What is Living Water?


by Mike Ratliff

10 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι· δός μοι πεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν. John 4:10 (NA28)

10 Jesus answered and said to her, “If you knew the gift of God and who is saying to you, ‘Give me to drink,’ you would have asked Him and He would have given you living water.” John 4:10 (translated from the NA28 Greek text)

Sacred Scripture clearly teaches us that those who are saved by God believe in the Lord Jesus, that is, they believe the Gospel or Good News. It is good news because it comes to those who realize they are helpless to justify themselves before God who is Holy, Righteous, and Just and also know for certain that their own righteousness is as filthy rags, that is, worthless. The good news is that someone else has paid their sin debt to God for them. They are no longer hopelessly in debt to God. Of course, this applies only to those who believe. The Apostle John used several images or analogies to vividly portray what it is to truly believe in Jesus. In John 6:56, 8:31, and 15:7 he used the physical image of believers abiding or remaining in Jesus and His Word. In John 8:12 and 12:35-36, he used the analogy of believers walking in and having the light. In John 6:53-56 he gives us our Lord’s hard preaching and His own standard of eating His flesh and drinking His blood. In John 6:35, 47-48, 50-51, and 53-58 he gives us our Lord’s image of real believers eating the bread of life. In John 4:10-14 and 7:37-38, we read of real believers drinking living water. In this post, we will look at John 4:1-42.  Continue reading

Where then is boasting? it is excluded; by what kind of law? of works? no, but by a law of faith


by Mike Ratliff

21 But now apart from the Law the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the Law and the Prophets, 22 even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe; for there is no distinction; 23 for all have sinned and fall short of the glory of God, 24 being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus; 25 whom God displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. This was to demonstrate His righteousness, because in the forbearance of God He passed over the sins previously committed; 26 for the demonstration, I say, of His righteousness at the present time, so that He would be just and the justifier of the one who has faith in Jesus.
27 Where then is boasting? It is excluded. By what kind of law? Of works? No, but by a law of faith. 28 For we maintain that a man is justified by faith apart from works of the Law. Romans 3:21-28 (NASB) 

As I reflect back on my personal testimony of my pilgrimage and how God drew me to Himself regardless of my unworthiness and then patiently matured me over the years I marvel at His gift of grace. However, that does not negate the fact that I, like everyone else, had a lot of growing up to do, and still do I am sure. For many years, even as a Bible teacher and Deacon, I confess to you all that my understanding of salvation and the doctrines that have been developed, which explain it, was very fuzzy compared to my understanding now. During those years of doctrinal “confusion” I based my salvation on something I had done. I based my assurance on things I did. When I witnessed to others during that time the emphasis was on bringing people to make a decision followed by them reciting a sinner’s prayer. As well meaning as all of that was, I see it now as the fruit of utter spiritual immaturity.

Continue reading

God’s providence and His inheritance


by Mike Ratliff

11 Ἐν ᾧ καὶ ἐκληρώθημεν προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ τὰ πάντα ἐνεργοῦντος κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θελήματος αὐτοῦ 12 εἰς τὸ εἶναι ἡμᾶς εἰς ἔπαινον δόξης αὐτοῦ τοὺς προηλπικότας ἐν τῷ Χριστῷ. Ephesians 1:11-12 (NA28)

11 In whom also we were made an inheritance, having been predestined according to the plan of the one working all things according to the counsel of His will,12 for us to be to the praise of His glory, the ones having previously hoped in Christ. Ephesians 1:11-12 (translated from the NA28 Greek text)

Most modern Bible translations undoubtedly render v11 a bit differently than I did above. The words “we were made an inheritance” translates one verb, ἐκληρώθημεν, which is the Aorist tense, Indicative mood, Passive voice of κληρόω (klēroō), “obtain an inheritance. The passive voice is the key. Paul is saying that Christians are made an inheritance by God for God. One of the great misconceptions of our salvation, which is made by so many, is that it is the result of something we do, but how anyone could believe that after reading Ephesians 1 and 2 is beyond me.  Continue reading

John 1:1 and the Holy Trinity


by Mike Ratliff

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος John 1:1 (Greek NT: Scrivener 1894 TR)

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος John 1:1 (Tischendorf New Testament)

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος  John 1:1 (Wescott and Hort New Testament)

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. John 1:1 (NA28)

1 In the beginning was the Word, and the Word was with God , and God was the Word. John 1:1 (translated from the NA28 Greek text)

Carefully examine the four Greek examples I placed at the top of this post. The first one is from the Textus Receptus, which is the Greek behind the KJV. The next two are from the middle of the 19th century with Tichendorf’s New Testament predating Wescott and Hort’s by about 9 years or so. The last example is of the Nestle-Aland 28th Edition, which is what I use here. I pray that you noticed that there is no differences in the text other than the NA28 used a capital eplison at the beginning of the verse and the rest did not. Continue reading

Do not fret because of evildoers, Be not envious toward wrongdoers


by Mike Ratliff

34 Wait for the Lord and keep His way,
And He will exalt you to inherit the land;
When the wicked are cut off, you will see it. Psalms 37:34 (NASB) 

I read a great deal. I also walk through each day “listening” to the message from God from my circumstances, interactions with people, and what I read both in the Bible and from whatever book God has me reading. When it comes time to sit down and put together a message I try to put all of what I have “heard” that day together as I ask God for guidance. I seek scripture that speaks of the “Headline” that God has given me throughout the day. I suppose this is the same thing as God laying a certain message on a preachers heart. In any case, all today I could not get past how God has blessed me and my wife. My joy has been extreme for several days after I taught in Church this last Sunday. I have been delighting in God and He has answered our prayers in ways I thought I could not imagine. Our faith is growing and we are both extremely amazed at how He has taken care of us despite the evil that is going on all around us in our country.  Continue reading

Christian suffering in divine perspective


by Mike Ratliff

6 In this you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials, 7 so that the proof of your faith, being more precious than gold which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ; 1 Peter 1:6-7 (NASB) 

On Facebook I have dropped out of nearly all of the discussion groups of which I have been a member for last several years. I am still a member of some, but those are tightly controlled by admins who do not tolerate troll behavior. On the other hand, those which I have left are loosely run and certain people have entered in with destructive agendas meant to divide us and cause much angst. I have witnessed outright attacks on people’s character and abandonment of the very purpose of these groups to pursue topics that bear no resemblance at all to why have come together for fellowship and discussion. Things have become so bad in some of these groups that I have obeyed the Spirit that is within me and simply left. To willingly remain in that environment is not spiritually healthy.  Continue reading

Regenerated to a living hope


by Mike Ratliff

3 Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν διʼ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, 4 εἰς κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς 5 τοὺς ἐν δυνάμει θεοῦ φρουρουμένους διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ. 1 Peter 1:3-5 (NA28)

3 Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy having regenerated us to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, 4 to an inheritance that is imperishable and undefiled and unfading, having been kept in heaven for you, 5 who are protected by the power of God being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. 1 Peter 1:3-5 (translated from the NA28 Greek text)

The first chapter of 1 Peter is extremely pastoral. If there is anything the sheep in our time desperately need in great measure it is spirit-led shepherds (pastors) who are bound to the Word of God who obey Him in the pastoring of their flocks as our Lord commands. It is tragic that so many of those the world sees in our time that claim to be Christian leaders do not in any way shape or form meet that criteria. No, instead they are celebrities or they are apostates or heretics on the way to being apostates. God has his church, ἐκκλησία (ekklēsia), and he will continue to build it and no power can destroy it (Matthew 16:18), however, we are warned throughout the New Testament that wolves in sheep’s clothing, false teachers and prophets would come in to the church and lead many astray. This has continued until this day.

Continue reading

Does prayer change things?


by Mike Ratliff

16 Therefore, confess your sins to one another, and pray for one another so that you may be healed. The effective prayer of a righteous man can accomplish much. 17 Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the earth for three years and six months. 18 Then he prayed again, and the sky poured rain and the earth produced its fruit. James 5:16-18 (NASB) 

I participate in many online and offline theological discussions. Some them have to do with today’s topic and for those whose faith is focused on the here and now rather than the eternal it is perplexing. However, just so we can address this issue, let us ponder it in the correct fashion. In light of the fact that God is sovereign over all and has ordained whatsoever comes to pass according to the good pleasure of His will (Ephesians 1:11), why should we pray? If God already knows what is going to happen and, indeed, if He has already determined what will happen, what is the point of praying at all? Continue reading

Be anxious for nothing


by Mike Ratliff

4 Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice! 5 Let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near. 6 Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. 7 And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:4-7 (NASB) 

Where I work, we are having a great deal of turmoil with a lot of turnover with people departing including my boss. The person over all the technology departments has put one of my coworkers over our DBA group as a “team lead,” whatever that means.  She is quite a bit younger than me. She is competent as a DBA. I have been getting signals from her emails and phone calls over past several days and also from my fellow DBAs that she is really pushing the envelope hard to look like a competent manager and is asking for all sorts of reports and for us to do goal setting, etc. I am 67 years old and a few weeks ago had made up my mind to continue to work for a few more years in order to get some things paid off before I retire. However, these things are very frustrating. Last week I “pushed back” on a few of her requests telling her that it was something that was not what a DBA could ever do nor needs to do. We solve problems. We do installs. We don’t goal set. We don’t play management games. She told me I had to do it anyway. We’ll see. In any case, I no longer want to go to work. I no longer want to have anything to do with the company I work for. They have been very good to me since 2001, but this is too much. I am really not in the financial position to simply retire yet. So I started praying about it more and more. Continue reading

God is sovereign and that sovereignty is not partial


By Mike Ratliff

25 Jesus answered them, “I told you, and you do not believe; the works that I do in My Father’s name, these testify of Me. 26 But you do not believe because you are not of My sheep. 27 My sheep hear My voice, and I know them, and they follow Me; 28 and I give eternal life to them, and they will never perish; and no one will snatch them out of My hand. 29 My Father, who has given them to Me, is greater than all; and no one is able to snatch them out of the Father’s hand. 30 I and the Father are one.” John 10:25-30 (NASB)

God is Sovereign. That sovereignty is not partial. It is not subject to any conditions or forces outside of God. He has never nor will He ever relinquish any portion of His sovereignty. What He sets out to do, He does. What Men believe or refuse to believe about these truths changes nothing. Just because professing Christians cling to the fallacy that they are saved because they exercised their free will does not in any way diminish the truth from God’s Word that tells us the very opposite.

Man is fallen. All born of Adam are children of God’s wrath. No one seeks after God because none are righteous (Romans 3:10-18). God’s people are part of our Lord’s flock. Those of His flock believe God, seek God, and know the Lord’s voice. The Lord gives them eternal life. Notice that the veracity of their eternal life is not subject to them or their behavior. No, the Son holds them and no one can snatch them out of His hand.

Continue reading

Unbelief, signs, and wonders


by Mike Ratliff

48 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν· ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε. John 4:48 (NA28)

48 Therefore, Jesus said to him, “Except you see signs and wonders you never believe!” John 4:48 (translated from the NA28 Greek text)

I lived in the Kansas City area from September 2001 until the first couple of weeks of December 2012.  In Kansas City is a “church” that calls itself “World Revival Church.” It is closely associated with another “church” that was once sued by the corporation ‘International House of Pancakes’ because it used the same logo, i.e. IHOP. In any case, the people behind these “churches” advertised heavily on local television during the evening news hour while we lived there. The focus of their ads was not to come there to see God glorified or to come and learn about Jesus our Lord and Saviour. Nope, it was all about “feelings” and “being blessed” and “experiences.” I have written about them before. There are some very disturbing videos portraying “signs and wonders” on Youtube about them as well. In any case, what they promote is attending their church for the experience, to get something for self, all subjectively. Contrast that with our Lord’s own words from John 4:48 (above).  Continue reading

Who is the light of the world?


by Mike Ratliff

12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς λέγων· ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλʼ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. John 8:12 (NA28)

12 Then again Jesus spoke to them saying, “I Am the light of the world; the one following Me will never walk in darkness, but will have the light of life.” John 8:12 (translated from the NA28 Greek text)

For those who still have issues with the deity of Christ and whether He ever claimed that or not, He made it clear to those who opposed His ministry in vivid terms that he made that claim and they “took up stones” to kill Him for that more than a few times. For the record, he made clear, absolute “I am” statements that made it plain that He equated Himself to be the Son of God in five (5) absolute statements (John 6:20; 8:24, 28, 48; 18:5). He also made seven (7) metaphorical “I am” statements about Himself, one of which we will examine in this post, that referred back to Old Testament prophecies that clearly could be claimed only by the Messiah and the Son of God.

  1. I am the bread of life – John 6:35, 48, 51.
  2. I am the light of the world – John 8:12; 9:5.
  3. I am the door of the sheep – John 10:7, 9.
  4. I am the good shepherd – John 10:11, 14.
  5. I am the resurrection and the life – John 11:25.
  6. I am the way, the truth, and the life – John 14:6.
  7. I am the true vine – John 15:1.

We study these truths because when we know the truth about our Lord and Saviour, we are actually learning His good doctrines. We are doing our part in Romans 12:1-2 by renewing our minds by immersing ourselves in the Word of God. Through this, the Holy Spirit will transform us, maturing us, deepening and growing our faith. This is how we become those living sacrifices who bring glory to God.  Continue reading

Unworldliness is the state of being dead in Christ


by Mike Ratliff

11 See with what large letters I have written to you with my own hand! 12 As many as desire to make a good showing in the flesh, these would compel you to be circumcised, only that they may not suffer persecution for the cross of Christ. 13 For not even those who are circumcised keep the law, but they desire to have you circumcised that they may boast in your flesh. 14 But God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me, and I to the world. 15 For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but a new creation.
Blessing and a Plea
16 And as many as walk according to this rule, peace and mercy be upon them, and upon the Israel of God. Galatians 6:11-16 (NKJV)

We cannot walk by faith, abide in Christ, take up the Yoke of Christ, run the race God has set before us, and be living sacrifices if we have a worldly focus. If we are enamored with the world and its ways then we are not doing any of these things. Instead, our service at church is nothing more than extensions of our pursuit of self-gratification. We are self-absorbed religious people who are not walking this walk as one who has died with Christ. In fact, when we are doing this we will find that our “service” is really no different than the ancient Jews’ reliance on circumcision as their “way to God.” Continue reading