Do Not Pass Judgment on One Another


by Mike Ratliff

1 Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε, μὴ εἰς διακρίσεις διαλογισμῶν. 2 ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει. 3 ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, ὁ δὲ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω, ὁ θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. 4 σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ, δυνατεῖ γὰρ ὁ κύριος στῆσαι αὐτόν. 5 Ὃς μὲν [γὰρ] κρίνει ἡμέραν παρʼ ἡμέραν, ὃς δὲ κρίνει πᾶσαν ἡμέραν· ἕκαστος ἐν τῷ ἰδίῳ νοῒ πληροφορείσθω. 6 ὁ φρονῶν τὴν ἡμέραν κυρίῳ φρονεῖ · καὶ ὁ ἐσθίων κυρίῳ ἐσθίει, εὐχαριστεῖ γὰρ τῷ θεῷ· καὶ ὁ μὴ ἐσθίων κυρίῳ οὐκ ἐσθίει καὶ εὐχαριστεῖ τῷ θεῷ. 7 οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν ἑαυτῷ ζῇ καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνῄσκει· 8 ἐάν τε γὰρ ζῶμεν, τῷ κυρίῳ ζῶμεν, ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τῷ κυρίῳ ἀποθνῄσκομεν. ἐάν τε οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνῄσκωμεν, τοῦ κυρίου ἐσμέν. 9 εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς ἀπέθανεν καὶ ἔζησεν, ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ ζώντων κυριεύσῃ. 10 Σὺ δὲ τί κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου; ἢ καὶ σὺ τί ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν σου; πάντες γὰρ παραστησόμεθα τῷ βήματι τοῦ θεοῦ, 11 γέγραπται γάρ·
ζῶ ἐγώ, λέγει κύριος, ὅτι ἐμοὶ κάμψει πᾶν γόνυ
καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσεται τῷ θεῷ.
12 ἄρα [οὖν] ἕκαστος ἡμῶν περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει [τῷ θεῷ].
13 Μηκέτι οὖν ἀλλήλους κρίνωμεν· ἀλλὰ τοῦτο κρίνατε μᾶλλον, τὸ μὴ τιθέναι πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ ἢ σκάνδαλον.Romans 14:1-13 (NA28)

1 Now accept the one who is weak in faith, but not for the purpose of passing judgment on his opinions. 2 One person has faith that he may eat all things, but he who is weak eats vegetables only. 3 The one who eats is not to regard with contempt the one who does not eat, and the one who does not eat is not to judge the one who eats, for God has accepted him. 4 Who are you to judge the servant of another? To his own master he stands or falls; and he will stand, for the Lord is able to make him stand.
5 One person regards one day above another, another regards every day alike. Each person must be fully convinced in his own mind. 6 He who observes the day, observes it for the Lord, and he who eats, does so for the Lord, for he gives thanks to God; and he who eats not, for the Lord he does not eat, and gives thanks to God. 7 For not one of us lives for himself, and not one dies for himself; 8 for if we live, we live for the Lord, or if we die, we die for the Lord; therefore whether we live or die, we are the Lord’s. 9 For to this end Christ died and lived again, that He might be Lord both of the dead and of the living.
10 But you, why do you judge your brother? Or you again, why do you regard your brother with contempt? For we will all stand before the judgment seat of God. 11 For it is written,
“AS I LIVE, SAYS THE LORD, EVERY KNEE SHALL BOW TO ME,
AND EVERY TONGUE SHALL GIVE PRAISE TO GOD.”
12 So then each one of us will give an account of himself to God.
13 Therefore let us not judge one another anymore, but rather determine this—not to put an obstacle or a stumbling block in a brother’s way. Romans 14:1-13 (NASB) 

When I encounter a believer who is legalistic, no matter how well versed they are on the Biblical passages they specialize in, I know I am dealing with someone who is spiritually immature. The more mature we become in our sanctification the more Christlike we become and that means we do not pass judgment on those who do not understand the Law of Liberty. Continue reading

The Sermon on the Mount Part 15


by Mike Ratliff

1 Now accept the one who is weak in faith, but not for the purpose of passing judgment on his opinions. 2 One person has faith that he may eat all things, but he who is weak eats vegetables only. 3 The one who eats is not to regard with contempt the one who does not eat, and the one who does not eat is not to judge the one who eats, for God has accepted him. 4 Who are you to judge the servant of another? To his own master he stands or falls; and he will stand, for the Lord is able to make him stand. 5 One person regards one day above another, another regards every day alike. Each person must be fully convinced in his own mind. 6 He who observes the day, observes it for the Lord, and he who eats, does so for the Lord, for he gives thanks to God; and he who eats not, for the Lord he does not eat, and gives thanks to God. 7 For not one of us lives for himself, and not one dies for himself; 8 for if we live, we live for the Lord, or if we die, we die for the Lord; therefore whether we live or die, we are the Lord’s. 9 For to this end Christ died and lived again, that He might be Lord both of the dead and of the living. 10 But you, why do you judge your brother? Or you again, why do you regard your brother with contempt? For we will all stand before the judgment seat of God. 11 For it is written, “AS I LIVE, SAYS THE LORD, EVERY KNEE SHALL BOW TO ME, AND EVERY TONGUE SHALL GIVE PRAISE TO GOD.” 12 So then each one of us will give an account of himself to God. 13 Therefore let us not judge one another anymore, but rather determine this—not to put an obstacle or a stumbling block in a brother’s way. 14 I know and am convinced in the Lord Jesus that nothing is unclean in itself; but to him who thinks anything to be unclean, to him it is unclean. 15 For if because of food your brother is hurt, you are no longer walking according to love. Do not destroy with your food him for whom Christ died. 16 Therefore do not let what is for you a good thing be spoken of as evil; 17 for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. 18 For he who in this way serves Christ is acceptable to God and approved by men. 19 So then we pursue the things which make for peace and the building up of one another. 20 Do not tear down the work of God for the sake of food. All things indeed are clean, but they are evil for the man who eats and gives offense. 21 It is good not to eat meat or to drink wine, or to do anything by which your brother stumbles. 22 The faith which you have, have as your own conviction before God. Happy is he who does not condemn himself in what he approves. 23 But he who doubts is condemned if he eats, because his eating is not from faith; and whatever is not from faith is sin. (Romans 14 1-23 NASB)

When God caused all things to work out so that I became Reformed in my theology and so the precision of my teaching in my Bible classes at my old Church caused me to not only discard the SBC material I was given from which to teach my class, but also when I was asked to explain certain passages such as John 6:22-59 or Romans 1 & 2 and there would arise such acrimony that it became nearly impossible for me to continue there. However, along with that commitment to never compromise came with a deepening discernment for which I prayed along with wisdom every day. When the leadership began the process of going Purpose Driven I detected it very early and began asking very direct questions and received deceptive answers and was actually lied to many times about what was going on. So when I was finally asked to come on board I had been working with Ken Silva quite some time on the old Slice of Laodicea web site in dealing with apostasy that is the “Seeker Sensitive” movement. My stance against it made it impossible for my wife and I to remain there so we left. Continue reading

The Marks of Such as Believe in Christ – Part 6


by Mike Ratliff

1τον δε ασθενουντα τη πιστει προσλαμβανεσθε μη εις διακρισεις διαλογισμων 2ος μεν πιστευει φαγειν παντα ο δε ασθενων λαχανα εσθιει 3ο εσθιων τον μη εσθιοντα μη εξουθενειτω ο δε μη εσθιων τον εσθιοντα μη κρινετω ο θεος γαρ αυτον προσελαβετο 4συ τις ει ο κρινων αλλοτριον οικετην τω ιδιω κυριω στηκει η πιπτει σταθησεται δε δυνατει γαρ ο κυριος στησαι αυτον 5ος μεν γαρ κρινει ημεραν παρ ημεραν ος δε κρινει πασαν ημεραν εκαστος εν τω ιδιω νοι πληροφορεισθω 6ο φρονων την ημεραν κυριω φρονει και ο εσθιων κυριω εσθιει ευχαριστει γαρ τω θεω και ο μη εσθιων κυριω ουκ εσθιει και ευχαριστει τω θεω 7ουδεις γαρ ημων εαυτω ζη και ουδεις εαυτω αποθνησκει 8εαν τε γαρ ζωμεν τω κυριω ζωμεν εαν τε αποθνησκωμεν τω κυριω αποθνησκομεν εαν τε ουν ζωμεν εαν τε αποθνησκωμεν του κυριου εσμεν 9εις τουτο γαρ χριστος απεθανεν και εζησεν ινα και νεκρων και ζωντων κυριευση 10συ δε τι κρινεις τον αδελφον σου η και συ τι εξουθενεις τον αδελφον σου παντες γαρ παραστησομεθα τω βηματι του θεου 11γεγραπται γαρ ζω εγω λεγει κυριος οτι εμοι καμψει παν γονυ και πασα γλωσσα εξομολογησεται τω θεω 12αρα ουν εκαστος ημων περι εαυτου λογον δωσει τω θεω 13μηκετι ουν αλληλους κρινωμεν αλλα τουτο κρινατε μαλλον το μη τιθεναι προσκομμα τω αδελφω η σκανδαλον (Romans 14:1-13)

Do Not Pass Judgment on One Another

“As for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. One person believes he may eat anything, while the weak person eats only vegetables. Let not the one who eats despise the one who abstains, and let not the one who abstains pass judgment on the one who eats, for God has welcomed him. Who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands or falls. And he will be upheld, for the Lord is able to make him stand.
One person esteems one day as better than another, while another esteems all days alike. Each one should be fully convinced in his own mind. The one who observes the day, observes it in honor of the Lord. The one who eats, eats in honor of the Lord, since he gives thanks to God, while the one who abstains, abstains in honor of the Lord and gives thanks to God. For none of us lives to himself, and none of us dies to himself. For if we live, we live to the Lord, and if we die, we die to the Lord. So then, whether we live or whether we die, we are the Lord’s. For to this end Christ died and lived again, that he might be Lord both of the dead and of the living.
Why do you pass judgment on your brother? Or you, why do you despise your brother? For we will all stand before the judgment seat of God; for it is written, “As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.”
So then each of us will give an account of himself to God.
Therefore let us not pass judgment on one another any longer, but rather decide never to put a stumbling block or hindrance in the way of a brother.” (Romans 14:1-13 ESV)

When I encounter a believer who is legalistic, no matter how well versed they are on the Biblical passages they specialize in, I know I am dealing with someone who is spiritually immature. The more mature we become in our sanctification the more Christlike we become and that means we do not pass judgment on those who do not understand the Law of Liberty. Continue reading

The Undeviating Test


I have been working some very strange hours lately and also have been helping my wife paint some rooms in our house to get ready for family this Thanksgiving. I sit here at 9:50pm on Wednesday night with paint spots all over my hands. I praise the Lord and thank Him from the depths of my heart that I have just finished rolling my last wall. I am very tired.

Right at this moment my wife is retouching with a small brush and mini roller the walls I just rolled. She is doing this over spots that don’t meet her very high standards. She is judging my work to not be perfect. Of course, I’m not a professional painter nor do I claim to be very good at it at all. Also, I don’t mind one bit that she is doing that for I want it to look good too.

If we apply this sort of “judging” in our relationships what will happen? I contend that if a believer becomes highly judgmental in his or her relationships it is the fruit of pride. The humble believer will not do this to the level of trying to force others to be “perfect.” In fact, I have found that when I find myself feeling resentment against how others behave I will usually find myself doing some self-examination. Then I discover that I am just a guilty of the same behavior. I believe that The Holy Spirit imparts that realization to me through my conscience. What is vital is that we repent of this ASAP. Why? The longer that we remain in this “judgmental” mode the longer we are not Spirit-filled. Continue reading

Lying in a Manger


by Martin Luther

She gave birth too her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no room for them in the inn. (Luke 2:7)

All of us should use the gospel to evaluate ourselves. How near or far are we from Christ? How are we doing in faith and love? Many become inflamed with dreamy devotion when they hear about how impoverished Christ was when he was born. They grow furious at the people of Bethlehem and criticize their blindness and ingratitude. They think that if they had been there, they would have served the Lord and his mother. They wouldn’t have allowed them to be so miserable. But these people don’t even notice their own neighbors who are nearby and need their help. They ignore them and leave them as they are. Who on earth doesn’t have miserable, sick, blundering, or sinful people around them? Why don’t they show their love to these people? Why don’t they do for their neighbors what Christ did for them?

Don’t deceive yourself by thinking you would have treated Christ well when you don’t presently do anything for your neighbors. If you had been at Bethlehem, you would have paid just as little attention to him as everyone else did. You only want to serve him because you know who his is. Let’s say that he were to come, lie in a manger, and let you know that he is the one you now know so much about. Of course you would want to do something to help. but before that, you wouldn’t have done anything.

Similarly, if you could see your neighbors now as they will be in the future, and if they were lying in front of you, then you certainly would take care of them. But because you only see them for what they are now, you ignore them. You fail to recognize Christ in your neighbors.

From Faith Alone – A Daily Devotional – General Editor James C. Galvin

Powered by Qumana

Judging by Appearances


by Mike Ratliff

I have had a very interesting day today. First, my wife is out of town so I have the house to myself. Second, it’s about 7pm on Monday right now and I am working from my home office. I have several hours of work left over from my day job that I must get done tonight. I am waiting for a 4gb file to finish copying across a T1 so I can finish this. So, while I am waiting, I am writing this post. The reason I chose this topic is because of two sets of comments I received today on this blog. The first set I have flagged as spam, but in fact, the person who commented decided to call all Christians idiots, Jesus a jerk and God an tyrant. The language was 5th grade level trash talk. In other words, my natural inclination is to confront the blatherer about the level of either their maturity or IQ. Continue reading

Judge Not Part 16 – Conclusion


by Mike Ratliff

Jesus’ command for His disciples to “judge not,” has caused much confusion. Some twist His words to say believers should never judge anyone at any time. However, as we have seen, our Lord was speaking of hypocrisy. In this study, I have endeavored to present a case for the only realistic cure for hypocrisy, which is humility. Christlikeness is unattainable for anyone who is not humble. The journey each believer takes in becoming humble is unique to him or her. However, each will consist of God-designed tests and trials whose purpose is to strengthen faith, destroy pride, and cultivate humility. Continue reading

Judge Not Part 15 – Letting the Word of Christ Dwell in You Richly


by Mike Ratliff

Put on then, as God’s chosen ones, holy and beloved, compassion, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all these put on love, which binds everything together in perfect harmony. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. And be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs, with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.(Colossians 3:12-17)

Before I became a Christian, I was a Christian in name only. In other words, I was a religious Christian instead of a genuine Christian. I went to Church. I tried to be good. I was supremely unsuccessful at both being good, and being a good Christian. I thought that someday I would start to like church and get good at it. I simply thought that good Christians tired harder than the rest of us. Then God saved me. Continue reading

Judge Not Part 14 – Being a Living Sacrifice


by Mike Ratliff

I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. For by the grace given to me I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. (Romans 12:1-3)

All of the things we have looked at so far in this study about doing all for the glory of God, drinking from the cup of Christ’s suffering, wrestling the correct opponent, loving your enemies, and behaving like a Christian are possible only for the believer who is in the process of taking on Christ’s character. No one can do these things naturally. No one is able to attain this level of spirituality by trying to do those things. Instead, these behaviors flow from a Christlike heart. No believer will ever become Christlike in their character unless they also become Spirit-led. If a believer is controlled by their emotions then they are not Spirit-led. Neither are they who have not learned to walk in the Spirit. If sin runs rampant through a believer’s life then they are not Spirit-led. In addition, if a believer is constantly consumed by anger, bitterness, envy, and self-protection then they are not Spirit-led. Continue reading

Judge Not Part 13 – Behaving like a Christian


by Mike Ratliff

Let love be genuine. Abhor what is evil; hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Bless those who persecute you; bless and do not curse them. Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be conceited. Repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, “Vengeance is mine, I will repay, says the Lord.” To the contrary, “if your enemy is hungry, feed him; if he is thirsty, give him something to drink; for by so doing you will heap burning coals on his head.” Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. (Romans 12:9-21)

When I began working on this book, I was intent on presenting to all who read this the facts about the tremendous damage hypocritical judging does within the body of Christ as well as to those who practice it. However, the more I studied and wrote the more I became convinced that Christians judging others is a symptom of something much more dreadful. Just as bitterness and resentment have their roots in pride, judging hypocritically has its roots in spiritual immaturity. The spiritually immature believer’s biggest problem is a lack of humility. The believer’s level of Christlikeness is directly related to how successful he or she is in uprooting pride while cultivating humility in the heart. Continue reading

Judge Not Part 12 – Loving your Enemies


by Mike Ratliff

“You have heard that it was said, ‘An eye for an eye and a tooth for a tooth.’ But I say to you, Do not resist the one who is evil. But if anyone slaps you on the right cheek, turn to him the other also. And if anyone would sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. And if anyone forces you to go one mile, go with him two miles. Give to the one who begs from you, and do not refuse the one who would borrow from you. “You have heard that it was said, ‘You shall love your neighbor and hate your enemy.’ But I say to you, Love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same? You therefore must be perfect, as your heavenly Father is perfect.” (Matthew 5:38-48)

I remember the first time I read the passage I placed at the beginning of this chapter. I simply could not believe that it was possible for anyone to love one’s enemies or pray for them. I read in the Gospels that Jesus did those things, but He is God. How could any mortal person ever do this? At the time of that reading, I was not a regenerate believer. I was definitely in the process of being called, but God’s effectual call had not touched my heart yet. I still had the idea that one had to be able to do Christian things in order to become a Christian. I had to learn and believe the right things and do the right things so that I could possibly “grow into” a good Christian. Continue reading

Judge Not Part 11 – Wrestling the Correct Opponent


by Mike Ratliff

Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. (Ephesians 6:10-12)

When I was in Junior High, I wrestled for a couple of years. I was never very good, but I did learn many things about the importance of leverage, quickness, and flexibility. When I had to wrestle some kid who had long arms and who was physically bigger than I was, I knew I was going to have a tough time. I usually won the match if I used my speed and upper body strength to leverage my opponent onto the bottom. I usually lost if the kid I was wrestling had similar quickness to mine and who knew how to counter my upper body strength by going after my legs. Wrestling is simply body against body. It is strength and quickness against strength and quickness. It helps if the wrestler knows the right techniques for takedowns and pins; however, it is still muscle against muscle. Continue reading

Judge Not Part 10 – Drinking from Christ’s Cup of Suffering


by Mike Ratliff

But a Pharisee in the council named Gamaliel, a teacher of the law held in honor by all the people, stood up and gave orders to put the men outside for a little while. And he said to them, “Men of Israel, take care what you are about to do with these men. For before these days Theudas rose up, claiming to be somebody, and a number of men, about four hundred, joined him. He was killed, and all who followed him were dispersed and came to nothing. After him Judas the Galilean rose up in the days of the census and drew away some of the people after him. He too perished, and all who followed him were scattered. So in the present case I tell you, keep away from these men and let them alone, for if this plan or this undertaking is of man, it will fail; but if it is of God, you will not be able to overthrow them. You might even be found opposing God!” So they took his advice, and when they had called in the apostles, they beat them and charged them not to speak in the name of Jesus, and let them go. Then they left the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer dishonor for the name. And every day, in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ. (Acts 5:34-42 Emphasis Mine)

I am sure you have heard some preacher somewhere at sometime say something like, “Come to Jesus so He can bless you and make your life better.” Every time I hear or read something like that, I want to grab them and ask them if they have ever seriously read their Bibles. Yes, a life in Christ is far superior to life outside of God’s grace; however, people who preach a gospel of health, wealth, and prosperity are guilty of misleading the gullible. The walk of a disciple of the Lord Jesus Christ is one of self-denial, humility, obedience, and devotion to God’s glory. Continue reading