truth with the Apostle John. However, let us not forget that what he wrote for us in God’s Word is that very thing. We are reading the inspired Word of God and in John 6, the very words of our Lord are, for the most part, in response to His critics who were in the darkness of unbelief. Don’t we have the same thing going on in our time? Continue reading

Who will bring a charge against God’s elect? God is the one who justifies!


by Mike Ratliff

31 What then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? 32 He who did not spare His own Son, but delivered Him over for us all, how will He not also with Him freely give us all things? 33 Who will bring a charge against God’s elect? God is the one who justifies; 34 who is the one who condemns? Christ Jesus is He who died, yes, rather who was raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. 35 Who will separate us from the love of Christ? Will tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? 36 Just as it is written,
“For Your sake we are being put to death all day long;
WE were considered as sheep to be slaughtered.”
37 But in all these things we overwhelmingly conquer through Him who loved us. 38 For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, 39 nor height, nor depth, nor any other created thing, will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Romans 8:31-39 (NASB) 

In this post we will study Romans 8:18-39. All of the Bible is important and should be studied thorougly. In this passage it is vital for each Christian to grasp the truths therein in order to stand firm in the midst of every conceivable attack our enemy can use against them. Also, the truths in this passage are like a dividing line. Those who come down on the side of God’s Sovereignty and the security of the believer within it have it right, while there are many who call themselves Christians who ignore these truths and teach the opposite leaving those who follow them in the bondage of fear and doubt and even believing in the sovereignty of Satan and his demons. There is another group of course, that would be all in the liberal camp who take the name of Christian for whatever reason, but believe in no historical Christian doctrines. No, they only believe in their own man-made “god” and “jesus” made in their own image. These magnificent truths are meant only for genuine believers not those who have never bowed the knee to Christ and are now walking in repentance having been saved by grace through faith as a gift from God himself.  Continue reading

All in Christ are so according to the Sovereign Grace of God


by Mike Ratliff

11 Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, indeed everything that is in the heavens and the earth; Yours is the dominion, O Lord, and You exalt Yourself as head over all. 1 Chronicles 29:11 (NASB) 

I was involved in a theological “discussion” quite some time ago in which one who disagreed with the Doctrines of Grace attempted to say that his belief that Man’s Free Will was sacrosanct and God could not violate it was Biblical Christianity. After much consternation and prayer on how to respond to that that I simply told him that he was in unbelief. He shot back that that was not the case! He told me that he had his thinkology all lined up and was in need of nothing more than that. I responded that he was in unbelief about God’s Sovereignty. The fellows responses reminded me of Revelation 3:17, “Because you say, “I am rich, and have become wealthy, and have need of nothing,” and you do not know that you are wretched and miserable and poor and blind and naked.” The only ones who enter the Kingdom of God do so on God’s terms not their own. That means that no one comes in on the basis of pride. Continue reading

These things I have spoken to you that you not be caused to stumble


by Mike Ratliff

1 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε. 2 ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· * ἀλλʼ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ. 3 καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ. 4 ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα αὐτῶν μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. Ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθʼ ὑμῶν ἤμην. 5 νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με· ποῦ ὑπάγεις; 6 ἀλλʼ ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν. 7 ἀλλʼ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν, συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς. 8 καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως· 9 περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ· 10 περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με· 11 περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται. John 16:1-11 (NA28)

1 “These things I have spoken to you that you not be caused to stumble. 2 They will put you away from the synagogues but an hour is coming that those killing you believe they are offering service to God. 3 And these things they will do because they have not known the Father or Me. 4 But these things I have spoken to you that when their hour comes you might remember them that I told you. But I did not say these things to you from the beginning because I was with you. 5 But now I am going to the one who sent Me and none of you asks Me, ‘Where are you going?’ 6 But because I have spoken these things to you, sorrow has filled your heart, 7 but I tell you the truth, it is better for you that I go away for if I do not go away, the Encourager will not come to you. But if go, I will send Him to you 8 and having come, He will convict the world concerning sin and concerning righteousness and concerning judgment. 9 Concerning sin because they do not believe in Me. 10 Concerning righteousness because I go to the Father and you no longer see Me. 11 Concerning judgment because the ruler of this world has been judged.” John 16:1-11 (translated from the NA28 Greek text)

In v1 the words, “you not be caused to stumble” translate μὴ σκανδαλισθῆτε. The adverb μὴ or is “a primary particle of qualified negation.” For instance, I could have rendered it “may not.” The verb σκανδαλισθῆτε is the Aorist Tense, Subjunctive Mood, Active Voice form of σκανδαλίζω or skandalizō, “to offend, shock, excite feeling of repugnance.” It should be obvious that we get our English word “scandalize” from this word. This verb tense refers to simple, undefined action rather than repetitive action. The active voice is referring to action done by the subject, which would be those to whom our Lord was speaking. Now, what is our Lord talking about here? Some translations like the ESV render this as saying “falling away.” The KJV simply says “not be offended.” When we are persecuted for our faithfulness or if those with whom we stand there will be the temptation for us to stumble in either fear or offense or some other motivation that our enemy will attempt to inflict upon us. Our Lord is saying He is speaking these words to us so that this will not happen. Continue reading

I am the true vine and my Father is the vinedresser


by Mike Ratliff

1 Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινὴ καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν. John 15:1 (NA28)

 1 “I am the true vine and my Father is the vinedresser.” John 15:1 (translated from the NA28 Greek text)

In John 15:1, we have our Lord’s last of His seven “I am” sayings signifying His claim of deity. The word “true” in v1 translates the adjective ἀληθινὴ, which is nominative, singular of ἀληθινός or alēthinos, “unfeigned, trustworthy, true.” The nominative case form, ἀληθινὴ of ἀληθινός means that the metaphor our Lord is making of Him being the “true vine” is subject to the main verb in the sentence which is εἰμι, which, of course, means, in this context, “am.” Therefore, our Lord is saying that the fact that He is, in fact, deity means that He is the “true vine.” What this means, of course, is that there are “other vines,” but He is the only one who is “true” and God the Father is the γεωργός or vinedresser. The noun γεωργός or geōrgos, “can refer to the owner of a farm or to those who work the farm.” Here our Lord is using this term metamorphically to refer to God the Father as the owner of a vineyard, the “vinedresser.” Continue reading

Wheat and Tares


by Mike Ratliff

9 Then the Lord God called to the man, and said to him, “Where are you?” 10 He said, “I heard the sound of You in the garden, and I was afraid because I was naked; so I hid myself.” 11 And He said, “Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree of which I commanded you not to eat?” 12 The man said, “The woman whom You gave to be with me, she gave me from the tree, and I ate.” 13 Then the Lord God said to the woman, “What is this you have done?” And the woman said, “The serpent deceived me, and I ate.” 14 The Lord God said to the serpent,
“Because you have done this,
Cursed are you more than all cattle,
And more than every beast of the field;
On your belly you will go,
And dust you will eat
All the days of your life;
15 And I will put enmity
Between you and the woman,
And between your seed and her seed;
He shall bruise you on the head,
And you shall bruise him on the heel.” Genesis 3:9-15 (NASB) 

24 Jesus presented another parable to them, saying, “The kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. 25 But while his men were sleeping, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went away. 26 But when the wheat sprouted and bore grain, then the tares became evident also. 27 The slaves of the landowner came and said to him, ‘Sir, did you not sow good seed in your field? How then does it have tares?’ 28 And he said to them, ‘An enemy has done this!’ The slaves *said to him, ‘Do you want us, then, to go and gather them up?’ 29 But he *said, ‘No; for while you are gathering up the tares, you may uproot the wheat with them. 30 Allow both to grow together until the harvest; and in the time of the harvest I will say to the reapers, “First gather up the tares and bind them in bundles to burn them up; but gather the wheat into my barn.”’” Matthew 13:24-30 (NASB) 

36 Then He left the crowds and went into the house. And His disciples came to Him and said, “Explain to us the parable of the tares of the field.” 37 And He said, “The one who sows the good seed is the Son of Man, 38 and the field is the world; and as for the good seed, these are the sons of the kingdom; and the tares are the sons of the evil one; 39 and the enemy who sowed them is the devil, and the harvest is the end of the age; and the reapers are angels. 40 So just as the tares are gathered up and burned with fire, so shall it be at the end of the age. 41 The Son of Man will send forth His angels, and they will gather out of His kingdom all stumbling blocks, and those who commit lawlessness, 42 and will throw them into the furnace of fire; in that place there will be weeping and gnashing of teeth. 43 Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear. Matthew 13:36-43 (NASB) 

Several years ago a preacher ask me what a tare was. He knew that I was from Oklahoma and he thought I would know. I am no country boy, but when I was a young man, I worked in a grain elevator. Actually, most wheat farmers I knew complained about a weed, which grew in their fields, they called “Cheat.” I may not be spelling it correctly. I have seen the weed though. Wheat looks like a thick-bladed grass when it is young and green. “Cheat” is a native rye grass whose species name is Lolium Temulentum. When it is young, it looks just like the Wheat. However, when it matures, it has a head on it as does Wheat, but you can tell them apart. Wheat has value, but “Cheat” is a nuisance. We offered a Wheat cleaning service to farmers just prior to planting. To clean Wheat seed we ran it through a screening process to remove any other seeds that were not Wheat. We would drop the grain down a chute into a cleaning machine that had several well-placed screens that allowed only the Wheat grains to make it through the process. The rest of the chaff and weed seeds were waste, which we bagged. Some of the farmers took that waste and fed it to their chickens. Continue reading

Unbelief


by Mike Ratliff

43 Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· 44 αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει. 45 ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν. John 4:43-45 (NA28)

43 And after the two days, He went from there into Galilee 44 for Jesus Himself testified that a prophet in His own country does not have honor. 45 Therefore, when He came into Galilee, The Galileans received Him having seen all things that He did in Jerusalem during the Feast for they also went to the Feast. John 4:43-45 (translated from the NA28 Greek text)

The “after the two days” refers to the two days Jesus and His disciples spent in Sychar of Samaria ministering to the people there. The statement by our Lord about a prophet not having honor in his own country contrasts the believing response of the Samaritans with the unbelief of our Lord’s own people in Galilee and Judea. The Jews reticent faith depended on our Lord’s performance of miracles while all He did in Samaria was preach the truth. The Samaritans responded, but the Jews were not open to Him, but more often than not, exhibited reluctance and hardness. In my translation, the verb “received” from v45 is ἐδέξαντο the 3rd person, Aorist tense, Indicative mood, Middle voice case of δέχομαι or dechomai, “essentially means to receive something, but it can also mean to welcome someone.” As v45 is in context with v44 and v48, this reception was likely one of curiosity seekers whose appetite centered more on seeing miracles than believing in Jesus as Messiah, therefore, John probably meant these words as irony. Continue reading

Victory in Christ Jesus


by Mike Ratliff

31 What then shall we say to these things? If God is for us, who is against us? 32 He who did not spare His own Son, but delivered Him over for us all, how will He not also with Him freely give us all things? 33 Who will bring a charge against God’s elect? God is the one who justifies; 34 who is the one who condemns? Christ Jesus is He who died, yes, rather who was raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. 35 Who will separate us from the love of Christ? Will tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? 36 Just as it is written,
“For Your sake we are being put to death all day long;
WE were considered as sheep to be slaughtered.”
37 But in all these things we overwhelmingly conquer through Him who loved us. 38 For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, 39 nor height, nor depth, nor any other created thing, will be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Romans 8:31-39 (NASB) 

All of those truly in Christ have an enemy.  He hates us.  He hates our Lord.  He hates the Father. He hates the truth.  He hates the light given to us by our Lord  by which we see the truth. He hates the truth that he has already been judged and his future in Lake of Fire awaits while our sins were already judged at the Cross as they were imputed to Christ who paid the penalty for them as our propitiation. Because of this we have a glorious future awaiting us in eternity with our Lord. Yes, our enemy hates us and all that. Because of this and the fact that he is more evil than we can imagine, he attacks us in every conceivable way possible in attempts to discourage us and keep us from living and walking in the light of the truth provided for us by our Lord. That is why it is vital for each of us to grasp the truths from the passage above (Romans 8:31-39) in order to stand firm in the midst of every conceivable attack our enemy can use against us. On the other hand, the truths in this passage are like a dividing line. Those who come down on the side of God’s Sovereignty and the security of the believer within it have it right, while there are many who call themselves Christians who ignore these truths and teach the opposite leaving those who follow them in the bondage of fear and doubt and even believing in the sovereignty of Satan (our enemy) and his demons. There is another group of course, that would be all in the liberal camp who take the name of Christian for whatever reason, but believe in no historical Christian doctrines. No, they only believe in their own man-made “god” and “jesus” made in their own image. These magnificent truths are meant only for genuine believers not those who have never bowed the knee to Jesus Christ as Lord and are now walking in repentance having been saved by grace through faith as a gift from God.  Continue reading

Election and Predestination


by Mike Ratliff

12 So, as those who have been chosen of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness and patience; 13 bearing with one another, and forgiving each other, whoever has a complaint against anyone; just as the Lord forgave you, so also should you. (Colossians 3:12-13 NASB)

To complement our study of “foreknowledge” in yesterday’s post, let us look at two other aspects of Doctrine of Election. When people confront me about my “Calvinism” I do not become tense or defensive. Instead, I usually make sure that whoever I am conversing with understands that the basis for my understanding of God and His doctrines is that He is Sovereign. Who in their right mind would worship a God that is not Sovereign and for any reason is dependent upon mankind (one of his creatures) for any reason whatsoever? Also, Reformed Theology (I prefer that term over Calvinism) is rooted in God’s Sovereign Grace. Because of this, and since I am fully submitted to God because of who He is knowing that He is God and without my Lord I can do nothing, I am fully at ease, and resting in His Sovereign Grace. What is the response I usually get? Tense argumentation! I don’t get it. Foreknowledge, as we saw yesterday, is a wonderful word that should cause none of us to squirm or get upset or whatever, but should drive us to our knees in thanksgiving for God foreordaining each of us in Christ before the foundation of the world. Likewise, as we are about to see, election and predestination are both wonderful words that describe God’s exercise of His Sovereign Grace on our behalf. Continue reading