The Authority of the Son


by Mike Ratliff

25 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσουσιν. John 5:25 (NA28)

25 Amen, amen I say to you that an hour is coming and now is when the dead will hear the voice of the Son of God and those having heard will live. John 5:25 (translated from the NA28 Greek text)

The misunderstanding or false teaching about two truths pertaining to our Lord Jesus Christ and man are at the center of much of the false teaching that passes for “Christian theology.” It has always been so. The first truth refers to the deity of Christ and His sovereign authority as Lord and God. The second truth pertains to the original sin of Adam and fact that all people are born dead in trespasses and sins, no exceptions. That spiritual death is without any ability to please God in any way. If we get either of these truths wrong then we will get the Gospel wrong and that means all our theology is wrong as well.  Continue reading

The Express Image of God


by Mike Ratliff

1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 He was in the beginning with God. John 1:1-2 (NASB) 

I heard a sermon once a long time ago in which the preacher defined a cult as any religious group that called itself Christian but denied the orthodox view our Triune God. That means that those who deny the Doctrine of the Trinity, according to that definition, are not Christians, but heretics. The man-centered part of each of us, that is the flesh, rebels from such a strict “legalistic” view, but as our faith becomes more and more God centered in all its aspects, that view becomes entirely justified in our hearts because as we come to know God as He reveals Himself to His children, we will not doubt His Word nor will we attempt to overlay His truth with “altered” truth nor will we add to it nor subtract from it nor take it out of context in order to make it more Man centered. If we compromised and did those things we would do so in order to become more acceptable to the majority and not be excluded and hated by the world and those who call themselves Christians, but who are really just part of the world system. Continue reading

The High Priestly Prayer


by Mike Ratliff

1 Jesus spoke these things; and lifting up His eyes to heaven, He said, “Father, the hour has come; glorify Your Son, that the Son may glorify You, 2 even as You gave Him authority over all flesh, that to all whom You have given Him, He may give eternal life. John 17:1-2 (NASB) 

In John 17, we have the transition marking the end of Jesus’ earthly ministry and the beginning of His intercessory ministry for all believers (Hebrews 7:25). This has been called “The High Priestly Prayer,” however; it does summarize John’s entire Gospel. For instance, its principal themes include Jesus’ obedience to His Father, the glorification of His Father through His death and exaltation, the revelation of God in Jesus Christ, the choosing of the disciples out of the world, their unity modeled on the unity of the Father and the Son, and the believers final destiny in the presence of the Father and Son. There are three main sections to this prayer. In vv1-5, we have Jesus’ prayer for Himself. In vv 6-19, we have Jesus’ prayer for the apostles. In vv20-26 we have Jesus’ prayer for all New Testament believers who will form the Church.  Continue reading

John 1:1 and the Holy Trinity


by Mike Ratliff

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος John 1:1 (Greek NT: Scrivener 1894 TR)

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος John 1:1 (Tischendorf New Testament)

1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος  John 1:1 (Wescott and Hort New Testament)

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. John 1:1 (NA28)

1 In the beginning was the Word, and the Word was with God , and God was the Word. John 1:1 (translated from the NA28 Greek text)

Carefully examine the four Greek examples I placed at the top of this post. The first one is from the Textus Receptus, which is the Greek behind the KJV. The next two are from the middle of the 19th century with Tichendorf’s New Testament predating Wescott and Hort’s by about 9 years or so. The last example is of the Nestle-Aland 28th Edition, which is what I use here. I pray that you noticed that there is no differences in the text other than the NA28 used a capital eplison at the beginning of the verse and the rest did not. Continue reading

Unbelief, signs, and wonders


by Mike Ratliff

48 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτόν· ἐὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ μὴ πιστεύσητε. John 4:48 (NA28)

48 Therefore, Jesus said to him, “Except you see signs and wonders you never believe!” John 4:48 (translated from the NA28 Greek text)

I lived in the Kansas City area from September 2001 until the first couple of weeks of December 2012.  In Kansas City is a “church” that calls itself “World Revival Church.” It is closely associated with another “church” that was once sued by the corporation ‘International House of Pancakes’ because it used the same logo, i.e. IHOP. In any case, the people behind these “churches” advertised heavily on local television during the evening news hour while we lived there. The focus of their ads was not to come there to see God glorified or to come and learn about Jesus our Lord and Saviour. Nope, it was all about “feelings” and “being blessed” and “experiences.” I have written about them before. There are some very disturbing videos portraying “signs and wonders” on Youtube about them as well. In any case, what they promote is attending their church for the experience, to get something for self, all subjectively. Contrast that with our Lord’s own words from John 4:48 (above).  Continue reading

Who is the light of the world?


by Mike Ratliff

12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς λέγων· ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλʼ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. John 8:12 (NA28)

12 Then again Jesus spoke to them saying, “I Am the light of the world; the one following Me will never walk in darkness, but will have the light of life.” John 8:12 (translated from the NA28 Greek text)

For those who still have issues with the deity of Christ and whether He ever claimed that or not, He made it clear to those who opposed His ministry in vivid terms that he made that claim and they “took up stones” to kill Him for that more than a few times. For the record, he made clear, absolute “I am” statements that made it plain that He equated Himself to be the Son of God in five (5) absolute statements (John 6:20; 8:24, 28, 48; 18:5). He also made seven (7) metaphorical “I am” statements about Himself, one of which we will examine in this post, that referred back to Old Testament prophecies that clearly could be claimed only by the Messiah and the Son of God.

  1. I am the bread of life – John 6:35, 48, 51.
  2. I am the light of the world – John 8:12; 9:5.
  3. I am the door of the sheep – John 10:7, 9.
  4. I am the good shepherd – John 10:11, 14.
  5. I am the resurrection and the life – John 11:25.
  6. I am the way, the truth, and the life – John 14:6.
  7. I am the true vine – John 15:1.

We study these truths because when we know the truth about our Lord and Saviour, we are actually learning His good doctrines. We are doing our part in Romans 12:1-2 by renewing our minds by immersing ourselves in the Word of God. Through this, the Holy Spirit will transform us, maturing us, deepening and growing our faith. This is how we become those living sacrifices who bring glory to God.  Continue reading

These things I have written to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life


by Mike Ratliff

1 Πᾶς ὁ πιστεύων ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς, ἐκ τοῦ θεοῦ γεγέννηται, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν τὸν γεννήσαντα ἀγαπᾷ [καὶ] τὸν γεγεννημένον ἐξ αὐτοῦ. 2 ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἀγαπῶμεν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ, ὅταν τὸν θεὸν ἀγαπῶμεν καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ποιῶμεν. 3 αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν, καὶ αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν. 4 ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον· καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν. 1 John 5:1-4 (NA28)

1 All who believe that Jesus is the Christ, born of God, and all who love the Father loves the one born of him. 2 In this we know that we love the children of God when we love God and we obey his commandments. 3 For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. 4 For all that has been born of God overcomes the world; and this is the victory that has overcome the world—our faith. 1 John 5:1-4 (translated from the NA28 Greek text)

Satan’s worldwide system of deception and wickedness, at times, seems to be overcoming the Church not the Church overcoming it. However, through Christ and his provision of salvation, believers are victorious over the invisible system of demonic and human evil that our enemy operates to capture men’s souls for hell. Currently, the visible church seems split with divisive conflicts that those with any rational sense of reason can only attribute to demonic attacks our enemy is using to divide Christians to get them away from our primary mission, the Gospel and the Great Commission and, instead, focusing on issues that simply cause these conflicts and strife keeping us from what we should really be about. Continue reading

The Joy of the Resurrection is found in being a living sacrifice


by Mike Ratliff

22 καὶ ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν λύπην ἔχετε· πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφʼ ὑμῶν. John 16:22 (NA28)

22 “Therefore, you now have grief, but I will see you again and your heart will rejoice and no one takes your joy from you.” John 16:22 (translated from the NA28 Greek text)

According to my stats page, What is Joy?, is one of most popular posts. It was also one of the first ones I wrote when I started this ministry in 2006 and its focus has been the focus I have attempted to maintain since I started, which is the edification of the Body of Christ by pointing all to the true source of our joy instead of what the world attempts to sell us as a replacement, which is just temporal happiness. That true source is our Lord Jesus Christ and the fact that we have eternal life in Him. He has also given us the Encourager, the Holy Spirit and eternal promises from the Father that we are not left here alone. Also, and by far that which is strangely overlooked today, is the joy that we have in the promise of the Resurrection. The fact that our Lord was dead on our behalf, but is now alive and has promised that we too will be raised to be with Him with glorified bodies forever is not well understood by most believers today.  Continue reading

What does faith have to do with eternal life?


by Mike Ratliff

24 “Most assuredly, I say to you, he who hears My word and believes in Him who sent Me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. John 5:24 (NKJV) 

A fascinating study is to take a close look at the reaction the 1st Century Jews had to Jesus’ claim to deity then compare it with that of the heretics who came later. These 1st Century Jews took Jesus’ words in John 5 about his relationship to the Father as claims of deity, that is, making himself equal with God (John 5:18). Heretics who were not from the time of our Lord and were not Jews of that period were the ones who came up with Arianism, Modalism, et cetera. Each of these types of attack on doctrine of the Holy Trinity are proofs that those doing this may have indeed heard the truth (Jesus’ Word), but they most certainly have not believed the Father who sent him. If so they would most certainly not attack that wonderful doctrine that is so hard for the unregenerate to accept let alone believe. What did Jesus say about those who hear his Word and believe him who sent him? These have been granted eternal life.  Continue reading

That which can keep believers from stumbling


by Mike Ratliff

1 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε. John 16:1 (NA28)

1 “These things I have spoken to you that you not be caused to stumble.” John 16:1 (translated from the NA28 Greek text)

In John 15 our Lord spoke of certain “things” in great detail in order that believers “not be caused to stumble.” He was referring to John 15:18-25, which is the fact that those who are truly in Christ will be hated by the world just as our Lord was. Our Lord made it an imperative that we understand that this is true, but also that we do not have to contend with this alone. In John 15:26-27, the promise of the Helper, the Holy Spirit, is given again. Those who have the Holy Spirit are genuine believers and they bear witness about Christ because that is what the Holy Spirit does.  Continue reading

What does it mean when the Bible says that the Son is the Express Image of God?


by Mike Ratliff

1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 He was in the beginning with God. John 1:1-2 (NASB) 

I heard a sermon a long time ago in which the preacher defined a cult as any religious group that called itself Christian but denied the orthodox view of our Triune God. That means that those who deny the Doctrine of the Trinity, according to that definition, are not Christians, but heretics. The man-centered part of each of us, that is the flesh, rebels from such a strict “legalistic” view, but as our faith becomes more and more God Centered in all its aspects, that view becomes entirely justified in our hearts because as we come to know God as He reveals Himself to His children, we will not doubt His Word nor will we attempt to overlay His truth with “altered” truth nor will we add to it nor subtract from it nor take it out of context in order to make it more man-centered. If we compromised and did those things we would do so in order to become more acceptable to the majority and not be excluded and hated by the world and those who call themselves Christians, but who are really just part of the world system. Continue reading

The True Vine and bearing fruit in the Father’s Kingdom


by Mike Ratliff

1 Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινὴ καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστιν. John 15:1 (NA28)

1 “I am the true vine and my Father is the vinedresser.” John 15:1 (translated from the NA28 Greek text)

In John 15:1, we have our Lord’s last of His seven “I am” sayings signifying His claim of deity. The word “true” in v1 translates the adjective ἀληθινὴ, which is nominative, singular of ἀληθινός or alēthinos, “unfeigned, trustworthy, true.” The nominative case form, ἀληθινὴ of ἀληθινός means that the metaphor our Lord is making of Him being the “true vine” is subject to the main verb in the sentence with is εἰμι, which, of course, means, in this context, “am.” Therefore, our Lord is saying that the fact that He is deity means that He is the “true vine.” What this means, of course, is that there are “other vines,” but He is the only one who is “true” and God the Father is the γεωργός or vinedresser.  The noun γεωργός or geōrgos, “can refer to the owner of a farm or to those who work the farm.” Here our Lord is using this term metamorphically to refer to God the Father as the owner of a vineyard, the “vinedresser.”  Continue reading

These things I have spoken to you so that you may be kept from stumbling


by Mike Ratliff

1 “These things I have spoken to you so that you may be kept from stumbling. John 16:1 (NASB) 

In John 15 our Lord spoke of  “things” in order that believers “not be caused to stumble,” He was referring to John 15:18-25, which is the fact that those who are truly in Christ will be hated by the world just as our Lord was. Our Lord made it an imperative that we understand that this is true, but also that we do not have to contend with this alone. In John 15:26-27, the promise of the Helper, the Holy Spirit, is given again. Those who have the Holy Spirit are genuine believers and they bear witness about Christ because that is what the Holy Spirit does.  Continue reading

All authority has been given to Jesus Christ in heaven and on earth


by Mike Ratliff

13 I will be his father and he shall be My son; and I will not take My lovingkindness away from him, as I took it from him who was before you. 14 But I will settle him in My house and in My kingdom forever, and his throne shall be established forever.”’” 1 Chronicles 17:13-14 (NASB) 

God is Sovereign. He is at no one’s beck and call. He is not subject to anyone. Men may indeed insist that God must follow their ideas of who He is and what He will or won’t do, but these things come from flawed Human reason. Men are arrogant creatures who have been trying to usurp God’s place on His throne since the fall in Genesis 3. Most people do not correctly understand God’s revelation of Himself that we find in the Bible, therefore, their doctrines are more man based than God centered.

One of the most important teachings about our Lord Jesus Christ that is missed by so many professing Christians and their leaders is that all of creation is really all about Him. He created it for Himself, that He would be glorified in it. After His resurrection just prior to His ascension He told His disciples and us something we would best not forget.

18 And Jesus came up and spoke to them, saying, “All authority has been given to Me in heaven and on earth. Matthew 28:18 (NASB) 

Continue reading