Jesus Deals With Unbelief


by Mike Ratliff

48 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν· ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε. John 4:48 (NA28)

48 Therefore, Jesus said to him, “Except you see signs and wonders you never believe!” John 4:48 (translated from the NA28 Greek text)

From September  2001 to December 2012 God had us residing in the Kansas City area. In that city is a “church” that calls itself “World Revival Church.” It is closely associated with another “church” that was sued by the corporation International House of Pancakes because it used the same logo, i.e. IHOP. In any case, the people behind these “churches” advertise heavily on the television during the evening news hour. The focus of their ads is not to come there to see God glorified or to come and learn about Jesus our Lord and Saviour. Nope, it is all about “feelings” and “being blessed” and “experiences.” I have written about them before. There are some very disturbing videos portraying “signs and wonders” on Youtube about them as well. In any case, what they promote is attending their church for the experience, to get something for self, all subjectively. Contrast that with our Lord’s own words from John 4:48 (above).  Continue reading

To Abide You Must First Believe


by Mike Ratliff

καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ὑμῖν μένοντα, ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος, τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε. (John 5:38 NA27)

“And His Word you do not have abiding in you because He whom He sent, this one you do not believe.” (a personal translation of John 5:38 from the NA27 Greek text)

In John 5:30-47 the apostle gives us several witnesses to establish the truthfulness and genuiness of Jesus Christ and His ministry. Our Lord Jesus presented these witnesses who testified to His identity as the Son to those who opposed Him. The first witness given is John the Baptist in vv32-35. The second witness is our Lord’s own words in vv 35, 36. The third witness is the Father in vv 37, 38. The fourth witness is the Old Testament Scriptures in vv 39-47. However, as is the case from this point to the end of John, those who most vehemently opposed our Lord and His ministry, refused to believe.  Continue reading

What does it mean that Jesus has overcome the world?


by Mike Ratliff

33 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον. (John 16:33 NA28)

33 These things I have spoken to you that in Me you have peace. In the world you have affliction, but be cheerful, I have overcome the world. (John 16:33 translated from the NA28 Greek text)

God is Sovereign and Jesus Christ, the son of man, is the Son of God. Our Lord came to reveal the Father and through His perfect life become the propitiation for those He came to save. Through His death, as He willingly laid His life down, He purchased a people for Himself who are all those who believe the Gospel of our Lord Jesus Christ. These are justified by grace through faith alone as a gift from God. These are given to the Son by God the Father. Those of us who remain alive in this world who are part of His Church often wonder why we were left here in this evil place. Sadly, many professing Christians are quite at home here.  Continue reading

The Plots to Kill Jesus and Lazarus


by Mike Ratliff

9 Ἔγνω οὖν [ὁ] ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλʼ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 10 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, 11 ὅτι πολλοὶ διʼ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν. John 12:9-11 (NA28)

9 Therefore, when the great crowd of Jews knew that Jesus was there, they came not because of Him only, but also because of Lazarus that they may see whom He raised from the dead. 10 But the Chief Priests took counsel that they might kill Lazarus also 11 because of him, many were going away and believing in Jesus. John 12:9-11 (translated from the NA28 Greek text)

The hard heart that is in the darkness of unbelief simply will not believe even when given irrefutable evidence. That is what the earthly ministry of our Lord was. He fulfilled those prophecies exactly of the Messiah that were given by those Old Testament prophets that the fathers of these very men also persecuted and killed. John made it clear in the dialogues and the examples of miracles by our Lord in the face of the opposition by these men that they were without excuse. The same is true today. Christianity is not a religion based on feelings or liver shivers or whatever. No, it is based on clear, irrefutable historical evidence of what our Lord did and said. Those who hated Him killed Him, but He was resurrected on the third day and Ascended into Heaven 10 days before Pentecost. All of this was witnessed by multitudes of people and no one has ever been able to prove any of it wrong. The evidences of the truth were all from eyewitnesses. The evidences of naysayers are all from people who hate the truth who were not even there. In any case, in this post we will look at some of the events that took place in the last few days before our Lord’s arrest and crucifixion as recorded in John 11:45-12:11.  Continue reading

Betraying Jesus


by Mike Ratliff

21 Ταῦτα εἰπὼν [ὁ] Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἶπεν· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με. John 13:21 (NA28)

21Having said these things, Jesus was troubled in His Spirit and He testified and said, “Amen, amen I say to you that one of you will betray me.” John 13:21 (translated from the NA28 Greek text)

In our last post, Lord Do You Wash My Feet?, our Lord revealed that one of the twelve disciples was “not clean” in John 13:10 and then in 13:18 He revealed that this would fulfill Old Testament prophecies about an insider betraying Him. Now, we enter that part of John’s account of our Lord’s last Passover Feast in which His betrayer is sent away to do his deed. In contrast, our Lord reveals that those who truly belong to Him follow the commandment from God to love one another. Then He reveals to Peter, even though Peter declares that he would rather die than leave the Lord, he will deny that he even knows Jesus three times this very night. Let us take a closer look.  Continue reading

Lord Do You Wash My Feet?


by Mike Ratliff

6 ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον· λέγει αὐτῷ · κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας; 7 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὃ ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα. 8 λέγει αὐτῷ Πέτρος· οὐ μὴ νίψῃς μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ· ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετʼ ἐμοῦ. John 13:6-8 (NA28)

6 Then He came to Simon Peter who said to Him, “Lord, do You wash my feet?” 7 Jesus answered and said to Him, “What I am doing you do not understand now, but you will understand after these things.” 8 Peter said to Him, “Never will you wash my feet even into the age.” Jesus answered him, “Unless I wash you, you do not have a share with me.” John 13:6-8 translated from the NA28 Greek text)

As I write this and work on this translation of John 13:1-19 I am listening to a CD from Sovereign Grace music titled “No Greater Love.” Right now, my favorite song on that CD is playing which is titled “Know You.” Why am I sharing this? The heart that knows the Lord is so because the Lord knows that person by and through the power of the Cross. Those who are loved by the Lord through the work of the Gospel want deeply to know their Lord, to be with Him and they can never get enough of Him. That is what is expressed in that song and all through this CD. Now, remember what I have shared continually through this series, Christianity is true not because of feelings or by any esoteric values that I was attempting to describe above.  Continue reading

Jesus is the Way the Truth and the Life


by Mike Ratliff

6 λέγει αὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ διʼ ἐμοῦ.John 14:6 (NA28)

 6 Jesus said to him, “I am the way and the truth and life; no one come to the Father except through Me.” (John 14:6 translated from the NA28 Greek text)

We continue with the time our Lord spent with His disciples in preparation for His separation for them as He was arrested, tried, crucified, died, and laid in a tomb. In John 13 He has told them that He is about to be betrayed by one of their number and that Peter this very night will deny that he ever knew the Lord at all. All of these are extreme jolts and tests of their faith therefore our Lord encourages them greatly. In this post we will look how He begins this by exegeting John 14:1-14.  Continue reading

Religiosity and Unbelief


by Mike Ratliff

43 Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· 44 αὐτὸς γὰρ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν ὅτι προφήτης ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει. 45 ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι πάντα ἑωρακότες ὅσα ἐποίησεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν ἑορτήν. John 4:43-45 (NA28)

43 And after the two days, He went from there into Galilee 44 (for Jesus Himself testified that a prophet in His own country does not have honor.)  45 Therefore, when He came into Galilee, The Galileans received Him having seen all things that He did in Jerusalem during the Feast for they also went to the Feast.  John 4:43-45 (translated from the NA28 Greek text)

The “after the two days” refers to the two days Jesus and His disciples spent in Sychar of Samaria ministering to the people there. The statement by our Lord about a prophet not having honor in his own country contrasts the believing response of the Samaritans with the unbelief of our Lord’s own people in Galilee and Judea. The Jews reticent faith depended on our Lord’s performance of miracles much as they did in John 6 after he fed the 5,000 from five barley loaves and two fish. This, of course, led to his hard preaching in John 6:22-65 leading to “many of his disciples turning back an no longer walking with him.” In contrast, all He did in Samaria was preach the truth. The Samaritans responded, but the Jews were not open to Him, but more often than not, exhibited reluctance and hardness. In my translation, the verb “received” from v45 is ἐδέξαντο the 3rd person, Aorist tense, Indicative mood, Middle voice case of δέχομαι (dechomai), “essentially means to receive something, but it can also mean to welcome someone.” As v45 is in context with v44 and v48, this reception was likely one of curiosity seekers whose appetite centered more on seeing miracles than believing in Jesus as Messiah, therefore, John probably meant these words as irony. Continue reading

The Good Shepherd


by Mike Ratliff

11 Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός. ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· John 10:11 (NA28)

11 I am the Good Shepherd. The good one lays down his life for the sheep. John 10:11 (translated from the NA28 Greek text)

In our post from February 28th, The Son of Man is the Good Shepherd, we looked closely at John 9 and the Lord’s healing of the man born blind. This caused a large confrontation with the Jewish religious leaders who could not refute the healing, but refused to believe that Jesus was from God because He healed the man on the Sabbath. Jesus absolutely refused to conform to their religious expectations in any way. There was not one iota of compromise in His method of ministry in order to be as “inclusive” as possible. No, after the fact, after these men had cast the man whom Jesus had healed out of the Synagogue, Jesus found and as we see in John 9:35-41,  this man believed and worshiped our Lord, but those who refused to believe, our Lord confronted further saying that they had no excuse for their unbelief since they claimed to believe the Law and the Prophets, which our Lord was fulfilling with His life and ministry. Then in John 10:1-6 He makes it very clear that all leaders like them are false shepherds of the people. He makes it clear that the true sheep hear the voice of the true shepherd and follow Him, referring to Himself. Now we come to John 10:7-21.  Continue reading

In The Form Of God


by Mike Ratliff

1 Therefore if there is any encouragement in Christ, if there is any consolation of love, if there is any fellowship of the Spirit, if any affection and compassion, 2 make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent on one purpose. 3 Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind regard one another as more important than yourselves; 4 do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others. 5 Have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus, 6 who, although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, 7 but emptied Himself, taking the form of a bond-servant, and being made in the likeness of men. 8 Being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. 9 For this reason also, God highly exalted Him, and bestowed on Him the name which is above every name, 10 so that at the name of Jesus EVERY KNEE WILL BOW, of those who are in heaven and on earth and under the earth, 11 and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Philippians 2:1-11 (NASB) 

The Bible is very clear that our Lord Jesus Christ is God. He is not a created being. He is not an any way lower than God nor are we humans in any way on His level. I believe the passage I placed at the top of this post makes this very clear. In Philippians 2:1-11, the Apostle Paul used our Lord’s incarnation as an example of humility that we should emulate. For this study, however, we we will focus on vv6-8 which clearly show that our Lord is God, but humbled Himself on behalf of those He came to save. Here are those verses again from the NASB. Continue reading

I and the Father Are One


by Mike Ratliff

9 I ask on their behalf; I do not ask on behalf of the world, but of those whom You have given Me; for they are Yours; 10 and all things that are Mine are Yours, and Yours are Mine; and I have been glorified in them. 11 I am no longer in the world; and yet they themselves are in the world, and I come to You. Holy Father, keep them in Your name, the name which You have given Me, that they may be one even as We are. 12 While I was with them, I was keeping them in Your name which You have given Me; and I guarded them and not one of them perished but the son of perdition, so that the Scripture would be fulfilled. John 17:9-12 (NASB) 

In this post we will look at the sovereignty of God through the exposition of John 10:22-42. There is much here. In this passage, we not only have our Saviour’s claim of deity and equality with God, but that He also assumed His complete sovereignty over all things. This is why I find it so strange when professing Christians have a mindset similar to that of the Jews of the 1st Century, that what they believed, did, did not do, et cetera, determined everything. I have actually had more than a few fellows tell me plainly that it did not matter how clear I showed them the truth, they did not believe it so that settled it. From that I backed away and like our Lord in Mark 6:6, I marveled at their unbelief.  Continue reading

I Am Who I Am


by Mike Ratliff

14 God said to Moses, “ I AM WHO I AM”; and He said, “Thus you shall say to the sons of Israel, ‘I AM has sent me to you.’” Exodus 3:14 (NASB) 

In our look at the Bible and the Christian view that it is the living Word of God, His communication to His people, we see that it is not just a collection of writings or a simply a history. The Holy Spirit not only indwells Christians he also indwells Sacred Scripture. When believers read and study the Word of God, The Holy Spirit works through it to accomplish spiritual, eternal work within them. God communicates with His people primarily through His Word. One of the main goals in this is His revelation of Himself to those who love Him.

Jesus Christ is the interpretive key to Sacred Scripture. Any other hermeneutic will lead people into various forms of heresy or unbelief. However, if we view all of scripture from this key, it enables us to see clearly the utter depravity of fallen man because it imparts this to us via God’s Word by the Holy Spirit working in our consciences and minds. We see that the Gospel is not what most of us have conceived of as we have listened to some preacher’s water-down version of it. No, we see that Christ is the center and purpose of all creation and that the Word of God clearly shows us God’s plan of redemption of those chosen before the foundation of the World. Continue reading

Who is this Jesus?


by Mike Ratliff

13 Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, He was asking His disciples, “Who do people say that the Son of Man is?” 14 And they said, “Some say John the Baptist; and others, Elijah; but still others, Jeremiah, or one of the prophets.” 15 He *said to them, “But who do you say that I am?” 16 Simon Peter answered, “You are the Christ, the Son of the living God.” 17 And Jesus said to him, “Blessed are you, Simon Barjona, because flesh and blood did not reveal this to you, but My Father who is in heaven. Matthew 16:13-17 (NASB) 

The career our God has graciously given me that provides for me and my family is a Database Administrator, however I have worked in nearly every area of Computer Technology since 1973. However, my passion outside of serving my Lord and Savior is photography. Some have said I should be professional photographer. I think I am a bit too old to start a new career. In any case, there have been some photos I have taken over the years that have struck a chord with some people in ways that has surprised me. I knew the shot was good. I knew it when I took it. I knew it was when I developed it on my computer as well, however, there is an artistic aspect to some of these shots that cause some people to react to them in ways that really surprise me at times. This “abstraction” is open to interpretation. Some react one way, others another way, while some other people don’t even like that shot while others love it. Art is like that. It can mean whatever you want it to mean depending upon the level of abstraction. Is our Lord Jesus Christ like that? I mean, is who He is open to discussion? Are all those ‘abstract’ versions of Jesus in our time valid? Those who insist they are make a grave error. Their error is that they ignore that the Bible, the Word of God, Sacred Scripture clearly teaches that Jesus Christ is God. Continue reading

Those Who Love Jesus Keep His Commandments


by Mike Ratliff

15 Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσετε· John 14:15 (NA28)

15 “If you love Me, you will keep my commandments;” John 14:15 (translated from the NA28 Greek text)

In this post we will look at John 14:15-31, which is last part of the dialogue between our Lord and His disciples in the upper room after the Passover Feast just prior to His arrest in the garden on the other side of the Kidron Valley from Jerusalem (John 18). Never forget my brethren, our Lord did not come to bring all people together. His message was one of division. That was what He said. Also, His ministry was to reveal the Father (John 1:14, 18), to bring glory to Him. In this post we will see that our Lord even further defines who are truly His. Continue reading